27 ޑިސެމްބަރ

December 27, 2017 3
ކުރީގެ ފަސް ރުފިޔާ ހޯމަދުވަހުން ފެށިގެން އުވޭނެ

ކުރިން ބޭނުން ކުރަމުން އައި ފަސް ރުފިޔާގެ ނޫޓަކީ އަންނަ ހޯމަ ދުވަހުން ފެށިގެން ރާއްޖޭގެ ލީގަލް ޓެންޑަރެއް ނޫން ކަމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ރަސްމީކޮށް، މިއަދު ކަނޑައަޅުއްވައިފި އެވެ.

20 ޑިސެމްބަރ

December 20, 2017 4
ބޭންކުތަކުގެ ފައިދާ 14 ޕަސެންޓް އިތުރުވެއްޖެ

ރާއްޖޭގެ ބޭންކުތަކުގެ ފައިދާ މިއަހަރުގެ ތިންވަނަ ކުއާޓަރު ނިމުނުއިރު 14 ޕަސެންޓް އިތުރުވެއްޖެ އެވެ.

19 ޑިސެމްބަރ

December 19, 2017 5
ސެޕްޓެމްބަރުގެ ނިޔަލަށް 13 އާ ރިސޯޓު ހުޅުވައިފި

މިދިޔަ ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ ނިޔަލަށް 13 އާ ރިސޯޓު ހުޅުވުމާއެކު ރިސޯޓުތަކުގެ ޖުމްލަ އެނދުގެ ނިސްބަތް 15 ޕަސެންޓް އިތުރުވެއްޖެ އެވެ.

December 19, 2017 34
ދަރުމަވަންތައިގެ ޕޭމަންޓާއެކު ރިޒާވް ދަަށަށް!

މިއަހަރުގެ ތިންވަނަ ކުއާޓަރުގައި ޑޮލަރު ރިޒާވް ދަށްވީ ޑޮލަރު ވިއްކި އަދަދު އިތުރުވުމާއި ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލުގެ ފައިސާ ދައްކަން ޖެހުމުން ކަމަށް މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ...

12 ޑިސެމްބަރ

December 12, 2017 3
ރާއްޖެ-ޗައިނާ ބޭންކިން މައުލޫމާތު ހިއްސާކުރަނީ

ބޭންކިންއާ ބެހޭ މައުލޫމާތު ހިއްސާކުރުމާ ބެހޭ ގޮތުން މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ (އެމްއެމްއޭ) އާއި ޗައިނާ ބޭންކިން ރެގިއުލޭޓަރީ ކޮމިޝަން (ސީބީއާރްސީ) އާ ދެމެދު އެމްއޯޔޫއެއްގައި...

December 12, 2017 9
ސީބީއެމްގެ ބްރާންޗެއް ޓްރީ ޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލުގައި ހުޅުވައިފި

ހުޅުމާލޭގައި އިމާރާތްކުރި ޓްރީ ޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލްގައި ކޮމާޝަލް ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ސީބީއެމް) ގެ ބްރާންޗެއް އިއްޔެ ހުޅުވައިފި އެވެ.

07 ޑިސެމްބަރ

December 07, 2017 23
ރިޒާވް 179 މިލިއަން ޑޮލަރަށް ވެއްޓިއްޖެ

ޑޮލަރުން ލިބޭ އާމްދަނީ ދަށްވެ، ވަގުތުން ވަގުތަށް ބޭނުންކުރަން ހުންނަ ޔޫޒަބަލް ރިޒާވް 179 މިލިއަން ޑޮލަރަށް ވެއްޓިއްޖެ އެވެ.

06 ޑިސެމްބަރ

December 06, 2017 5
ކުރީގެ ފަސް ރުފިޔާގެ 79 ޕަސެންޓް ބަދަލުނުކުރެވި

ކުރީގެ ފަސް ރުފިޔާގެ ނޫޓު ބޭނުން ކުރުމުގެ މުއްދަތު މި މަހުގެ ނިޔަލަށް ހަމަވާއިރު، 79 ޕަސެންޓް ނޫޓު ބަދަލުކުރަން އަދިވެސް އެ އިދާރާ އަށް ހުށަނާޅާ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ (އެމްއެމްއޭ) އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

05 ޑިސެމްބަރ

December 05, 2017 8
ބޭރުގައި ދިވެހިންކުރާ ހަރަދުގެ ސާވޭ މިމަހު 22ގައި

ޗުއްޓީ ދުވަސްވަރު ދިވެހިން ރާއްޖޭން ބޭރުގައި ކުރާ ހަރަދުތަކާ ބެހޭ މައުލޫމާތު ހޯދުމަށް ކޮންމެ އަހަރަކު މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ (އެމްއެމްއޭ) އިން ކުރިއަށް ގެންދާ ސާވޭ މި މަހު 22ގައި ފަށާ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

