26 ޖޫން

June 26, 2020 7
ގެއްލުނު މީހާ މަރުވެފައި އޮއްވައި ފެނިއްޖެ

ތިލަފުށި ކައިރީގައި އަޅާފައި އޮތް ބޯޓަކުން މިރޭ ވެއްޓުނު މީހަކު ގެއްލިގެން އޭނާ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ސިފައިން ފަށައިފި އެވެ.

June 26, 2020 1
ސިފައިންގެ ސެންޓްރަލް އޭރިއާއަށް އާ ކޮމާންޑަރެއް

އެމްއެންޑީއެފް ސެންޓްރަލް އޭރިއާގެ ކޮމާންޑަރަކަށް ކާނަލް އިބްރާޙީމް ހިލްމީ މިއަދު ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

23 ޖޫން

June 23, 2020 30
ފުލުހުންގެ އަގު ވައްޓާލުމަކީ އިސްލާހެއް ނޫން: ރައީސް

ފުލުހުން މުޅި މުއައްސަސާގެ އަގު ވެއްޓޭ ގޮތަށް ވާހަކަ ދެއްކުމަކީ އިސްލާހު ކުރަން ކުރާ ކަމެއްގެ ގޮތުގައި ގަބޫލުނުކުރައްވާ ކަމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

18 ޖޫން

June 18, 2020 9
ފިލިތެޔޮ ކަރަންޓީންފެސިލިޓީގެ މީހަކަށް ޖިންސީ ފުރައްސާރަ

ފިލިތެޔޮ ރިސޯޓު ކަރަންޓީން ފެސިލިޓީގައި ހުރި އަންހެނަކަށް ޖިންސީ ފުރައްސާރަކުރި މައްސަލައެއް ފުލުހުން ބަލަން ފަށައިފި އެވެ.

17 ޖޫން

June 17, 2020 45
އަމަން ބަލަހައްޓާ މުއައްސަސާތަކާ މެދު ތަފާތު ފިކުރެއް

އެމެރިކާގެ މިނިއާޕޮލިސްގައި ފުލުހުން ހައްޔަރުކުރުމުގެ ތެރޭގައި އެފްރިކަން-އެމެރިކަން ނަސްލުގެ ޖޯޖް ފްލޮއިޑްގެ ކަރަށް ފައިން އަރާ ނޭވާ ހާސްކޮށްލައިގެން މަރާލުމާ ގުޅިގެން ފުލުހުންގެ އަނިޔާވެރިކަން އިންތިހާއަށް ގޮސްފައިވާ ކަމަށް ބުނެ މުޅި ދުނިޔޭގައި އަންނަނީ މުޒާހަރާތައް ކުރަމުންނެވެ. މި ވަގުތު އެންމެ ބޮޑަށް ދެކެވޭ ވާހަކައަކީ...

16 ޖޫން

June 16, 2020 8
އައްޑޫގައި ސިފައިންގެ އަސްކަރީ ތަމްރީނެއް ބާއްވަނީ

ސިފައިންގެ އަސްކަރީ ތަމްރީނެއް އައްޑޫގައި ބާއްވަން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

15 ޖޫން

June 15, 2020 35
މަޖިލީހަށް ސިފައިން ވައްދާކަށް ނޭދެން: ނަޝީދު

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ތަޅުމުން މެމްބަރަކު ނެރުން ފަދަ ކަމަކަށް ސިފައިން ވަޑަައިގަންނަަވަން އެދިވަޑައިނުގަންނަވާ ކަމަށާއި މަޖިލީހުގެ ކަންތައްތައް ނިންމަން ވާނީ މަޖިލީހުން އަމިއްލަ އަށް ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

10 ޖޫން

June 10, 2020 16
އޮގްޒިލަރީ ފަޔަމަނުން ގެންގުޅެނީ އަޅުންހެން: ސަނީފް

ރަށް ރަށުގައި މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ އޮގްޒިލަރީ ފަޔަމަނުން ލައްވައި ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީން މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަނީ "އަޅު ކުދިން"ގެ ގޮތުގައި ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުﷲ ސަނީފް މިއަދު ތުހުމަތު ކުރައްވައިފި އެވެ.

06 ޖޫން

June 06, 2020 2
ފިހާރައެއްގައި ރޯވެ ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް

މަޖީދީމަގުގައި ހުންނަ "އެކްސީޑް" ފިހާރައިގައި މިއަދު ރޯވެ ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ލިބިއްޖެ އެވެ.

