21 ސެޕްޓެމްބަރ

September 21, 2020 2
ފްރީ ޑައިވަރަކު މަރުވެފައި އޮއްވައި ފެނިއްޖެ

ރާއްޖޭގައި ފާހަގަކޮށްލެވޭ ފްރީ ޑައިވަރަކު މާލޭގެ ވެސްޓް ޕާކު ސަރަހައްދު މޫދަށް އެރި އުޅެނިކޮށް މަރުވެފައި އޮއްވައި މިއަދު ފެނިއްޖެ އެވެ.

20 ސެޕްޓެމްބަރ

September 20, 2020 11
ކެމިކަލް އަލިފާނުގެ އިހުމާލު، ޒިންމާ އަދި ފިލާވަޅު

ކެމިކަލް ގުދަނުގެ ހާދިސާ އާއި އެކަމުގެ ވަށައިގެން ހުރި، އަލިފާނުގެ ރައްކާތެރިކަމާ ގުޅުންހުރި މައްސަލަތަކާ ބެހޭގޮތުން "މިހާރު"ން ހޯދި ހޯދުންތަކުން، ސުވާލު އުފެދޭ އަދި ކަންބޮޑުވާން ޖެހޭ ގިނަ ކަންތައްތަކެއް ވަނީ ފާހަގަކުރެވިފައި.

18 ސެޕްޓެމްބަރ

September 18, 2020 24
ފުރަތަމަ ޑިފެންސް އެޑްވައިޒަރަކަށް ކާނަލް ރައޫފް

ރާއްޖެ އިން މެލޭޝިއާ އަށް ކަނޑައެޅި ފުރަތަމަ ޑިފެންސް އެޑްވައިޒަރަކަށް ކާނަލް އަބްދުއްރައޫފް މިއަދު ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

September 18, 2020 33
ފުލުހުންނާއި ސިފައިންނަށް އެލަވަންސް ދީފި

ކޮވިޑް-19އާ ގުޅިގެން ފްރަންޓްލައިންގައި މަސައްކަތް ކުރި މީހުންގެ ތެރެއިން ފުލުހުންނާއި ސިފައިންނަށް އެލަވަންސް ދޭން ފަށައިފި އެވެ.

17 ސެޕްޓެމްބަރ

September 17, 2020 6
އަޑިއަށް ދާން ފެށުމުން ދޯނި ނެރުމައްޗަށް ބީއްސާލައިފި

ގިނަ އަދަދެެއްގެ މުދާ ހިފައިގެން ހދ. މަކުނުދޫ ފަޅުން ނުކުތް ދޯންޏެއް ގަލެއްގައި ޖެހި، ދޯނި ދިޔަވާން ފެށުމުން ނެރު މައްޗަށް ބީއްސާލައި ގެއްލުންތަކެއް ވެއްޖެ އެވެ. އެ ދޯނި ކޮންސްޓްރަކްޝަން ސާމާނާ އެކު ފުރީ އެ އަތޮޅުގެ ވައިކަރަދު އަށެވެ.

12 ސެޕްޓެމްބަރ

September 12, 2020 15
ހިޔާ ފްލެޓުތަކުގައި ފަޔަ ޑްރިލެއް ބާއްވައިފި

ހުޅުމާލެ ދެ ވަނަ ފިޔަވަހީގައި އިމާރާތްކުރަމުން އަންނަ ހިޔާ ފްލެޓުތަކުގައި ފަޔަ ޑްރިލެއް މިއަދު ބާއްވައިފި އެވެ.

September 12, 2020 19
ރާއްޖެ-އެމެރިކާ ސަލާމަތީ އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފި

ރާއްޖެ އާއި އެމެރިކާގެ ސަލާމަތީ ގުޅުން ވަރުގަދަކުރުމަށް ދެ ގައުމު ގުޅިގެން ފްރޭމްވޯކެއް އެކުލަވާލައި އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

09 ސެޕްޓެމްބަރ

September 09, 2020 16
ސިފައިންގެ ޕައިލެޓުންގެ ތަމްރީނު ނުފެށިއޮތީ ކޮވިޑާހެދި

ސިފައިންގެ އިންޖީނިއަރުން ތަމްރީނުކުރަމުން އައި ނަމަަވެސް ވިއަސް ކޮވިޑް-19 އާ ހެދި ޕައިލެޓުންގެ ތަމްރީނުތައް މިވަގުތު ނުފެށި އޮތް ކަމަށް އެމްއެންޑީއެފުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

08 ސެޕްޓެމްބަރ

September 08, 2020 37
އިންޑިއާގެ ބޯޓު ޖެއްސީ ހުއްދަ ހޯދައިގެން: އިމިގްރޭޝަން

އިންޑިއާގެ ވައިގެ ސިފަައިންގެ ޑޯނިއާ ދެ މަތިންދާބޯޓެއް ހަނިމާދޫ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓަށް މިއަދު ޖެއްސީ އިިމިގްރޭޝަން ކްލިއަރެންސް ނުހަދާ ކަމަށް ބައެއް މީޑިއާތަކުން ފެތުރި ޚަބަރު...

