20 މެއި

May 20, 2018 2
ގަލޮޅު ގެއެއްގެ ކޮޓަރީގައި ރޯވެ އަނދައިފި

މާލޭގެ ގެއެއްގެ ކޮޓަރީގައި ރޯވެ މިރޭ އަނދައިފި އެވެ.

12 މެއި

May 12, 2018 8
ތަމްރީނެއްގައި ބައިވެރިވާން އިންޑިއާ މަނަވަރު ރާއްޖޭގައި

ރާއްޖެ އާއި އިންޑިއާގެ ސިފައިން ގުޅިގެން ބާއްވާ ތަމްރީނުތަކެއްގައި ބައިވެރިވުމަށް އިންޑިއާގެ އަސްކަރީ މަނަވަރެއް ރާއްޖެ އައިސްފައިވާ ކަމަށް އިންޑިއާގެ ނޫސްތަކުން ބުނެފި އެވެ.

02 މެއި

May 02, 2018
ގަމުގައި ތެޔޮ ބައުޒަރެއްގައި ރޯވެއްޖެ

ލ. ގަމުގައި ބޭނުންކުރާ ތެޔޮ ބައުޒަރެއްގައި މިއަދު ރޯވެ ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ވެއްޖެ އެވެ.

29 އެޕްރީލް

April 29, 2018 25
ސެކިއުރިޓީންގެ އަމަލުތަކުން ރިޔާޒް ހިތްހަމަނުޖެހިއްޖެ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓަމުން އަންނަ ސިފައިން ކަންތައްތައް ކުރާ ގޮތާ މެދު ހިތްހަމަނުޖެހިގެން، ޕީޕީއެމްގެ ވިލުފުށީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ރިޔާޒް ރަޝީދު ކަންބޮޑުވުން...

April 29, 2018 4
ގެއްލުނު ކުދިން ހޯދާތާ 9 ދުވަސް: މަސައްކަތަށް ހުއްޓުމެއް ނެތް

މި މަހުގެ 21 ވަނަ ދުވަހު އައްޑޫ ހިތަދޫގައި މޫދަށް އެރި އުޅެނިކޮށް ގެއްލުނު ދެ ކުދިން ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަތާ ނުވަ ދުވަސްވެގެން ދިޔަ ނަމަވެސް، ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް...

28 އެޕްރީލް

April 28, 2018 5
ހުޅުމާލޭގައި ރޯވި އަލިފާންގަނޑު ނިއްވާލައިފި

ހުޅުމާލޭ ޓްރީ ޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލް ކައިރީގައި އޮތް ހުސް ބިމެއްގައި ހުރި އެެއްޗެހިތަކެއްގައި ރޯވި އަލިފާންގަނޑު ފަސް ގަޑިއެއްހާއިރު ފަހުން ނިއްވާލައިފި އެވެ.

26 އެޕްރީލް

April 26, 2018
އުއްމީދު ކަނޑާނުލައި ދެ ކުދިން ހޯދުން ކުރިއަށް

އައްޑޫގައި މިދިޔަ ހޮނިހިރު ދުވަހު މޫދަށް އެރި އުޅެނިކޮށް ގެއްލުނު ދެ ކުދިން ހޯދުމަށް ކުރާ މަސައްކަތް ހުއްޓުމެއް ނެތި ކުރިއަށް އެބަގެންދާ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯސް (އެމްއެންޑީއެފް) އިން މިރޭ ބުނެފި އެވެ.

April 26, 2018 25
ފެބްްރުއަރީ 1ގައި ރައީސް ގެންގުޅުއްވީ ނާސިރުގެ އުކުޅު

މިދިޔަ ފެބްރުއަރީ 1 ވަނަ ދުވަހު ގެންނަން އުޅުނު ބަޣާވާތް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ނާކާމިޔާބުކޮށްލެއްވީ ކުރީގެ ރައީސް އިބްރާހިމް ނާސިރު ބޭނުންކުރެއްވި އުކުޅުތަކުން ކަމަށް ވިދާޅުވެ،...

