06 ޖުލައި

July 06, 2017 6
އެސްބީއައި އިން މޮބައިލް ބޭންކިން ތައާރަފް ކޮށްފި

ސްޓޭޓް ބޭންކް އޮފް އިންޑިއާ (އެސްބީއައި) އިން ރާއްޖޭގައި މޮބައިލް ބޭންކިންގެ ހިދުމަތް މިރޭ ތައާރަފް ކޮށްފި އެވެ.

July 06, 2017 30
ގެދޮރު ލޯނުގެ އިންޓަރެސްޓް ދަށްކުރަން ޖެހޭ: އަޒީމާ

ގެދޮރު ހޯދަން ބޭންކުތަކުން ދޫކުރާ ލޯނުގެ އިންޓަރެސްޓް ދަށްކުރަން ޖެހޭ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ (އެމްއެމްއޭ)ގެ ގަވަރުނަރު އަޒީމާ އާދަމް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

July 06, 2017 112
މިދަނީ 40،000 ހައުސިން ޔުނިޓް އަޅަމުން: މުއިއްޒު

ހުޅުމާލޭގަ އާއި ރާއްޖޭގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުގައި އެކި ފެންވަރުގެ 40،000 ހައުސިން ޔުނިޓް އެޅުމުގެ މަސައްކަތް އެކި މަރުހަލާތަކުގައި ކުރިޔަށް އެބަ ދާ ކަމަށް ހައުސިން މިނިސްޓަރު...

21 ޖޫން

June 21, 2017
ފައިނޭޝަލް އެކްސްޕޯއެއް އަންނަ މަހު ބާއްވަނީ

މާލީ އިދާރާތަކާ މެދު އާންމުން ހޭލުންތެރި ކުރަން އަންނަ މަހު ފައިނޭޝަލް އެކްސްޕޯއެއް ބާއްވަން މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ (އެމްއެމްއޭ) އިން ނިންމައިފި އެވެ.

10 މެއި

May 10, 2017 127
ފަސް ރުފިޔާގެ އާ ނޫޓާ އެކު ދަގަނޑޭ ތާރީހުގެ ތެރެއަށް

މުއާސަލާތުކުރުމާއި އިޖުތިމާއީ ގުޅުން ދައްކުވައިދޭ ފަސް ރުފިޔާގެ ޕޮލިމާ ނޫޓާ އެކު ރާއްޖޭގެ ހުނަރުވެރި ފޯވާޑް އަލީ އަޝްފާގް (ދަގަނޑޭ) ތާރީޚުގެ ތެރެއަށް ވަދެއްޖެ އެވެ.

03 މެއި

May 03, 2017 7
އިންވެސްޓްމަންޓްތަކުން 387.6 މިލިއަން ޑޮލަރު ބޭރަށް

ބޭރުގެ ފަރާތްތަކުން ރާއްޖޭގައި ކޮށްފައިވާ އިންވެސްޓްމަންޓްތަކުގެ ފައިދާ އިތުރުވުމާ ގުޅިގެން، މިދިޔަ އަހަރު 387.6 މިލިއަން ޑޮލަރު (5.9 ބިލިއަން ރުފިޔާ) ބޭރަށް ފޮނުވާފައިވާ ކަމަށް އެމްއެމްއޭ އިން ބުނެފި އެވެ.

02 މެއި

May 02, 2017 1
މިދިޔަ އަހަރު 108.7 މިލިއަން ޑޮލަރު ބޭރަށް ފޮނުވި

ރާއްޖެ އިން ބޭރަށް ފައިސާ ފޮނުވުމުގެ ހިދުމަތް ދޭ ކުންފުނިތައް މެދުވެރިކޮށް މިދިޔަ އަހަރު 108.7 މިލިއަން ޑޮލަރު (1.6 ބިލިއަން ރުފިޔާ) ފޮނުވާފައިވާ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ (އެމްއެމްއޭ) އިން ބުނެފި އެވެ.

24 އެޕްރީލް

April 24, 2017 24
ފަސް ރުފިޔާގެ އާ ނޫޓު އަންނަ މަހު ނެރެނީ

ފަސް ރުފިޔާގެ ޕޮލިމާ ނޫޓު އަންނަ މަހު ތައާރަފު ކުރުމަށް މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ (އެމްއެމްއޭ) އިން ނިންމައިފި އެވެ.

