15 ޖެނުއަރީ

January 15, 2018 21
ހަނގުރާމައަށް ދާ ދިވެހިންގެ އަދަދު އިތުރުވެއްޖެ

ސީރިއާގެ ދާހިލީ ހަނގުރާމައިގައި ބައިވެރިވުމަށް އެ ގައުމަށް ދާ ދިވެހިންގެ އަދަދު އަނެއްކާ ވެސް އިތުރުވެފައިވާ ކަމަށް ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު އާދަމް ޝަރީފް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

14 ޖެނުއަރީ

January 14, 2018 11
ސީޝެލްގެ މަސް ބޯޓެއް އެމްއެންޑީއެފުން ހިފަހައްޓައިފި

ރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދަށް ވަދެ އުޅުނު ސީޝެލްސްގެ މަސް ބޯޓެއް ދިވެހި ސިފައިން މިއަދު ހިފަހައްޓައިފި އެވެ.

January 14, 2018 15
"ރާއްޖޭގެ ސަރަހައްދުން ފެނުނީ ކަނޑުފޭރޭ ބައެއް"

ރާއްޖޭގެ ޚާއްސަ އިގުތިސާދީ ސަރަހައްދަށް ވަދެ އުޅެނިކޮށް މިދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރެ އާއި ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ ހިފެހެއްޓި ސޯމާލިއާގެ ދެ މަސްބޯޓުގައި ތިބީ ކަނޑުފޭރޭ ބައެއް ކަމަށް...

January 14, 2018 4
ދެ ބޯޓާއި ފަޅުވެރިން ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް

ރާއްޖޭގެ ޚާއްސަ އިގުތިސާދީ ސަރަހައްދަށް ވަދެގެން އުޅެނިކޮށް ސިފައިންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނައި ބޭރުގެ ދެ މަސް ބޯޓާއި އޭގައި ތިބި ފަޅުވެރިން ފުލުހުންނާ ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

13 ޖެނުއަރީ

January 13, 2018 9
ސިފައިންގެ އަށް އިތުރު 100 މީހުން ވައްދަނީ

ސިފައިންގެ ލަޝްކަރަށް އިތުރު 100 މީހުން އަލަށް ވެއްދުމަށް މަސައްކަތް ކުރައްވަމުންގެންދަވާ ކަމަށް ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު އާދަމް ޝަރީފް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

January 13, 2018 14
ރާއްޖެ ސަރަހައްދަށް ވަން އިތުރު މަސްބޯޓެއް ފެނިއްޖެ

ރާއްޖޭގެ ޚާއްސަ އިގުތިސޯދީ ސަރަހައްދަށް ވަން ބޭރުގެ އެހެން މަސްބޯޓެއް ވެސް، 250 ޓަނުގެ މަހާއެކު ރޭ އަތުލައިގެންފައިވާ ކަމަށް ދިވެހި ސިފައިން ދެންމެ ބުނެފި އެވެ.

12 ޖެނުއަރީ

January 12, 2018 10
ގެއްލިގެން ހޯދަމުން ދިޔަ "ނޫރު" ދޯނި ފެނިއްޖެ

ތ. ބުރުނިން 11 މީހުންނާ އެކު މަސްވެރިކަމަށް ނުކުމެ އުޅެނިކޮށް، ގެއްލިގެން ހޯދަމުން އައި "ނޫރު" ދޯނި މިރޭ ފެނިއްޖެ ކަމަށް އެމްއެންޑީއެފުން ބުނެފި އެވެ.

January 12, 2018 10
ރާއްޖެ ވަން ބޭރުގެބޯޓު ދިޔައީ ސޯމާލިއާއިން ތައިލެންޑަށް

ރާއްޖޭގެ ޚާއްސަ އިގުތިސޯދީ ސަރަހައްދަށް ވަދެ އުޅެނިކޮށް، ރޭ ފެނުނު ބޭރުގެ މަސްބޯޓު ދަތުރުކުރަމުން ދިޔައީ ސޯމާލިއާއިން ތައިލެންޑަށް ކަމަށް އެ ބޯޓުގެ ފަޅުވެރިންނާ ހަވާލާދީ ދިވެހި...