April 26, 2018 6
ބަންގްލަދޭޝް މީހާ މަރުވެފައި އޮއްވައި ފެނިއްޖެ

ކ. އަތޮޅުގައި ތަރައްގީ ކުރާ ރިސޯޓަކުން ރޭ މޫދަށް ފޭބި ބަންގްލަދޭޝްގެ މީހާ މަރުވެފައި އޮއްވައި މިއަދު ފެނިއްޖެ އެވެ.

25 އެޕްރީލް

April 25, 2018 36
"ފެބްރުއަރީ 1 އާއި ނޮވެމްބަރު 3 އާ ތަފާތެއް ނެތް"

އިދިިކޮޅު ސިޔާސީ ލީޑަރުން ހިމެނޭ ގޮތަށް ނުވަ ގައިދީއަކު ދޫކުރަން ފެބްރުއަރީ 1 ގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނެރުނު އަމުރާއި ދިވެހިންގެ ބަޔަކު އިސްވެ ސްރީ ލަންކާގެ ތަމަޅައިންގެ ބަޔަކު ރާއްޖެ ގެނެސް ނޮވެމްބަރު 3، 1988 ގައި ދިން އުދުވާނީ ހަމަލައާ މާ ބޮޑު ތަފާތެއް ނެތް ކަމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

April 25, 2018 18
ސިފައިންނަކީ ގައުމު ވިއްކާލާނެ ބައެއް ނޫން: ޝިޔާމް

ދިވެހިންގެ ތެރެއިން ބައެއް މީހުން ރާއްޖޭގައި "ޕްރައިސް ޓެގެއް" އަޅުވައިގެން އުޅުނަސް ދިވެހި ސިފައިންނަކީ އެކަމަށް ދީލާލާނެ ބައެއް ނޫން ކަމަށް ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސް މޭޖަ ޖެނެރަލް...

April 25, 2018 1
މޫދަށް ފޭބި ބަންގްލަދޭޝްގެ މީހަކު ގެއްލިގެން ހޯދަނީ

ކ. އަތޮޅުގައި ތަރައްގީ ކުރާ ރިސޯޓަކުން މޫދަށް ފޭބި ބަންގްލަދޭޝްގެ މީހަކު ގެއްލިގެން އެމްއެންޑީއެފް ކޯސްޓްް ގާޑުން އޭނާ ހޯދަން މިރޭ ފަށައިފި އެވެ.

24 އެޕްރީލް

April 24, 2018 23
ގެއްލުނު ދެ ކުދިން ހޯދަން ޑައިވިން ރޮބަޓް ބޭނުންކޮށްފި

އައްޑޫގައި މޫދަށް އެރި އުޅެނިކޮށް ގެއްލުނު ދެ ކުދިން ހޯދުމަށް ޑައިވިން ރޮބަޓެއް ބޭނުންކޮށްގެން ކަނޑު އަޑީގެ ބޮޑު ސަރަހައްދެއް ބަލައިފި އެވެ. ނަމަވެސް އަދިވެސް އެ ކުދިން ނުފެނެ އެވެ.

23 އެޕްރީލް

April 23, 2018 9
ދެ ކުދިން ހޯދަން ޑައިވިން ރޮބަޓެއް ބޭނުންކުރަނީ

އައްޑޫގައި މޫދަށް އެރި އުޅެނިކޮށް ގެއްލުނު ދެ ކުދިން ހޯދުމުގެ މަސައްކަތުގައި ޑައިވިން ރޮބަޓް ބޭނުން ކުރަން ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ ކަމަށް އެމްއެންޑީއެފުން މިރޭ ބުނެފި އެވެ.

April 23, 2018 7
މޫދަށް ގެއްލުނު އެއް ކުއްޖެއްގެ ސޯޓު ފެނިއްޖެ

އައްޑޫ ހިތަދޫގައި މޫދަށް އެރި އުޅެނިކޮށް މިދިޔަ ހޮނިހިރު ދުވަހު ގެއްލުނު ދެ ކުދިންގެ ތެރެއިން އަލީ ފަހުމީގެ ސޯޓް މިއަދު ފަމިއްޖެ އެވެ.

