28 ނޮވެމްބަރ

November 28, 2020 33
ދުނިޔޭގެ ލީޑިން ޑެސްޓިނޭޝަން އެވޯޑު ރާއްޖެއަށް

ޓޫރިޒަމް ދާއިރާގެ އެންމެ ޝަރަފުވެރި އެވޯޑު، "ވޯލްޑް ލީޑިން ޑެސްޓިނޭޝަން"ގެ އެވޯޑު ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ރާއްޖެ އަށް ލިބިއްޖެ އެވެ.

26 ނޮވެމްބަރ

November 26, 2020 13
އާ ދައުވާތަކާ ގުޅިގެން ޔާމީނަށް އިތުރު ފުރުސަތެއް

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ މައްޗަށް އަލަށް ކުރާ މަނީ ލޯންޑްރިން އާއި ރިޝްވަތުގެ ދައުވާއާ ގުޅިގެން މައްސަލަ އަށް ތަައްޔާރުވުމަށް އިތުރު ފުރުސަތެއް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން މިއަދު ދީފި އެވެ.

23 ނޮވެމްބަރ

November 23, 2020 42
ޒިޔަތު ވެސް އެއްބަސްވުމަކުން ދައުވާތަކަށް އިއުތިިރާފް

އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ބޮޑު ޚިޔާނާތް ހިންގިއިރު އެތަނުގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރަކަށް ހުންނެވި އަބްދުﷲ ޒިޔަތު ދައުލަތާ އެކު ޕްލީ ބާގެއިން އެއްބަސްވުމެއް ހަދައި 32 ދައުވާ އަށް އެއްބަސްވެ ޖޮއިންޓް ތަހުގީގަށް އެއްބާރުލުން ދޭން ނިންމައިފި އެވެ.

18 ނޮވެމްބަރ

November 18, 2020 10
ޔާމީންގެ އެދިވަޑައިގަތުމަށް ޝަރީއަތް ކެންސަލް

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ މައްޗަށް އުފުލާފައިވާ ދެ ދައުވާގެ ޝަރީއަތް އެ މަނިކުފާނުގެ އެދިވަޑައިގަތުމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން މިިއަދު ކެންސަލްކޮށްފި އެވެ.

16 ނޮވެމްބަރ

November 16, 2020 10
ޔާމީނަށް ކުރާ އާ ދައުވާތަކުގެ ޝަރީއަތް ބުދަ ދުވަހު

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ މައްޗަށް ކުރާ މަނީ ލޯންޑްރިންގެ ދެ ވަނަ ދައުވާ އާއި ރިޝްވަތުގެ ދައުވާގެ ޝަރީއަތުގެ އަޑުއެހުމެއް އަންނަ ބުދަ ދުވަހު ބާއްވަން ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ތާވަލްކޮށްފި އެވެ.

09 ނޮވެމްބަރ

November 09, 2020 5
އެމްއެމްޕީއާރުސީ ޚިޔާނާތުގެ ޝަރީއަތް ލައިވްކުރަން އެދެފި

މޯލްޑިވްސް މާކެޓިން އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ކޯޕަރޭޝަން (އެމްއެމްޕީއާރުސީ) ގެ ޚިޔާނާތުގެ ޝަރީއަތްތައް ލައިވްކުރަން ޕްރޮސެކިއުޓާ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން އެދިއްޖެ އެވެ.

02 ނޮވެމްބަރ

November 02, 2020 5
އާތިފްގެ މައްސަލާގައި ނިހާޔަތަށް ވަކާލާތެއް ނުކުރެވޭނެ

ފައިނޭޝަލް އިންޓެލިޖެންސް ޔުނިިޓް (އެފްއައިޔޫ) ގެ ކުރީގެ ވެރިޔާ އާތިފް ޝަކޫރަށް ދައުވާކުރާ މައްސަލައިގެ ދިފާއީ ވަކީލެއްގެ ގޮތުގައި ކުރީގެ ޑެޕިއުޓީ ޕްރޮސެކިއުޓާ ޖެނެރަލް މަރިޔަމް ނިހާޔަތު ބަލައިނުގަތުމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން މިއަދު ނިންމައިފި އެވެ.

