19 ޖުލައި

July 19, 2019
ފޮޓޯތައް ނަހަމަ ގޮތުގައި ބޭނުމެއްް ނުކުރާނެ: ފޭސްއެޕް

އުމުރުން ދުވަސްވުމުން މީހާ ހުންނާނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ގޮތް ދައްކައިދޭ ފޭސްއެޕްގެ އާ ފީޗާއަކާ އެކު ކުއްލިއަކަށް މަގުބޫލުވުމުން، އެ އެޕަކީ ސަލާމަތީ ގޮތުން ރައްކާތެރި އެއްޗެއް ނޫން ކަމަށާއި އެއިން ހަދާ ފޮޓޯތަކާ އެކު އެ މީހެއްގެ ހުރިހާ މައުލޫމާތެއް ނަހަމަ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރާ ކަމަށް ވަނީ ތުހުމަތުކޮށްފަ އެވެ. ނަމަވެސް އެ އެޕްގެ...

13 ޖޫން

June 13, 2019 2
މޮޒިއްލާ ފަޔާފޮކްސް އަށް އާ ލޯގޯއެއް

މޮޒިއްލާ ފަޔާފޮކްސް އިންޓަނެޓް ބްރައުޒާ އަށް، އާ ލޯގޯއެއް އެބަ ލިބެ އެވެ. ލޯގޯ އަށް ބަދަލުތަކެއް ގެނައި ނަމަވެސް، ފަޔާފޮކްސްގެ ސިފަ، ކުލަތަކުން އުފައްދާފައި ހުރި ހިޔަނިން ފާޅުވެ އެވެ. މި ލޯގޯއާ އެކު ފަޔާފޮކްސް އަށް ދޭ އަހަންމިޔަތުކަން އިތުރުވެގެންދާނެ ކަމަށް މޮޒިއްލާއިން ބުނެ އެވެ.

03 ޖޫން

June 03, 2019 1
ހަނދު ބެލުމަށް ހާއްސަ އެޕެއް ލޯންޗްކޮށްފި

އިސްލާމީ ކަލަންޑަރުގެ ހާއްސަ ދުވަސްތައް ކަނޑައެޅުމަށް ހަނދު ބަލަން ހާއްސަ ވެބް ސައިޓެއް ލޯންޗްކޮށްފައި ވަނިކޮށް، އެކަމަށް ހާއްސަ މޮބައިލް އެޕެއް ވެސް ޕާކިސްތާނުގައި ލޯންޗްކޮށްފި އެވެ.

22 މެއި

May 22, 2019 8
ޓެކްސީ ޚިދުމަތަށް އެޕްލިކޭޝަން ހަދަން ބަޔަކު ހޯދަނީ

ޓެކްސީ ޚިދުމަތަށް އޮންލައިން އެޕްލިކޭޝަނެއް ތައްޔާރު ކުރާނެ ބަޔަކު ހޯދަން ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީން އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

21 މެއި

May 21, 2019
ކަންފަތުގެ އިންފެކްޝަން ދެނެގަންނަ އެޕެއް

ކުޑަކުދިންގެ ކަންފަތުގައި އިންފެކްޝަން ހުރި ނަމަ އެކަން ދެނެގަނެވޭ މޯބައިލް ފޯން އެޕްލިކޭޝަނެއް އުފައްދައިފި އެވެ.

14 މެއި

May 14, 2019 1
ވަޓްސްއެޕްގައި ނުރައްކާތެރި ބާގަނޑެއް

ވަޓްސްއެޕްގެ ކޯލް ފީޗާ ތެރެއިން އައިއޯއެސް އަދި އެންޑްރޮއިޑް ފޯނުތަކަށް ސްޕައިވެއާ އިންސްޓޯލްކޮށް މައުލޫމާތުން ވައްކަން ކުރެވޭ ނުރައްކާތެރި ބާގަނޑެއް ފެނިއްޖެ އެވެ.

12 މެއި

May 12, 2019 2
ބޭނުންނުކުރާ އެޕްލިކޭޝަނެއް ފޯނުގައި އެބަ އިންތަ؟

އަޖުމަބަލަން ފޯނަށް އަޅާ ކިތަންމެ އެޕްލިކޭޝަނެއް، ހަނދާންނެތި އެ ގޮތުގައި ދޫކޮށްލެވިފައި ހުރެ އެވެ. ފޯނުން ޖާގަ ހުސްވެދާނެ ކަމަށް ބިރުން، އެއިން އެޕްލިކޭޝަނެއް ފޮހެލާ ހިސާބަށް ނުދާތީ އެވެ. ފޯނުގައި ޖާގަ ނެތް ކަމަށް ބުނެ އިންޒާރީ މެސެޖެއް ނުލިބުމަކީ ވެސް އެ ގޮތުގައި ދެމިތިބެވޭ ސަބަބެކެވެ.

04 މެއި

May 04, 2019
ދަތުރުތަކަށް ޚާއްސަ ގޯލޯކާ އެޕް އިފްތިތާހުކޮށްފި

ދަތުރުކުރާ ބޯޓުތަކުގެ މައުލޫމާތު އެނގޭ ގޮތަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ގޯލޯކާ އެޕްލިކޭޝަން (އެޕް) އިފްތިތާހުކޮށްފި އެވެ.

25 އެޕްރީލް

April 25, 2019 9
އޮޑިދޯނި ފަހަރު ކުރިއާލާ ބުކް ކުރުމަށް "ގޯލޯކާ"

ބޯޓުފަހަރު ބުކްކޮށް، ޝެޑިއުލް ބަލައިލާ، ދަތުރުތައް ރާވާލެވޭ ގޮތަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ "ގޯކޯލާ" އެޕްލިކޭޝަން އަންނަ އާދިއްތަ ދުވަހު ލޯންޗްކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

09 އެޕްރީލް

April 09, 2019 3
މޮޒިއްލާގެ ކޮމަން ވޮއިސް އަށް ދިވެހިންގެ އަޑު ހޯދަނީ

އެޕްތަކާއި ވެބަށް ބަސް ދަސްކޮށްދިނުން ނުވަތަ ސްޕީޗް ރިކޮގްނިޝަން އަށް ހާއްސަކޮށް މޮޒިއްލާ އިން ހިންގާ "ކޮމަން ވޮއިސް" ޕްރޮގްރާމަށް ދިވެހި ބަސް އިތުރުކުރުމާ އެކު، ދިވެހި ބަހުން ވާހަކަ ދައްކާ އަޑުގެ ޑޭޓާބޭސް އެއް އުފެއްދުމުގެ މަސައްކަތް މިހާރު ވަނީ ފަށައިފަ އެވެ.

05 އެޕްރީލް

April 05, 2019 5
ދާއިރާގެ ރައްޔިތުންގެ ހިޔާލު ހޯދަން ހަމްޒާގެ އެޕެއް

ދާއިރާގެ ރައްޔިތުންނާ ގުޅުންބަދަހިކޮށް ބިލްތަކަށް ހިޔާލު ހުށަހެޅޭނެ ގޮތް ފަހިކޮށްދިނުމަށް، ގަލޮޅު އުތުރު ދާއިރާއަށް އަމިއްލަގޮތުން ވާދަކުރައްވާ ހަމްޒާ ހަލީލް "އަހަރެމެން" ނަމުގައި މޮބައިލް އެޕްލިކޭޝަނެއް މިއަދު ލޯންޗުކޮށްފި އެވެ.

24 މާޗް

March 24, 2019 9
"ކުނބު"، ކަނޑު ދަތުރަށް ބޮޑު ފަސޭހައެއް ގެނެސްދޭނެ

ރާއްޖޭގައި ޒަމާނީ ވިޔަފާރިތައް އަންނަނީ އިތުރުވަމުންނެވެ. އާ އީޖާދުތަކާއި ޓެކްނޮލޮޖީގެ ތެރެއިން ރާއްޖެއަށް އާ އެޕްލިކޭޝަންތައް ތައާރަފްކުރާ ޒުވާނުން ވެސް މިއަދު މަދެއް ނޫނެވެ. އަނެއްކާވެސް ޓެކްނޮލޮޖީއާ ގުޅިފައި އޮތް ކުރިއެރުމެއްގެ ވާޙަކަ އެވެ. ރާއްޖޭގެ 90 ޕަސެންޓަކީ ކަނޑަށް ވާ އިރު ކަނޑު ދަތުރުފަތުރު ނުކޮށް ރާއްޖޭގައި އުޅުމަކީ...

19 މާޗް

March 19, 2019 12
ޒާތީ މައުލޫމާތު ހިމެނޭ އެޕްގެ މައްސަލަ ކޯޓަށް

އާންމުންގެ ޒާތީ މައުލޫމާތު ހިމެނޭ އެޕެއް ވިއްކަމުންދާތީ އެކަން ހުއްޓުވައި ދިނުމަށް އެދި ސިވިލް ކޯޓަށް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

13 މާޗް

March 13, 2019 2
"ވަން ހޭންޑް އޮޕަރޭޝަން +" ކަމުދާ އެޕްލިކޭޝަނެއް

ސެމްސަންގް ސްމާޓްފޯނެއް ބޭނުންކުރާ ނަމަ، "ވަން ހޭންޑް އޮޕަރޭޝަން +" އަކީ ގޮތް ބަލާލަން ރަނގަޅު އެޕްލިކޭޝަނަކެވެ. ސެމްސަންގް ނޫން ފޯނެއްގައި މި އެޕްލިކޭޝަން މަސައްކަތްނުކުރުން އެކަށީގެންވެ އެވެ. މި އެޕްލިކޭޝަން އުފައްދާފައި ވަނީ ސެމްސަންގުންނެވެ.

07 ޖެނުއަރީ

January 07, 2019 13
ފަހިޕޭ: ބިލް ދައްކަން ކިޔުގައި ޖެހުން ނިމުމަކަށް

ރީލޯޑެއް ނުވަތަ ރާސްޓަސްއެއް ބޭނުންވެއްޖެ ނަމަ އަވަސް އަރުވާލާފައި ދަނީ އެންމެ ކައިރި ކަންމަތީ ފިހާރައަށެވެ. ބިލަކަށް ފައިސާ ދައްކަން ޖެހިއްޖެ ނަމަ ނަންބަރު ނަގައިގެން އެތައްއިރެއް ހޭދަކުރަންޖެހެ އެވެ. ނަމަވެސް މިކަން ބަދަލުވެއްޖެ އެވެ. ޒަމާނީ ޓެކްނޮލޮޖީގެ ތެރެއިން ރާއްޖެއަށް މި ވަނީ މިކަމަށް ފަހިކަމެއް އައިސްފަ އެވެ.

11 ނޮވެމްބަރ

November 11, 2018 1
"ބައިސްކޯފު" އެޕް ނެރުން ވަރަށް ކުލަގަދަކޮށް

މުނިފޫހިގެ ހުރިހާ އެއްޗެއް އެއް ތަނަކުން ބަލައިލެވޭ ގޮތަށް ހަދާފައިވާ މޯބައިލް އެޕް "ބައިސްކޯފު" ހޯމަ ދުވަހުގެ ރޭ ލޯންޗުކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

08 ނޮވެމްބަރ

November 08, 2018 1
ސީއެމްޑީއޭ އިން މޮބައިލް އެޕްލިކޭޝަނެއް ލޯންޗްކޮށްފި

ހިއްސާގެ ބާޒާރާ ގުޅޭ މައުލޫމާތުތައް ފަސޭހައިން ލިބޭ ގޮތަށް ކެޕިޓަލް މާކެޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮތޯރިޓީ (ސީއެމްޑީއޭ) އިން ޚާއްސަ މޮބައިލް އެޕްލިކޭޝަނެއް މިއަދު ތައާރަފްކޮށްފި އެވެ.

30 އޮކްޓޯބަރ

October 30, 2018 1
އެންޑްރޮއިޑް އެޕްތަކުން އަހަރީ ފީއެއް ނަގަނީ

ގޫގުލް ހިތްހަމަޖެހޭ ވަރަށް އެންޑްރޮއިޑް އެޕް ސްޓޯރުން ފައިދާއެއް ނުލިބެ އެވެ. މިއީ ގޫގުލް އަށް ބޮޑު ނުތަވަސް ކަމެކެވެ. ސަބަބަކީ، ވާދަވެރި އެޕަލް އަށް، އެޕަލް އެޕް ސްޓޯރުން ލިބޭ ފައިދާ ބިލިއަން ފަހަނައަޅައި ދާން އުޅޭތީ އެވެ.

28 އޮކްޓޯބަރ

October 28, 2018 1
މަސައްކަތަށް ފަރުވާތެރިވާ ވަރު ބެލޭ އެޕެއް

ސްމާޓްފޯނު އާންމުވެފައިވާ މި ޒަމާނުގައި، މަސައްކަތުގައި އުޅޭއިރު ފޫހިވުމުން ނުވަތަ ނިދި އައުމުން އޮށޯވެލާނެ ގޮތެއް ނެތް ނަމަ އެންމެ އަވަހަށް އަތަށް ނަގާނީ ފޯނެވެ. ގިނަ ފަހަރަށް މިއީ މުނިފޫހިފިލުވައިދޭ އެކުވެރިޔެކެވެ. އެކަމަކު ވަޒީފާގެ މާހައުލަކަށް މިއީ އެންމެ އެކަށޭނަ އެކުވެރިޔާއެއް ނޫނެވެ. އެފަދަ ދަނޑިވަޅުތަކުގައި ތިމާގެ...

23 އޮކްޓޯބަރ

October 23, 2018 27
"ޕޭޔާ" ނަމުގައި މޮބައިލް އެޕްލިކޭޝަނެއް ތައާރަފްކޮށްފި

ދިވެހިން އާންމުކޮށް ބޭނުން ކުރާ ހިދުމަތްތަކަށް ފަސޭހަކަމާއެކު ފައިސާ ދެއްކޭ ގޮތަށް "ޕޭޔާ" ނަމުގައި ދިވެހި ފުރަތަމަ މޮބައިލް އެޕްލިކޭޝަނެއް މިއަދު ތައާރަފްކޮށްފި އެވެ.