11 ސެޕްޓެމްބަރ

September 11, 2016 10
އަލިފާން ނިއްވާނެ ނިޒާމެއް މަގުތަކުގައި ގާއިމުކުރަނީ

އަލިފާނުގެ ހާދިސާތަކުން ސަލާމަތް ކުރުމަށް މަގުތަކުގައި ހައިޑްރަންޓްތަކެއް އަޅަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީން ބުނެފި އެވެ.

07 ސެޕްޓެމްބަރ

September 07, 2016 5
ގަލޮޅު ގެއެއްގައި އަލިފާން ރޯވެއްޖެ

ގަލޮޅު އެސްބަރީގައި އަލިފާން ރޯވެ، ޖެހިގެން ހުރި އެހެން ގެއަކަށް ވެސް ގެއްލުންތަކެއް މިރޭ ލިބިއްޖެ އެވެ.

01 ސެޕްޓެމްބަރ

September 01, 2016 18
އެއާ ފޯސް އަށް ޕައިލެޓުންނާއި އިންޖިނިއަރުން ހޯދަނީ

ރާއްޖޭގައި ވައިގެ އަސްކަރިއްޔާއެއް (އެއާ ފޯސް) އުފައްދަން ނިންމާފައިވާތީ ޕައިލެޓުންނާއި މަތިންދާބޯޓު އިންޖިނިއަރުން ހޯދަން އެމްއެންޑީއެފުން މިއަދު އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

30 އޯގަސްޓް

August 30, 2016 14
މާލޭގައި ފުލުހުންނާއި ސިފައިން ފޯރިމަރަނީ

މާލޭގެ މުހިއްމު ސަރަހައްދުތަކުގައި ފުލުހުންނާއި ސިފައިން މިރޭ ފޯރިމަރަން ފަށައިފި އެވެ.

28 އޯގަސްޓް

August 28, 2016 8
ސިފައިންނަށް ހާއްސަ ބޮޑީ ސްޕްރޭއެއް ޕޮއިޒް އިން

އެކި ގައުމުތަކުގެ ސަލާމަތީ ބާރުތަކުން ގައުމަށް ކޮށްދޭ ހިދުމަތްތަކުގެ އަގު ވަޒަން ކުރުމުގެ ގޮތުން، މަޝްހޫރު ސެންޓު ކުންފުނި އައިފީން ތައާރަފް ކޮށްފައިވާ "ރޭންޖާސް" ބޮޑީ ސްޕްރޭ ރާއްޖޭގެ ބާޒާރަށް ވެސް ނެރެފި އެވެ.

26 އޯގަސްޓް

August 26, 2016 5
ސިފައިން ބައިވެރިވާ އަސްކަރީ ތަމްރީނުތަކެއް ފަށައިފި

ސިފައިންގެ މަރުކަޒުތަކުގައި ތިބި ހުރިހާ ސިފައިންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ހާއްސަ އަސްކަރީ ތަމްރީނުތަކެއް ފެށިގެން ކުރިއަށްދާ އެމްއެންޑީއެފުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

August 26, 2016 8
ޕޮލިހާއި ސިފައިންގެ ވަޒީފާއާ ގުޅޭ އާ އުސޫލެއް

ސިވިލް ސާވިސް ކޮމިޝަންގެ ރައީސްކަމުން މުހައްމަދު ފަހުމީ ވަކިކުރި މައްސަލާގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކުރި ހުކުމަކީ ސިފައިންނާއި ފުލުހުންގެ ވަޒީފާއާ ގުޅޭ މައްސަލަތަކަށް އެޕްލައި ކުރެވޭނެ...

August 26, 2016 46
"ސިފައިންގެ ތެރޭގައި އެއްވެސް ބައިބައިވުމެއް ނެތް"

ރައްޔިތުން ކަންބޮޑުނުވުމަށާއި ސިފައިންނާއި ފުލުހުންގެ ތެރޭގައި ބައިބައިވުންތަކެއް އުފެދިފައިނުވާ ކަމަށް ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު އާދަމް ޝަރީފް އުމަރު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

25 އޯގަސްޓް

August 25, 2016 29
ސިފައިންގެ ވާޖިބު ހަނދާންކޮށްދޭން ހާއްސަ ޖަލްސާއެއް

ކޮންމެ ފަދަ ހާލަތެއްގައި ވެސް ސިފައިންނަކީ ފަސްނުޖެހި ގައުމުގެ ދިފާއުގައި މަސައްކަތް ކުރަން ޖެހޭ ބައެއް ކަން ހަނދާންކޮށްދޭން ހާއްސަ ޖަލްސާއެއް ރޭ ބާއްވައިފި އެވެ.

