07 ފެބުރުއަރީ

February 07, 2018 2
ޓާޓާ ފްލެޓް ގަންނަން 55 ފަރާތަކަށް ލޯނު ދޫކޮށްފި

މާލޭގައި އިމާރާތްކޮށްފައިވާ ޓާޓާ ފްލެޓްތަކަށް ފައިސާ ދެއްކުމަށް މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ (އެމްއެމްއޭ) އިން އެކުލަވާލާފައިވާ "ގެދޮރު އަގު ހެޔޮކުރުމުގެ ލޯނު ސްކީމް" ގެ ދަށުން އެކި ބޭންކުތަކުން 55 މީހަކަށް ލޯނު ދީފައިވާ ކަމަށް ބުނެފި އެވެ.

25 ޖެނުއަރީ

January 25, 2018 12
ރާއްޖޭން ބޭރުގައި ބީއެމްއެލްގެ ބްރާންޗެއް ހުޅުވަނީ

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް)ގެ ބްރާންޗެއް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ރާއްޖެ އިން ބޭރުގައި ހުޅުވުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް، އެ ބޭންކުގެ ސީއީއޯ އެންޑްރޫ ހީލީ މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

22 ޖެނުއަރީ

January 22, 2018 9
ބޮންޑް ވިއްކައިގެން 543.4 މިލިޔަން ހޯދައިފި

ސަރުކާރުގެ ކޭޝް ފްލޯ ހަމަޖައްސަން ޓްރެޝަރީ ބޮންޑް ވިއްކައިގެން މިދިޔަ ނޮވެމްބަރު މަހުގެ ނިޔަލަށް 543.4 މިލިޔަން ރުފިޔާ ހޯދާފައިވާކަން އެމްއެމްއޭގެ ތަފާސްހިސާބުތަކުން ދައްކައިފި އެވެ.

09 ޖެނުއަރީ

January 09, 2018 14
ކަޅު ފައިސާގެ ދައުރު: މާލީ ނިޒާމުގެ އިތުބާރު ގެއްލުން

ދުނިޔޭގެ ކިތަންމެ ޖަމިއްޔާ ޖަމާއަތްތަކާއި، އަދި ދޭދޭ ޤައުމުތަކުގެ އިދާރާތަކަށް، ދިވެހިރާއްޖެއާ ގުޅޭ ގޮތުން ލިބެނީ ކަންބޮޑުވާ ފަދަ މައުލޫމާތެވެ. ދިވެހިރާއްޖެ މިއަދު ފާހަގަވަމުން އަންނަނީ ކަޅު ފައިސާ ދައުރުކުރާ މަރުކަޒެއްގެ ގޮތުގަ އެވެ. ދިވެހިރާއްޖޭގެ މާލީ ނިޒާމްގެ އިތުބާރު ގެއްލި، ދިވެހި އިޤްތިޞާދު ބިކަ ހާލުގައި ޖެހުމަށް...

07 ޖެނުއަރީ

January 07, 2018 23
އެމްއެމްއޭގެ ބޯޑަށް ޖަނާ އާއި އިހުސާން އައްޔަން ކޮށްފި

މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ (އެމްއެމްއޭ) ގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަށް، މޯލްޑިވްސް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް ކޮންސްޓްރަކްޝަން އިންޑަސްޓްރީޒް (މަސީ) ގެ ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު އަލީ ޖަނާހާއި އެމްއެންޑީއެފްގެ ކުރީގެ ކެޕްޓަން އަލީ އިހުސާން މިއަދު އައްޔަން ކުރައްވައިފި އެވެ.

03 ޖެނުއަރީ

January 03, 2018 2
ފައިސާ ދެއްކުމުގެ ނިޒާމާ ބެހޭ ދިރާސާއެއް ކުރަނީ

ވިޔަފާރީގެ މުއާމަލާތްކުރުމާއި ފައިސާ ދެއްކުމުގެ ނިޒާމާ ބެހޭ ގޮތުން ދިރާސާއެއް ކުރަން މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ (އެމްއެމްއޭ) އިން ނިންމައިފި އެވެ.

27 ޑިސެމްބަރ

December 27, 2017 3
ކުރީގެ ފަސް ރުފިޔާ ހޯމަދުވަހުން ފެށިގެން އުވޭނެ

ކުރިން ބޭނުން ކުރަމުން އައި ފަސް ރުފިޔާގެ ނޫޓަކީ އަންނަ ހޯމަ ދުވަހުން ފެށިގެން ރާއްޖޭގެ ލީގަލް ޓެންޑަރެއް ނޫން ކަމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ރަސްމީކޮށް، މިއަދު ކަނޑައަޅުއްވައިފި އެވެ.

