22 އޯގަސްޓް

August 22, 2017 10
މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ވެސް ސިފައިންގެ ފާރެއް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި އިދިކޮޅު މެމްބަރުންގެ ދެކޮޅުހެދުންތަކާ އެކު، ސިފައިންގެ "ފާރަ"ކާ އެކު ޖަލްސާ ބާއްވައި ނިންމާލައިފި އެވެ.

21 އޯގަސްޓް

August 21, 2017 92
ރަސްރަނި ބަގީޗާއަށް ބިދޭސީން ވަންނަން ފީއެއް ނަގާނެ

ސަލްޓަން ޕާކުގެ ނަން ބަދަލުކޮށް، ހިތްގައިމު ބަދަލުތަކާއެކު މިރޭ ހުޅުވި ރަސްރަނި ބަގީޗާއަށް ބިދޭސީންނަށް ވަދެވޭނީ ޓިކެޓް ގަނެގެން ކަމަށާއި އެކަމަކު ދިވެހިންނަށް ހިލޭ ވަދެވޭނެ ކަމަށް ހައުސިން މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު މުއިއްޒު މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

20 އޯގަސްޓް

August 20, 2017 9
އާތިފަކީ އާދައިގެ މީހެއް ނޫން، އެއަށް ވުރެ މާ ހާއްސަ

ޔަގީންވާ އެއް ކަމެއް އެބައޮތެވެ؛ ހދ. ހަނިމާދޫގައި ހުންނެވުމަށް ފަހު މިދިޔަ ހަފުތާގައި މާލެ ވަޑައިގެން މަޝްހޫރު މިއުޒީޝަން/ ލަވަކިޔުންތެރިޔާ އަދި ސިފައިންގެ މޭޖާ އަހުމަދު އާތިފް...

August 20, 2017 73
ލަވަކިޔުންތެރިޔާ އާތިފް އަވަހާރަވެއްޖެ

މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ އަހުމަދު އާތިފު ދާދިދެންމެއަކު އަވަހާރަވެއްޖެ އެވެ.

16 އޯގަސްޓް

August 16, 2017 3
ހޮޓެލް ޖެންގައި ދުން ވަސް ދުވާތީ ފާސްކުރަނީ

ހޮޓެލް ޖެންގެ ހަތަރު ވަނަ ބުރީގައި ދުމުގެ އަސަރު ހުރިކަން ރިޕޯޓްކުރުމުން އެމްއެންޑީއެފުން އެތަނަށް ވަދެ ބަލަން ފަށައިފި އެވެ.

14 އޯގަސްޓް

August 14, 2017 21
މަޖިލީހުގައި ސިފައިން ހިންގަނީ ޖަރީމާތަކެއް: މެމްބަރުން

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މުވައްޒަފުންނަށް ނުރަސްމީ ގަޑީގައި މަސައްކަތް ކުރަން މަޖިލީހުގެ އިދާރާއަށް ވަދެވޭނީ ހާއްސަ ހުއްދައެއްގެ ދަށުން ކަމަށް ނިންމީ މަޖިލީހުގެ އިދާރާ ތެރޭގައި ސިފައިން ބޮޑެތި ޖަރީމާތަކެއް ހިންގާތީ ކަމަށް އިދިކޮޅު ބައެއް މެމްބަރުން މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

13 އޯގަސްޓް

August 13, 2017 57
ނުރަސްމީގަޑީގައި ހުއްދަނެތި މަޖިލީހަށް ވަނުން މަނާކޮށްފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މުވައްޒަފުންނަށް ނުރަސްމީ ގަޑީގައި މަސައްކަތްކުރަން މަޖިލީހުގެ އިދާރާގައި ތިބެވޭނީ ހާއްސަ ފޯމެއް ފުރައި ހުއްދަ ހޯދުމަށް ފަހު، އެ ފޯމްގެ ކޮޕީއެއް ސިފައިންނަށް ހުށަހަޅައިގެން ކަމަށް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

12 އޯގަސްޓް

August 12, 2017 3
ކްލަބްމެޑު ކަނިފިނޮޅުގެ މޫދު ކޮޓަރިއެއްގައި ރޯވެއްޖެ

ކްލަބްމެޑް ކަނިފިނޮޅު ރިސޯޓުގެ މޫދުކޮޓަރިއެއްގައި މިރޭ އަލިފާން ރޯވެއްޖެ އެވެ.

06 އޯގަސްޓް

August 06, 2017 66
"ބޭރުގެނުފޫޒާއެކު ވެރިކަން ގާއިމްކުރަން ނާޒިމް އުޅުނު"

ބޭރުގެ ބަޔަކާ ގުޅިގެން ރާއްޖޭގައި ވެރިކަމެއް ގާއިމްކުރަން އުޅުއްވި ކަމުގެ ތުހުމަތު، ދިގު މުއްދަތުގެ ޖަލު ހުކުމެއް ތަންފީޒު ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ކުރީގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު ނާޒިމަށް، ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިއަދު ކުރައްވައިފި އެވެ.

