14 އޯގަސްޓް

August 14, 2018 9
ޕޭމަންޓް ސިސްޓަމަށް އިންގިލާބީ ބަދަލެއް ގެންނަނީ

ރާއްޖޭގެ ޕޭމަންޓް ސިސްޓަމަށް އިންގިލާބީ ބަދަލުތަކެއް ގެނައުމުގެ މަސައްކަތް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ (އެމްއެމްއޭ)ގެ ގަވަރުނަރު އަހުމަދު ނަސީރު އިއްޔެ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

07 އޯގަސްޓް

August 07, 2018 17
ރިޒާވް އިތުރުވީ ބޭންކުތަކުގެ ޑިޕޮޒިޓް އިތުރުވުމުން

މި އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ކުއާޓަރުގައި 723.9 މިލިއަން ޑޮލަރަށް ރިޒާވް އިތުރުވީ ބޭންކުތަކުގެ ޑިޕޮޒިޓް އިތުރުވުމުން ކަމަށް އެމްއެމްއޭ އިން ބުނެފި އެވެ.

06 އޯގަސްޓް

August 06, 2018 2
އެމްއެމްއޭ އާއި ބޭންކުތައް މިމަހުގެ 22 ގައި ހުޅުވާނެ

މި އަހަރުގެ ބޮޑު އީދު ބަންދާ ގުޅިގެން މި މަހުގެ 19 ވަނަ ދުވަހަކީ ސަރުކާރު ބަންދު ދުވަހެއްގެ ގޮތުގައި ހަމަޖެއްސި ނަމަވެސް މަރުކަޒީ ބޭންކް އެމްއެމްއޭ އާއި ބޭންކުތައް މި މަހުގެ 22 ގައި ހުޅުވާ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

05 އޯގަސްޓް

August 05, 2018 2
ފުރަތަމަ ކުއާޓަރުގައި އަލަށް 56 ގެސްޓް ހައުސް ހުޅުވި

މި އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ކުއާޓަރުގައި އަލަށް 56 ގެސްޓް ހައުސް ހުޅުވާފައިވާ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ (އެމްއެމްއޭ)ގެ ތަފާސްހިސާބުތަކުން ދައްކައިފި އެވެ.

02 އޯގަސްޓް

August 02, 2018 1
ބޭންކްތަކުން ދޫކުރި ލޯނު 13 ޕަސެންޓް އިތުރުވެއްޖެ

މި އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ކުއާޓަރުގައި ބޭންކްތަކުން ދޫކުރި ލޯނުގެ މިންވަރު 13 ޕަސެންޓް އިތުރުވެއްޖެ އެވެ.

01 އޯގަސްޓް

August 01, 2018 7
ޓޫރިޒަމުން 993 މިލިއަން ޑޮލަަރު ލިބުނު: އެމްއެމްއޭ

މިއަހަރުގެ ފުރަތަމަ ކުއާޓަރުގައި ޓޫރިޒަމުން އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ރާއްޖެއަށް 993.5 މިލިއަން ޑޮލަރު (15.3 ބިލިއަން ރުފިޔާ) ލިބިފައިވާ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ (އެމްއެމްއޭ) އިން...

August 01, 2018 9
ޖުމްހޫރީ 50ގެ ހަނދާނީ ފައިސާފޮތި ވިއްކަން ފަށައިފި

ރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާއަށް 50 އަހަރު ފުރޭ މުނާސަބަތާ ގުޅުވައިގެން މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ (އެމްއެމްއޭ) އިން ނެރުނު ހަނދާނީ ފައިސާ ފޮތި ވިއްކަން ފަށައިފި އެވެ.

29 ޖުލައި

July 29, 2018 5
ޓިކެޓްގެ އަގުތައް ތިން އަހަރު ތެރޭ މައްޗަށް

ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ދަތުރުކުރަން އެއާލައިންތަކުން ޓިކެޓް ވިއްކި އަގުތައް މިދިޔަ ތިން އަހަރު ވަރަށް ބޮޑަށް އުފުލިފައިވާ ކަމަށް އެމްއެމްއޭ އިން ހެދި ދިރާސާއަކުން ދައްކައިފި އެވެ.