20 ޑިސެމްބަރ

December 20, 2017 4
ބޭންކުތަކުގެ ފައިދާ 14 ޕަސެންޓް އިތުރުވެއްޖެ

ރާއްޖޭގެ ބޭންކުތަކުގެ ފައިދާ މިއަހަރުގެ ތިންވަނަ ކުއާޓަރު ނިމުނުއިރު 14 ޕަސެންޓް އިތުރުވެއްޖެ އެވެ.

19 ޑިސެމްބަރ

December 19, 2017 5
ސެޕްޓެމްބަރުގެ ނިޔަލަށް 13 އާ ރިސޯޓު ހުޅުވައިފި

މިދިޔަ ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ ނިޔަލަށް 13 އާ ރިސޯޓު ހުޅުވުމާއެކު ރިސޯޓުތަކުގެ ޖުމްލަ އެނދުގެ ނިސްބަތް 15 ޕަސެންޓް އިތުރުވެއްޖެ އެވެ.

December 19, 2017 34
ދަރުމަވަންތައިގެ ޕޭމަންޓާއެކު ރިޒާވް ދަަށަށް!

މިއަހަރުގެ ތިންވަނަ ކުއާޓަރުގައި ޑޮލަރު ރިޒާވް ދަށްވީ ޑޮލަރު ވިއްކި އަދަދު އިތުރުވުމާއި ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލުގެ ފައިސާ ދައްކަން ޖެހުމުން ކަމަށް މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ...

12 ޑިސެމްބަރ

December 12, 2017 3
ރާއްޖެ-ޗައިނާ ބޭންކިން މައުލޫމާތު ހިއްސާކުރަނީ

ބޭންކިންއާ ބެހޭ މައުލޫމާތު ހިއްސާކުރުމާ ބެހޭ ގޮތުން މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ (އެމްއެމްއޭ) އާއި ޗައިނާ ބޭންކިން ރެގިއުލޭޓަރީ ކޮމިޝަން (ސީބީއާރްސީ) އާ ދެމެދު އެމްއޯޔޫއެއްގައި...

December 12, 2017 9
ސީބީއެމްގެ ބްރާންޗެއް ޓްރީ ޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލުގައި ހުޅުވައިފި

ހުޅުމާލޭގައި އިމާރާތްކުރި ޓްރީ ޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލްގައި ކޮމާޝަލް ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ސީބީއެމް) ގެ ބްރާންޗެއް އިއްޔެ ހުޅުވައިފި އެވެ.

07 ޑިސެމްބަރ

December 07, 2017 23
ރިޒާވް 179 މިލިއަން ޑޮލަރަށް ވެއްޓިއްޖެ

ޑޮލަރުން ލިބޭ އާމްދަނީ ދަށްވެ، ވަގުތުން ވަގުތަށް ބޭނުންކުރަން ހުންނަ ޔޫޒަބަލް ރިޒާވް 179 މިލިއަން ޑޮލަރަށް ވެއްޓިއްޖެ އެވެ.

06 ޑިސެމްބަރ

December 06, 2017 5
ކުރީގެ ފަސް ރުފިޔާގެ 79 ޕަސެންޓް ބަދަލުނުކުރެވި

ކުރީގެ ފަސް ރުފިޔާގެ ނޫޓު ބޭނުން ކުރުމުގެ މުއްދަތު މި މަހުގެ ނިޔަލަށް ހަމަވާއިރު، 79 ޕަސެންޓް ނޫޓު ބަދަލުކުރަން އަދިވެސް އެ އިދާރާ އަށް ހުށަނާޅާ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ (އެމްއެމްއޭ) އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

05 ޑިސެމްބަރ

December 05, 2017 8
ބޭރުގައި ދިވެހިންކުރާ ހަރަދުގެ ސާވޭ މިމަހު 22ގައި

ޗުއްޓީ ދުވަސްވަރު ދިވެހިން ރާއްޖޭން ބޭރުގައި ކުރާ ހަރަދުތަކާ ބެހޭ މައުލޫމާތު ހޯދުމަށް ކޮންމެ އަހަރަކު މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ (އެމްއެމްއޭ) އިން ކުރިއަށް ގެންދާ ސާވޭ މި މަހު 22ގައި ފަށާ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