September 08, 2020 122
އިންޑިއާގެ އަސްކަރީ ދެ ބޯޓު ހަނިމާދު އަށް ޖައްސައިފި

ރާއްޖެ ސަރަހައްދުގައި ކުރިއަށް ގެންދާ ސިލްސިލާ އޮޕަރޭޝަނަކަށް އިންޑިއާގެ އަސްކަރީ ޑޯނިއާ ދެ ބޯޓު ހދ. ހަނިމާދޫ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓަށް މިއަދު ޖައްސައިފި އެވެ.

06 ސެޕްޓެމްބަރ

September 06, 2020 140
"ބޭރުގެ ހަތިޔާރު އެޅި ސިފައިންނެއް ރާއްޖެއަކު ނެތް"

ބޭރުގެ ހަތިޔާރު އެޅި ސިފައިންގެ އެއްވެސް ބަޔަކު ރާއްޖޭގައި ނެތް ކަމަށް ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސް މޭޖާ ޖެނެރަލް އަބްދުﷲ ޝަމާލް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

04 ސެޕްޓެމްބަރ

September 04, 2020 10
ރާއްޖޭގެ ކަނޑަށް ތެޔޮ އެޅުމުގެ ފުރުސަތު ކުޑަ

ސްރީ ލަންކާ ކައިރިން ދަތުރުކުރި ބޮޑު ތެޔޮ ޓޭންކަރެއްގައި އަލިފާން ރޯވެ އަނދަމުން ދިޔަޔަސް، ރާއްޖޭގެ ކަނޑަށް ތެޔޮ އެޅުމުގެ ބިރެއް މިހާތަނަށް ނެތް ކަމަށް ރާއްޖޭގެ ކޯސްޓް ގާޑުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

03 ސެޕްޓެމްބަރ

September 03, 2020 18
މީހުން ދިރިއުޅޭ ހިސާބުގައި ތެޔޮ ރައްކާކުރުން މަނާކޮށްފި

މާލޭގައި މީހުން ދިރިއުޅޭ ސަރަހައްްދުތަކަށް ތެޔޮ ސަޕްލައިކޮށްދިނުން އެމްއެންޑީއެފުން ގެޒެޓްކޮށްފައިވާ ގަވައިދެއްގެ ދަށުން ކުރިން ވެސް މަނާކޮށްފައި ވާއިރު، މީހުން އުޅޭ ސަރަހައްދުގައި ތެޔޮ ރައްކާކޮށްގެން ގެންގުޅުން އެ ގަވައިދާ ހަވާލާދީ މިހާރު މަނާކޮށްފައިވާ ކަމަށް މާލޭ ސިޓީކައުންސިލުން ބުނެފި އެވެ.

01 ސެޕްޓެމްބަރ

September 01, 2020 31
އެމްޑީޕީން މާފަށް އެދެންޖެހޭ: ޑރ. ޖަމީލް

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރުން ހުޅުމާލޭގައި އިމާރާތްކުރި، ޒަމާނީ ފެންވަރުގެ އާ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން މިއަދު ހުޅުވުމާ ގުޅިގެން، ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު ޖަމީލް އަހުމަދު، ޔާމީނަށް ތައުރީފު ކުރައްވައި، އެކަމަކު އެމްޑީޕީ އަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ފާޑުވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

31 އޯގަސްޓް

August 31, 2020 3
އަލިފާނުގެ ހާދިސާއާ ބެހޭ ބައްދަލުވުން ސިއްރުކޮށްފި

ހުކުރުދުވަހުގެ ރޭ މާލޭގައި ހިނގި އަލިފާނުގެ ބޮޑު ހާދިސާއާ ބެހޭ ގޮތުން މައުލޫމާތު ހޯދަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގައުމީ ސަލަމާތާއި ހާރިޖީ ގުޅުންތަކުގެ ކޮމިޓީން ސިފައިންނާއި ފުލުހުންނާ އެކު މިއަދު ބޭއްވި ބައްދަލުވުން ސިއްރުކޮށްފި އެވެ.

30 އޯގަސްޓް

August 30, 2020 37
ޖަނަވަރީ މަގު ފިހާރައެއްގައި ރޯވެއްޖެ

ހެންވޭރު ޖަނަވަރީ މަގުގައި ހުންނަ ފިހަރާއެއްގައި މިއަދު ރޯވެއްޖެ އެވެ.

