24 ނޮވެމްބަރ

November 24, 2020
ފޯނުގައި ހުންނަ މައުލޫމާތުން ކުށް ފިލުވައިދޭ އެޕެއް

ސްމާޓްފޯނުގެ ކޮންޓެކްޓްސް އާއި ފޯނުގައި ރައްކާކުރާ މުހިއްމު މައުލޫމާތުތައް ތަރުތީބުކޮށް، އަޕްޑޭޓްކޮށްދޭ އެޕެއްގެ ގޮތުގައި "ސަންޝައިން ކޮންޓެކްޓްސް" ލޯންޗުކޮށްފި އެވެ.

22 ނޮވެމްބަރ

November 22, 2020
ރިތޭޝްގެ ދެމަފިރިންގެ ވެބް ޝޯއެއް

ބޮލީވުޑްގެ ދެމަފިރިން ކަމަށްވާ ރިތޭޝް ދޭޝްމުކާއި ޖެނެލިއާ ޑި ސޫޒާފެ ވެބް ޝޯއެއް ފްލިޕްކާޓް އެޕުން ބުދަ ދުވަހު ގެނެސްދޭން ފަށައިފި އެވެ.

15 ނޮވެމްބަރ

November 15, 2020
ބުލީއާ ދެކޮޅު އެޕަކުން ބައިނަލްއަގްވާމީ އެވޯޑެއް

ސައިބަ ބުލީއާ ދެކޮޅަށް ބަންގްލަދޭޝްގެ ދަރިވަރަކު އުފެއްދި އެޕަކުން ބައިނަލްއަގްވާމީ އެވޯޑެއް ލިބިއްޖެ އެވެ.

08 ނޮވެމްބަރ

November 08, 2020
އިންޑިއާގައި ވަޓްސްއެޕް ޕޭ އަށް ހުއްދަ ދީފި

ވަޓްސްއެޕް މެދުވެރިކޮށް ފައިސާގެ މުއާމަލާތްތައް ކުރެވޭ ގޮތް އިންޑިއާގައި ރަސްމީކޮށް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

29 އޮކްޓޯބަރ

October 29, 2020
ޒޫމްގެ މުއާލަމާތް އެންކްރިޕްޓްކުރެވޭ ގޮތް ހަދައިފި

ގިނަ ބަޔަކު މިހާރު އެކި ކަންކަމުގައި ވާޗުއަލް ބައްދުލުވުންތައް ބާއްވާ މަގުބޫލު ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސިން ޕްލެޓްފޯމްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ޒޫމްގެ މުއާމަލާތްތަކުގެ ރައްކާތެރިކަން ބޮޑުކުރުމަށް އެންޑް-ޓު-އެންޑް (އީ2އީއީ) އަށް ތައާރަފުކޮށްފި އެވެ.

28 އޮކްޓޯބަރ

October 28, 2020
ފޯނާ ދުރުގައި އުޅޭ ނަމަ އިނާޔަތެއް ދެނީ

ސްމާޓްފޯނަށް ދެވިހިފައި ބޭނުމެއް ނެތް ގޮތަށް ވަގުތު ހޭދަކުރާތީ އެކަމާ ދެކޮޅަށް ޔޫއޭއީގެ ސްޓާޓްއަޕަކުން ހާއްސަ މަސައްކަތެއް ފަށައިފި އެވެ.

23 އޮކްޓޯބަރ

October 23, 2020
"ކްއިބީ" ވަޔަކު ނުހިފި؛ އަހަރު ނުވަނީސް ހުއްޓާލަނީ

ކުރު ވީޑިއޯތައް ސްޓްރީމްކުރެވޭ ގޮތަށް މީގެ ހަތް މަހެއްހާ ދުވަސް ކުރިން ލޯންޗްކުރި މޮބައިލް އެޕް "ކްއިބީ" ގެ މަގުބޫލުކަން ކުޑަވެގެން އެ ހުއްޓާލަން ނިންމައިފި އެވެ.

21 އޮކްޓޯބަރ

October 21, 2020 1
ޓިކްޓޮކަށް ޕާކިސްތާނުން އަލުން ހުއްދަ ދީފި

މުޖުތަމައުގެ އާންމު މިންގަނޑުތަކަށް ނުފެތޭ ކޮންޓެންޓްތަކަށް ހިތްވަރުދޭ ކަމަށް ބުނެ ޗައިނާގެ ޓިކްޓޮކް ޕާކިސްތާނުގައި މަނާކުރިތާ 10 ދުވަސް ފަހުން އެ ނިންމުން ބާތިލުކޮށް، އަލުން ހުއްދަ ދީފި އެވެ.

11 އޮކްޓޯބަރ

October 11, 2020
ޓިކްޓޮކަށް ޖޯން ލެނަންގެ ލަވަތައް

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ކުރީގެ މިއުޒިކް ލެޖެންޑް ޖޯން ލެނަންގެ ލަވަތައް ޓިކްޓޮކްގައި ބޭނުންކުރެވޭ ގޮތަށް ހަދައިފި އެވެ.

09 އޮކްޓޯބަރ

October 09, 2020 2
ޅެމުން ލަވަ ހޯދޭ ގޮތަށް ސްޕޮޓިފައި އިން ހަދައިފި

މިއުޒިކް ސްޓްރީމްކުރެވޭ މަޝްހޫރު ޕްލެޓްފޯމް ސްޕޮޓިފައި އިން ލަވަތަކުގެ ޅެން ސާޗްކޮށްގެން ލަވަ ހޯދޭ ގޮތަށް ހަދައިފި އެވެ.

03 ސެޕްޓެމްބަރ

September 03, 2020 1
އެޕެއް ނެތި އައިފޯނުން ކޮންޓެކްޓް ޓްރޭސިން ހެދޭނެ

އައިފޯން ބޭނުންކުރާ ނަމަ ކޮވިޑް-19 ގެ ކޮންޓެކްޓް ޓްރޭސިން އެޕަކާ ނުލައި ވެސް ޓްރޭސްކުރެވޭ ގޮތަށް ހަދައި، އެ ފީޗާ ބައެއް ހިސާބުތަކުގައި ޓެސްޓްކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

September 03, 2020 1
ޑޭޓިން އެޕްތަކެއް ޕާކިސްތާނުން ބްލޮކްކޮށްފި

އޮންލައިންކޮށް ބައިވެރިން ހޯދަން ހިންގާ ޑޭޓިން އެޕްތަކެއް ޕާކިސްތާނުގެ ގާނޫނާއި ގަވައިދުތަކަށް ނުފެތޭތީ އާއި ބޭއަދަބީ ކަންކަމަށް ހިތްވަރު ލިބޭތީ އަންގާރަ ދުވަހު ބްލޮކްކޮށްފި އެވެ.

02 ސެޕްޓެމްބަރ

September 02, 2020 7
އިންޑިއާގައި ޕަބްޖީ މަނާކޮށްފި

އިންޑިއާ އިން ވަނީ ޗައިނާއާ ގުޅުން ހުރި 118 އެޕެއް މިއަދު މަނާކޮށްފައި

20 އޯގަސްޓް

August 20, 2020 1
އެޕަލް އިން ޗައިނާގެ 47،000 އެޕް ސްޓޯރުން ނެރެފި

އެޕަލް ކުންފުނީގެ އެޕް ސްޓޯރުން ޗައިނާގެ 47،000 އަށް ވުރެ ގިނަ އެޕް ބޭރުކޮށްލައިފި އެވެ.

18 އޯގަސްޓް

August 18, 2020 2
އެޕަލް އިން ފިޓްނެސް އެޕެއް ލޯންޗްކުރަނީ

ސަބްސްކްރައިބްކޮށްގެން ބޭނުންކުރެވޭ ގޮތަށް އެޕަލް އިން ފިޓްނެސް އަށް ހާއްސަ އެޕެއް ލޯންޗްކުރަން ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

07 އޯގަސްޓް

August 07, 2020
ގޫގުލް "ފައިލްސް" އަށް ތިޖޫރިއެއް

ގޫގުލް ފައިލްސް އަކީ އެންޑްރޮއިޑް އެޕްލިކޭޝަނެކެވެ. ގޫގުލް އިން އުފައްދައި އާންމު ބޭނުންތަކަށް ޕްލޭ ސްޓޯރުން މި އެޕްލިކޭޝަން ލިބެ އެވެ.

03 އޯގަސްޓް

August 03, 2020 1
ޓިކްޓޮކުން ޔޫރަޕަށް 300 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ފަންޑެއް

ޗައިނާގެ ޓިކްޓޮކަކީ މިހާރު ވަރަށް ގިނަ ޒުވާނުން އާމްދަނީ ހޯދަން ވެސް ބޭނުންކުރާ ވަސީލަތެކެވެ. އެ ޕްލެޓްފޯމްގައި ހުނަރުތައް ދައްކައިދީގެން މަޝްހޫރުކަން ހޯދާ މީހުން ވެސް އަންނަނީ އިތުރުވަމުންނެވެ. ޗައިނާގެ ބައިޓްޑާންސުން ހިންގާ ޓިކްޓޮކުން މިހާރު ވަނީ އެ ޕްލެޓްފޯމް ބޭނުންކުރާ ޔޫރަޕްގެ ގައުމުތުގެ މީހުން ކުރިއަރުވަން 300 މިލިއަން...

04 ޖުލައި

July 04, 2020 4
ޓިކްޓޮކް އިންޑިއާއާ އެކު މަޝްވަރާގައި

ޓިކްޓޮކްގެ ބޮޑު މާކެޓެއް އޮތް އިންޑިއާގައި އެ އެޕް މަނާކުރުމާ ގުޅިގެން މި މައްސަލަ އަށް ހައްލެއް ލިބޭތޯ އިންޑިއާގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކާ އެކު މަޝްވަރާކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް، ޓިކްޓޮކް ހިންގާ ކުންފުނި ބައިޓްޑާންސުން ބުނެފި އެވެ.

30 ޖޫން

June 30, 2020
ފޯނު ނެތަސް ކޮންޓެކްޓް ޓްރޭސިން ހެދޭ ޑިވައިސްއެއް

ކޮވިޑް-19 ގެ ކޮންޓެކްޓް ޓްރޭސިން އަށް ސިންގަޕޫރުގައި "ޓްރޭސް ޓުގެދާ" ކިޔާ މޮބައިލް އެޕެއް ބޭނުންކުރަމުން އަންނަ އިރު، ސްމާޓްފޯނު ބޭނުންނުކުރާ މީހުންނަށް ހާއްސަ ޑިވައިސެއް ތައާރަފުކޮށް، އެ ބޭނުންކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

28 ޖޫން

June 28, 2020 2
ސިމްޑީގެ އެޕްލިކޭޝަން: ކަސްޓަމަރުންނަށް ބޮޑު ލުޔެއް

ދުނިޔޭގެ މަޝްހޫރު ބްރޭންޑުތަކުގެ އުފެއްދުންތައް ވިއްކަމުން އަންނަ ސިމްޑީން އެ ކުންފުނީގެ ކަސްޓަމަރުންނަށް ގޭގައި ތިބެގެން ވިޔަފާރި ކުރުމަށް ހާއްސަ މޯބައިލް އެޕްލިކޭޝަނެއް މިއަދު ތައާރަފުކޮށްފި އެވެ.

11 ޖޫން

June 11, 2020 2
ލޯފަން މީހުންނަށް "ތާނަ މެލޯ" އެޕް ތައާރަފްކޮށްފި

ލޯފަން މީހުންނަށް ދިވެހި ބަހުން މައުލޫމާތު ލިބޭނެ ގޮތަށް "ތާނަ މެލޯ" އެޕްލިކޭޝަނެއް ތައާރަފްކޮށްފި އެވެ.