24 އޯގަސްޓް

August 24, 2018 7
ގާކޮށީގައި ހިންގާ މާރުކޭޓު ހުސްކުރަން ނޯޓިސް ދީފި

ގާކޮށްޓާ އިންވެގެން އަމީނީމަގަށްވާ ގޮތަށް އޮންނަ ބިމުގައި ހިންގާ މާރުކޭޓު ގޮޅިތައް ހުސްކުރަން ވިޔަފާރިވެރިންގެ ގައުމީ ޖަމިއްޔާއިން ނޯޓިސް ދީފި އެވެ.

24 އެޕްރީލް

April 24, 2018 24
ރާއްޖެ ބޮއިކޮޓް ކުރަން ގޮވާ މީހުންގެ މައްސަލަ ޕޮލިހަށް

ބޭރު ދުނިޔޭގައި ރާއްޖޭގެ އަގު ވައްޓާލައި، ފަތުރުވެރިން ރާއްޖެ ބޮއިކޮޓް ކުރުމަށް ގޮވާ މީހުންގެ މައްސަލަތައް ބަލައި، އެ މީހުންނާ މެދު ހަރުކަށި ފިޔަަވަޅު އެޅުމަށް އެދި ވިޔަފާރިވެރިން ޖަމިއްޔާ އިން ފުލުހަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

23 އޯގަސްޓް

August 23, 2017 17
ހައުސިންގެ އެއްބާރުލުން ނުލިބޭތީ ނައިޓް މާކެޓް ކެންސަލް

ހައުސިން މިނިސްޓްރީގެ އެއްބާރުލުން ނުލިބުމުން، މި އަހަރުގެ ނައިޓް މާކެޓް ނުބާއްވާ ގޮތަށް ވިޔަފާރިވެރިންގެ ޖަމިއްޔާ އިން ނިންމައިފި އެވެ.

21 އޯގަސްޓް

August 21, 2017 3
ނައިޓްމާކެޓްގެ މޭޒެއް 5،750 ރުފިޔާއަށް

އަންނަ ނޮވެމްބަރު މަހު މާލޭ ސިނާއީ ސަރަހައްދުގައި ބާއްވާ ނައިޓް މާކެޓުން މޭޒެއް ވިއްކާ އަގަކީ 5،750ރ. ކަމަށް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

08 މާޗް

March 08, 2017 19
އިންވެސްޓަރުންނަށް ހުރަސް ނާޅާ: އެމްއެންސީސީއައި

ރާއްޖޭގައި އިންވެސްޓްކުރަން އަންނަ ބޭރުގެ ފަރާތްތަކަށް ހުރަސް އަޅަން މަސައްކަތް ކުރުމަކީ އިގްތިސާދަށް ގެއްލުން ދިނުން ކަމަށް ބުނެ ދިވެހި ވިޔަފާރިވެރިންގެ ޖަމްއިއްޔާ (އެމްއެންސީސީއައި) އިން އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކަށް މިއަދު ފާޑު ކިޔައިފި އެވެ.

06 ޖުލައި

July 06, 2016
"ވެކޭޝަންސް އެކްސްޕޯ" ގައި 35 ފަަރާތުން ބައިވެރިވޭ

ރާއްޖޭގައި ބާއްވާ ފުރަތަމަ ޓޫރިޒަމް ފެއާ "ވެކޭޝަނަލް އެކްސްޕޯ"ގައި ބައިވެރިވާނެ ކަމުގެ ޔަގީން ކަން 35 ފަރާތަކުން ދީފައިވާ ކަމަށް ހައިރައިޒުން ބުނެފި އެވެ.