26 ޖުލައި

July 26, 2018 7
ބޭސްފަރުވާއަށް ބޭރަށް ދާ ދިވެހިންގެ އަދަދު ދަށަށް

އަހަރުގެ ބޮޑު ޗުއްޓީ ތެރޭގައި ބޭސްފަރުވާއަށް ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ދަތުރުކުރާ ދިވެހިންގެ އަދަދު އަހަރުން އަހަރަށް ދަށްވެފައިވާ ކަމަށާއި އެކަމަކު އިންޑިއާއަށް ބޭސްފަރުވާއަށް ދާ މީހުންގެ އަދަދު މަދުނުވާ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ (އެމްއެމްއޭ) އިން ހެދި ސާވޭއަކުން ދައްކައިފި އެވެ.

22 ޖުލައި

July 22, 2018 8
ފައިސާ ދައްކާ ނިޒާމަށް އިންގިލާބީ ބަދަލުތަކެއް އަންނާނެ

ފަހުގެ ޓެކްނޮލޮޖީގެ އެހީގައި ރާއްޖޭގައި ފައިސާ ދައްކާ ނިޒާމަށް އިންގިލާބީ ބަދަލުތަކެއް އަންނާނެ ކަމަށް ގަވަރުނަރު އަހުމަދު ނަސީރު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

09 ޖުލައި

July 09, 2018 2
މުދާ ވިކުނު މިންވަރު 56 ޕަސެންޓް އިތުރުވެއްޖެ

ފުރަތަމަ ކުއާޓަރުގައި ހޯސޭލް އަދި ރީޓެއިލް ވިޔަފާރިކުރާ ތަންތަނުން މުދާ ވިކުނު މިންވަރު މިދިޔަ އަހަރުގެ ފަހު ކުއާޓަރާ އަޅާބަލާއިރު 56 ޕަސެންޓް އިތުރުވެއްޖެ އެވެ.

05 ޖުލައި

July 05, 2018 14
10ރ. އާއި 100ރ.ގެ ނޫޓު އަލުން ޗާޕްކޮށްފި

މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ (އެމްއެމްއޭ) އިން އަލަށް ނެރުނު "ރަން ދިހަ ފަހެއް" ނޫޓު ސީރިސްގައި ހިމެނޭ 10ރ. އާއި 100ރ. ގެ ނޫޓު، ސްޓޮކް މަދުވުމުން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އަލުން ޗާޕްކޮށްގެން ގެނެސްފި އެވެ.

28 ޖޫން

June 28, 2018 31
ރަސްމީ ރިޒާވް 788.8 މިލިއަން ޑޮލަރަށް އިތުރުވެއްޖެ

ދައުލަތުގެ ރަސްމީ ރިޒާވަށް މަހުން މަހަށް ބަލާއިރު 59 ޕަސެންޓްގެ ކުރިއެރުމެއް ލިބި، 788.8 މިލިއަން ޑޮލަރަށް އިތުރުވެއްޖެ އެވެ.

10 ޖޫން

June 10, 2018 14
ވޯލްޑް ބޭންކުން ރާއްޖެ އަށް 12 މިލިއަން ޑޮލަރު ދެނީ

ރާއްޖޭގެ ޕަބްލިކް ސެކްޓާގެ ފައިނޭންޝަލް މެނޭޖްމަންޓް ސިސްޓަމް ވަރުގަދަ ކުރުމަށް 12 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ފައިނޭންޝަލް ޕެކޭޖެއް ދިނުމަށް ވޯލްޑް ބޭންކުގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުން މިދިޔަ ހަފުތާގައި ފާސްކޮށްފި އެވެ.

