25 ނޮވެމްބަރ

November 25, 2020 35
އިންޑިއާ ސިފައިންގެ އަދަދު ހާމަނުކުރުމުން ހައި ކޯޓަށް

ރާއްޖޭގައި ތިބޭ އިންޑިއާ ސިފައިންގެ އަދަދު ހޯދަން ދިޔަރެސް ނޫހުން ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީގައި އެދުމުން އެ މައުލޫމާތު ނުދިން މައްސަލާގައި އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ އޮފީހަށް ހުށަހެޅި ޝަކުވާ ވެސް ޑިފެސް މިނިސްޓްރީއާ އެއްކޮޅަށް ނިންމުމުން އެކަން ހައި ކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފުކޮށްފި އެވެ.

22 ނޮވެމްބަރ

November 22, 2020 8
ޖަޕާނުން 117 މިލިއަން ރުފިޔާ ދެނީ

ރާއްޖޭގެ ކޯސްޓް ގާޑުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުކުރުމަށްޓަކައި 117 މިލިއަން ރުފިޔާ (7.6 މިލިއަން ޑޮލަރު) ދޭން ރާއްޖެ އާއި ޖަޕާނު ސަރުކާރާ ދެމެދު އެކްސްޗޭންޖް އޮފް ނޯޓްސް އެއްބަސްވުމެއްގައި މިއަދު ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

19 ނޮވެމްބަރ

November 19, 2020 3
ސެނަހިޔާ އިން ނާރުގެ ބަލިތަކަށް ޓެސްޓުކުރަން ފަށައިފި

ސެނަހިޔާ ހޮސްޕިޓަލުން ނާރުގެ ބަލިިތަކަށް ޓެސްޓުކުރަން މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

17 ނޮވެމްބަރ

November 17, 2020 4
މިއަދާއި މާދަމާ ވެސް މޫސުން ގޯސް

މި ދުވަސްވަރު ކުރަމުން އަންނަނީ ދެ މޫސުން ބެދޭ ދުވަސްވަރުގެ ވިއްސާރަ ކަމަށާއި މާދަމާގެ ނިޔަލަށް ރާއްޖޭގެ ބޮޑު ސަރަހައްދަކަށް ވިއްސާރަ ކުރާނެ ކަމަށް މެޓް އޮފީހުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

13 ނޮވެމްބަރ

November 13, 2020 58
ކައިވެނީގެ ސަޕްރައިޒަކަށް ދެ މިނެޓުގެ ހަވައެއް

ކައިވެންޏެއްގެ އުފަލުގައި ސަޕްރައިޒަކަށް ވެރިރަށް މާލޭގައި ދެ މިނެޓަށް މިރޭ ހަވާ އަރުވައިފި އެވެ.

07 ނޮވެމްބަރ

November 07, 2020 7
ދަތުރު ދިޔަ ބަޔަކު ހާލުގައި ޖެހިގެން އެހީވެއްޖެ

ފަޅުރަށަކަށް މިއަދު ދަތުރު ދިޔަ ބަޔަކު، މޫސުން ގޯސްވެ އަނބުރާ ރަށަށް ނުދެވިގެން އެމްއެންޑީއެފްގެ އެހީތެރިކަމަށް އެދިއްޖެ އެވެ. ސިފައިން އެހީ ފޯރުކޮށްދިން މީހުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ އަންހެނުންނާއި ކުޑަކުދިނެވެ.

02 ނޮވެމްބަރ

November 02, 2020 27
ނޮވެމްބަރު ތިނެއް، ނަޝީދުގެ ތައުރީފު ސިފައިންނަށް

ރާއްޖެ އަށް ނޮވެމްބަރު 3، 1988 ގައި ދިން އުދުވާނީ ހަމަލާއިން ރާއްޖެ ދިފާއުކުރީ ދިވެހި ސިފައިން ކަަމަށްް ވިދާޅުވެ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަދި ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ސިފައިންނަށް މިއަދު ތައުރީފުކުރައްވައިފި އެވެ.

