08 އެޕްރީލް

April 08, 2020
ޓޫރިޒަމް އިންޑަސްޓްރީން އޮންލައިން ކޮންފަރެންސެއް

ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ޓޫރިޒަމް އިންޑަސްޓްރީ އަށް ދިމާވެފައިވާ ދަތިތަކުން އަރައިގަންނާނެ ގޮތްތަކާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރުމަށް އޮންލައިން ކޮންފަރެންސެއް ބާއްވަން ނިންމައިފި އެވެ.

15 މާޗް

March 15, 2020 4
އަދީބުގެ ޝަރީއަތް މިއަދު ވެސް ކެންސަލްކޮށްފި

ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހުމަދު އަދީބަށް ދައުލަތުން ކުރާ ދައުވާގެ އަޑުއެހުން މިއަދު ވެސް ކެންސަލްކޮށްފި އެވެ.

08 މާޗް

March 08, 2020 14
އެސްކްރޯ އެކައުންޓް ހަދަން ލަފައެއް ނުދެން: އާޒިމާ

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ އެކައުންޓަށް ޖަމާވި އެއް މިލިއަން ޑޮލަރު ބަހައްޓަން އެސްކްރޯ އެކައުންޓެއް ހުޅުވަން އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ) އަށް ލަފާ ދެއްވާފައި ނުވާނެ ކަމަށާއި އެކަމުގެ ހެއްކެއް ނެތް ކަމަށް ރައީސް އޮފީހުގެ ކުރީގެ ލީގަލް އެފެއާޒް މިނިސްޓަރު އާޒިމާ ޝަކޫރު ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

05 މާޗް

March 05, 2020 7
އައިޓީބީ ކެންސަލްވުމުގެ ގެއްލުން އެބަ ފެނޭ: ތޮއްޔިބު

ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބޮޑު ޓޫރިޒަމް ފެޔާ "އައިޓީބީ" ކެންސަލްވުމުން އޭގެ ގެއްލުން މިހާރު ވެސް ފެންނަ ކަމަށާއި މި އުނދަގޫ ދަނޑިވަޅުގައި ވެސް ރާއްޖެ އިޝްތިހާރު ކުރުމުގައި ކުރެވެން ހުރި މަސައްކަތެއް ކުރައްވާނެ ކަމަށް އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު ތޮއްޔިބު މުހައްމަދު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

28 ފެބުރުއަރީ

February 28, 2020 7
ސީއެންއެންގައި ރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމް އިޝްތިހާރު ކުރަނީ

ބައިނަލްއަގުވާމީ ފެންވަރުގައި ރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމް އިޝްތިހާރު ކުރުމަށް ސީއެންއެންއާ އެކު މޯލްޑިވްސް މާކެޓިން އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ކޯޕްރޭޝަން (އެމްއެމްޕީއާރުސީ) އިން އެއްބަސްވެއްޖެ އެވެ.

24 ފެބުރުއަރީ

February 24, 2020 32
ޔާމީނަށް ކަފާލާތު ނުދިިނުމުގެ ނިންމުން ރިވިއުއެއް ނުކުރި

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ އިސްތިއުނާފް ޝަރީއަތް ނިމެންދެން އެ މަނިކުފާނު ކަފާލާތުގެ ދަށުން މިނިވަން ނުކުރެވޭނެ ކަމަށް ނިންމާފަައިވާ ނިންމުން މުރާޖާ ކުރަންޖެހޭ ސަބަބެއް ނެތް ކަމަށް ހައި ކޯޓުން މިއަދު ނިންމައިފި އެވެ.

23 ފެބުރުއަރީ

February 23, 2020 6
ޔާމީން ހޮސްޕިޓަލުން ދޫކޮށްލައިފި

ޖަލު ހުކުމެއް ތަންފީޒުކުރަމުން ގެންދަވާ ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ހޮސްޕިޓަލުގައި އެޑްމިޓްކުރިތާ ތިން ދުވަސް ފަހުން އިއްޔެ ދޫކޮށްލައިފި އެވެ.