April 23, 2018 41
ސިފައިންނާއި ފުލުހުންގެ ފްލެޓް އަޅާ މީހުން ހަޅުތާލުގައި

ސިފައިންނާއި ފުލުހުންނަށް ހުޅުމާލޭގައި އިމާރާތް ކުރާ ފްލެޓްތަކުގެ މަސައްކަތް ކުރާ ތައިލެންޑުގެ އައިލެންޑް އެކްސްޕާޓް ކުންފުނީގެ ބިދޭސީ މުވައްޒަފުންނަށް މުސާރަ ނުދީގެން ހަޅުތާލު...

22 އެޕްރީލް

April 22, 2018 5
ބޭރުގެ ބޯޓެއްގެ ބަލި މީހަކަށް ފަރުވާދޭން އައްޑުއަށް

ޖަޕާނުން ފުރައިގެން ސައުތު އެފްރިކާއަށް ދަތުރުކުރި ބޯޓެއްގައި އޮތް ހާލުބޮޑު ބަލި މީހަކަށް ފަރުވާދޭން އެމްއެންޑީއެފް ކޯސްޓްގާޑުން ސ. ފޭދުއަށް ގެންގޮސްފި އެވެ.

April 22, 2018 1
ފެނުނީ ގެއްލުނު ކުއްޖެއްގެ ޓީޝާޓެއް ނޫން

އައްޑޫ ހިތަދޫގައި އިއްޔެ މޫދަށް އެރި އުޅެނިކޮށް ގެއްލުނު ދެ ކުދިން ހޯދަމުން ދަނިކޮށް އެ އިން ކުއްޖެއްގެ ޓީޝާޓެއް ކަމަށް ބެލެވޭ އެއްޗެއް، ފެނުނު ނަމަވެސް އެއީ އެ އިން ކުއްޖެއްގެ...

April 22, 2018 26
ގެއްލިގެން ހޯދާ ކުއްޖެއްގެ ޓީޝާޓެއް ފެނިއްޖެ

އައްޑޫ ހިތަދޫގައި އިއްޔެ މޫދަށް އެރި އުޅެނިކޮށް ގެއްލިގެން ހޯދަމުން އަންނަ ދެ ކުދިންގެ ތެރެއިން ކުއްޖެއްގެ ޓީޝާޓް ކަމަށް ބެލެވޭ އެއްޗެއް މިއަދު ފެނިއްޖެ އެވެ.

20 އެޕްރީލް

April 20, 2018 8
ވާރޭ ވެހި އައްޑޫގެ ބައެއް ހިސާބުތަކުގައި ފެންބޮޑުވެއްޖެ

އައްޑު އަށް މިހާރު ކުރަމުންދާ ވިއްސާރައިގައި ބައެއް ރަށްރަށުގެ އެކި ހިސާބުތަކުގައި ފެންބޮޑުވެއްޖެ އެވެ.

April 20, 2018 14
ގެއްލުނު ލޯންޗު ކެޕްޓަން މަރުވެފައި އޮއްވައި ފެނިއްޖެ

ކ. އިތާފުށި ރިސޯޓުގެ ދެ ލޯންޗެއް ޖެހި ރޭ ހިނގި ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓުގައި ގެއްލުނު ދިވެހި މީހާ ހޯދަނިކޮށް، މަރުވެފައި އޮއްވައި 45 މީޓަރު އަޑިން މިއަދު ފެނިއްޖެ އެވެ.

19 އެޕްރީލް

April 19, 2018 4
ޒުވާނެއްގެ މެޔަށް ތޮޅިއެއް ހެރި ޒަޚަމްވެއްޖެ

ހދ. ކޭލަކުނު ކައިރީގައި ލަނޑާ ނަގަން އުޅުނު ދޯންޏެއްގައި ހުރި ދިވެހި ޒުވާނެއްގެ މެޔަށް މިރޭ ފަރު ތޮޅިއެއް ހެރިގެން ޒަހަމްވެއްޖެ އެވެ.

12 އެޕްރީލް

April 12, 2018 4
ހާލުގައި ޖެހިފައި އޮތް މަސް ބޯޓެއް ފެނިއްޖެ

ހާލުގައި ޖެހިފައި އޮތް އީރާންގެ މަސް ބޯޓެއް ރާއްޖޭ ސަރަހައްދުން މިއަދު ފެނިއްޖެ އެވެ.

