27 ޑިސެމްބަރ

December 27, 2017 1
"ސެންޑް އެނީވެއާ": ފައިލްތައް ޝޭއާކުރުމަށް

އެއް ކަމެއް ކުރުމަށް ބޭނުންހިފިދާނެ އެތައް އެޕްލިކޭޝަނެކެވެ. ތަފާތު ވަކިކޮށް، އިޚުތިޔާރުކުރަން އުނދަގޫހާ ގިނަ އެވެ. އެ މީހަކަށް ކަމުދާ އެޕްލިކޭޝަނެއް އެ މީހެއްގެ ފޯނަށް އަޅާނީ އެވެ. މި އުޅެނީ އެއް ފޯނުން އަނެއް ފޯނަށް އަދި ފޯނުން ކޮމްޕިއުޓަރަށް ފައިލްތައް ފޮނުވާނެ އެޕްލިކޭޝަނެއް ހޯދާށެވެ.

28 އޮކްޓޯބަރ

October 28, 2017 40
ލަންކާގައި އުޅޭ ދިވެހީންނަށް މޮބައިލް އެޕެއް ހަދަނީ

ސްރީލަންކާގައި ދިިރިއުޅެމުން އަންނަ ދިވެހީންނަށް ހާއްސަކޮށް މޮބައިލް އެޕްލިކޭޝަނެއް ހަދަން އެ ގައުމުގައި ހުންނަ ރާއްޖޭގެ އެމްބަސީން ނިންމައިފި އެވެ.

October 28, 2017
ފޮނުވާ މެސެޖު ޑިލީޓްކުރެވޭ ގޮތް ވަޓްސްއެޕަށް ވެސް

ނުބައި ނަންބަރަކަށް ނުވަތަ ގްރޫޕަކަށް މެސެޖެއް ފޮނުވި ލަދުގަންނަން ޖެހޭ މީހުން ވަރަށް ގިނަވާނެ އެވެ. އަހަރެމެންގެ ތެރޭގައި އެންމެ ގިނައިން ބޭނުންކުރާ ޗެޓް އެޕްލިކޭޝަން ކަމަށްވާ...

11 އޮކްޓޯބަރ

October 11, 2017
ޗޯކް: ވީޑިއޯގައި ކުރަހައި، ކިޔައިދޭން ފަސޭހަ އެޕެއް

ކޮމްޕިއުޓަރެއް ނުވަތަ ޓީވީއެއް ފަދަ އެއްޗަކަށް މައްސަލައެއް ދިމާވެގެން އެކަން ހައްލުކުރާނެ ގޮތް ފޯނުން ކިޔައިދިނުމަކީ ފަސޭހަ ކަމެއް ނޫނެވެ. އެ މައްސަލަ ހައްލުކުރާނެ ގޮތް އެނގޭ މީހަކަށް ވެސް، މައްސަލަ ޖެހުނު އެއްޗެއްގެ ކުރިމަތީގައި ހުރެގެން ނޫނީ ކިޔައިދޭން އުނދަގޫވެދާނެ އެވެ. މިއީ އެކަމަށް ހައްލު ހޯދައިދޭނެ އެޕްލިކޭޝަނެކެވެ....

09 އޮކްޓޯބަރ

October 09, 2017 9
މެސެޖަށް ރިޕްލައި ކުރެވޭ ގޮތް ވައިބައިން ވެސް ހަދައިފި

މިއީ މިހާރު އެންމެ މަގުބޫލު މެސެޖިން އެޕްލިކޭޝަންތަކުގައި ބޭނުންކުރާތާ ކިތަންމެ ދުވަހެއް ވެފައިވާ ފީޗާއެކެވެ. އެކަމަކު ވައިބަގެ އެންމެ ފަހުގެ އަޕްޑޭޓާ އެކު ވައިބައަށް ވެސް މި ފަސޭހަ ގެނެސްދިންކަން ރަނގަޅެވެ.