20 އެޕްރީލް

April 20, 2017 1
ކްރެޑިޓް ގެރެންޓީ ސްކީމްގައި ސީބީއެމް ބައިވެރިވެއްޖެ

ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ފަސޭހައިން ހޯދޭނެ ގޮތްތައް ހެދުމަށް ހިންގާ އެސްއެމްއީ ކްރެޑިޓް ގެރެންޓީ ސްކީމްގައި ކޮމާޝަލް ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ސީބީއެމް) އިން ބައިވެރިވެއްޖެ އެވެ.

10 އެޕްރީލް

April 10, 2017
ބީއެމްއެލްގެ މުއާމަލާތްނުކުރާ އެކައުންޓްތައް އާންމުކޮށްފި

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) ގައި ހުރި މުއާމަލާތެއް ނުހިންގާތާ ފަސް އަހަރު ވެފައިވާ 800 އަށްވުރެ ގިނަ އެކައުންޓާ މެދު އަމަލުކުރަންވީ ގޮތެއް އެކައުންޓްތަކުގެ ވެރިން އަންގައިދިނުމަށް އެދި އެ ބޭންކުން އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

05 އެޕްރީލް

April 05, 2017 2
ބޭނުންކުރެވޭ ރިޒާވް ހަ ޕަސެންޓް އިތުރުވެއްޖެ

މިދިޔަ ފެބްރުއަރީ މަހު ޑޮލަރުގެ ރިޒާވްގެ ތެރެއިން، ބޭނުން ކުރެވޭ ރިޒާވް ހަ ޕަސެންޓް އިތުރުވެފައިވާ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ (އެމްއެމްއޭ) އިން ބުނެފި އެވެ.

04 އެޕްރީލް

April 04, 2017
އެސްބީއައިގެ 319 އެކައުންޓެއް ބަންދުކުރަނީ

ބޭނުންނުކުރާތާ ގިނަ ދުވަސް ވީ 300 އަށް ވުރެ ގިނަ އެކައުންޓް ބަންދުކުރުމުގެ ނޯޓިސް ރާއްޖޭގައި ހިންގާ ބޭރުގެ އެންމެ ބޮޑު ބޭންކް، ސްޓޭޓް ބޭންކް އޮފް އިންޑިއާ އިން ނެރެފި އެވެ.

17 މާޗް

March 17, 2017 55
ހެލިކޮޕްޓަރުތަކަކުން ބޭލި ފައިސާ ފޮށިތަކެއް ނުވައްދާ

ހެލިކޮޕްޓަރުތަކަކުން ގެނައި ގިނަ އަދަދެއްގެ ފައިސާ މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ (އެމްއެމްއޭ) އަށް ބޭލި ކަމަށް ބުނެ ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ފަތުރަމުންދާ ވާހަކަތައް އެ އޮތޯރިޓީން މިރޭ ދޮގުކޮށްފި އެވެ.

26 ފެބުރުއަރީ

February 26, 2017 19
މި މަހު ވެސް 2.1 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ޓީބިލް

ސަރުކާރުގެ ހަރަދުތައް ހަމަޖައްސަން މި މަހު މިހާތަނަށް އެކަނި ވެސް 2.1 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ޓީ ބިލް ވިއްކައިފި އެވެ.

13 ފެބުރުއަރީ

February 13, 2017 26
އިންޑިއާ އަތުން 100 މިލިއަން ޑޮލަރު ނަގައިފި

މޯލްޑިވްސް އެއާޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ (އެމްއޭސީއެލް) އަށް ވިއްކި 140 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ކޯޕަރޭޓް ބޮންޑާ ގުޅިގެން ޑޮލަރުގެ ރިޒާވް ވަކި މިންވަރެއްގައި ހިފެހެއްޓުމަށް މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ (އެމްއޭމްއޭ) އިން އިންޑިއާގެ ސެންޓްރަލް ބޭންކާއެކު 100 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ކަރަންސީ ސްވޮޕެއް ހަދައިފި އެވެ. މިއީ ރާއްޖޭގެ މަރުކަޒީ ބޭންކުން ބޭރު...

08 ފެބުރުއަރީ

February 08, 2017 31
ރިއާސީ ބަޔާން: ޖަވާބު ނުލިބޭ އެތައް ސުވާލެއް!

"މި ސަރުކާރުގެ ފުރަތަމަ ތިން އަހަރު ނިމިގެން ދިޔައިރު، މާތްﷲގެ ވާގިފުޅާ އެކު، ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި އެތަކެއް މަޝްރޫޢު ކާމިޔާބުކަމާ އެކު ނިމިގެން ހިނގައްޖެ. ރައްޔިތުންނަށް އުފާވެރިކަމާއި ހިތްހަމަޖެހުން ގެނެސްދެވިއްޖެ. އަމާންކަމާއި ހަމަޖެހުން ޤާއިމުކުރެވިއްޖެ."