03 ޑިސެމްބަރ

December 03, 2017 12
ގަވަރުނަރުގެ ނުކިއްސަރުކަމެއް ބަޖެޓާ މެދު ނެތް: ރައީސް

ބޭރުގެ ދަރަނި ބޮޑުވެ، ރިޒާވުން ބޮޑު ބައެއް ގެއްލިދާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެ، އެމްއެމްއޭގެ ގަވަރުނަރު އަހުމަދު ނަސީރު ދެއްކެވި ވާހަކަތައް ރަނގަޅު ކަމަށާއި އެއީ އަންނަ އަހަރަށް ދައުލަތުން ކަނޑައެޅި ބަޖެޓާ މެދު އެއްވެސް ކަހަލަ ނުކިއްސަރުކަމެއް އޮވެގެން ދެއްކެވި ވާހަކަތަކެއް ނޫން ކަމަށް، ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

02 ޑިސެމްބަރ

December 02, 2017 33
"އިގްތިސާދީ ކުރިއެރުން ވަނީ ނާޒުކް ފައްތަރެއްގައި"

ރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދީ ކުރިއެރުން ވަނީ ނާޒުކް ފައްތަރެއްގައި ކަމަށް ބުނެ އިންޓަނޭޝަނަލް މަނިޓަރީ ފަންޑް (އައިއެމްއެފް) އިން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފި އެވެ.

20 ނޮވެމްބަރ

November 20, 2017 49
ދަރަނި ބޮޑުވެ، ރިޒާވުން ބޮޑު ބައެއް ގެއްލިދާނެ

ބޭރުގެ ދަރަނި އިތުރުވަމުންދާ ނިސްބަތަށް ބަލާއިރު، ރާއްޖޭގެ ރަސްމީ ރިޒާވުން ބޮޑު ބައެއް ގެއްލިދާނެ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ (އެމްއެމްއޭ)ގެ ގަވަރުނަރު އަހުމަދު ނަސީރު އިންޒާރު ދެއްވައިފި އެވެ.

26 ސެޕްޓެމްބަރ

September 26, 2017 1
އިންފްލޭޝަން 4.2 ޕަސެންޓް މައްޗަށް ހިނގައްޖެ

މިދިޔަ އަހަރުގެ ފަހު ކުއާޓަރުން ފެށިގެން މިއަހަރުގެ ދެވަނަ ކުއާޓަރާ ހަމަޔަށް ރާއްޖޭގެ އިންފްލޭޝަން މަތިވެފައިވާ ކަމަށާއި، ދެވަނަ ކުއާޓަރުގައި އިންފްލޭޝަން 4.2 ޕަސެންޓް މައްޗަށް ގޮސްފައިވާ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ (އެމްއެމްއޭ) އިން ބުނެފި އެވެ.

14 ސެޕްޓެމްބަރ

September 14, 2017 4
ޓާޓާ ފްލެޓަށް ހޮވުނު 160 މީހަކު އާ ލޯނު ސްކީމަށް

އިންޑިއާގެ ޓާޓާ ކުންފުނިން މާލޭގައި އިމާރާތްކުރި ފްލެޓްތަކަށް ހޮވުނު މީހުންގެ ތެރެއިން ލޯނު ހަމަޖެހިފައިނުވާ 160 މީހަކު އެޗްޑީސީ މެދުވެރިކޮށް އާ ލޯނު ސްކީމަށް ފޯމް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

07 ސެޕްޓެމްބަރ

September 07, 2017 10
ރިޒާވް 17 ޕަސެންޓް ދަށްވެއްޖެ

ބޭރު ފައިސާގެ މުއާމަލާތްތަކަށް ވަގުތުން ވަގުތަށް ބޭނުންކުރަން ހުންނަ ޔޫއެސް ޑޮލަރުގެ ރިޒާވް މިދިޔަ ޖޫން މަހާ އަޅާބަލާއިރު 17 ޕަސެންޓް ދަށްވެފައިވާ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ (އެމްއެމްއޭ)ގެ ތަފާސްހިސާބުތަކުން ދައްކައިފި އެވެ.

06 ސެޕްޓެމްބަރ

September 06, 2017 21
މާލީ އިދާރާތަކުގެ ވެރިންނަށް ދިވެހިން ހަމަޖައްސައިފި

ރާއްޖޭގައި ހިންގާ ބޭންކުތަކާއި އިންޝުއަރެންސް ކުންފުނިތައް ވެސް ހިމެނޭގޮތަށް ހުރިހާ މާލީ އިދާރާއެއްގެ އިސް މަގާމުތަކަށް ދިވެހިން ހަމަޖައްސައި ނިންމާފައިވާ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ (އެމްއެމްއޭ) އިން ބުނެފި އެވެ.