02 އޮކްޓޯބަރ

October 02, 2017
މެޑިކަލް އެޕްތައް ކޮންމެ މީހަކަށް ރައްކާތެރިއެއް ނޫން

ތިޔަ އުޅެނީ މޭއަންދާތީ ހެއްޔެވެ؟ ކެވުނު އެއްޗެއް، ވެގެން އުޅޭ ގޮތެއް ވެސް ނޭނގެ އެވެ. އެނގެނީ މެއިން ދިލަނަގާކަމެވެ. ގޫގުލް ކުރެން އަހާށެވެ. ވެގެން އުޅޭ ގޮތް އެެނގިދާނެ އެވެ. ބުނެވޭ ގޮތުގައި، އިންސާނުންނަށް ކުޅަދާނަ ނޫން ކިތަންމެ ކަމެއް ގޫގުލް ކޮށްދެ އެވެ.

15 ޖުލައި

July 15, 2017 4
ވަޓްސްއެޕުން މިހާރު ނުފޮނުވޭ އެއްޗެއް ނެތް

މާނަ އޮޅުވާނުލައްޗެވެ. ފޯނު އެޕްލިކޭޝަންތަކުން ފޮނުވާނީ އެކި ފޯމެޓްގެ ފައިލް އެވެ. ހަމަ އެކަނި ފޮޓޯ ފޮނުވޭ ގޮތަށް ހުރުމަށް ފަހު އެކި ވައްތަރުގެ ފޯމެޓްތައް އިތުރު ކުރަމުން ގޮސް މިހާރު މި ވަނީ އާންމު ހުރިހާ ވައްތަރެއްގެ ފައިލް ފޮނުވޭ ގޮތް ހަދަައިފަ އެވެ.

09 މެއި

May 09, 2017
ފޯނު އެޕަކުން ފަގީރުންނަށް ކާނާ ފޯރުކޮށްދޭ ޒުވާނާ

އޮސްކާ އެކްޕޮނީމޯ އުމުރުން 11 އަހަރުގައި އަބަދުވެސް ހުންނަނީ ހައިކަންމަތީގަ އެވެ. ނައިޖީރިޔާގެ ކަލަބާގައި ހުންނަ އޭނާގެ ގޭގެ ބަދިގޭގެ ކަބަޑުތައް ހާވައިގެން ވެސް އޭނާ އަށް ކާ އެއްޗެއް ނުފެނެ އެވެ.

18 އެޕްރީލް

April 18, 2017 2
ވަޓްސްއެޕުން މުހިންމު ފީޗާއެއް ޓެސްޓްކުރަނީ

ވަޓްސްއެޕް ބޭނުންކުރާ މީހުން ފޯނު ނަންބަރު ބަދަލުކުރުމުން، ކޮންޓެކްޓް ލިސްޓްގައިވާ މީހުންނަށް ފަސޭހައިން އެނގޭނެ ފީޗާއެއް ޓެސްޓްކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

27 ފެބުރުއަރީ

February 27, 2017 1
ހުސް ފާޚާނާއެއް ހުރީ ކޮން ތަނެއްގައި؟

ޖަޕާނުގެ ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން ކުންފުނިން އާދަޔާ ޚިލާފު ޕްރޮޖެކްޓެއް ފަށައިފި އެވެ. އެންމެ ކައިރީގައި ހުސް ފާޚާނާއެއް ހުރީ ކޮން ތަނެއްގައިކަން އެނގޭނެ ގޮތް ހަދައިދިނުމަކީ އެ މީހުން ގަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި ކުރަން ޖެހިފައި އޮތް ކަމެކެވެ.

