20 ނޮވެމްބަރ

November 20, 2017 49
ދަރަނި ބޮޑުވެ، ރިޒާވުން ބޮޑު ބައެއް ގެއްލިދާނެ

ބޭރުގެ ދަރަނި އިތުރުވަމުންދާ ނިސްބަތަށް ބަލާއިރު، ރާއްޖޭގެ ރަސްމީ ރިޒާވުން ބޮޑު ބައެއް ގެއްލިދާނެ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ (އެމްއެމްއޭ)ގެ ގަވަރުނަރު އަހުމަދު ނަސީރު އިންޒާރު ދެއްވައިފި އެވެ.

26 ސެޕްޓެމްބަރ

September 26, 2017 1
އިންފްލޭޝަން 4.2 ޕަސެންޓް މައްޗަށް ހިނގައްޖެ

މިދިޔަ އަހަރުގެ ފަހު ކުއާޓަރުން ފެށިގެން މިއަހަރުގެ ދެވަނަ ކުއާޓަރާ ހަމަޔަށް ރާއްޖޭގެ އިންފްލޭޝަން މަތިވެފައިވާ ކަމަށާއި، ދެވަނަ ކުއާޓަރުގައި އިންފްލޭޝަން 4.2 ޕަސެންޓް މައްޗަށް ގޮސްފައިވާ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ (އެމްއެމްއޭ) އިން ބުނެފި އެވެ.

14 ސެޕްޓެމްބަރ

September 14, 2017 4
ޓާޓާ ފްލެޓަށް ހޮވުނު 160 މީހަކު އާ ލޯނު ސްކީމަށް

އިންޑިއާގެ ޓާޓާ ކުންފުނިން މާލޭގައި އިމާރާތްކުރި ފްލެޓްތަކަށް ހޮވުނު މީހުންގެ ތެރެއިން ލޯނު ހަމަޖެހިފައިނުވާ 160 މީހަކު އެޗްޑީސީ މެދުވެރިކޮށް އާ ލޯނު ސްކީމަށް ފޯމް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

07 ސެޕްޓެމްބަރ

September 07, 2017 10
ރިޒާވް 17 ޕަސެންޓް ދަށްވެއްޖެ

ބޭރު ފައިސާގެ މުއާމަލާތްތަކަށް ވަގުތުން ވަގުތަށް ބޭނުންކުރަން ހުންނަ ޔޫއެސް ޑޮލަރުގެ ރިޒާވް މިދިޔަ ޖޫން މަހާ އަޅާބަލާއިރު 17 ޕަސެންޓް ދަށްވެފައިވާ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ (އެމްއެމްއޭ)ގެ ތަފާސްހިސާބުތަކުން ދައްކައިފި އެވެ.

06 ސެޕްޓެމްބަރ

September 06, 2017 21
މާލީ އިދާރާތަކުގެ ވެރިންނަށް ދިވެހިން ހަމަޖައްސައިފި

ރާއްޖޭގައި ހިންގާ ބޭންކުތަކާއި އިންޝުއަރެންސް ކުންފުނިތައް ވެސް ހިމެނޭގޮތަށް ހުރިހާ މާލީ އިދާރާއެއްގެ އިސް މަގާމުތަކަށް ދިވެހިން ހަމަޖައްސައި ނިންމާފައިވާ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ (އެމްއެމްއޭ) އިން ބުނެފި އެވެ.

30 އޯގަސްޓް

August 30, 2017 4
އެމްއެމްއޭގެ ބޯޑަށް އިދުހާމް ހަމަޖައްސައިފި

މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ (އެމްއެމްއޭ)ގެ އެސިސްޓެންޓް ގަވަރުނަރު އިދުހާމް ހުސެއިން، އެ އޮތޯރިޓީގެ ބޯޑުގެ މެމްބަރަކަށް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

29 އޯގަސްޓް

August 29, 2017 4
ޓާޓާ ފްލެޓްތަކަށް ފައިސާ ދައްކަން މުހުލަތެއް ދީފި

މާލޭގައި އިމާރާތްކޮށްފައިވާ ޓާޓާ ފްލެޓްތަކަށް ފައިސާ ދެއްކުމަށް މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ (އެމްއެމްއޭ) އިން އެކުލަވާލާފައިވާ "ގެދޮރު އަގު ހެޔޮކުރުމުގެ ލޯނު ސްކީމް" ގެ ދަށުން އަންނަ އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ 15 ގެ ކުރިން ފައިސާ ދެއްކުމަށް ހައުސިން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެޗްޑީސީ) އިން މިއަދު އަންގައިފި އެވެ.

24 އޯގަސްޓް

August 24, 2017 12
އެމްއެމްއޭގެ ގަވަރުނަރަކަށް ނަސީރު އައްޔަން ކުރައްވައިފި

މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ (އެމްއެމްއޭ) ގެ އާ ގަވަރުނަރަކަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިއަދު އަހުމަދު ނަސީރު އައްޔަން ކުރައްވައިފި އެވެ.