01 ފެބުރުއަރީ

February 01, 2017 5
އަހަރު ނިމުނުއިރު ރިޒާވް އެއްވަރެއްގައި ހިފެހެއްޓިފައި

މިދިޔަ އަހަރު ނިމުނުއިރު ދައުލަތުގެ ރިޒާވް ހުރީ އޭގެ ކުރީގެ އަހަރާ އަޅާބަލާއިރު އެއްވަރެއްގައި ހިފެހެއްޓިފައި ކަމަށް މަރުކަޒީ ބޭންކުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

26 ޖެނުއަރީ

January 26, 2017 10
މިިމަހު އެކަނި ވެސް 2.9 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ޓީބިލް

ސަރުކާރުގެ ކޭޝްފްލޯ ހަމަޖެއްސުމަށް ހަމަޖެއްސުމަށްޓަކައި މި މަހުގެ މިހާތަނަށް 2.9 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ޓީ ބިލް ވިއްކައިފި އެވެ.

23 ޖެނުއަރީ

January 23, 2017 4
އިގްތިސާދީ ހަރަކާތް އިތުރު ވިޔަސް ޑޮލަރު ތާށި: ސާވޭ

މިދިޔަ އަހަރުގެ ފަހުކޮޅު ރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދި ހަރަކާތްތައް އިތުރުވި ކަމަށާއި އެކަމަކު ބޭރު ފައިސާ ލިބުމުގެ ދަތިކަމުގެ ބިރު ވިޔަފާރިތަކަށް އެބަ އޮތް ކަމަށް މަރުކަޒީ ބޭންކުން ކުރި ސާވޭ އަކުން ދައްކައިފި އެވެ.

15 ޖެނުއަރީ

January 15, 2017 6
އެއް ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ޓީ ބިލް ސަރުކާރުން ވިއްކަނީ

ސަރުކާރުގެ ކޭޝްފްލޯ ހަމަޖެއްސުމަށްޓަކައި އެއް ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ޓްރެޝަރީ ބިލް (ޓީ ބިލް) ވިއްކަން މިއަދު ހުޅުވާލައިފި އެވެ. މިއީ މިއަހަރުގެ ތެރޭގައި ޓީ ބިލްގެ ގޮތުގައި ވިއްކަން ހުޅުވާލި އެންމެ ބޮޑު އަދަދެވެ.

12 ޖެނުއަރީ

January 12, 2017 1
ސްރީ ލަންކާ އިންޝުއަރެންސް ހުއްޓާލިތާ 4 އަހަރުވެއްޖެ

ސްރީ ލަންކާ އިންޝުއަރެންސް (އެސްއެލްއައި) އިން ރާއްޖޭގައި ދެމުން އައި ހިދުމަތްތައް 2012 ގައި ހުއްޓާލާފައިވާ ކަމަށާއި މިހާރު ކުރިއަށް ދަނީ އެ ކުންފުނި އުވާލުމުގެ މަސައްކަތް ކަމަށް ރާއްޖޭގެ މަރުކަޒީ ބޭންކުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

09 ޖެނުއަރީ

January 09, 2017 3
ކްރެޑިޓް ގެރެންޓީ ސްކީމް 100 މިލިއަނަށް ބޮޑުކޮށްފި

ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރީގެ ގާނޫނުގެ ދަށުން ގާއިމްކޮށްފައިވާ ކްރެޑިޓް ގްރެންޓީ ސްކީމަށް ކުޑަ ދުވަސްކޮޅެއް ތެރޭގައި ލިބުނު ތަރުހީބުގެ ބޮޑުކަމުން، އެ ސްކީމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ...

January 09, 2017 19
އިންޝުއަރެންސްގެ ޚިދުމަތް މޮނޮޕޮލީއާ ދިމާލަށް!

މިނިވަން ވިޔަފާރީގެ އުސޫލްތައް ގަބޫލުކުރާ ނަމަ ހިދުމަތްތައް ވަކި ބަޔަކަށް ކޮންޓްރޯލްކުރެވިގެން ނުވާނެ އެވެ. އެއީ ކުރީ ޒަމާނުގެ ބޯދާ ޚިޔާލެކެވެ. މި ޒަމާނުގައި އެކަން އޮންނަން ޖެހޭނީ...