January 12, 2018 12
200 ޓަނުގެ މަހާއެކު ބޭރުގެ މަސްބޯޓެއް އަތުލައިގެންފި

ރާއްޖޭގެ ޚާއްސަ އިގުތިސޯދީ ސަރަހައްދަށް ވަދެ އުޅުނު ބޭރުގެ މަސްބޯޓެއް، 200 ޓަނުގެ މަހާއެކު ދިވެހި ސިފައިންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް މިރޭ ގެނެސްފައިވާ ކަމަށް އެމްއެންޑީއެފުން ބުނެފި އެވެ.

10 ޖެނުއަރީ

January 10, 2018 8
މަހަށް ނިކުތް ދޯންޏެއް ގެއްލިގެން ހޯދަނީ

ތ. ބުރުނީން 11 މީހުންނާ އެކު މަސްވެރިކަމަށް ނިކުމެ އުޅުނު ދޯންޏެއް ގެއްލިގެން މޯލްޑިވްސް ޑިފެންސް ފޯސް (އެމްއެންޑީއެފް) އިން ހޯދަން ފަށައިފި އެވެ.

January 10, 2018 23
އެމްއެންޑީއެފްގެ ޖަވާބު: "އެއީ އޮންނަ އުސޫލު"!

"ސެކިއުރިޓީ ފޯރުކޮށްދެނީ އޮންނަ އުސޫލުން" ކަމަށް ކަމަށް ބުނެ، ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް ގޭ ބަންދުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ދައްކާ ވާހަކަތަކަށް މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ޑިފެންސް...

January 10, 2018 3
ހަތަރު ސިފައިންގެ ދުވުމުގެ ހިތްވަރު: ނަމޫނާއެއް

ފުރަތަމަ ކަމަކީ މިއީ ރާއްޖޭގެ ނިސްބަތުން އާދައިގެ ދުވުންތެރިނެއް ނޫނެވެ. ދެ ވަނަ ކަމަކީ މިއިން ކޮންމެ ދުވުންތެރިއެއްގެ ލަނޑުދަނޑި ވެސް އާންމު ނިސްބަތުން މަތިވުމެވެ. ތިން ވަނަ...

09 ޖެނުއަރީ

January 09, 2018 35
ދޭން އުޅޭ ހަމަލާގެ ތަފްސީލަށް މައުމޫން އެދިވަޑައިގެންފި

ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމްގެ ހަށިކޮޅަށް ގެއްލުމެއް ދޭން އުޅޭ ކަމަށް ބުނެ، އެމަނިކުފާނު ދިރިއުޅުއްވާ ގެކޮޅުގެ ސެކިއުރިޓީ، މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯސް...

January 09, 2018 42
މައުމޫން ދިރިއުޅުއްވާ ގެކޮޅުގެ ސެކިއުރިޓީ ވަރުގަދަކޮށްފި

ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމްގެ ހަށިކޮޅަށް ގެއްލުމެއް ދޭން އުޅޭ ކަމަށް ބުނެ އެމަނިކުފާނު ދިރިއުޅުއްވާ ގެކޮޅުގެ ސެކިއުރިޓީ މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯސް...

05 ޖެނުއަރީ

January 05, 2018 10
ސިފައިން އެހީތެރިވީ ލަންކާގެ މަސް ބޯޓަކަށް

ދިވެހި ސިފައިންގެ ކޯސްޓުގާޑުން ރޭ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނީ، އިންޖީނު ހުއްޓިފައި އޮތް ސްރީ ލަންކާގެ މަސް ބޯޓަކަށް ކަމަށް އެމްއެންޑީއެފުން މިރޭ ބުނެފި އެވެ.

04 ޖެނުއަރީ

January 04, 2018 9
އިންޑިއާ މަސްވެރިންގެ ސަބަބުން ނުރައްކަލެއް ނެތް

އިންޑިއާ އާއި ސްރީ ލަންކާ އަށް އެރި ތޫފާން "އޮކްޝީ" ގައި ގެއްލުނު އިންޑިއާގެ މަސްވެރިން ހޯދަން އެ ގައުމުގެ އެހެން މަސްވެރިންތަކެއް ރާއްޖޭގެ އިގުތިސޯދީ ސަރަހައްދު ކައިރީގައި މިހާރު...

January 04, 2018 32
އާ ހާބަރު ކެފޭތައް އަލުން ބިޑަށް ހުޅުވާލަނީ

މާލޭގެ ހުޅަނގު ދެކުނު ހާބަރު ސަރަހައްދުގައި އެސްޓީއޯއިން ތަރައްގީކުރާ ފުޑް ކޯޓުގައި ހިމެނޭ ކެފޭތައް އަލުން ބިޑަށް ހުޅުވާލަން ނިންމައިފި އެވެ.