30 އޯގަސްޓް

August 30, 2017 4
އެމްއެމްއޭގެ ބޯޑަށް އިދުހާމް ހަމަޖައްސައިފި

މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ (އެމްއެމްއޭ)ގެ އެސިސްޓެންޓް ގަވަރުނަރު އިދުހާމް ހުސެއިން، އެ އޮތޯރިޓީގެ ބޯޑުގެ މެމްބަރަކަށް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

29 އޯގަސްޓް

August 29, 2017 4
ޓާޓާ ފްލެޓްތަކަށް ފައިސާ ދައްކަން މުހުލަތެއް ދީފި

މާލޭގައި އިމާރާތްކޮށްފައިވާ ޓާޓާ ފްލެޓްތަކަށް ފައިސާ ދެއްކުމަށް މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ (އެމްއެމްއޭ) އިން އެކުލަވާލާފައިވާ "ގެދޮރު އަގު ހެޔޮކުރުމުގެ ލޯނު ސްކީމް" ގެ ދަށުން އަންނަ އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ 15 ގެ ކުރިން ފައިސާ ދެއްކުމަށް ހައުސިން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެޗްޑީސީ) އިން މިއަދު އަންގައިފި އެވެ.

24 އޯގަސްޓް

August 24, 2017 12
އެމްއެމްއޭގެ ގަވަރުނަރަކަށް ނަސީރު އައްޔަން ކުރައްވައިފި

މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ (އެމްއެމްއޭ) ގެ އާ ގަވަރުނަރަކަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިއަދު އަހުމަދު ނަސީރު އައްޔަން ކުރައްވައިފި އެވެ.

August 24, 2017 18
ގަވަރުނަރަކަށް ނަސީރު އައްޔަންކުރަން ރުހުން ދީފި

މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ (އެމްއެމްއޭ) ގެ ގަވަރުނަރަކަށް އަހުމަދު ނަސީރު އައްޔަން ކުރުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ރުހުންދީފި އެވެ.

23 އޯގަސްޓް

August 23, 2017 21
އެއް ބިލިއަން ރުފިޔާ ހޯދަން ޓީބިލް ވިއްކަނީ

ސަރުކާރުގެ ކޭޝްފްލޯ ހަމަޖެއްސުމަށް އަނެއްކާ ވެސް ބިލިއަނަކަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ހޯދަން ޓްރެޝަރީ ބިލް (ޓީބިލް) ވިއްކަން ނިންމައިފި އެވެ. މަރުކަޒީ ބޭންކު މެދުވެރިކޮށް ސަރުކާރުން 1,258.40 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ޓީބިލް ވިއްކަނީ މި މަހުގެ 29 ވަނަ ދުވަހު އެވެ. އެ ޓީބިލް ވިއްކަން ހުޅުވާލަން ހަމަޖެހިފައި ވަނީ މި މަހުގެ 28 ގަ އެވެ. މިއީ މިހާ ބޮޑު...

20 އޯގަސްޓް

August 20, 2017 106
ނީޒާގެ ނަން ނަގައި، ގަވަރުނަރަކަށް ނަސީރު

މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ (އެމްއެމްއޭ) ގެ ގަވަރުނަރަކަށް ހަމަޖައްސަވަން ނިންމެވި ނީޒާ އިމާދުގެ ނަން ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އަނބުރާ ގެންނަވައި އެ މަގާމަށް ކެޕިޓަލް މާކެޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮތޯރިޓީ (ސީއެމްޑީއޭ) ކުރީގެ ސީއީއޯ އަދި އެމްއެމްއޭގައި ވެސް މަސައްކަތް ކުރެއްވި އަހުމަދު ނަސީރު ހަމަޖައްސަވަން ނިންމަވައިފި އެވެ.

16 އޯގަސްޓް

August 16, 2017 37
ވައްކަމުގެ ތަހުގީގަށް އަޒީމާ ބަޔާން ދޭން ޖެހޭ: ނަޝީދު

އެމްއެމްޕީއާރުސީން ވަގަށް ނެގި ފައިސާއާ ބެހޭ މިނިވަން ތަހުގީގަށް ގަވަރުނަރު ޑރ. އަޒީމާ އާދަމް އެއްބާރުލުން ދެއްވަން ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު މިއަދު ގޮވާލައްވައިފި އެވެ.

August 16, 2017 52
އެމްއެމްއޭގެ ގަވަރުނަރު ކަމަށް ނީޒާ އިމާދު ހަމަޖައްސަނީ

ރާއްޖޭގެ މަރުކަޒީ ބޭންކުގެ ގަވަރުނަރު ކަމަށް މ. ލަކްސްލިން ނީޒާ އިމާދު އައްޔަން ކުރުމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހަށް ފޮނުއްވައިފި އެވެ.

August 16, 2017 80
އެމްއެމްއޭގެ ގަވަރުނަރު އަޒީމާ އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި

އެމްއެމްއޭގެ ގަވަރުނަރު ޑރ. އަޒީމާ އާދަމް، ތިން އަހަރަށް ފަހު، އެ މަގާމުން މިއަދު އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި އެވެ.