14 ފެބުރުއަރީ

February 14, 2017 1
ވަޓްސްއެޕަށް ރައްކާތެރިކަމުގެ އިތުރު ފަށަލައެއް

ވަޓްސްއެޕަށް އިތުބާރުކުރެވޭ ނަމަ މި އޮތީ އުފާވާނެ ވާހަކަ އެކެވެ. ބޭނުންކުރާ މީހުން ހިމާޔަތްކުރުމަށްޓަކައި ސަލާމަތީ އިތުރު ފަށަލައެއް ވަޓްސްއެޕަށް އިތުރުކޮށްފި އެވެ. މިއީ އެހެން ބައެއް އެޕްލިކޭޝަން އަދި އޮންލައިން ޕޯޓަލްތަކުގައި ވެސް ބޭނުންކުރާ ފީޗާއެކެވެ. އެއީ "ޓޫ ސްޓެޕް ވެރިފިކޭޝަން" އެވެ.

13 ފެބުރުއަރީ

February 13, 2017 2
އެންޑްރޮއިޑް އެޕްލިކޭޝަންތައް މަދުކުރަނީ

ބަލަހައްޓާނެ މީހަކު ނެތި ގޫގުލް ޕްލޭ ސްޓޯރަށް ދޫކޮށްލާފައި ހުރި މިލިއަނަކަށް ވުރެ ގިނަ އެޕްލިކޭޝަން ނައްތާލާނެ ކަމަށް ގޫގުލުން ބުނެފި އެވެ. ޕްލޭ ސްޓޯރުގެ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ އަދި ބޭނުންކުރާ މީހުންގެ މައުލޫމާތު ހޯދުމުގައި ހަރުދަނާކަމެއް ނެތް އެޕްލިކޭޝަންތައް ވެސް ސްޓޯރުން ބޭނުންކޮށްލާނެ ކަމަށް ގޫގުލުން ބުންޏެވެ.

22 ޖެނުއަރީ

January 22, 2017 1
އުރީދޫ "އޮލަ ވާހަކަ" ދެ މިލިއަން ފަހަރު ބޭނުންކޮށްފި

އުރީދޫން ތައާރަފްކުރި ވައިބާ ސްޓިކާ ޕެކް، "އޮލަ ވާހަކަ" މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ދެ މިލިއަން ފަހަރު ބޭނުންކޮށްފި އެވެ.

January 22, 2017 9
ފުލުހުން ބަންދުކުރާ މަގުތައް އެޕުން ބެލޭ ގޮތް ހަދައިފި

ފުލުހުން ބަންދުކުރާ މާލޭގެ މަގުތަކާ ބެހޭ މައުލޫމާތު، ހައުސިން މިނިސްޓްރީގެ "ފަސޭހަ މަގު" އެޕްލިކޭޝަނުން ބެލޭނެ ގޮތް ހަދައިފި އެވެ.

02 ޖެނުއަރީ

January 02, 2017 3
ފޯނަށް އެންމެ ބާރުބޮޑުކުރަނީ ކޮން އެޕްލިކޭޝަނެއް؟

މުޅި ދުނިޔެ އަށް އެންމެ މަޝްހޫރު "ސޯޝަލް ނެޓްވޯކް" އެޕްލިކޭޝަނަކީ ވެސް ފޭސްބުކް އެވެ. ފޯނަށް އެންމެ ބާރުބޮޑުކުރަނީ ވެސް ފޭސްބުކް އެވެ. "އަވާސްޓް ސޮފްޓްވެއާ" އިން ކުރި ދިރާސާއަކުން އެކަން ވަނީ ކަށަވަރުވެފަ އެވެ.

13 ޑިސެމްބަރ

December 13, 2016 1
ޓެލެގްރާމަށް އިތުރު ފަސޭހައެއް ލައިފި

އެހެން އެޕްލިކޭޝަންތަކުގައި ނެތް ފަސޭހައެއް، ޓެލެގްރާމްގައި އެބަ ހުރި ހެއްޔެވެ؟ ޓެލެގްރާމާ އެއް ގިންތީގައި ދަރަޖަކުރެވޭ ހުރިހާ އެޕްލިކޭޝަނެއްގެ އަސާސަކީ މައިގަނޑު އެކައްޗެކެވެ. ޓެކްސްޓް މެސެޖް ފޮނުވުމާއި، ފޮޓޯ، ވީޑިއޯ، އޯޑިއޯ އަދި އެހެނިހެން ފައިލްތައް ހިއްސާކުރުމެވެ.