August 24, 2017 18
ގަވަރުނަރަކަށް ނަސީރު އައްޔަންކުރަން ރުހުން ދީފި

މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ (އެމްއެމްއޭ) ގެ ގަވަރުނަރަކަށް އަހުމަދު ނަސީރު އައްޔަން ކުރުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ރުހުންދީފި އެވެ.

23 އޯގަސްޓް

August 23, 2017 21
އެއް ބިލިއަން ރުފިޔާ ހޯދަން ޓީބިލް ވިއްކަނީ

ސަރުކާރުގެ ކޭޝްފްލޯ ހަމަޖެއްސުމަށް އަނެއްކާ ވެސް ބިލިއަނަކަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ހޯދަން ޓްރެޝަރީ ބިލް (ޓީބިލް) ވިއްކަން ނިންމައިފި އެވެ. މަރުކަޒީ ބޭންކު މެދުވެރިކޮށް ސަރުކާރުން 1,258.40 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ޓީބިލް ވިއްކަނީ މި މަހުގެ 29 ވަނަ ދުވަހު އެވެ. އެ ޓީބިލް ވިއްކަން ހުޅުވާލަން ހަމަޖެހިފައި ވަނީ މި މަހުގެ 28 ގަ އެވެ. މިއީ މިހާ ބޮޑު...

20 އޯގަސްޓް

August 20, 2017 106
ނީޒާގެ ނަން ނަގައި، ގަވަރުނަރަކަށް ނަސީރު

މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ (އެމްއެމްއޭ) ގެ ގަވަރުނަރަކަށް ހަމަޖައްސަވަން ނިންމެވި ނީޒާ އިމާދުގެ ނަން ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އަނބުރާ ގެންނަވައި އެ މަގާމަށް ކެޕިޓަލް މާކެޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮތޯރިޓީ (ސީއެމްޑީއޭ) ކުރީގެ ސީއީއޯ އަދި އެމްއެމްއޭގައި ވެސް މަސައްކަތް ކުރެއްވި އަހުމަދު ނަސީރު ހަމަޖައްސަވަން ނިންމަވައިފި އެވެ.

16 އޯގަސްޓް

August 16, 2017 37
ވައްކަމުގެ ތަހުގީގަށް އަޒީމާ ބަޔާން ދޭން ޖެހޭ: ނަޝީދު

އެމްއެމްޕީއާރުސީން ވަގަށް ނެގި ފައިސާއާ ބެހޭ މިނިވަން ތަހުގީގަށް ގަވަރުނަރު ޑރ. އަޒީމާ އާދަމް އެއްބާރުލުން ދެއްވަން ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު މިއަދު ގޮވާލައްވައިފި އެވެ.

August 16, 2017 52
އެމްއެމްއޭގެ ގަވަރުނަރު ކަމަށް ނީޒާ އިމާދު ހަމަޖައްސަނީ

ރާއްޖޭގެ މަރުކަޒީ ބޭންކުގެ ގަވަރުނަރު ކަމަށް މ. ލަކްސްލިން ނީޒާ އިމާދު އައްޔަން ކުރުމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހަށް ފޮނުއްވައިފި އެވެ.

August 16, 2017 80
އެމްއެމްއޭގެ ގަވަރުނަރު އަޒީމާ އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި

އެމްއެމްއޭގެ ގަވަރުނަރު ޑރ. އަޒީމާ އާދަމް، ތިން އަހަރަށް ފަހު، އެ މަގާމުން މިއަދު އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި އެވެ.

15 އޯގަސްޓް

August 15, 2017 25
އެމްއެމްއޭގެ ގަވަރުނަރު އިސްތިއުފާދެއްވަނީ؟

މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ (އެމްއެމްއޭ)ގެ ގަވަރުނަރު ޑރ. އަޒީމާ އާދަމް މާދަމާ އިސްތިއުފާ ދެއްވަން އުޅުއްވާކަމުގެ އަޑު ފެތުރެން ފަށައިފި އެވެ.

10 އޯގަސްޓް

August 10, 2017 6
ވަކި ލާރި ނެގޭ ދެ ވެންޑިން މެޝިން ބަހައްޓައިފި

ވަކި ލާރި ނެގޭ ދެ ވެންޑިން މެޝިން މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ (އެމްއެމްއޭ) ގައި ބަހައްޓައި، މިއަދު ބޭނުންކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

August 10, 2017 13
ފަސް ރުފިޔާގެ އާ ނޫޓު ބޭނުންކުރަން ފަށައިފި

މި އަހަރުގެ ކުޑަކުދިންގެ ދުވަހާ ދިމާކޮށް ފަސް ރުފިޔާގެ އާ ނޫޓު މިއަދު ބޭނުންކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

09 އޯގަސްޓް

August 09, 2017 11
ފަސް ރުފިޔާގެ އާ ނޫޓު މާދަމާ ބޭނުންކުރަން ފަށަނީ

މިދިޔަ މެއި މަހުގެ ދިހަވަނަ ދުވަހު ނެރުނު ފަސް ރުފިޔާ އާ ނޫޓު މާދަމާއިން ފެށިގެން ބޭނުންކުރާ ގޮތަށް މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ (އެމްއެމްއޭ) އިން ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

25 ޖުލައި

July 25, 2017 10
ފޮރެކްސްގައި ބައިވެރިވާ ފަރާތްތަކުން ސަމާލުވޭ!