August 06, 2017 7
ރޭގެ އަލިފާނުގެ ހާދިސާގައި ފިހުނު އެކަކު އައިސީޔޫގައި

ހުޅުމާލޭގައި ހުންނަ އަމިން ކޮންސްޓްރަކްޝަންގެ ގުދަނުގައި ރޭ ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާގައި އަނިޔާ ލިބުނު 10 މީހަކަށް އައިޖީއެމްއެޗްގައި އެޑްމިޓް ކޮށްގެން ފަރުވާދެމުން އަންނަ އިރު،...

August 06, 2017 14
ގުދަނެއްގައި ރޯވެ، 3 މީހަކު ފިހި،ބޮޑެތި އަނިޔާތަކެއް

ހުޅުމާލޭގެ ދަމާސްގެ ގުދަނެއްގައި ރޯވެ ފަސް މީހަކަށް ހުޅުމާލޭ ހޮސްޕިޓަލްގައި ފަރުވާދޭން ފަށައިފި އެވެ.

04 އޯގަސްޓް

August 04, 2017 20
ވަކިވަކި ސިފައިންނާއި ފުލުހުންގެ މައްޗަށް ދައުވާކުރުން

އެމްއެންޑީއެފްގެ ވެރިންގެ އަމުރަށް ސިފައިން އަމަލުކުރަމުން ދިއުމުގައި ވަކިވަކި ސިފައިން ކުރާ ކަންކަމުގެ ޒިންމާ ވަކިވަކި ސިފައިން އުފުލަން ޖެހޭނެ ހެއްޔެވެ؟ ނުވަތަ އެފަދަ ކަންކަމުގެ ޒިއްމާ އުފުލަން ޖެހޭނީ ސިފައިންގެ މުއައްސަސާއިން ހެއްޔެވެ؟ މި ސުވާލާ ބެހޭ ގޮތުން އެކިއެކި ފަރާތްތަކުން އެކި ގޮތަށް ޚިޔާލު ފާޅުކުރަމުން އެބަ...

03 އޯގަސްޓް

August 03, 2017 70
ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު ސިފައިންނަށް އޮޅުވާލީ: ވަކީލުން

ޔުނިފޯމުގައި ތިބެ ސިފައިން ކުރާ ހުރިހާ އަމަލުތަކެއްގެ ޒިންމާ ނަގާނީ މުޅި މުއައްސަސާ އިން ކަމަށް ވިދާޅުވެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު އާދަމް ޝަރީފް އިތުރުފުޅު ހައްދަވައި ސިފައިންނަށް އޮޅުވާލައްވަން މަސައްކަތް ކުރެއްވި ކަމަށް ބުނެ ގާނޫނީ ބައެއް ވަކީލުންގެ ފާޑުކިއުން އަމާޒުވެއްޖެ އެވެ.

31 ޖުލައި

July 31, 2017 58
"މަޖިލިސް ބަންދުކުރި މައްސަލާގައި ދައުވާކުރަން ޖެހޭނެ"

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ އިދާރާގެ ހުރިހާ ގޭޓެއްގައި މިދިޔަ ހޯމަ ދުވަހު ސިފައިން ތަޅު އެޅުވި މައްސަލާގައި އެކަމުގައި ޒިންމާވާން ޖެހޭ އެންމެންނާ މެދު ދައުވާ ކުރަން ޖެހޭނެ ކަމަށާއި...

July 31, 2017 14
އެ ދުވަހު ސިފައިންނާއި ފުލުހުން ވެސް ގޯސް

އެއް ބަޔަކު ސިފަކުރާ ގޮތުގައި މިދިޔަ ހޯމަ ދުވަހަކީ، ގާނޫނުއަސާސީ އަށް ފައިން އަރައި ވެއްޔާ މޮޑެލި ދުވަހެކެވެ. ސިފައިން ނުކުމެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ތަޅު އަޅުވައި އެއްވެސް...

28 ޖުލައި

July 28, 2017 9
ޑިންގީއެއްގައި ދަތުރުކުރަނިކޮށް ގެއްލުން މީހަކު ހޯދައިފި

ޑިންގީއެއްގައި ކ. މާފުށިން ފުރައިގެން މާލެއަށް ދަތުރުކުރި މީހަކު ގެއްލިގެން ހޯދަމުން ދަނިކޮށް ފެނިއްޖެ އެވެ.

July 28, 2017 6
ލޯންޗެއް އަޑިއަށް ގޮސް، ކަނޑުވި ބަޔަކު ސަލާމަތްކޮށްފި

ކަނޑުގަދަވެ ލޯންޗެއް އަޑިއަށް ގޮސް، އެއިން ދަތުރުކުރި މީހުން ކަނޑުވެފައި ތިއްބާ ކޯސްޓްގާޑުން މިއަދު ސަލާމަތްކޮށްފި އެވެ.