07 ޑިސެމްބަރ

December 07, 2016 2
ހުކުމްތައް ބެލޭނެ އެޕްލިކޭޝަނެއް ތައާރަފުކޮށްފި

ކޯޓުތަކުގެ ހުކުމްތަކާއި ނިންމުންތައް ބެލޭނެ އެޕްލިކޭޝަނެއް ޑިޕާޓްމެންޓް އޮފް ޖުޑިޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން (ޑީޖޭއޭ) އިން އިއްޔެ ތައާރަފުކޮށްފި އެވެ.

05 ޑިސެމްބަރ

December 05, 2016
އެންޑްރޮއިޑް ބައެއް އެޕްލިކޭޝަން އުސޫލުތަކާ ޚިލާފު

ޕްލޭ ސްޓޯރުން ހިލޭ ލިބެން ހުރި ބައެއް އެޕްލިކޭޝަންތައް ގޫގުލްގެ އުސޫލުތަކާ މުޅިން ޚިލާފުކަން ހާމަވެއްޖެ އެވެ. އެ އެޕްލިކޭޝަންތަކުގައި ހުންނަން ޖެހޭ އުސޫލުތަކާ މިންގަނޑުތައް ޑިވެލޮޕަރުން ދަމަހައްޓާފައި ނުވާކަން ވެސް ވަނީ އެނގިފަ އެވެ.

28 ނޮވެމްބަރ

November 28, 2016
އެލައިޑުގެ އެޕާއި ހިލޭ ގުޅޭ ނަމްބަރު ތައާރަފްކޮށްފި

އެލައިޑް އިންޝުއަރެންސުން އޮންލައިންކޮށް ދެމުން އަންނަ ހުރިހާ ހިދުމަތެއް ލިބޭ މޮބައިލް އެޕެއް ލޯންޗުކޮށް، އެ ކުންފުންޏާ ގުޅޭނެ ހިލޭ ގުޅޭ ނަމްބަރެއް ރޭ ތައާރަފްކޮށްފި އެވެ.

17 ނޮވެމްބަރ

November 17, 2016
ވަޓްސްއެޕަށް ވީޑިއޯ ކޯލް

ބިލިއަނަކަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ބޭނުންކުރާ ޗެޓް އެޕްލިކޭޝަން ވަޓްސްއެޕް އިން ވީޑިއޯ ކޯލް ކުރެވޭ ގޮތް ހަދައިފި އެވެ.

27 އޮކްޓޯބަރ

October 27, 2016 1
މަގުބޫލް މިއުޒިކް އެޕް ހަންގާމާ އުރީދޫން ރާއްޖެ އަށް

އިންޑިއާގެ އެންމެ ބޮޑު ޑިޖިޓަލް އެންޓަޓެއިންމެންޓް ކުންފުނި ކަމަށްވާ ހަންގާމާއާ ގުޅިގެން، އެ ކުންފުނީގެ މަގުބޫލް މިއުޒިކް އެޕް، ހަންގާމާ މިއުޒިކް ޕްރޯ މިއަދު ރާއްޖެ އަށް ތައާރަފްކޮށްފި އެވެ.

18 އޮކްޓޯބަރ

October 18, 2016 9
ކަސްޓަމައިޒް ކުރެވޭ ގޮތަށް "މިހާރު" އެންޑްރޮއިޑަށް

އެންޑްރޮއިޑް ފޯނު ބޭނުންކުރާ ފަރާތްތަކަށް "މިހާރު"ން ބޮޑު ހަދިޔާއެއް ދީފި އެވެ؛ އެ މީހަކު ކިޔާ ހިތްވާ އެއްޗެހި އަމިއްލަ އަށް އިޚްތިޔާރު ކޮށްލެވޭ ގޮތަށް ފަރުމާ ކޮށްފައިވާ ފުރަތަމަ ދިވެހި ނިއުސް އެޕް "މިހާރު"ން ލޯންޗުކޮށްފި އެވެ.