29 ނޮވެމްބަރ

November 29, 2020 64
ބައްޕައަށް ދޭ އަނިޔާއަށް ޖަވާބުދާރީވާން ޖެހޭނެ: ޒެއިން

ކުށުގެ މޭސްތިރިން ގޭގައި އަރާމުކުރަން ބައިތިއްބައި ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ޖަލަށްލައި އަނިޔާދެމުންދަނީ ސިޔާސީގޮތުން ބަދަލު ހިފަން ކަމަށާއި ހާލަތު ބަދަލުވެ އެ އަނިޔާއަށް މި ސަރުކާރު ޖަވާބުދާރީވާން ޖެހޭނެ ދުވަހެއް އަންނާނެ ކަމަށް ޔާމީންގެ ދަރިކަލުން ޒެއިން ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

28 ނޮވެމްބަރ

November 28, 2020 8
އިސްތިއުނާފް ލަސްކުރުމަކީ އިންސާފު ނުލިބޭނެކަމުގެ ހެކި

ކުރީގެ ރަައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ އިސްތިއުނާފް މައްސަލަ ނުނިންމާ ލަސް ކުރުމަކީ އެމަނިކުފާނަށް އިންސާފު ނުލިބޭނެ ކަމުގެ ހެއްކެއް ކަމަށް ޕީއެންސީގެ ނައިބު ރައީސް އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ އާދަމް ޝަރީފް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

26 ނޮވެމްބަރ

November 26, 2020 12
ފަނޑިޔާރަށް ޝުޖާއު އިންޒާރު ދިން މައްސަލަ ބަލަން ޖެހޭ

އިދިކޮޅު ސަރުކާރެއްގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އަލީ ރަޝީދު ޖަލަށް ލާނެ ކަމަށް ބުނެ ޕީއެންސީގެ ނައިބު ރައީސް އިބްރާހިމް ޝުޖާއު އިންޒާރު ދެއްވި މައްސަލަ ބަލަން ފަނޑިޔާރުންގެ...

November 26, 2020 13
އާ ދައުވާތަކާ ގުޅިގެން ޔާމީނަށް އިތުރު ފުރުސަތެއް

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ މައްޗަށް އަލަށް ކުރާ މަނީ ލޯންޑްރިން އާއި ރިޝްވަތުގެ ދައުވާއާ ގުޅިގެން މައްސަލަ އަށް ތަައްޔާރުވުމަށް އިތުރު ފުރުސަތެއް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން މިއަދު ދީފި...

23 ނޮވެމްބަރ

November 23, 2020 42
ޒިޔަތު ވެސް އެއްބަސްވުމަކުން ދައުވާތަކަށް އިއުތިިރާފް

އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ބޮޑު ޚިޔާނާތް ހިންގިއިރު އެތަނުގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރަކަށް ހުންނެވި އަބްދުﷲ ޒިޔަތު ދައުލަތާ އެކު ޕްލީ ބާގެއިން އެއްބަސްވުމެއް ހަދައި 32 ދައުވާ އަށް އެއްބަސްވެ ޖޮއިންޓް ތަހުގީގަށް އެއްބާރުލުން ދޭން ނިންމައިފި އެވެ.

18 ނޮވެމްބަރ

November 18, 2020 10
ޔާމީންގެ އެދިވަޑައިގަތުމަށް ޝަރީއަތް ކެންސަލް

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ މައްޗަށް އުފުލާފައިވާ ދެ ދައުވާގެ ޝަރީއަތް އެ މަނިކުފާނުގެ އެދިވަޑައިގަތުމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން މިިއަދު ކެންސަލްކޮށްފި އެވެ.

16 ނޮވެމްބަރ

November 16, 2020 10
ޔާމީނަށް ކުރާ އާ ދައުވާތަކުގެ ޝަރީއަތް ބުދަ ދުވަހު

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ މައްޗަށް ކުރާ މަނީ ލޯންޑްރިންގެ ދެ ވަނަ ދައުވާ އާއި ރިޝްވަތުގެ ދައުވާގެ ޝަރީއަތުގެ އަޑުއެހުމެއް އަންނަ ބުދަ ދުވަހު ބާއްވަން ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ތާވަލްކޮށްފި އެވެ.