17 މެއި

May 17, 2018 16
ފިޗް އިން މިފަހަރު ވެސް ރާއްޖެއަށް ދިނީ "ބީ ޕްލަސް"

ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބޮޑު އެއް ކްރެޑިޓް ރޭޓިން އެޖެންސީ، ހޮންކޮންގްގެ ފިޗް ރޭޓިންސް އިން މިދިޔަ އަހަރު ރާއްޖެ އަށް ދިން "ބީ ޕްލަސް" ރޭޓިން މި އަހަރު ވެސް ދެމެހެއްޓުމަށް ނިންމައިފި އެވެ.

09 މެއި

May 09, 2018
ބޭންކުތަކުން ދޫކުރި ލޯނުގެ އަދަދު 15 ޕަސެންޓް އިތުރު

ޓޫރިޒަމް ދާއިރާގެ އެކި މަޝްރޫއުތަކަށް ދޫކުރި ލޯނުތަކާ އެކު މިދިޔަ އަހަރު ބޭންކުތަކުން ދޫކުރި ލޯނުގެ އަދަދު 15 ޕަސެންޓް އިތުރުވެއްޖެ އެވެ.

05 މެއި

May 05, 2018 2
އިންޝުއަރެންސް ކުންފުނިތަކުގެ ފައިދާ ދަށަށް

ރާއްޖޭގައި ހިންގާ އިންޝުއަރެންސް ކުންފުނިތަކުގެ ފައިދާ އާއި ކުންފުނިތަކުން ކްލެއިމް (ބަދަލު) ދިން އަދަދު ދަށްވެފައިވާ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ (އެމްއެމްއޭ)ގެ...

May 05, 2018 18
ރެމިޓެންސް ޓެކްސްއާ އެކު ބޭރަށް ފައިސާ ފޮނުވުން ދަށަށް

ރާއްޖޭގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ ބިދޭސީން ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ފޮނުވާ ފައިސާއިން ރެމިޓެންސް ޓެކްސް ނަގަން ފެށުމާ އެކު، ބޭރަށް ފައިސާ ފޮނުވުނުން ވަރަށް ބޮޑަށް މަދުވެފައިވާކަން މަރުކަޒީ...

30 އެޕްރީލް

April 30, 2018 10
މާލީ ރައްކާތެރިކަން އިތުރުކުރަން ޖެހޭ: ގަވަރުނަރު

ރާއްޖެ ދަރަނިވެރި ނުވެ ސަލާމަތް ވާން، މިހާރުން ފެށިގެން މާލީ ރައްކާތެރިކަން އިތުރު ކުރަން ޖެހޭ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ (އެމްއެމްއޭ)ގެ ގަވަރުނަރު އަހުމަދު ނަސީރު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

05 އެޕްރީލް

April 05, 2018 4
85 ޕަސެންޓް ރިސޯޓްގެ އާމްދަނީ އިތުރުވި: އެމްއެމްއޭ

މިދިޔަ އަހަރުގެ ފަހު ކުއާޓަރުގައި، ރާއްޖޭގެ 85 ޕަސެންޓް ރިސޯޓަށް ލިބުނު ޖުމްލަ އާމްދަނީ އިތުރުވި ކަމަށް މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ (އެމްއެމްއޭ) އިން ކުރި ސާވޭއަކުން ދައްކައިފި އެވެ.

27 މާޗް

March 27, 2018
ރަސްމީ ރިޒާވް އިތުރު، ބޭނުންކުރާ ރިޒާވް ބަދަލެއް ނުވޭ

މިދިޔަ ޖެނުއަރީ މަހު ރާއްޖޭގެ ރަސްމީ ރިޒާވް 600 މިލިއަން ޑޮލަރަށް އިތުރުވިއިރު ބޭނުންކުރެވޭ ރިޒާވަށް ކުރިއެރުމެއް ނާންނަ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ (އެމްއެމްއޭ)ގެ ތަފާސްހިސާބުތަކުން ދައްކައިފި އެވެ.