July 28, 2017 1
ހުޅުމާލޭގައި މިއަދު ބާއްވަން ނިންމި ޕެރޭޑް ކެންސަލް

މިނިވަން ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ސިފައިން މިއަދު ހުޅުމާލޭގައި ބާއްވަން ހަމަޖެއްސި ޕެރޭޑް، ވިއްސާރަ ވުމުގެ ސަބަބުން ކެންސަލްކޮށްފި އެވެ.

27 ޖުލައި

July 27, 2017 51
ޣައިރުގާނޫނީ ކަންމުން ރައްޔިތުން ދުރުވާން ގޮވާލައިފި

ޣައިރު ގާނޫނީ ހަރަކާތްތަކުން އާންމުން ދުރުވެ، އެ ކަންކަމުގައި ބައިވެރި ނުވުމަށް ހޯމް މިނިސްޓްރީން މިރޭ ގޮވާލައިފި އެވެ.

July 27, 2017 45
މައުމޫންގެ ސުވާލެއް ސަރުކާރަށް

ސިފައިންނާއި ފުލުހުން އަދި ކޯޓުތައް ސަރުކާރުން މިހާރު ބޭނުން ކުރަނީ ސިޔާސީ ގޮތުން ބަލިވީމަތޯ ކަމަށް ވިދާޅުވެ ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް މިއަދު ސުވާލު އުފައްދަވައިފި...

26 ޖުލައި

July 26, 2017 13
އަހަރުތަކަކަށް ފަހު ފުޅަނދު ބުރު ނެތި މިނިވަން ދުވަސް

ކުޑަކުދިންނާއި އާންމުންގެ ސަމާލުކަން އެންމެ ބޮޑަށް ލިބުނު އަދި ހިތްގައިމު ފުޅަނދު ބުރުތައް ބޭއްވި ދެތިން އަހަރަކަށް ފަހު އޭގެ ފަޅުކަން މި އަހަރުގެ މިނިވަން ދުވަހު އެތައް ހާސް ބަޔަކަށް އިހުސާސްކުރެވޭނެ އެވެ.

25 ޖުލައި

July 25, 2017 22
ސަލާމަތީބާރުތަކުގެ ވެރިންނަށް ފިޔަވަޅު އަޅާނެ: އިބޫ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި އިއްޔެ ތަޅުއަޅުވައި، މެމްބަރުން އެތަނަށް ވަނަ ނުދީ ހިފަހައްޓައި އަދި ވަދެވަޑައިގެންނެވި މެމްބަރުން ފުލުހުންނާއި ސިފައިން ގަދަކަމުން ނެރުނު...

July 25, 2017 26
މިސްރާބު މިހިރީ މިލިޓަރީ ވެރިކަމަކަށް: އަލީ ހުސެއިން

ތިން ބާރު ވަކިކޮށްފައި ވަނިކޮށް ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުގެ މައްޗަށް ސިފައިން ވެރިވެގަނެ، ޣައިރު ގާނޫނީ އަމަލުތައް ތަކުރާރުކޮށް، ރާއްޖޭގެ މިސްރާބު މިހިރީ މިލިޓަރީ ވެރިކަމަކާ ދިމާލަކަށް...

24 ޖުލައި

July 24, 2017 23
ސަލާމަތީ ބާރުތަކުން ހަރަކާތްތެރިވީ މަޖިލީހުގެ އެދުމަށް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ބައެއް މެމްބަރުން މަޖިލީހަށް ވަނުމަށް ސިފައިން ހުރަސް އަޅައި، މަޖިލީހަށް ވަތް މެމްބަރުން އެ ތަނުން ގަދަކަމުން ނެރުނީ މަޖިލީހުގެ އިދާރާގެ އެދުމުގެ މަތިން ކަމަށް މަޖިލީހުން މިރޭ ބުނެފި އެވެ.

23 ޖުލައި

July 23, 2017 18
މެމްބަރުން ވެސް ހިމާޔަތްކުރަން ޖެހޭނެ: އިބްރާހިމް ދީދީ

ފުލުހުންނާއި ސިފައިން ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ހިމާޔަތްކުރާ ގޮތަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުން ހިމާޔަތް ކުރަން ޖެހޭނެ ކަމަށް ކުރިން ސިފައިންގެ ހިދުމަތުގައި ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ހޭދަކުރެއްވި ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ދީދީ މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

19 ޖުލައި

July 19, 2017 31
ނާޒިމް ދޫކުރުމަށް އެދި ސިފައިން ސިޓީއެއް ނުފޮނުވާ

ހަނގުރާމަވެރި ހަތިޔާރު ގެންގުޅުނު ކަމުގެ ކުށް ސާބިތުވެ، 11 އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމެއް ތަންފީޒު ކުރަމުންދާ ކުރީގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު ނާޒިމް މިނިވަންކުރުމަށް އެދި ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނަށް ސިފައިންގެ ފަރާތުން ސިޓީއެއް ނުފިނުވާ ކަމަށް އެމްއެންޑީއެފުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.