10 ނޮވެމްބަރ

November 10, 2020 17
އާޒިމާ މިހާރު ކުރައްވަނީ ގާޒީ ބަދަލުވުމުގެ ޝަކުވާ

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރުގައި ހިންގި އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ބޮޑު ހިޔާނާތުގެ މައްސަލައިގައި ރައީސް އޮފީހުގެ ކުރީގެ ލީގަލް އެފެއާޒު މިނިސްޓަރު އާއިޝަތު އާޒިމާ ޝަކޫރުގެ މައްޗަށް އުފުލާފައިވާ މަނީލޯންޑަރިން އަށް މަގުފަހިކޮށްދިން މައްސަލަ ކްރިމިނަލް ކޯޓުން އެހެން ފަނޑިޔާރަކާ ހަވާލުކުރުމުން އާޒިމާގެ ފަރާތުން ހައި ކޯޓަށް...

09 ނޮވެމްބަރ

November 09, 2020 5
އެމްއެމްޕީއާރުސީ ޚިޔާނާތުގެ ޝަރީއަތް ލައިވްކުރަން އެދެފި

މޯލްޑިވްސް މާކެޓިން އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ކޯޕަރޭޝަން (އެމްއެމްޕީއާރުސީ) ގެ ޚިޔާނާތުގެ ޝަރީއަތްތައް ލައިވްކުރަން ޕްރޮސެކިއުޓާ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން އެދިއްޖެ އެވެ.

08 ނޮވެމްބަރ

November 08, 2020 21
ކޮރަޕްޝަން މައްސަލަތަކުގައި ތަފާތެއް ފެންނާނެ: ޕީޖީ

އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ 1.6 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ޚިޔާނާތް ހިމެނޭ ގޮތުން، ކޮރަޕްޝަންގެ މައްސަލަތަކުގައި ތަފާތު ފެންނަ ވަރުގެ ނަތީޖާއެއް ކުރިއަށް އޮތް އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ނެރެދެވޭނެ ކަމުގެ އުއްމީދު އޮތް ކަމަށް ޕްރޮސިކިއުޓަ ޖެނެރަލް ހުސެއިން ޝަމީމް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

26 އޮކްޓޯބަރ

October 26, 2020 14
ނިހާނާއި އަދީބު ރިޔާސީ ކޮމިޝަނަށް ހާޒިރުކޮށްފި

އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ބޮޑު ހިޔާނާތާ ގުޅިގެން އެސެޓު ރިކަވަރީ ކޮމިޝަނުން ކުރާ ތަހުގީގަށް އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމްގެ ކުރީގެ ޕީޖީ ލީޑަރު އަހުމަދު ނިހާނާއި ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހުމަދު އަދީބު މިއަދު އެ ކޮމިޝަނަށް ހާޒިރުކޮށްފި އެވެ.

24 އޮކްޓޯބަރ

October 24, 2020 41
އަދީބު ގެއަށް ބަދަލުކުރީ މެޝިނެއް ބޭނުންކުރާތީ:އިމްރާން

ކޮރަޕްޝަނުގެ އެކި މައްސަލަތަކުގައި 20 އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމެއް އޮތް، ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހުމަދު އަދީބު ގޭބަންދަށް ބަދަލުކުރީ އޭނާ ނިދުމަށް މެޝިނެއް ބޭނުންކުރައްވާތީ ކަމަށް ހޯމް...

October 24, 2020 16
ރިޔާސީ ކޮމިޝަނަށް ހާޒިރެއް ނުކުރޭ: އަބްދުއްރަހީމް

އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ތަހުގީގަށް ރިޔާސީ ކޮމިޝަނަށް ހާޒިރުނުކުރާ ކަމަށް އިދިކޮޅު ކޯލިޝަން ހިންގަވާ ޕީއެންސީގެ ނައިބު ރައީސް އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުﷲ (އަދުރޭ) މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

21 އޮކްޓޯބަރ

October 21, 2020 11
ވަގުތު ޖެހިއްޖިއްޔާ ޕީސީސީއާރު އުވާލަންވީ: އަސްއަދު

ކުރީގެ ސަރުކާރުގައި ހިންގި ޚިޔާނާތްތައް ބަލަން ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް އުފެއްދެވި އެސެޓް ރިކަވަރީ ކޮމިޝަން (ޕީސީސީއާރު) އުވާލާ ވަގުތު ޖެހިއްޖެ ނަމަ، މަސައްކަތްތައް އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނާ ހަވާލުކޮށް އުވާލިޔަސް މައްސަލައެއް ނެތް ކަަމަށް ޕީސީސީއާރުގެ ރައީސް އަހްމަދު އަސްއަދު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