19 އޮކްޓޯބަރ

October 19, 2020 12
އެންއައިސީއަށް ގާސިމާ އެކު ހަތަރު ބޭފުޅަކަށް ރުހުންދީފި

އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ބޮޑު ޚިޔާނާތުގެ މުއާމަލާތްތައް ފަޅާ އަރުވައިލި ވިސްލްބްލޯވާ ގާސިމް އަބްދުލްކަރީމް ހިމެނޭ ގޮތުން ހަތަރު ބޭފުޅަކު ނެޝަނަލް އިންޓަގްރިޓީ ކޮމިޝަނަށް އައްޔަން ކުރަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން މިއަދު ރުހުން ދީފި އެވެ.

09 އޮކްޓޯބަރ

October 09, 2020 1
ސައުތު ކޮރެއާގައި ރާއްޖެ އިޝްތިހާރު ކުރަނީ

ސައުތު ކޮރެއާގައި ރާއްޖެ އިޝްތިހާރު ކުރަން އެމްއެމްޕީއާރުސީން ހާއްސަ ހަރަކާތްތަކެއް ފަށައިފި އެވެ.

06 އޮކްޓޯބަރ

October 06, 2020 39
އިއުތިރާފަކީ ފައިދާއެއްތަ؟ ގެއްލުނު ފައިސާ ކޮބާ؟

މުޅި ދައުލަތް ކިލަނބުކޮށްލި އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ޚިޔާނާތާ ގުޅިގެން، ޕްރޮސިކިއުޓަ ޖެނެރަލް ހުސެއިން ޝަމީމް ވިދާޅުވެފައިވާ ގޮތުގައި، ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހްމަދު އަދީބުގެ އިއުތިރާފް މުހިއްމެއް ނޫނެވެ. އަދީބަށް 150 ދައުވާއަކުން 800 އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމް ކުރެވޭނެ ވަރުގެ ހެއްކާއި ގަރީނާ އެބަ ހުއްޓެވެ. މި ޔަގީންކަން އޮއްވައި، އަދީބާއި...

05 އޮކްޓޯބަރ

October 05, 2020 2
ލަންޑަނުގައި ރާއްޖެ އިޝްތިހާރުކުރަން އާ ކެމްޕޭނެއް

ރާއްޖެއަކީ ރައްކާތެރި މަންޒިލެއްގެ ގޮތުގައި އިޝްތިހާރު ކުރަން ލަންޑަނުގައި އެމްއެމްޕީއާރުސީން އައުޓްޑޯ ކެމްޕޭނެއް ފަށައިފި އެވެ.

01 އޮކްޓޯބަރ

October 01, 2020 32
އަދީބު އިއުތިރާފުވުމުން ޕާޓީތަކުން ދިފާއުވާން ޖެހިއްޖެ!

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރުގައި އެމްއެމްޕީއާރުސީ މެދުވެރިކޮށް 1.3 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ސްކޭމް ހިންގެވި ކަމަށް އިއުތިރާފްވެވަޑައިގެން ފައިސާ ބެއްސެވި ގޮތް ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހްމަދު އަދީބު ޝަރީއަތުގެ މަޖިލީހުގައި އިއްޔެ ކިޔައިދެއްވުމާ އެކު ބައެއް ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުން އެ ޕާޓީއެއްގެ ދިފާއުގައި ތެދުވެއްޖެ އެވެ.

22 ސެޕްޓެމްބަރ

September 22, 2020 45
އާތިފް އެދިވަޑައިގަތީ އިއުތިރާފް އެއްބަސްވުމެއް ހެދުމަށް

އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ބޮޑު ހިޔާނާތުގެ ފައިސާ އެސްއޯއެފް މެދުވެރިކޮށް އެކި ދިމަދިމާލަށް ދައުރުކުރަމުން ދިޔައިރު ފައިނޭންޝަލް އިންޓެލިޖެންސް ޔުނިޓްގެ ވެރިޔަކަށް ހުންނެވި އިބްރާހީމް އާތިފް ޝަކޫރުގެ މައްޗަށް އުފުލާފައިވާ މަނީ ލޯންޑަރިން އަދި ޓެރަރިޒަމަށް ފައިނޭންސް ކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ގާނޫނާ ޚިލާފުވުމުގެ ކުށުގެ ދައުވާ އަށް...