21 އޯގަސްޓް

August 21, 2016 3
އުއްމީދީ ކޭމްޕް ކާމިޔާބު: ހޯމް މިނިސްޓަރު

ވިޔާނުދާކޮށް މަގުމަތީގައި އުޅެމުންދިޔަ 18 އަހަރުން ދަށުގެ 19 ކުއްޖަކަށް ދ. ވާނީގައި ހިންގި ކޭމްޕު ވަރަށް ކާމިޔާބު ކަމަށާއި މުޖުތަމައުން އެކުދިން އަލުން ބަލައިގަންނަން ޖެހޭނެ ކަމަށް ހޯމް މިނިސްޓަރު އަޒްލީން އަހުމަދު ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

19 އޯގަސްޓް

August 19, 2016 5
ބަންދުކުރި ސިފައިން ދޫކޮށްލައި ޖިނާއީ ތަހުގީގެއް!

ސިފައިންގެ މައި މަރުކަޒުގައި އެންމެ ފަހުން ބަންދުކޮށްފައި ތިބި ސިފައިން ދޫކޮށްލައި އޭގެ ތެރެއިން ބައެއް މީހުންގެ ޖިނާއީ ތަހުގީގެއް މިރޭ ފުލުހުން ފަށައިފި އެވެ.

13 އޯގަސްޓް

August 13, 2016 74
ވައިގެ އަސްކަރިއްޔާ ވަރުގަދަކުރަން ދެ ގައުމެއް އެހީވަނީ

ވައިގެ އަސްކަރިއްޔާގެ ހިދުމަތް ފެށުމަށް ސަރުކާރުން އަންނަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުން. ރާއްޖެއަށް އެހީވުމަށް ނިންމާފައި ވަނީ އަވައްޓެރި އިންޑިއާ އާއި ޕާކިސްތާނުން. ރާއްޖެ އަށް ގެންނަަ ހަނގުރާމަ މަތީ ކޮންމެ ބޯޓެއްގެ އަގު މިލިއަން ޑޮލަރަށް އަރާއިރު، މިއީ އަސްކަރީ ބޯޓުތަކެއް ރާއްޖެ ގެންނަ ފުރަތަމަ ފަހަރު.

11 އޯގަސްޓް

August 11, 2016 20
ނަޝީދުގެ ބޮޑީގާޑަކާއި އިތުރު ބަޔަކު ބަންދުކޮށްފި

ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ ބޮޑީގާޑަކު ހިމެނޭ ގޮތަށް ސިފައިންގެ ބައެއް މީހުން ސިފައިންގެ މައި މަރުކަޒުގައި ބަންދުކޮށްފި އެވެ.

10 އޯގަސްޓް

August 10, 2016 75
ސިޔާސީ މީހުންނާ ބައްދަލުކުރުން ސިފައިންނަށް މަނާކޮށްފި

ސިޔާސީ ބޭފުޅުންގެ އިތުރުން އިންތިހާބުތަކުގައި ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓުންނާއި ޑިޕްލޮމޭޓުންނާއި ބޭރު މީހުންނާ ބައްދަލުކުރުން ވެސް ސިފައިންނަށް ވަނީ މަނާކޮށްފައި

07 އޯގަސްޓް

August 07, 2016 7
ޑިފެންސްގެ އިމާރާތަށް 80 މިލިއަން ރުފިޔާގެ އެހީއެއް

ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީގެ އާ އިމާރާތް ބިނާކުރަން އިންޑިއާ ސަރުކާރުން ރާއްޖެ އަށް ދޭން ބުނި 80 މިލިއަން ރުފިޔާ ލިބިފައިވާ ކަމަށް ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު އާދަމް ޝަރީފް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

06 އޯގަސްޓް

August 06, 2016 24
ރޮކެޓެއްގެ ބަޔަކާ ވައްތަރު އެއްޗެއް ލައްގައިފި

ރޮކެޓެއްގެ ބައެއް ކަމަށް ބެލެވޭ އެއްޗެއް ވިލަމަންދޫ އައިލެންޑް ރިސޯޓް އެންޑް ސްޕާ ކައިރި އަށް ލައްގާފައި އޮއްވައި މިއަދު ފެނިއްޖެ އެވެ.

