21 އޮކްޓޯބަރ

October 21, 2017 9
އަޑިއަށް ދިޔަ ބޯޓުން ތެޔޮ ލީކުވުން ނުހުއްޓޭ

ބ. ކެންދޫ ފަޅު ތެރޭގައި އިއްޔެ ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއްގައި އަޑިއަށް ދިޔަ ތެޔޮ ބޯޓުން ކަނޑަށް ތެޔޮ އެޅެމުންދާތީ އެކަން ހުއްޓުވަން އެމްއެންޑީއެފްގެ ކޯސްޓް ގާޑުން މަސައްކަތްކުރި...

October 21, 2017 1
އަޑިއަށް ދިޔަ ބޯޓުން ތެޔޮ ލީކުވާތީ ހަރަކާތްތެރިވަނީ

ބ. ކެންދޫ ފަޅު ތެރޭގައި ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއްގައި އަޑިއަށް ދިޔަ ތެޔޮ ބޯޓުން ކަނޑަށް ތެޔޮ އެޅެމުންދާތީ އެކަން ހުއްޓުވަން އެމްއެންޑީއެފްގެ ކޯސްޓް ގާޑުން ހަރަކާތްތެރިވާން...

18 އޮކްޓޯބަރ

October 18, 2017 9
މެޝިނުގައި ރޯވެ ފިހުނު އަންހެން މީހާ މަރުވެއްޖެ

މއ. ފެސިނޭޝަންގައި ހުރި ދޮންނަ މެޝިނެއްގައި ރޯވެ، ފިހުނު ތ. ގުރައިދޫ ހައްވާ މަނިކެ އަށް އިންޑިއާގައި ފަރުވާދެނިކޮށް މިއަދު މަރުވެއްޖެ އެވެ.

16 އޮކްޓޯބަރ

October 16, 2017 37
ހެލިކޮޕްޓަރު ދުއްވުމާ ދިވެހި ޕައިލެޓް ހަވާލުވަނީ

އިންޑިއާ ސަރުކާރުން އެމްއެންޑީއެފަށް ހަދިޔާކޮށްފައިވާ ހެލިކޮޕްޓަރު ދުއްވާ ދިވެހި ޕައިލެޓް އަންނަ މަހު ކިޔަވައި ނިމޭނެ ކަމަށާއި އެއާއެކު ހެލިކޮޕްޓަރު ދުއްވުމުގެ މަސައްކަތް އޭނާ ވަރަށް އަވަހަށް ފަށާނެ ކަމަށް ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު އާދަމް ޝަރީފް އުމަރު މިއަދު ވިދާޅުވި އެވެ.

October 16, 2017 2
ފަރަށް އެރި ތެޔޮބޯޓު ފުންކޮށްފި

ޅ. ފެލިވަރު ކައިރީގައި އޮންނަ ފަރަކަށް މިއަދު ހެނދުނު އެރި، އެސްޓީއޯގެ ތެޔޮ ބޯޓު މީގެ އިރުކޮޅެއް ކުރިން ފުންކޮށްފި އެވެ.

October 16, 2017 39
އެސްޓީއޯގެ ތެޔޮބޯޓެއް ފަރަކަށް އަރައިފި

އެސްޓީއޯގެ ތެޔޮބޯޓެއް ޅ. ފެލިވަރު ކައިރީގައި އޮންނަ ފަރަކަށް މީގެ އިރުކޮޅެއް ކުރިން އަރައިފި އެވެ.

13 އޮކްޓޯބަރ

October 13, 2017 2
ކާރިސާތަކުން ރައްކާތެރިވާ އުޅަނދުތައް އަތޮޅުތަކަށް

ކާރިސާތަކުން ސަލާމަތްވުމަށް ހޯދި އުޅަނދުތައް ވަރަށް އަވަހަށް އަތޮޅުތަކުގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކަށް ފޮނުވާނެ ކަމަށް ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު އާދަމް ޝަރީފް އުމަރު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

12 އޮކްޓޯބަރ

October 12, 2017 20
މާރާމާރީ ހުއްޓުވުމަށް ސިފައިން އެހީތެރިވާން އަންގައިފި

މާރާމާރީތައް ހުއްޓުވުމަށް ފުލުހުންނާ ގުޅިގެން ސިފައިން މަސައްކަތް ކުރުމަށް ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު އާދަމް ޝަރީފް އަންގަވައިފި އެވެ.