ބޭރު ފައިސާއިން އިންވެސްޓްކުރުމުން ފައިދާ ހޯދައިދޭނެ ކަމަށް ބުނެ ހިންގާ ފޮރެކްސް (ފޮރިން އެކްސްޗޭންޖް) ޓްރޭޑިންގައި ބައިވެރިވާ ފަރާތްތަކުން ސަމާލުވުމަށް މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ (އެމްއެމްއޭ) އިން ގޮވާލައިފި އެވެ.

17 ޖުލައި

July 17, 2017 16
އިގުތިސާދު ކުރިއެރި ނަމަވެސް ގޮންޖެހުންތައް ބޮޑު

ގައުމީ އުފެއްދުންތެރިކަން އެކަށީގެންވާ މިންވަރަކުން ކުރިއަރައި އިންފްލޭޝަން ރޭޓް ދަށް މިންވަރެއްގައި ހިފެހެއްޓޭނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވުނު ނަމަވެސް ފިސްކަލް އަދި އެކްސްޓާނަލް ހާލަތު ދަށަށް ދަމުންދާތީ އިންޓަނޭޝަނަލް މަނިޓަރީ ފަންޑު (އައިއެމްއެފް) އިން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފި އެވެ.

12 ޖުލައި

July 12, 2017 6
ލުއިކޮށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ދެ ރުފިޔާ ނެރެފި

އާ ޑިޒަނަކާ އެކު، ބަރުދަން ލުއިކޮށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އާ ދެ ރުފިޔާގެ ފައިސާފޮތި މިއަދު ހެނދުނު އެމްއެމްއޭ އިން ނެރެފި އެވެ.

11 ޖުލައި

July 11, 2017 9
ދެ ރުފިޔާގެ އާ ފައިސާފޮތި މާދަމާ ނެރެނީ

ދެ ރުފިޔާގެ އާ ފައިސާފޮތި މާދަމާ ނެރެ، އާއްމުންނަށް ބޭނުންކުރަން ދޫކުރަން ފަށާނެ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ (އެމްއެމްއޭ) އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

July 11, 2017 7
އެމްއެމްއޭ އިން ނެގި 100 މިލިއަން ޑޮލަރު ދައްކައިފި

އިންޑިއާގެ މަރުކަޒީ ބޭންކާ އެކު ހެދި ކަރަންސީ ސްވޮޕް އެގްރިމެންޓްގެ ދަށުން ދައްކަން ޖެހޭ 100 މިލިއަން ޑޮލަރު މިދިއަ މަހު އަނބުރާ ދައްކާފައިވާ ކަމަށް، ރާއްޖޭގެ މަރުކަޒީ ބޭންކް،...

09 ޖުލައި

July 09, 2017 31
އަހަރެންގެ ހުވަފެނީ ގެ

ދަރުބާރުގޭގެ ސިޑިން މައްޗަށް އެރިއިރު ވެސް ފެނުނީ، އަމިއްލަ ގެއެއް (ފްލެޓް، އެޕާޓްމަންޓް، ގެ، މިއިން ކޮންމެ ނަމެއްގެ ތެރެއަށް ފެތުނަސް ވަރިހަމަ އެވެ.) ލިބޭނެ ދުވަހެއްގެ ހުވަފެނުގައި ތިބި މީހަކަށް، އިތުރު ހުވަފެނެކެވެ. ހުޅުމާލޭގެ ފިތުރޯނު ގަސްތަކުގެ މަންޒަރުތަކެއްގެ ސިފާގައި، މުޅި ތަން އޮތީ ޒީނަތްތެރިކޮށްފަ އެވެ. އެ...

08 ޖުލައި

July 08, 2017 1
މޮބައިލް މަނީގެ ހިދުމަތުގެ ލައިސަންސް ދިރާގަށް ދީފި

މޮބައިލް މަނީގެ ހިދުމަތް ދިނުމަށް އެމްއެމްއޭ އިން ދިރާގަށް ލައިސަންސް ދީފި އެވެ.

July 08, 2017 16
ފައިނޭންޝަލް އެކްސްޕޯ: ގެދޮރާ ބެހޭ ހުރިހާ ކަމެއް

ދަރުބާރުގޭގައި މިހާރު ކުރިއަށް ދާ މޯލްޑިވްސް ފައިނޭންޝަލް އެކްސްޕޯ އަށް ވަދެ އިރުކޮޅެއް ހޭދަކޮށްފި ނަމަ، މިވަގުތު މާލޭ ސަރަހައްދުގައި ކުރިއަށް ގެންދާ ގެދޮރު މަޝްރޫއުތަކާ ބެހޭ...