October 21, 2020 2
ހިޔާނާތުގެ ތަހުގީގު ލަހެއް ނޫން، ހެކި ހޯދުން އުނދަގޫ

އެމްއެމްޕީއާރުސީ މެދުވެރިކޮށް ހިންގި ބޮޑު ޚިޔާނާތުގެ ތަހުގީގަށް ކުރަން ޖެހޭ މަސައްކަތްތަކާ އަޅާބަލާއިރު މައްސަލަ ލަސްވެއްޖެ ކަމަށް ގަބޫލުނުކުރައްވާ ކަމަށާއި އެ ލަސްކަން ފެންނަނީ...

October 21, 2020 28
މިފަހަރު އާޒިމާ އާއި ބިޝާމް: ދުޝްމަނަކީ ބިޝާމް

ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ މައިދާނުގައި ވެސް އޮތީ ރުޅި އާއި ނަފުރަތާއި ނުބައި ރޭވުންތަކެވެ. ސަރުކާރު ލިބި، ބާރު އޮންނަ އިރު، "ވަކިނުވެވޭ ވަރުގެ ގާތް މީހުން" ފެނެ އެވެ. ބާރު ގެއްލި، ގާނޫނީ...

19 އޮކްޓޯބަރ

October 19, 2020 12
އެންއައިސީއަށް ގާސިމާ އެކު ހަތަރު ބޭފުޅަކަށް ރުހުންދީފި

އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ބޮޑު ޚިޔާނާތުގެ މުއާމަލާތްތައް ފަޅާ އަރުވައިލި ވިސްލްބްލޯވާ ގާސިމް އަބްދުލްކަރީމް ހިމެނޭ ގޮތުން ހަތަރު ބޭފުޅަކު ނެޝަނަލް އިންޓަގްރިޓީ ކޮމިޝަނަށް އައްޔަން...

October 19, 2020 27
މެމްބަރުންގެ ބަސް: ހިޔާނާތްތައް ބެލުމުގައި ފެއިލްވެއްޖެ

އެންމެ ފަހުން ބޭއްވި ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ކެމްޕޭނުގައި އޭރުގެ އިދިކޮޅު، މިހާރު ސަރުކާރު ހިންގާ ކޯލިޝަނުން އެންމެ ބޮޑަށް ދެއްކީ ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ސަރުކާރުގެ ކޮރަޕްޝަންގެ...

18 އޮކްޓޯބަރ

October 18, 2020 34
އިދިކޮޅު އިސް ބޭފުޅުންގެ ކޮރަޕްޝަން ތަހުގީގު އެބަދޭ

މި ވެރިކަމާ އެކު އިންޑިއާއާ ބަދަހިވި ގުޅުމަށް އަމާޒުކޮށް "އިންޑިއާ އައުޓް" ގޮވުމުގައި އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމާއި ޕީއެންސީގެ ކުރީ ސަފުގައި ތިއްބެވި ބޭފުޅުންގެ މަގްސަދަކީ ކޮރަޕްޝަންގެ ތުހުމަތުން ސަލާމަތްވުން ކަމަށް ވިދާޅުވެ، ބައެއް ބޭފުޅުންގެ ނަންތައް އެމްޑީޕީގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ ލީޑަރު އަލީ އާޒިމް މިއަދު އާއްމުކުރައްވައިފި އެވެ.

13 އޮކްޓޯބަރ

October 13, 2020 37
އަދީބުގެ މެސެޖުތައް އާންމު ކުރާނަން: ނަޝީދު

އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ބޮޑު ޚިޔާނާތުގެ ހެކީގެ ގޮތުގައި 70،000 ޓެކްސްޓު މެސެޖު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ލިބި، އެ ތަހުގީގު ނުހިންގުނު ކަމަށާއި އެހެންވީމާ އެ ޓެކްސްޓްތައް އާއްމުކުރައްވާނެ...

October 13, 2020 38
"އޭސީސީ އަށް ބަލަން އެނގެނީ ކުދިކުދި މައްސަލަތައް"

ކޮރަޕްޝަނުގެ ބޮޑެތި މައްސަލަތައް ނުބެލޭ ކަމަށް ވިދާޅުވެ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި އެމްޑީޕީގެ ބައެއް މެމްބަރުން އެންޓިކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ) އާ މެދު މިއަދު...