October 12, 2017 14
"އަންނަ އަހަރު ސިޔާސީ ހަލަބޮލިކަން އިތުރުވާނެ"

އަންނަ އަހަރަކީ ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ ހަލަބޮލިކަން އިތުރުވެގެން ދާނެ އަހަރެއް ކަމަށް ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު އާދަމް ޝަރީފް އުމަރު ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

08 އޮކްޓޯބަރ

October 08, 2017 3
އަލިފާންގަނޑު ކޮންޓްރޯލްވި އިރު ގެއްލުން މިލިއަނުން!

ލ. މާބައިދޫގެ ތެޔޮ ގުދަނުގައި މިއަދު ރޯވެ، އެ ތަނާ ޖެހިގެން ހުރި ތިން އިމާރާތެއް އަނދައި ހުލިވެ މިލިއަން ރުފިޔާގެ ގެއްލުން ވެއްޖެ އެވެ.

06 އޮކްޓޯބަރ

October 06, 2017 2
ގެއްލުނު ތިން މީހުން ފެނިއްޖެ

_________________________________________

03 އޮކްޓޯބަރ

October 03, 2017 15
ޕެރެޑައިސްގެ ދެ މޫދު ކޮޓަރިއެއްގައި ރޯވެ އަނދައިފި

ޕެރެޑައިސް އައިލެންޑް ރިސޯޓުގެ ދެ މޫދު ކޮޓަރިއެއްގައި މިއަދު ހެނދުނު ރޯވެ ވަރަށް ބޮޑަށް އަނދައިފި އެވެ.

01 އޮކްޓޯބަރ

October 01, 2017 11
ކާރުގައި ރޯވީ ނަރެއް ޝޯޓްވެގެން

މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ އުސް ފަސްގަނޑު ސަރަހައްދުން ދުއްވާފައި ދިޔަ ޓެކްސީގައި ރޯވީ، އޭގެ ޑިކީއަށް ލާފައި އޮތް "ޝާފްޓް" ދަގަނޑެއްގައި ކާރުގެ ނަރެއް ގޭނިގެން ޝޯޓުވުމުން ކަމަށް އެކާރުގެ ޑްރައިވަރު މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

29 ސެޕްޓެމްބަރ

September 29, 2017 19
ދުއްވާފައި ދިޔަ ޓެކްސީއެއްގައި ރޯވެއްޖެ

އުސްފަސްގަނޑު ސަރަހައްދުން މީގެ ކުޑައިރުކޮޅެއް ކުރިން ދުއްވާފައި ދިޔަ ޓެކްސީއެއްގައި ރޯވެ ކާރު ވަރަށް ބޮޑަށް އަނދައިފި އެވެ.

25 ސެޕްޓެމްބަރ

September 25, 2017 5
މަޖިލީހުގައި ރޯވީ ސަލާމަތީ ކަންކަން ވަރުގަދަ ކުރަނިކޮށް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާގައި މިދިޔަ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ ފަތިހު އަލިފާނުގެ ހާދިސާ ހިނގީ، ކުރީގެ ހާދިސާއާ ގުޅިގެން ސަލާމަތީ ކަންކަން ވަރުގަދަ ކުރަން ފަށާފައި ވަނިކޮށް ކަމަށް އެނގިއްޖެ އެވެ.

24 ސެޕްޓެމްބަރ

September 24, 2017 51
މަޖިލީހުގައި އަނެއްކާ ވެސް އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާގައި އަނެއްކާ ވެސް ރޭ ފަތިހު އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް ހިނގައިފި އެވެ.

23 ސެޕްޓެމްބަރ

September 23, 2017 45
ހުޅުލޭގައި ސިފައިން ހަތިޔާރާއެކު ހަރަކާތްތެރިވަނީ

ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުގައި ސިފައިން ހަތިޔާރާއެކު މިއަދުން ފެށިގެން ހަރަކާތްތެރިވާން ފަށައިފި އެވެ.