February 23, 2020 3
ޔާމީންގެ އިސްތިއުނާފް ޝަރީއަތުގެ އަޑުއެހުމެއް މާދަމާ

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ މައްޗަށް އިއްވާފައިވާ ފަސް އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމުގެ އިސްތިއުނާފް ޝަރީއަތް މާދަމާ ބާއްވަން ހައި ކޯޓުން ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

12 ފެބުރުއަރީ

February 12, 2020 19
އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ލިސްޓާމެދު ގޮތެއް ނިންމަންޖެހޭ: ޕީޖީ

މޯލްޑިވްސް މާކެޓިން އެންޑް ޕްރޮމޯޝަން ކޯޕަރޭޝަން (އެމްއެމްޕީއާރުސީ) މެދުވެރިކޮށް ވަގަށް ނެގި 3.3 ބިލިއަން ރުފިޔާ އިން މަންފާ ލިބުނު ކަމަށް ބުނާ މީހުންގެ ލިސްޓާ މެދު ގޮތެއް ނިންމަން ޖެހިފައިވާ ކަމަށް ޕްރޮސިކިއުޓަ ޖެނެރަލް ހުސެއިން ޝަމީމް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

11 ފެބުރުއަރީ

February 11, 2020 3
އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ އެއްބަސްވުންތައް ހާމަކުރަން އަންގަނީ

މޯލްޑިވްސް މާކެޓިން އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ކޯޕަރޭޝަން (އެމްއެމްޕީއާރުސީ) އިން ދޫކޮށްފައިވާ ފަޅުތަކާއި ރަށްތަކުގެ އެއްބަސްވުން ހާމަކުރަން ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީ އަށް އަންގަން...

February 11, 2020 7
އައިކޮމް އަޑުއެހުމަށް ޓޫރިޒަމުން ނުދިޔަ! ޖޫރިމަނާކުރަނީ

އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ އޮފީހުގައި މިއަދު އޮތް އަޑުއެހުމަކަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީ ހާޒިރުނުވުމުން، އެތަނުގެ އިންފޮމޭޝަން އޮފިސަރު ޖޫރިމަނާކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

10 ފެބުރުއަރީ

February 10, 2020
އައިޓީބީ ފެއާގައި ރާއްޖޭގެ 99 ކުންފުނިން ބައިވެރިވޭ

ދުނިޔޭގައި ބާއްވާ ޓޫރިޒަމްގެ އެންމެ ބޮޑު ފެއާ، އައިޓީބީގައި ރާއްޖޭގެ 99 ކުންފުންޏަކުން ބައިވެރިވާ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް މާކެޓިން އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ކޯޕަރޭޝަން (އެމްއެމްޕީއާރުސީ) އިން ބުނެފި އެވެ.

06 ފެބުރުއަރީ

February 06, 2020 1
ދުބާއީގެ ބްރައިޑް ޝޯގައި ރާއްޖެއިން ބައިވެރިވެއްޖެ

ދުބާއީގައި މިހާރު ކުރިއަށް ގެންދާ ބްރައިޑް ޝޯގައި ރާއްޖެއިން ބައިވެރިވެއްޖެ އެވެ.

05 ފެބުރުއަރީ

February 05, 2020 2
ރާއްޖެ އިޝްތިހާރު ކުރަން މީޑިއާ ޓީމެއް އަތުވެއްޖެ

ރާއްޖެ، އެކި ގައުމުތަކުގައި އިޝްތިހާރު ކުރުމަށް އެމްއެމްޕީއާރުސީން ކުރިއަށް ގެންދާ "ފެމިލިއަރައިޒޭޝަން" ދަތުރުގައި ދެކުނު އެފްރިކާގެ މީޑިއާ ޓީމެއް އަތުވެއްޖެ އެވެ.

04 ފެބުރުއަރީ

February 04, 2020 1
ޔާމީންގެ އިސްތިއުނާފް ޝަރީއަތް ބުރާސްފަތި ދުވަހު

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ އިސްތިއުނާފް ޝަރީއަތުގެ އަޑުއެހުމެއް އަންނަ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ބާއްވަން ހައި ކޯޓުން ތާވަލްކޮށްފި އެވެ.

31 ޖެނުއަރީ

January 31, 2020 2
ސްވިޒަލެންޑުގެ "ފެސްޕޯ"ފެއާގައި ރާއްޖޭން ބައިވެރިވެއްޖެ

ސްވިޒަލެންޑުގައި ރާއްޖެ އިޝްތިހާރު ކުރުމަށް އެ ގައުމުގައި ބާއްވާ އެންމެ ބޮޑު ފެއާ "ފެސްޕޯ 2020" ގައި ރާއްޖޭން ބައިވެރިވެއްޖެ އެވެ.

28 ޖެނުއަރީ

January 28, 2020 30
ކަފާލާތު ދޭން ދައުލަތުން ދެކޮޅު، ސުވާލުތައް ދައުލަތަށް

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ އިސްތިއުނާފް ޝަރީއަތް ނިމެންދެން އެމަނިކުފާނު ކަފާލާތުގެ ދަށުން މިނިވަން ނުކުރެވޭނެ ކަމަށް ހައި ކޯޓުގައި ދައުލަތުން ބުނުމުން އެކަމާ މެދު ދެ ފަރާތުން...

January 28, 2020 45
ބޭރުން ފަރުވާ ބޭނުން މައްސަލަތަކެއް އެބަަ ހުރި: ޔާމީން

ރާއްޖެއިން ބޭރުން ފަރުވާ ހޯއްދަވަން ޖެހޭ ސިއްހީ މައްސަލަތަކެއް ކުރިމަތިވެވަޑައިގެންފައިވާ ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ހައި ކޯޓުގައި މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

27 ޖެނުއަރީ

January 27, 2020 39
ޔާމީންގެ އިސްތިއުނާފް ޝަރީއަތް ޓީވީއަކުން ނުދައްކާނެ

މާދަމާ ފަށާ، ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ އިސްތިއުނާފް ޝަރީއަތް ޓީވީން ލައިވްކޮށް ދައްކަން މިހާތަނަށް ނިންމާފައި ނުވާ ކަމަށް ހައި ކޯޓުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

26 ޖެނުއަރީ

January 26, 2020
ޗައިނާގެ އެޖެންސީތަކުގެ ދަތުރުތައް މެދުކަނޑާލަނީ

ހަލުވި ކަމާ އެކު، ފެތުރެމުންދާ ކޮރޯނާ ވައިރަސްގެ ސަބަބުން ޗައިނާގެ ޓްރެވަލް އެޖެންސީތަކުން ދަތުރުތައް މެދުކަނޑާލުމަށް އެ ގައުމުގެ ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން އަންގައިފި އެވެ.

23 ޖެނުއަރީ

January 23, 2020 1
ސްޕެއިންގެ "ފިތޫރު" ފެއާގައި ރާއްޖޭން ބައިވެރިވެއްޖެ

ސްޕެއިންގައި މިއަހަރު ބާއްވާ އެންމެ ބޮޑު ފެއާ "ފިތޫރު" ގައި ރާއްޖޭން ބައިވެރިވެއްޖެ އެވެ.

22 ޖެނުއަރީ

January 22, 2020 2
އިޓަލީގައި ރާއްޖެ އިޝްތިހާރުކުރަން ފަށައިފި

މޯލްޑިވްސް މާކެޓިން އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ކޯޕަރޭޝަން (އެމްއެމްޕީއާރުސީ) އިން އިޓަލީގައި ރާއްޖެ އިޝްތިހާރު ކުރުމުގެ ކެމްޕޭނެއް ފަށައިފި އެވެ.

20 ޖެނުއަރީ

January 20, 2020
އަދީބަށް ކުރާ ދައުވާއެއްގެ ޝަރީއަތް މާދަމާ ފަށަނީ

ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހުމަދު އަދީބަށް ކުރާ ދައުވާއެއް ޝަރީއަތް މާދަމާ ފަށަން ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.