02 ޖެނުއަރީ

January 02, 2018 17
ރާހަތު ފާތިހުގެ ލަވައިން ހުސެންއަށް ފުން އަސަރެއް

އާ އަހަރު ފާހަގަކުރަން އަލިމަސް ކާނިވަލުގައި އިއްޔެ ރޭ ބޭއްވި ޝޯ ބަލަން، މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ހުސެން އަލީ ދިޔައީ އެންމެ ބޭނުމަކު އެވެ. އޭނާއަށް އެންމެ ކަމުދާ ލަވަކިޔުންތެރިޔާ، ޕާކިސްތާނުގެ ރާހަތު ފާތިހު އަލީ ޚާން ލަވަ ކިޔާތީ، އޭނާ ހަމަ ލޮލުން ދެކިލައި އަދި ލަވަތައް އަޑުއަހާލުމަށެވެ. އެކަމަކު ޝޯގެ ވަކި ހިސާބަކުން އޭނާއަށް...

01 ޖެނުއަރީ

January 01, 2018 2
100 މީހުންނާއެކު ދަތުރުކުރި ބޯޓެއްގެ އިންޖީނު ހުއްޓިގެން ސިފައިން ހަރަކާތްތެރިވަނީ

ހއ. އިހަވަންދޫން ފުރައިގެން 100 މީހުންނާއެކު މިރޭ މާލެ ދަތުރުކުރި ބޯޓެއްގެ އިންޖީނު ހުއްޓިގެން ސިފައިން ހަރަކާތްތެރިވާން ފަށައިފި އެވެ.

31 ޑިސެމްބަރ

December 31, 2017
އިންޑިއާގެ މަސްބޯޓުތައް ހޯދުމުގައި ރާއްޖެއިން އެހީވަނީ

އިންޑިއާ އާއި ސްރީ ލަންކާ އަށް އެރި ތޫފާން "އޮކްޝީ" ގައި ގެއްލުނު އިންޑިއާގެ މަސްބޯޓުތައް ހޯދުމުގައި ރާއްޖޭގެ ކޯސްޓް ގާޑުން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭން ފަށާއިފައިވާ ކަމަށް އެމްއެންޑީއެފުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

23 ޑިސެމްބަރ

December 23, 2017 1
ގެއްލިގެން އުޅުނު ލަންކާގެ މަސްބޯޓު ހޯދައިފި

ގެއްލިގެން ހޯދަމުން ދިޔަ ސްރީ ލަންކާގެ މަސް ބޯޓު، ނ. މަނަދޫ ސަރަހައްދުން މިއަދު ހޯދައިފި އެވެ.

December 23, 2017 2
ބަންޑުން ޖަހާލި ޑިންގީގައި ތިބި ތިން މީހުން ފެނިއްޖެ

ގދ. މަޑިހާ ކައިރިއަށް ރޭ ބަންޑުން ޖަހާލި ޑިންގީގައި ތިބި ތިން މީހުން ފެނިއްޖެ އެވެ.

22 ޑިސެމްބަރ

December 22, 2017 7
ސިފައިންގެ ތަމްރީނުތަކެއްގައި ފްލެއާ އަރުވަނީ

ސިފައިންގެ އަސްކަރީ ތަމްރީނުތަކެއްގައި މާދަމާ އިން ފެށިގެން ހަ ރަށެއްގައި ފްލެއާ އަރުވާނެ ކަމަށް އެމްއެންޑީއެފުން ބުނެފި އެވެ.

December 22, 2017 24
އަންނަ އަހަރު ހުޅުމާލެ އަށް އިތުރު 9،000 މީހުން

ހުޅުމާލޭގައި މިހާރު އަޅަމުން އަންނަ ފްލެޓްތަކުގައި އަންނަ އަހަރު 9،000 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ދިރިއުޅެން ފަށާނެ ކަމަށް، އެޗުޑީސީގެ މައުލޫމާތުތަކަށް ބަލާއިރު، ލަފާކުރެވެ އެވެ.