05 ޖޫން

June 05, 2020 95
ސިފައިންގެ އުޅަނދުތައް ފުލުހުން ޗެކްކުރާ ސަބަބު ހޯދަނީ

އެމްއެންޑީއެފް ވެހިކަލްތައް ފުލުހުން ހުއްޓުވައި، ޗެކްކުރާ ކަމުގެ ޝަކުވާތަކެއް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ސަރުކާރު މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރާ ކޮމެޓީގެ މެމްބަރުން ފެންމަތި ކުރެއްވުމުން އެކަން ހިނގާ ގޮތް ސާފުކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

29 މެއި

May 29, 2020 44
ސިފައިންނަށް އިތުބާރު ހޯދުމުގެ ވައުދު ފުދިއްޖެ: މާރިޔާ

ދިވެހި ސިފައިންނަށް އިތުބާރާއި އިހްތިރާމް ހޯއްދަވައިދެއްވުމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ވެވަޑައިގެންނެވި ވައުދު ފުއްދައި ދެއްވައިފި ކަމަށް ގަބޫލުކުރެއްވޭ ކަމަށް ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު މާރިޔާ އަހުމަދު ދީދީ މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

24 މެއި

May 24, 2020 19
މެޑިކަލް ފެސިލިޓީ އައިޖީއެމްއެޗާ ހަވާލުކޮށްފި

ހުޅުމާލޭގެ މެޑިކަލް ފެސިލިޓީގެ މަސައްކަތް ނިންމައި އެ ތަން އައިޖީއެމްއެޗާ މިއަދު ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

22 މެއި

May 22, 2020 38
ސިފައިންގެ މި ވީޑިއޯއަށް ތައުރީފް

އިންތިހާއަށް ކަނޑު ގަދަ އެވެ. ވާރޭވެސް ވެހެ އެވެ. ޅ، ފުށިފަރު، ފާލަމުން މޫދަށް އަޅާފައިވާ ޕްލެޓްފޯމް މަތީގައި ސިފައިންގެ މީހާއަށް ކޮޅަށް ހުންނަން ވެސް ދައްޗެވެ. އެހާ ވެސް ފަޅުތެރޭގައި ބާނި ބޮޑެވެ. އެކަމަކު، ފުށިފަރު ކަރަންޓީން ފެސިލިޓީ އަށް މާލެ އިން ގެންދިޔަ ޓެސްޓް ކިޓްތަކާ ހަވާލުވާން ޖެހޭތީ، އެތަނުގައި ހުރުން ނޫން ގޮތެއް ނެތެވެ.

18 މެއި

May 18, 2020 47
އިހުސާންގެ ފަހުރުވެރި މާޒީ އާއި މިއަދު

ޖެނުއަރީ 1، 2017 ގެ ފަތިހެވެ. އާ އަހަރު ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން މާލެ އާއި ގިނަ ރިސޯޓްތަކެއްގައި ބަޑިބޭހުގެ ކުޅިވަރުތައް އޮތެވެ. އެކަން ކުރީ އޭނާގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި އެމްއެންޑީއެފްގައި އޮންނަ ޔުނިޓަކުންނެވެ. އެކަމަކު އެތައް ހާސް ބަޔަކަށް އުފާވެރިކަން ގެނެސްދިން ހަރަކާތްތަކަށް ފަހު ފަތިހު ގެއަށް ވަޑައިގެން ސިފައިންގެ ޔުނީފޯމް އޭނާ...

17 މެއި

May 17, 2020 5
ފްރަންޓްލައިންގައި މަސައްކަތްކުރާ 199 މީހުން ޕޮޒިޓިވް

ކޮވިޑް-19 އާ ދެކޮޅަށް އިސް ސަފުގައި މަސައްކަތް ކުރާ 199 މީހުން ބައްޔަށް ޕޮޒިޓިވެފައިވާ ކަމަށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން މިރޭ ބުނެފި އެވެ.

15 މެއި

May 15, 2020 6
ވެސްޓް ޕާކް ތޮށިގަނޑަށް ދޯންޏެއް އަރައިފި

ކ. ކާށިދޫން މާލެ އަށް ދަތުރުކުރި ދޯންޏެއް، ވެސްޓް ޕާކް ސަރަހައްދުގެ ތޮށިގަނޑު މައްޗަށް މިއަދު އަރައިފި އެވެ.

