27 ޑިސެމްބަރ

December 27, 2018 39
އަދީބު އެމްޓީޑީގެ ރައީސަކަށް އައްޔަންކޮށްފި

މޯލްޑިވްސް ތާޑްވޭ ޑިމޮކްރަޓްސް (އެމްޓީޑީ) ގެ ރައީސަކަށް ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހުމަދު އަދީބު މިރޭ އައްޔަންކޮށްފި އެވެ.

23 ޑިސެމްބަރ

December 23, 2018 8
އެމްޓީޑީ އުފެއްދުމުގެ ޖަލްސާ މާދަމާ ރޭ ބާއްވަނީ

އަލަށް އުފެއްދުމުގެ ހުއްދަ ދީފައިވާ މޯލްޑިވްސް ތާޑްވޭ ޑިމޮކްރަޓްސް (އެމްޓީޑީ) އުފެއްދުމުގެ އާންމު ޖަލްސާ މާދަމާ ރޭ ބާއްވަން ނިންމައިފި އެވެ.

18 ޑިސެމްބަރ

December 18, 2018 25
އެމްޓީޑީއަށް 3000 މެމްބަރުން ހަމަކޮށް ފޯމު ލައިފި

މޯލްޑިވްސް ތާޑްވޭ ޑިމޮކްރަޓްސް (އެމްޓީސީ) އަށް 3333 މެމްބަރުން ހަމަކޮށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) އަށް މިއަދު ފޯމު ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

10 ޑިސެމްބަރ

December 10, 2018 19
މެމްބަރުންގެ ހައްގު ހޯދަން މަސައްކަތް ކުރާނަން: އާސިފް

މޯލްޑިވްސް ތާޑްވޭ ޑިމޮކްރެޓްސް (އެމްޓީޑީ) ޕާޓީގެ މެމްބަރުންގެ ހައްގުގައި މަސައްކަތްކޮށް، ހައްގުތައް ހޯދައިދިނުމަށް ކުރެވެން ހުރި ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ކުރައްވާނެ ކަމަށް އެ ޕާޓީ އުފެއްދުމުގައި އިސްކޮށް އުޅުއްވާ މުއައްސިސް އަދި ވިޔަފާރިވެރިންގެ ޖަމިއްޔާގެ ނައިބު ރައީސް އިސްމާއިލް އާސިފް މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

29 ނޮވެމްބަރ

November 29, 2018 66
އަލަށް އުފައްދާ ޕާޓީއަށް ފުރަތަމަ ސޮއިކުރެއްވީ އަދީބު

ވިޔަފާރިވެރިންގެ ޖަމިއްޔާގެ ނައިބު ރައީސް އިސްމާއިލް އާސިފް، އަލަށް އުފައްދަން މަސައްކަތް ކުރައްވާ ޕާޓީ އަށް، 33 އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމެއް ތަންފީޒު ކުރަމުން އަންނަ ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް...

November 29, 2018 17
ސިޔާސީ ޕާޓީއެއް އުފައްދަން އާސިފަށް ހުއްދަ ދީފި

ސިޔާސީ ޕާޓީއެއް އުފެއްދުމުގެ ހުއްދަ ވިޔަފާރިވެރިންގެ ޖަމިއްޔާގެ ނައިބު ރައީސް އިސްމާއިލް އާސިފަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) އިން މިއަދު ދީފި އެވެ.

07 އޯގަސްޓް

August 07, 2018 156
އެއާޕޯޓު މަޝްރޫއަށް ޓޫރިޒަމްގެ ބާނީންގެ ތައުރީފް

ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް (ވީއައިއޭ) ތަރައްގީ ކުރަން ސަރުކާރުން ނެގި އެއް ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ ލޯނު އަނބުރާ ދެއްކޭނެ ކަމަށާއި އެއާޕޯޓު ތަރައްގީ ކުރަން މަޖުބޫރު ކަމަށް ރާއްޖެ އަށް ޓޫރިޒަމް ތައާރަފު ކުރުމުގައި އެންމެ އިސް ދައުރެއް އަދާކުރެއްވި ބޭފުޅުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ މުހައްމަދު އުމަރު މަނިކު (އެމްޔޫ) އާއި ޗަމްޕާ ހުސައިން...

24 އެޕްރީލް

April 24, 2018 24
ރާއްޖެ ބޮއިކޮޓް ކުރަން ގޮވާ މީހުންގެ މައްސަލަ ޕޮލިހަށް

ބޭރު ދުނިޔޭގައި ރާއްޖޭގެ އަގު ވައްޓާލައި، ފަތުރުވެރިން ރާއްޖެ ބޮއިކޮޓް ކުރުމަށް ގޮވާ މީހުންގެ މައްސަލަތައް ބަލައި، އެ މީހުންނާ މެދު ހަރުކަށި ފިޔަަވަޅު އެޅުމަށް އެދި ވިޔަފާރިވެރިން ޖަމިއްޔާ އިން ފުލުހަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

23 އޯގަސްޓް

August 23, 2017 17
ހައުސިންގެ އެއްބާރުލުން ނުލިބޭތީ ނައިޓް މާކެޓް ކެންސަލް

ހައުސިން މިނިސްޓްރީގެ އެއްބާރުލުން ނުލިބުމުން، މި އަހަރުގެ ނައިޓް މާކެޓް ނުބާއްވާ ގޮތަށް ވިޔަފާރިވެރިންގެ ޖަމިއްޔާ އިން ނިންމައިފި އެވެ.

21 އޯގަސްޓް

August 21, 2017 3
ނައިޓްމާކެޓްގެ މޭޒެއް 5،750 ރުފިޔާއަށް

އަންނަ ނޮވެމްބަރު މަހު މާލޭ ސިނާއީ ސަރަހައްދުގައި ބާއްވާ ނައިޓް މާކެޓުން މޭޒެއް ވިއްކާ އަގަކީ 5،750ރ. ކަމަށް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.