August 30, 2020 51
ލަފާކުރަނީ ގަސްދުގައި ކެފޭގައި ބަޔަކު ރޯކުރީ ކަމަށް

ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގުގައި ހުންނަ ކެފޭ ޓިއޯލޯގައި އިއްޔެ ރޭ އަލިފާން ރޯވީ، ބަޔަކު ގަސްދުގައި ކުރި ކަމަކުން ކަމަށް އެ ތަނުގެ ވެރިޔާ ތުހުމަތު ކޮށްފި އެވެ.

29 އޯގަސްޓް

August 29, 2020 25
ގަދަގޭ މުހައްމަދުފުޅު ބިލްޑިންގަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް

މާލޭގައި ރޭ ހިނގި އަލިފާނުގެ ބޮޑު ހާދިސާގައި "ގަދަގޭ މުހައްމަދުފުޅު ބިލްޑިންގަ"ށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ލިބި، އޭގެ އަގު އެތައް މިލިއަން ރުފިޔާއަކަށް އަރާނެ ކަމަށް، މައުލޫމާތު ހުރި...

August 29, 2020 66
އިންޑިއަން ހައި ކޮމިޝަން ބަލަހައްޓަން ސިފައިން

މާލޭގައި ހުންނަ އިންޑިއަން ހައި ކޮމިޝަނުގެ ސަލަމާތީ ކަންކަން ވަރުގަދަކޮށް، ހަތިޔާރާ އެކު ސިފައިން ހަރަކާތްތެރިވާން މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

28 އޯގަސްޓް

August 28, 2020 73
މާލޭގައި އަނެއްކާ ވެސް އަލިފާނުގެ ބޮޑު ހާދިސާއެއް

މާލޭގެ އިމާރާތުގައި އަލިފާން ރޯވެ އަނދަމުން އެބަދެ އެވެ.

25 އޯގަސްޓް

August 25, 2020 3
ދޯންޏެއްގެ ބުރަފަތީގައި ޖެހި މީހަކު ޒަހަމްވެއްޖެ

ދޯންޏެއްގެ ބުރަފަތީގައި ޖެހިި މީހަކު މިއަދު ޒަހަމްވެއްޖެ އެވެ.

21 އޯގަސްޓް

August 21, 2020 4
ގިރިފުށީގައި 35 މީހަކަށް ކޮވިޑް ޖެހިއްޖެ

ސިފައިންގެ ތަމްރީނު މަރުކަޒު ކ. ގިރިފުށިން 35 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެފައިވާ ކަމަށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން މިރޭ ބުނެފި އެވެ.

August 21, 2020 14
ކޮވިޑްގައި ސިފައިންގެ ކުރީގެ އޮފިސަރަކު އަވަހަރާވެއްޖެ

ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން ފަރުވާދެމުން އައި ސިފައިންގެ ކުރީގެ އޮފިސަރަކު ރޭ ދަންވަރު އަވަހާރަވެއްޖެ އެވެ.

19 އޯގަސްޓް

August 19, 2020 1
ދޯންޏަކާއި ލޯންޗެއް އެކްސިޑެންޓުވެ މީހަކަށް އަނިޔާވެއްޖެ

މަހަށް ނުކުމެ އުޅުނު ލޯންޗަކާއި މުދާ އުފުލާ ދޯންޏެއް ޖެހި މިއަދު ހެނދުނު ހިނގި އެކްސިޑެންޓެއްގައި މީހަކަށް އަނިޔާވެއްޖެ އެވެ.

18 އޯގަސްޓް

August 18, 2020 26
ކޮވިޑާ ގުޅިގެން އެމްއެންޑީއެފުން ޚަރަދުކުރީ ރަނގަޅަށް

ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން އެމްއެންޑީއެފުން ޚަރަދުތައް ކޮށްފައިވަނީ ގާނޫނާ އެއްގޮތަށް ކަމަށް އޮޑިޓް ރިޕޯޓުގައި މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

August 18, 2020 22
އޭސީސީގެ މެމްބަރުންގެ މައްސަލައެއް ފުލުސް އޮފީހަށް

އެމްއެންޑީއެފްގެ ކުރީގެ ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސް މޭޖާ ޖެނެރަލް އަހްމަދު ޝިޔާމްގެ ބައްޕަ އިބްރާހިމް ޝާކިރު، ވިލިމާލޭގައި ހުންނަ ސިފައިންގެ ވީއައިޕީ އިމާރާތުގައި ދިރިއުޅުއްވުމުގައި...

17 އޯގަސްޓް

August 17, 2020
ޖަޕާނުން އެމްއެންޑީއެފަށް ސާމާނު ހަދިޔާކޮށްފި

ކަނޑުތައް ސާފުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ގިނަ އަދަދެއްގެ ސާމާނު ޖަޕާނު ސަރުކާރުން އެމްއެންޑީއެފަށް މިއަދު ހަދިޔާކޮށްފި އެވެ.