May 15, 2020 7
ވައިގަދަވެ މާލެ އިން ގަސްތަކެއް ވެއްޓި ގެއްލުންވެއްޖެ

މާލެ އަށް ކުރަމުންދާ ވިއްސާރައިގައި ރޭ ފަތިހު ގަދަވަޔާ އެކު ބޯކޮށް ވާރޭވެހި ބައެއް ސަރަހައްދުތަކުގައި ހުރި ގަސްތައް ވެއްޓި ގެތަކުގެ ފުރާޅަށް ގެއްލުންތަކެއް ލިބިއްޖެ އެވެ.

14 މެއި

May 14, 2020 23
ކަރަންޓީނު ފެސިލިޓީގެ ކޮމާންޑަރުންނަށް ދެމަފިރިން

ދެތަނެއްގައި ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވަންދެން މަސައްކަތް ކުރެއްވުމަކީ ކެޕްޓަން ހަނާ މުހައްމަދާއި ކެޕްޓަން މޫސާ ރަމީޒަށް އާ ކަމެއް ނޫނެވެ. ސިފައިންގޭގައި ދެ ބޭފުޅުން ހޭދަކުރެއްވި 20 އަހަރުގެ ތެރޭގައި އެތައް ފަހަރަކު ދެ ރަށެއްގައި ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވަންދެން މަސައްކަތް ކުރައްވަން ޖެހިވަޑައިގަތެވެ.

10 މެއި

May 10, 2020 18
40 ދުވަހުގެ މަސައްކަތަށް ފަހު ހެލްތުފެސިލިޓީ ހުޅުވަނީ

ކޮވިޑް-19 އަށް ފަރުވާ ދިނުމަށް ހުޅުމާލޭގައި މެޑިކަލް ފެސިލިޓީ ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ސިފައިން 24 ގަޑިއިރު ކުރާތާ 40 ދުވަސް ވެފައިވާއިރު ވަރަށް އަވަހަށް އެ ފެސިލިޓީ ހުޅުވާނެ ކަމަށް، ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސް މޭޖަ ޖެނެރަލް އަބްދުﷲ ޝަމާލް ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

08 މެއި

May 08, 2020 27
ކަރަންޓީން ފެސިލިޓީޒް: އެތައް ބައެއްގެ ބުރަ މަސައްކަތް

ކޮޅެއް މެދެއް އަދި ފެންނަން ނެތް ކޮވިޑް-19ގެ ނުރައްކާ ރާއްޖެ އަށް ވެސް ބޮޑުވެ، އެޅި ފިޔަވަޅުތަކަށް ދުނިޔޭގެ ސަމާލުކަން ލިބުނެވެ. ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގެ މީހުން ޗުއްޓީ ހޭދަކުރުމަށް އެތައް ހާސް ޑޮލަރެއް ހޭދަކުރާ ރާއްޖޭގެ ރީތި ރިސޯޓްތައް ކަރަންޓީން ފެސިލިޓީތަކުގެ ގޮތުގައި ބޭނުން ކުރާތީވެ އެވެ. އެކަމަށް ސަރުކާރުން ބޮޑު ހޭދައެއް...

05 މެއި

May 05, 2020 24
މިއަދު މަރުވީ ކޭކޭގައި މަސައްކަތް ކުރާ މީހެއް

ފިޓްޖެހިގެން އައިޖީއެމްއެޗަށް ގެންގޮސް ފަރުވާ ދެނިކޮށް، މިއަދު މަރުވި ބަންގްލަދޭޝް މީހާ އަކީ އެމްއެންޑީއެފްގެ ކަޅުތުއްކަލާކޮށި (ކޭކޭ) ގައި މަސައްކަތް ކުރާ މީހެއްކަން އެނގިއްޖެ...

May 05, 2020 16
ކޮވިޑް-19 ޖެހުނު ދިވެހި ފުރަތަމަ މީހާގެ ތަޖުރިބާ

ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވުމާ އެކު ބައެއް މީހުން އިންތިހާ އަށް ދެރަވެ، މާޔޫސްވެ އެވެ. ފުރާނަ ސަލާމަތް ނުވާނެ ކަމުގެ ވިސްނުން ސިކުނޑީގައި ވަށާލަ އެވެ. ގޮތް ނޭނގޭ، އަދި މިހާތަނަށް ބޭހެއް...