08 އޮކްޓޯބަރ

October 08, 2020 30
އަދީބުގެ އެރުމާއި ވެއްޓުން، ކޮން އިބުރަތެއް؟

"މާތްރަސްކަލާނގެ އިރާދަފުޅުން އަޅުގަނޑަށް މި ފުރުސަތު ލިބުނީމާ އަޅުގަނޑު ދެކެނީ މުހިންމީ ގައުމަށް ޚިދުމަތް ކުރުން ކަމަށް."

06 އޮކްޓޯބަރ

October 06, 2020 17
އަދީބުގެ ހުކުމާއެކު އިމްރާން ދެއްކެވީ މޭޑޭގެ ވާހަކަ!

އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ 1.3 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ޚިޔާނާތުގައި ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހްމަދު އަދީބުގެ އިއުތިރާފާ އެކު އިއްޔެ އިއްވި ހުކުމުން، މެއި، 1، 2015 (މޭޑޭ) ގެ މުޒާހަރާގައި އޭރުގެ ރައީސް...

October 06, 2020 39
އިއުތިރާފަކީ ފައިދާއެއްތަ؟ ގެއްލުނު ފައިސާ ކޮބާ؟

މުޅި ދައުލަތް ކިލަނބުކޮށްލި އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ޚިޔާނާތާ ގުޅިގެން، ޕްރޮސިކިއުޓަ ޖެނެރަލް ހުސެއިން ޝަމީމް ވިދާޅުވެފައިވާ ގޮތުގައި، ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހްމަދު އަދީބުގެ އިއުތިރާފް...

05 އޮކްޓޯބަރ

October 05, 2020 31
"ތައުބާވެވޭނީ ގެއްލުނު ފައިސާ ހޯދައި ދިނުމުން"

ތައުބާވި ކަމަށް ކަމަށް ވާނީ ބޮޑު ޚިޔާނާތުން ގެއްލުނު ފައިސާ އަނބުރާ ހޯދައި ދެއްވުމުން ކަމަށް ވިދާޅުވެ، ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހުމަދު އަދީބަށް ހުކުމް އިއްވެވި ގާޒީ އަދީބަށް މިއަދު...

October 05, 2020 56
އަދީބު 20 އަހަރަށް ޖަލަށްލާން ހުކުމްކޮށްފި

ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހުމަދު އަދީބު 20 އަހަރަށް ޖަލަށްލައި، ދެ މިލިއަން ރުފިޔާ އިން ޖޫރިމަނާ ކުރަން ކްރިމިނަލް ކޯޓުން މިރޭ ހުކުމްކޮށްފި އެވެ.

03 އޮކްޓޯބަރ

October 03, 2020 19
އަދީބުގެ އިއުތިރާފަކީ "ޑީލަކަށް" ވެދާނެ: އިދިކޮޅު

އެމްއެމްޕީއާރުސީ މެދުވެރިކޮށް ޚިޔާނާތް ހިންގި ގޮތާއި އެ ފައިސާ ބެހުނު ގޮތާއި މަންފާވި މީހުން ތިބި ކަމަށް ވިދާޅުވެ ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހްމަދު އަދީބް ޝަރީއަތުގެ މަޖިލީހުގައި ވެވަޑައިގަތް އިއުތިރާފަކީ ވަކި ބަޔަކު ހިމާޔަތް ކުރުމުގެ "ޑީލަކަށް" ވެދާނެ ކަމަށް އިދިކޮޅުން ތުހުމަތުކޮށްފި އެވެ.

01 އޮކްޓޯބަރ

October 01, 2020 58
ކަޅު ފައިސާ ނުލިބެނީ ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީއަށް: އަދުރޭ

ޕީޕީއެމްގެ ވެރިކަމުގައި އެމްއެމްޕީއާރުސީ މެދުވެރިކޮށް ހިންގި ބިލިއަނަކަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާގެ ޚިޔާނާތުގެ ފައިސާ އެ ޕާޓީ އާއި އެ ޕާޓީގެ އިސް ބައެއް ބޭފުޅުން ބަދަލުވެވަޑައިގެން...

October 01, 2020 14
އަދީބަށް މާފުކުރެވޭނެހެން ހިއެއްނުވޭ: ނިޔާޒް

އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ ހިޔާނާތާ ގުޅިގެން ކުރީގެ ނާއިބު ރައީސް އަހުމަދު އަދީބާއި ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އަދި އެކަމުގެ ބައިވެރިންނަށް ދުވަހަކު ވެސް މާފުކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޭނގޭ...