04 ޖުލައި

July 04, 2020 4
ޓިކްޓޮކް އިންޑިއާއާ އެކު މަޝްވަރާގައި

ޓިކްޓޮކްގެ ބޮޑު މާކެޓެއް އޮތް އިންޑިއާގައި އެ އެޕް މަނާކުރުމާ ގުޅިގެން މި މައްސަލަ އަށް ހައްލެއް ލިބޭތޯ އިންޑިއާގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކާ އެކު މަޝްވަރާކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް، ޓިކްޓޮކް ހިންގާ ކުންފުނި ބައިޓްޑާންސުން ބުނެފި އެވެ.

30 ޖޫން

June 30, 2020
ފޯނު ނެތަސް ކޮންޓެކްޓް ޓްރޭސިން ހެދޭ ޑިވައިސްއެއް

ކޮވިޑް-19 ގެ ކޮންޓެކްޓް ޓްރޭސިން އަށް ސިންގަޕޫރުގައި "ޓްރޭސް ޓުގެދާ" ކިޔާ މޮބައިލް އެޕެއް ބޭނުންކުރަމުން އަންނަ އިރު، ސްމާޓްފޯނު ބޭނުންނުކުރާ މީހުންނަށް ހާއްސަ ޑިވައިސެއް ތައާރަފުކޮށް، އެ ބޭނުންކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

28 ޖޫން

June 28, 2020 2
ސިމްޑީގެ އެޕްލިކޭޝަން: ކަސްޓަމަރުންނަށް ބޮޑު ލުޔެއް

ދުނިޔޭގެ މަޝްހޫރު ބްރޭންޑުތަކުގެ އުފެއްދުންތައް ވިއްކަމުން އަންނަ ސިމްޑީން އެ ކުންފުނީގެ ކަސްޓަމަރުންނަށް ގޭގައި ތިބެގެން ވިޔަފާރި ކުރުމަށް ހާއްސަ މޯބައިލް އެޕްލިކޭޝަނެއް މިއަދު ތައާރަފުކޮށްފި އެވެ.

11 ޖޫން

June 11, 2020 2
ލޯފަން މީހުންނަށް "ތާނަ މެލޯ" އެޕް ތައާރަފްކޮށްފި

ލޯފަން މީހުންނަށް ދިވެހި ބަހުން މައުލޫމާތު ލިބޭނެ ގޮތަށް "ތާނަ މެލޯ" އެޕްލިކޭޝަނެއް ތައާރަފްކޮށްފި އެވެ.

05 ޖޫން

June 05, 2020 1
ޗައިނާއާ ދެކޮޅު އިންޑިއާގެ އެޕެއް ގޫގުލް އިން ބޭރުކޮށްލައިފި

ގޫގުލް ޕްލޭ ސްޓޯރުގައި ހުންނަ ޗައިނާގެ އެޕްތައް ބޭރުކުރަން އިންޑިއާ އިން އެ ޕްލެޓްފޯމަށް ލާފައިވާ އެޕެއް ގޫގުލް އިން ބޭރުކޮށްލައިފި އެވެ.

21 މެއި

May 21, 2020 8
މުނިފޫހިފިލުވަން ދިރާގުން އާ އެޕްލިކޭޝަނެއް

މުނިފޫހި ފިލުވުމަށް "ދިރާގު ޕްލޭ" ގެ ނަމުގައި މުޅިން އާ އެޕްލިކޭޝަނެއް ތައާރަފު ކޮށްފި އެވެ.

10 މެއި

May 10, 2020
ކުދިންގެ ކިޔުންތެރިކަމަށް ގޫގުލްގެ "ރީޑް އެލޯންގް"

ކުދިންގެ ކިޔުންތެރިކަމުގެ ހުނަރު ތަރައްގީކޮށް، ކުރިއަރުވަން އެހީވުމުގެ ގޮތުން ގޫގުލް އިން "ރީޑް އެލޯންގް" ގަ ނަމުގައި ހިލޭ ޑައުންލޯޑްކުރެވޭ އެޕެއް ލޯންޗްކޮށްފި އެވެ.

06 މެއި

May 06, 2020 6
އުގައިލްގެ ޑެލިވަރީ ސިސްޓަމް 4 ސަރަހައްދަކަށް

ކޮރޯނާވައިރަހުން ރައްކާތެރިވުމަށް އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ތެރެއިން، ފިހާރަތަކުން ގޭގެ އަށް ޑެލިވަރީ ކުރުމަށް ބާރު އަޅާތީ، އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލާއި ޕްރޮފެސަރު ހަސަން އުގައިލްގެ ފައުންޑޭޝަން ގުޅިގެން އުފެއްދި އޮންލައިން ޑެލިވަރީ ޕްލެޓްފޯމް ރާއްޖޭގެ ހަތަރު ސަރަހައްދެއްގައި ބޭނުންކުރެވޭ ގޮތް ހަދައިފި އެވެ.

29 އެޕްރީލް

April 29, 2020 13
ކޮންޓެކްޓް ޓްރޭސިން އަށް އެޗްޕީއޭ އިން އެޕެއް ހަދައިފި

ކޮވިޑް-19 ބައްޔަށް ޝައްކު ކުރެވޭ މީހަކާ ގާތުން ބައްދަލުވެފައިވާ ނަމަ އެކަން ދެނެގަންނަން އެހީވެދޭނެ އެޕްލިކޭޝަނެއް ހެލްތު ޕްރޮޓެލްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން މިއަދު ތައާރަފް ކޮށްފި އެވެ.

25 އެޕްރީލް

April 25, 2020 2
ސެމްސަންގަށް ދައުވާކުރަނީ

އެމެރިކާގެ "ފެޓް ސްޓަޓްޒް" އިން ސެމްސަންގަށް ދައުވާކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

15 އެޕްރީލް

April 15, 2020
ކްއިބީ: ކުރު ވީޑިއޯތަކަށް ހާއްސަ އެޕެއް

ކުރު ވީޑިއޯތައް ސްޓްރީމްކުރެވޭ ގޮތަށް އަލަށް ތައާރަފުކުރި މޮބައިލް އެޕް "ކްއިބީ" އަށް ބޮޑު ތަރުހީބެއް ލިބެން ފަށައިފި އެވެ.

13 އެޕްރީލް

April 13, 2020
އެޕަލް އާއި ގޫގުލް ކޮންޓެކްޓް-ޓްރޭސިން ފަސޭހަކޮށްދެނީ

މުޅި ދުނިޔެ ކޮވިޑް-19 އާ ދެކޮޅަށް ހަނގުރާމަކުރަމުން އަންނަ އިރު މިކަމުގައި އެހީވުމަށް އެޕަލް އާއި ގޫގުލް ކުންފުނި ގުޅިގެން ކޮންޓެކްޓް ޓްރޭސިން އެޕެއް އުފެއްދުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި އެވެ.

02 އެޕްރީލް

April 02, 2020 3
"ޒޫމް" އެޕް ބޭނުންކުރާ ނަމަ ސަމާލުވޭ

ކޮރޯނާވައިރަހުގެ ބަލިމަޑުކަމާ އެކު އެންމެ ބޮޑަށް ބާރުބޮޑުވި އެއް އެޕަކީ ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސިން އަށް ހާއްސަ އެޕް "ޒޫމް" އެވެ. ގިނަ ބަޔަކު ގޭތެރޭގައި އައިސޮލޭޓްވެގެން ތިބެން ޖެހުމުން ގުޅުންތައް ދެމެހެއްޓުމަށާއި އެ ނޫން ވެސް މުއާމަލާތްތަކަށް އެ އެޕް ބޭނުން ކުރާ މިންވަރު ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް އިތުރުވެގެން ގޮސްފަ އެވެ.

16 މާޗް

March 16, 2020 2
ކޮވިޑް-19: އެކަހެރިކުރާ މީހުންނަށް ހާއްސަ އެޕެއް

ކޮވިޑް-19 އިން ރައްކާތެރިކަން ހޯދަން ކަރަންޓީނުކުރަން ޖެހުމާއި އަމިއްލަ އަށް އެކަހެރިވާ މީހުންނަށް ކުރިމަތިވާ އެކަނިވެރިކަން ފިލުވައިދޭން ހާއްސަ މޮބައިލް އެޕެއް ލޯންޗްކޮށް، ބޭނުންކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

12 މާޗް

March 12, 2020
ފީފާ މޮބައިލް އެޕްގެ ބޫޓަކީ އެޑިޑާސް ޖީއެމްއާރް

ފީފާގެ މޮބައިލް އެޕް "ފީފާ މޮބައިލް އަލްޓިމޭޓް ޓީމް" މެދުވެރިކޮށް ފުޓްބޯޅަ ކުޅޭ މީހުންނަށް އަސްލު ދަނޑެއްގައި ކުޅެވޭ ކަމުގެ އިހުސާސްކުރުވާ ސްމާޓް ބޫޓެއް އުފައްދައި ވިއްކަން ފަށައިފި އެވެ.

04 މާޗް

March 04, 2020
ތުއްތު ކުދިން ރީނދޫވާ ނަމަ ދެނެގަނެވޭ އެޕެއް

އުފަންވާ އިރު ކުދިން ރީނދޫވާ ނަމަ އެކަން ދެނެގަނެވޭނެ އެޕެއް އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ޑޮކްޓަރުންގެ ޓީމަކުން ހަދައިފި އެވެ.

27 ފެބުރުއަރީ

February 27, 2020 3
ދިރާގުން "ސްޓިންގް ރޭ" މިޔުޒިކް އެޕް ތައާރަފުކޮށްފި

ދުނިޔޭގެ އެކި ގައުމުތަކުގެ ގިނަ ލަވަތަކެއް އެއް ޕްލެޓްފޯމަކުން އަޑު އަހާލެވޭ "ސްޓިންގް ރޭ" މިޔުޒިކް އެޕް ދިރާގުން ރާއްޖެ އަށް ތައާރަފުކޮށްފި އެވެ.

22 ފެބުރުއަރީ

February 22, 2020 1
އެންޑްރޮއިޑް 11: ފޯނުގެ ފަހަތުގައި ދެ ޓަކި ޖަހާލާ

އެންޑްރޮއިޑް ފޯނުތައް ބޭނުންކުރާ ގިނަ ބަޔަކު އަދި ވެސް އެންޑްރޮއިޑް 10 އަށް ބަދަލެއް ނުވެ އެވެ. މިއީ މުޅިން ވާނެ ކަމެއް ވެސް ނޫނެވެ. އެއީ އެންޑްރޮއިޑް 10 ހިންގޭހާ ފެންވަރު، ހުރިހާ ފޯނެއްގައި ނެތުމެމެވެ. ގޫގުލް މޮބައިލް އޮޕަރޭޓިން ސިސްޓަމް، އެންޑްރޮއިޑް އާއިލާގައި ކުރަ އަށް ދެން އޮތީ އެންޑްރޮއިޑް 11 އެވެ.

12 ފެބުރުއަރީ

February 12, 2020
ކޮރޯނާވައިރަހުން ރައްކާތެރިވާން ހާއްސަ އެޕެއް

ކޮރޯނާވައިރަހުން ރައްކާތެރިކަން ހޯދުމަށް ހާއްސަ މޮބައިލް އެޕެއް ޗައިނާގައި ބޭނުންކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

11 ފެބުރުއަރީ

February 11, 2020 2
ނުވަ އަހަރުގެ ކުއްޖަކު ބުލީއާ ދެކޮޅު އެޕެއް ހަދައިފި

ބުލީއާ ކުރިމަތިލާން ޖެހިފައިވާ ކުދިންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން، އިންޑިއާގެ އެންމެ ނުވަ އަހަރުގެ އަންހެން ކުއްޖަކު މޮބައިލް އެޕެއް ހަދައިފި އެވެ.