22 ސެޕްޓެމްބަރ

September 22, 2017 2
ތިން މީހުންނާއެކު ދަތުރުކުރި ދޯންޏެއް ބަންޑުންޖަހާލައިފި

ތިން މީހުންނާ އެކު މާލެ އިން ފުރައިގެން ކ. މަނިޔަފުއްޓަށް ދަތުރުކުރި ދޯންޏެއް މިއަދު ބަންޑުން ޖަހާލައިފި އެވެ.

18 ސެޕްޓެމްބަރ

September 18, 2017
މަޑުއްވަރީން ގެއްލުނު މީހާ އަދި ވެސް ނުފެނޭ

މޫދަށް ގޮސް އުޅެނިކޮށް މ. މަޑުއްވަރީން އިއްޔެ ގެއްލުނު މީހާ އަދި ވެސް ނުފެންނަ ކަމަށް އެމްއެންޑީއެފުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

14 ސެޕްޓެމްބަރ

September 14, 2017 23
ގައިދީންނާ މެދު ޖަލުގައި ހިންގަނީ ޖަރީމާތަކެއް: ފަޔާޒް

ދޭން ޖެހޭ އިނާޔަތްތަކުން ގައިދީން މަހްރޫމްކޮށް، ޖަލުގެ ވެރިން ޖަރީމާތައް ހިންގަނީ އެކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން ހުރި ގާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުތަކާއި ދިވެހި ދައުލަތުން ބައިވެރިވެފައިވާ ބައިނަލްއަގުވާމީ މުއާހަދާތަކާ ވެސް ހިލާފަށް ކަމަށް، ސިފައިންގެ މާލޭ އޭރިއާގެ ކުރީގެ ކޮމާންޑަރު ކެޕްޓަން އަހުމަދު ފަޔާޒު (ޕާޕާ) ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

13 ސެޕްޓެމްބަރ

September 13, 2017 5
ސިފައިންގެ ހެލިކޮޕްޓަރު މާލެއަށް ޖައްސަން ފަށައިފި

އެމްއެންޑީއެފުން އުސް ފަސްގަނޑުގައި ހެދި ހެލިޕޭޑަށް ބަލި މީހަކު ގޮވައިގެން ދަތުރުކުރި ސިފައިންގެ ހެލިކޮޕްޓަރު ފުރަތަމަ ފަހަރަށް މިއަދު ޖައްސައިފި އެވެ.

12 ސެޕްޓެމްބަރ

September 12, 2017 2
ޑައިވިނަށް ގޮސް އުޅެނިކޮށް ގެއްލުނު ދެ މީހުން ފެނިއްޖެ

ޑައިވިނަށް ފޭބި ފަހުން ހަބަރެއް ނުވެގެން ހޯދަމުން ދިޔަ ދެ މީހުން ހެޔޮ ހާލުގައި ތިއްބައި ފެނިއްޖެ އެވެ.

10 ސެޕްޓެމްބަރ

September 10, 2017 19
ސެނަހިޔާ އިން ފަރުވާދިނުމަށް އިތުރު ފީއެއް ނަގަނީ

އަސްކަރީ ހޮސްޕިޓަލް ސެނަހިޔާ އިން ފަރުވާ ހޯދާ ފަރާތްތަކުން އާސަންދައިގެ އިތުރުން ފީއެއް ނެގުމަށް އެ ހޮސްޕިޓަލުން ނިންމައިފި އެވެ.

09 ސެޕްޓެމްބަރ

September 09, 2017 21
އެމްއެންޑީއެފްގެ ހެލިކޮޕްޓަރު މާލެ އަށް ޖައްސަން ފަށަނީ

ބަލި މީހުން ގޮވައިގެން ރަށްރަށުން މާލެ އަންނަ އެމްއެންޑީއެފްގެ ހެލިކޮޕްޓަރު މާލޭގެ ފަތާ ފެންގަނޑު ހިމެނޭ ސަރަހައްދު ނުވަތަ އުސްފަސްގަނޑުގައި އަޅާފައިވާ ހެލިޕޭޑަށް ޖައްސާ ގޮތަށް ނިންމައިފި އެވެ.