28 އޮކްޓޯބަރ

October 28, 2020 32
ރަނގަޅު ބައިވެރިއެއްގެ ގޮތުގައި ތިބެން ބޭނުން:ޕޮމްޕެއޯ

އިންޑޯ-ޕެސިފިކް ސަަރަހަައްދާއި ބައިނަލް އަގުވާމީ މުޖުތަމައުގައި ވެސް ރާއްޖޭގެ މުހިއްމުކަން އަންނަނީ އިތުރުވަމުން ކަމަށާއި ރާއްޖޭގެ ރަނގަޅު ބައިވެރިއެއްގެ ގޮތުގައި އޮންނަން އެމެރިކާ ބޭނުންވާ ކަމަށް އެމެރިކާގެ ސެކްރެޓަރީ އޮފް ސްޓޭޓް މައިކް ޕޮމްޕެއޯ މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

26 އޮކްޓޯބަރ

October 26, 2020 7
ތަމްރީންތަކަށް ބޮޑެތި މަގުތަކެއް ބަންދުކުރަނީ

ސަލާމަތީ ބާރުތަކުން މިއަދާއި މާދަމާ ކުރިއަށްގެންދާ ތަމްރީންތަކާ ގުޅިގެން މާލޭގެ ބޮޑެތި މަގުތަކެއް ބަންދުކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

23 އޮކްޓޯބަރ

October 23, 2020 10
ބޯޓަކުން ވެއްޓި ބިދޭސީއަކު މަރުވެއްޖެ

ގުޅީފަޅާ ދިމާލުން ބޭރުގައި އަޅާފައި އޮތް ބޯޓަކުން ވެއްޓި ބިދޭސީއަކު މިއަދު މަރުވެއްޖެ އެވެ.

22 އޮކްޓޯބަރ

October 22, 2020 27
އެއްބަސްވުމުން ދިވެހި ސިފައިންނަށް ފައިދާވާނެ: އެމެރިކާ

ރާއްޖެ އާއި އެމެރިކާ އިން ސޮއިކުރި ދިފާއީ އެއްބަސްވުމުގެ ސަބަބުން ދިވެހި އަސްކަރިއްޔާގެ ގާބިލުކަން އިތުރުވާނެ ކަމަށާއި އެމެރިކާ އިން އިސް އުފައްދާފައިވާ "އިންޑޯ-ޕެސިފިކް އެލަޔަންސް" އާ ރާއްޖެ ގުޅުމުގެ މަގު ފަހިވާނެ ކަަމަށް ރާއްޖެ އާއި ސްރީ ލަންކާ އަށް ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު އެލީ ޓެޕްލީޒް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

09 އޮކްޓޯބަރ

October 09, 2020 14
ގަމަށް ދިޔަ 58 ސިފައިން ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

ސިފައިންގެ ތަމްރީންތަކަކަށް ލ. ގަމަށް ދިޔަ 58 ސިފައިން ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ އެވެ.

03 އޮކްޓޯބަރ

October 03, 2020 2
ގަމަށް ދިޔަ 25 ސިފައިން ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

ސިފައިންގެ ތަމްރީންތަކަކަށް ލ. ގަމަށް ދިޔަ 25 ސިފައިން ކޮވިޑް-19އަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ އެވެ.

01 އޮކްޓޯބަރ

October 01, 2020 12
ހަ އަހަރު ކުރިން ވަކިކުރި މީހަކަށް އަލުން ވަޒީފާ

މީގެ ހަ އަހަރު ކުރިން ސިފައިންގެ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި މީހަކަށް އަލުން ވަޒީފާ އާއި އެއް އަހަރުގެ މުސާރަ އާއި އިނާޔަތްތައް ދޭން ސިވިލް ކޯޓުން އިއްޔެ ހުުކުމްކޮށްފި އެވެ.