11 އެޕްރީލް

April 11, 2018 3
ކުނި ސައިޓްގައި ރޯވިޔަސް ހިދުމަތަކަށް ބުރުލެއް ނާރާ

ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (ވެމްކޯ) ގެ ހުޅުމީދޫ ސައިޓްގައި އިއްޔެ ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާގައި ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ލިބުނަސް އެ ކުންފުނިން އެ ރަށުގައި ދެމުން އަންނަ އެއްވެސް ޚިދުމަތަކަށް އެއްވެސް ބުރުލެއް ނާރާ ކަމަށް މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

09 އެޕްރީލް

April 09, 2018 25
މަތިންދާބޯޓު ހަވާލު ނުކުރެވެނީ ލިޔުން ބަލައިނުގަންނާތީ

އިންޑިއާގެ ޑޯނިއާ މެރިޓައިމް ސަވަޔަލެންސް މަތިންދާބޯޓު ރާއްޖެ ނުގެނެވިގެން އުޅެނީ އެކަމާ ގުޅޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ރާއްޖެ އިން ބަލައިނުގަންނާތީ ކަމަށް އިންޑިއާ އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

05 އެޕްރީލް

April 05, 2018 29
މަތިންދާބޯޓެއް ދޭން އިންޑިއާ ވަނީ އެއްބަސްވެފައި

ރާއްޖޭގައި ދުއްވާ އިންޑިއާގެ ހެލިކޮޕްޓަރު ފޮނުވާލާފައި ޑޯނިއާ މެރިޓައިމް ސަވަޔަލެންސް މަތިންދާބޯޓެއް ދިނުމަށް އެ ގައުމުން އެއްބަސްވެފައިވާ ކަމަށް ދިވެހި ސަރުކާރުގެ އޮފިޝަލަކު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

04 އެޕްރީލް

April 04, 2018 80
އިންޑިއާއިން އެކަނި އޮޕަރޭޝަން ހިންގާތީ ހިތްހަމަނުޖެހުން

ރާއްޖޭގައި ދުއްވާ އިންޑިއާގެ ހެލިކޮޕްޓަރު ފޮނުވާލަން ދިވެހި ސަރުކާރުން ބޭނުން ވަނީ، ދިވެހި ސިފައިން ނުބައްސައި އިންޑިއާ ސިފައިން އެކަނި އޮޕަރޭޝަންތައް ހިންގާތީ ކަން "މިހާރު" އަށް...

April 04, 2018 60
އައްޑޫގައި އޮތް އިންޑިއާގެ ހެލިކޮޕްޓަރު ގެންދަން އެދެފި

އިންޑިއާ އިން ރާއްޖެ އަށް ހަދިޔާކުރި ދެ ހެލިކޮޕްޓަރުގެ ތެރެއިން އެކަތި އަނބުރާ ގެންދަން ދިވެހި ސަރުކާރުން އެދިފައިވާ ކަމަށް އިންޑިއާގެ ބައެއް ނޫސްތަކުގައި ރިޕޯޓް ކޮށްފި އެވެ.

01 އެޕްރީލް

April 01, 2018 9
ރާއްޖެ-ޕާކިސްތާނުގެ އަސްކަރިއްޔާގެ ގުޅުން ބަދަހި ކުރަނީ

ރާއްޖެ އާއި ޕާކިސްތާނާ ދެމެދު އަސްކަރީ ގުޅުން އިތުރަށް ބަދަހިކޮށް، އެއް ބަޔަކު އަނެއް ބަޔަކަށް އެހީތެރިވެވިދާނެ ގޮތްތަކާ ގުޅޭގޮތުން ދެ ގައުމުން މިއަދު މަޝްވަރާ ކޮށްފި އެވެ.

30 މާޗް

March 30, 2018 3
ޕާކިސްތާނުގެ އާމީ ޗީފް ރާއްޖެ ވަޑައިގެންފި

ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސް މޭޖާ ޖެނެރަލް އަހުމަދު ޝިޔާމްގެ ދައުވަތަކަށް، ޕާކިސްތާނުގެ ޗީފް އޮފް އާމީ، ސްޓާފް ޖެނެރަލް ގަމަރް ޖާވިދް ބަޖްވާ މިއަދު ރާއްޖެ ވަޑައިގެންފި އެވެ.