03 ޑިސެމްބަރ

December 03, 2017 12
ގަވަރުނަރުގެ ނުކިއްސަރުކަމެއް ބަޖެޓާ މެދު ނެތް: ރައީސް

ބޭރުގެ ދަރަނި ބޮޑުވެ، ރިޒާވުން ބޮޑު ބައެއް ގެއްލިދާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެ، އެމްއެމްއޭގެ ގަވަރުނަރު އަހުމަދު ނަސީރު ދެއްކެވި ވާހަކަތައް ރަނގަޅު ކަމަށާއި އެއީ އަންނަ އަހަރަށް ދައުލަތުން ކަނޑައެޅި ބަޖެޓާ މެދު އެއްވެސް ކަހަލަ ނުކިއްސަރުކަމެއް އޮވެގެން ދެއްކެވި ވާހަކަތަކެއް ނޫން ކަމަށް، ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

02 ޑިސެމްބަރ

December 02, 2017 33
"އިގްތިސާދީ ކުރިއެރުން ވަނީ ނާޒުކް ފައްތަރެއްގައި"

ރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދީ ކުރިއެރުން ވަނީ ނާޒުކް ފައްތަރެއްގައި ކަމަށް ބުނެ އިންޓަނޭޝަނަލް މަނިޓަރީ ފަންޑް (އައިއެމްއެފް) އިން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފި އެވެ.

20 ނޮވެމްބަރ

November 20, 2017 49
ދަރަނި ބޮޑުވެ، ރިޒާވުން ބޮޑު ބައެއް ގެއްލިދާނެ

ބޭރުގެ ދަރަނި އިތުރުވަމުންދާ ނިސްބަތަށް ބަލާއިރު، ރާއްޖޭގެ ރަސްމީ ރިޒާވުން ބޮޑު ބައެއް ގެއްލިދާނެ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ (އެމްއެމްއޭ)ގެ ގަވަރުނަރު އަހުމަދު ނަސީރު އިންޒާރު ދެއްވައިފި އެވެ.

26 ސެޕްޓެމްބަރ

September 26, 2017 1
އިންފްލޭޝަން 4.2 ޕަސެންޓް މައްޗަށް ހިނގައްޖެ

މިދިޔަ އަހަރުގެ ފަހު ކުއާޓަރުން ފެށިގެން މިއަހަރުގެ ދެވަނަ ކުއާޓަރާ ހަމަޔަށް ރާއްޖޭގެ އިންފްލޭޝަން މަތިވެފައިވާ ކަމަށާއި، ދެވަނަ ކުއާޓަރުގައި އިންފްލޭޝަން 4.2 ޕަސެންޓް މައްޗަށް ގޮސްފައިވާ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ (އެމްއެމްއޭ) އިން ބުނެފި އެވެ.

14 ސެޕްޓެމްބަރ

September 14, 2017 4
ޓާޓާ ފްލެޓަށް ހޮވުނު 160 މީހަކު އާ ލޯނު ސްކީމަށް

އިންޑިއާގެ ޓާޓާ ކުންފުނިން މާލޭގައި އިމާރާތްކުރި ފްލެޓްތަކަށް ހޮވުނު މީހުންގެ ތެރެއިން ލޯނު ހަމަޖެހިފައިނުވާ 160 މީހަކު އެޗްޑީސީ މެދުވެރިކޮށް އާ ލޯނު ސްކީމަށް ފޯމް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

07 ސެޕްޓެމްބަރ

September 07, 2017 10
ރިޒާވް 17 ޕަސެންޓް ދަށްވެއްޖެ

ބޭރު ފައިސާގެ މުއާމަލާތްތަކަށް ވަގުތުން ވަގުތަށް ބޭނުންކުރަން ހުންނަ ޔޫއެސް ޑޮލަރުގެ ރިޒާވް މިދިޔަ ޖޫން މަހާ އަޅާބަލާއިރު 17 ޕަސެންޓް ދަށްވެފައިވާ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ (އެމްއެމްއޭ)ގެ ތަފާސްހިސާބުތަކުން ދައްކައިފި އެވެ.

06 ސެޕްޓެމްބަރ

September 06, 2017 21
މާލީ އިދާރާތަކުގެ ވެރިންނަށް ދިވެހިން ހަމަޖައްސައިފި

ރާއްޖޭގައި ހިންގާ ބޭންކުތަކާއި އިންޝުއަރެންސް ކުންފުނިތައް ވެސް ހިމެނޭގޮތަށް ހުރިހާ މާލީ އިދާރާއެއްގެ އިސް މަގާމުތަކަށް ދިވެހިން ހަމަޖައްސައި ނިންމާފައިވާ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ (އެމްއެމްއޭ) އިން ބުނެފި އެވެ.