20 ޑިސެމްބަރ

December 20, 2017 1
ގެއްލުނު އަންހެންމީހާ އަދި ވެސް ނުފެނޭ

ހދ. ނޮޅިވަރަމްގައި މިއަދު ހެނދުނު މޫދަށް ގޮސް އުޅެނިކޮށް ގެއްލުނު އުމުރުން 41 އަހަރުގެ އަންހެންމީހާ އަދި ވެސް ނުފެންނަ ކަމަށް އެ ރަށު ކައުންސިލުން މިރޭ ބުނެފި އެވެ.

December 20, 2017 2
ނޮޅިވަރަމުގައި މޫދަށް ދިޔަ އަންހެނަކު ގެއްލިގެން ހޯދަނީ

ހދ. ނޮޅިވަރަމުގައި މިއަދު މޫދަށް ދިޔަ އަންހެނަކު ގެއްލިގެން ހޯދަން ފަށައިފި އެވެ.

19 ޑިސެމްބަރ

December 19, 2017 11
ނައުޝާދަށް ވަޒީފާދޭން 45 ދުވަސް ދައުލަތަށް ދީފި

ސިފައިންގެ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ސާޖަންޓް މޭޖަ ނައުޝާދު އަލީއަށް އަލުން ވަޒީފާ ދިނުމަށް 45 ދުވަހުގެ މުއްދަތެއް ސިވިލް ކޯޓުން ދައުލަތަށް ދީފި އެވެ.

14 ޑިސެމްބަރ

December 14, 2017
ތަމްރީނުތަކުގައި ބައިވެރިވުމަށް ސިފައިން އިންޑިއާއަށް

އިންޑިއާ ސިފައިންނާއެކު އެ ގައުމުގައި ބާއްވާ ތަމްރީނުތަކެއްގައި ބައިވެރިވުމަށް ދިވެހި ސިފައިންގެ ފައުޖެއް މިއަދު އެގައުމަށް ފުރައިފި އެވެ.

December 14, 2017 6
ރާއްޖެ އާއި އިންޑިއާގެ އަސްކަރީ ތަމްރީނުތަކެއް ބާއްވަނީ

ދިވެހި ސިފައިންނާއި އިންޑިއާ ސިފައިން ގުޅިގެން އިންޑިއާގައި އަސްކަރީ ތަމްރީނުތަކެއް މާދަމާ ފެށުމަށް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

11 ޑިސެމްބަރ

December 11, 2017 5
ގެއްލުނު ލަންކާގެ ބޯޓެއް އެމްއެންޑީއެފުން ހޯދައިފި

އިންޑިއާ އާއި ސްރީ ލަންކާ އަށް އެރި ތޫފާން "އޮކްޝީ" ގައި ގެއްލުނު ލަންކާގެ މަސް ބޯޓެއް، ދިވެހި ސިފައިން މިއަދު ހަވީރު ހޯދައިފި އެވެ.

10 ޑިސެމްބަރ

December 10, 2017 9
ގެއްލުނު މަސްވެރިން ހޯދަން އިންޑިއާ ސިފައިން ރާއްޖޭގައި

އިންޑިއާ އާއި ސްރީ ލަންކާ އަށް އެރި ތޫފާން "އޮކްޝީ" ގައި ގެއްލުނު އިންޑިއާގެ މަސްވެރިންނާއި މަސްބޯޓުތައް ހޯދުމަށް، އިންޑިއާ ކަނޑުގެ ސިފައިން ރާއްޖެ ސަރަހައްދުގައި ހަރަކާތްތެރިވާން ފަށައިފި އެވެ.

08 ޑިސެމްބަރ

December 08, 2017 8
ހަބަރު ޝައުކަތު އަވަހާރަ ވެއްޖެ

ސިފައިންގެއަށް ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވަންދެން ހިދުމަތް ކުރެއްވި ހ. ހަބަރުގޭ ކާނަލް ރިޓަޔާޑް ޝައުކަތު އިބްރާހިމް (ހަބަރު ޝައުކަތު) ރޭގެ ވަގުތެއްގައި އަވަހާރަ ވެއްޖެ އެވެ.

01 ޑިސެމްބަރ

December 01, 2017 5
ލަންކާގެ ދެ މަސްބޯޓް މާލެ ގެނެސް ތަހުގީގު ފަށައިފި

ރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދަށް ގަވައިދާ ހިލާފަށް ވަން ސްރީލަންކާގެ ދެ މަސް ބޯޓާއި ބޯޓުތަކުގައި ތިބި މީހުން މާލެ ގެނެސް، ފުލުހުން ތަހުގީގު ފަށައިފި އެވެ.