29 ސެޕްޓެމްބަރ

September 29, 2020 108
އިންޑިއާއިން އެއްބަސްވި މަތިންދާބޯޓް ރާއްޖެ ގެނެސްފި

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރުން ދިވެހި ސިފައިންނަށް ޑޯނިއާ މަންތިންދާބޯޓެއް ހޯދަން އިންޑިއާއާ އެކު ކުރި މަޝްވަރާ އަށް ފަހު އިންޑިއާ އިން ދޭން އެއްބަސްވި ބޯޓު މިއަދު ރާއްޖެއާ ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

24 ސެޕްޓެމްބަރ

September 24, 2020 26
ފަޔާ ސާވިސް މަދަނީ ޚިދުމަތަކަށް ހަދަންވީ ކީއްވެ؟

ޑިމޮކްރެޓިކް ހިންގުމުގެ ނިޒާމެއް ރާއްޖޭގައި ތައާރަފްކުރަން ފަށައިގަތް އިރު، އަސްކަރިއްޔާގެ ތެރެއިން ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް ނެރެ މަދަނީ މުއައްސަސާއެއް އުފައްދަން ވަރަށް ބޮޑު އިސްކަމެއް ދިނެވެ. ފަޔާ އެންޑް ރެސްކިއު ޚިދުމަތަކަށް އެ ބަދަލެއް ނާދެ އެވެ. އެކަމަކު އެއީ މުހިއްމު ކަމެއް ކަމާއި އަސްކަރީ ޚިދުމަތެއްގެ ގޮތުގައި ފަޔާ އެންޑް...

22 ސެޕްޓެމްބަރ

September 22, 2020
ކަނޑު ދަތުރު ކުރުމުގައި ސަމާލުވާން އެދިއްޖެ

ރާއްޖެ އަށް މޫސުން ގޯސްވެފައިވާތީ ކަނޑު ދަތުރު ކުރުމުގައި ސަމާލުވާން މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯސް (އެމްއެންޑީއެފް) އިން މިރޭ އެދިއްޖެ އެވެ.

September 22, 2020 5
ލޮލަށް ބުޅިއެއް ހެރި، އަވަސް ފަރުވާއަށް މާލެއަށް

ދޯންޏެއްގައި މަސް ބާނަން ހުރި މީހެއްގެ ލޮލަށް ބުޅިއެއް ހެރި، އަވަސް ފަރުވާއަށް އޭނާ މާލެ ގެނައުމުގެ މަސައްކަތް ސިފައިން ފަށައިފި އެވެ.

21 ސެޕްޓެމްބަރ

September 21, 2020 8
ފްރީ ޑައިވަރަކު މަރުވެފައި އޮއްވައި ފެނިއްޖެ

ރާއްޖޭގައި ފާހަގަކޮށްލެވޭ ފްރީ ޑައިވަރަކު މާލޭގެ ވެސްޓް ޕާކު ސަރަހައްދު މޫދަށް އެރި އުޅެނިކޮށް މަރުވެފައި އޮއްވައި މިއަދު ފެނިއްޖެ އެވެ.

20 ސެޕްޓެމްބަރ

September 20, 2020 11
ކެމިކަލް އަލިފާނުގެ އިހުމާލު، ޒިންމާ އަދި ފިލާވަޅު

ކެމިކަލް ގުދަނުގެ ހާދިސާ އާއި އެކަމުގެ ވަށައިގެން ހުރި، އަލިފާނުގެ ރައްކާތެރިކަމާ ގުޅުންހުރި މައްސަލަތަކާ ބެހޭގޮތުން "މިހާރު"ން ހޯދި ހޯދުންތަކުން، ސުވާލު އުފެދޭ އަދި ކަންބޮޑުވާން ޖެހޭ ގިނަ ކަންތައްތަކެއް ވަނީ ފާހަގަކުރެވިފައި.

18 ސެޕްޓެމްބަރ

September 18, 2020 24
ފުރަތަމަ ޑިފެންސް އެޑްވައިޒަރަކަށް ކާނަލް ރައޫފް

ރާއްޖެ އިން މެލޭޝިއާ އަށް ކަނޑައެޅި ފުރަތަމަ ޑިފެންސް އެޑްވައިޒަރަކަށް ކާނަލް އަބްދުއްރައޫފް މިއަދު ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

September 18, 2020 33
ފުލުހުންނާއި ސިފައިންނަށް އެލަވަންސް ދީފި

ކޮވިޑް-19އާ ގުޅިގެން ފްރަންޓްލައިންގައި މަސައްކަތް ކުރި މީހުންގެ ތެރެއިން ފުލުހުންނާއި ސިފައިންނަށް އެލަވަންސް ދޭން ފަށައިފި އެވެ.