03 އޯގަސްޓް

August 03, 2016 3
ޓެރަރިޒަމާ ގުޅޭ ކަރުދާސް ކޮމެޓީން ފާސްކޮށްފި

ދީނީ ގޮތުން ހައްދުފަހަނައެޅުމާއި ޓެރަރިޒަމްގެ އަމަލުތައް ދެނެގަނެ، ހުއްޓުވުމާ ބެހޭ ގޮތުން ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުއްވި ޓެރަރިޒަމާ ބެހޭ ސިޔާސަތު ވަގުތީ ކޮމެޓީން އިއްޔެ ފާސްކޮށްފި އެވެ.

31 ޖުލައި

July 31, 2016 12
ހުޅުލެ ކައިރިން ބޮމެއް ކަމަށް ބެލެވޭ އެއްޗެއް ފެނިއްޖެ

ހުޅުލޭ ކައިރިން ރާޅު ޖަހާ ހިސާބުން އަތު ބޮމެއް ކަމަށް ބެލެވޭ އެއްޗެއް ފެނިއްޖެ އެވެ.

29 ޖުލައި

July 29, 2016 92
ސަލާމަތީ ބާރާ މެދު ނަފުރަތު އުފައްދާތީ ލޫކަސް ހައްޔަރު

ފުލުހުންނާއި ސިފައިންނާ މެދު ނަފުރަތު އުފައްދައި ހަމަނުޖެހުން އުފައްދަން އުޅޭ ކަމަށް ބުނެ ސޯޝަލް މީޑިއާ އެކްޓިވިސްޓެއް ކަމަށްވާ ޝަމްއޫން ޖަލީލް (ލޫކަސް ޖަލީލް) މިރޭ ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

26 ޖުލައި

July 26, 2016 12
"ހާދަރު"ގެ ހައުސްފުލް 10 ޝޯ ދައްކައިފި

މި މަހުގެ 16 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ ޕްރިމިއާ ކުރި އެމްއެންޑީއެފްގެ ފުރަތަމަ ފީޗާ ފިލްމް "ހާދަރު" ގެ ހައުސްފުލް 10 ޝޯ އޮލިމްޕަހުގައި ދެއްކުމަށް ފަހު، އެ ސިނަމާގައި ޝޯތައް ނިންމާލައިފި އެވެ.

20 ޖުލައި

July 20, 2016 35
ވަކިކުރާ ފުލުހުންނާއި ސިފައިންނަށް ވަޒީފާ ދޭނަން

ޣައިރު ގާނޫނީ އަމުރަށް ތަބާނުވުމުގެ ސަބަބުން ވަޒީފާ ގެއްލޭ ސިފައިންނާއި ފުލުހުންނަށް އިންތިގާލީ ސަރުކާރުން އަނބުރާ ވަޒީފާ ދޭން އިދިކޮޅު އިއްތިހާދުގެ ހިޔަނި ކެބިނެޓުން މިއަދު ނިންމައިފި އެވެ.

19 ޖުލައި

July 19, 2016 5
އެއްބާރުލުން ދޭން ސިފައިންނާއި އިމިގްރޭޝަނުން ސޮއިކޮށްފި

އިންސާނީ ވަސީލަތްތައް ތަރައްގީ ކުރުމާއި މަސައްކަތްތައް ކުރި އަށް ގެންދިއުމުގައި އެއްބާރުލުން ދިނުމުގެ އެއްބަސްވުމެއްގައި ދިވެހި ސިފައިންނާއި އިމިގްރޭޝަނުން މިއަދު ސޮއިކޮށްފި...

July 19, 2016 10
ސިފައިންނަށް ހުރިހާ ތަނަކުން ފަރުވާ ހޯދޭނެ ގޮތް ހަދަނީ

އެމްއެންޑީއެފްގެ ސެނެހިޔާ ހޮސްޕިޓަލުން ސިފައިންނަށާއި އެ މީހުންގެ އާއިލާތަކަށް ނުދެވޭ ހިދުމަތްތައް، ސިއްހީ ހިދުމަތްދޭ އެހެން ތަންތަނުން ލިބޭނެގޮތް ހަމަޖައްސައިދީފި އެވެ.