21 ސެޕްޓެމްބަރ

September 21, 2020 15
އެކައުންޓް ދޫކޮށްލި މައްސަލާގެ އަޑުއެހުން ނިންމާލައިފި

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ އެކައުންޓްތައް ފްރީޒްކޮށްފައި ވަނިކޮށް ހައި ކޯޓުން އެކައުންޓްތައް ދޫކޮށްލި މަައްސަލައިގެ އަޑުއެހުންތައް ސުޕްރީމް ކޯޓުން މިއަދު ނިންމާލައިފި އެވެ.

September 21, 2020 7
ސަސްޕެންޝަން ހަމަވެ ގާޒީ އިސްމާއިލް އަލުން ކޯޓަށް

އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ޚިޔާނާތުގައި އިސްކޮށް އުޅުއްވި ކަމުގެ ތުހުމަތު އޮތް ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހްމަދު އަދީބުގެ މައްޗަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި އުފުލި ދައުވާތައް ބާތިލްކުރުމުން ސުލޫކީ...

14 ސެޕްޓެމްބަރ

September 14, 2020 47
އެކައުންޓް ފްރީޒްކުރުން: ބެންޗުގެ ސުވާލުތައް ދައުލަތަށް

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ އެކައުންޓްތައް ފްރީޒްކޮށްފައި ވަނިކޮށް ހައި ކޯޓުން ދޫކޮށްލި މައްސަލާގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންގެ ވަރުގަދަ ސުވާލުތަކެއް ދައުލަތާއި ފުލުހުންނަށް މިއަދު އަމާޒުވެއްޖެ އެވެ.

13 ސެޕްޓެމްބަރ

September 13, 2020 18
ޔާމީންގެ އެކައުންޓްތައް ދޫކޮށްލި މައްސަލަ މާދަމާ

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ބޭންކް އެކައުންޓްތައް ދޫކޮށްލަން ހައި ކޯޓުން ކުރި ހުކުމުގެ އިސްތިއުނާފް ޝަރީއަތުގެ އަޑުއެހުމެއް މާދަމާ ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި ބާއްވަން ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

01 ސެޕްޓެމްބަރ

September 01, 2020 1
"ރީ ޑިސްކަވާ މޯލްޑިވްސް"ގެ ނަމުގައި ވެބިނާ ސީރީޒެއް

ރާއްޖެ އިޝްތިހާރު ކުރުމުގެ ގޮތުން "ރީ ޑިސްކަވާ މޯލްޑިވްސް"ގެ ނަމުގައި އެމްއެމްޕީއާރުސީން ހާއްސަ ވެބިނާ ސީރީޒެއް ފަށައިފި އެވެ.

31 އޯގަސްޓް

August 31, 2020 16
ޔާމީންގެ އިސްތިއުނާފް ޝަރީއަތް މާދަމާ ބާއްވަނީ

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ މައްޗަށް އިއްވާފައިވާ ފަސް އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމުގެ އިސްތިއުނާފް ޝަރީއަތުގެ އަޑުއެހުމެއް މާދަމާ ބާއްވަން ހައި ކޯޓުން ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

30 އޯގަސްޓް

August 30, 2020 3
ޔޫކޭގެ ލުއި ލިސްޓުގައި ރާއްޖެ ހިމަނަން މަޝްވަރާ ކުރަނީ

އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ ޓޫރިސްޓުން ރާއްޖެ އައުމުގައި ލުއި ގޮތެއް ހޯދުމަށް އެ ގައުމުގެ ލުއި ލިސްޓުގައި ރާއްޖެ ހިމަނަން މަޝްވަރާ ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް އެމްއެމްޕީއާރުސީން ބުނެފި އެވެ.

15 އޯގަސްޓް

August 15, 2020 26
"ވަކީލުންނާ ބައްދަލުނުވެ، ޝަރީއަތް ފަށާތީ ކަންބޮޑުވޭ"

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ވަކީލުންނާ ބައްދަލުނުވާތާ އެތައް ދުވަހެއް ވެފައިވާ މައްސަލައަށް ހައްލެއް ހޯދައިދޭން އެދިފައިވަނިކޮށް، އެ މަނިކުފާނުގެ މައްޗަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ދައުވާތަކުގެ އަޑުއެހުމެއް މާދަމާ ބާއްވަން ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ތާވަލް ކުރުމުން އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން ކަންބޮޑުވުން މިރޭ ފާޅުކޮށްފި އެވެ.