12 އޯގަސްޓް

August 12, 2019 2
ހަނދަށް ދާނެ ކަމެއް ނެތް، 6ޖީ ނެޓްވޯކް ފަށައިގަނޭ

ދުނިޔޭގައި 4ޖީ މޮބައިލް ނެޓްވޯކް ނުފޯރާ އާބާދީތައް އަދި ވެސް އެބަ އުޅެ އެވެ. އެކަމަކު 5ޖީ ދޫކޮށް 6ޖީ އަށް ނުދެވިގެން އުޅޭ ބަޔަކު ވެސް އެބަ އުޅެ އެވެ. އެމެރިކާގެ ރައީސް، ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ވެސް ހުންނެވީ މިކަމާ ނުތަނަވަސްވެ ވަޑައިގެންފަ އެވެ. ޓްރަމްޕްގެ ބަހުރުވައިން ނަމަ، މާދަމާ ވެސް 6ޖީ މޮބައިލް ނެޓްވޯކް ފަށައިގަންނަންވީ އެވެ. މިއީ...

30 ޖުލައި

July 30, 2019 1
5ޖީ އައިފޯނަށް އެޕަލްގެ އަމިއްލަ މޯޑެމް އަވަސްވެދާނެ

އިންޓެލްގެ މޯޑެމް ޑިވިޒަން ގަތުމަށް އެޕަލް އިން އެއް ބިލިއަން ޑޮލަރު ހޭދަކުރާނެ އެވެ. އެޕަލް ބޭނުންވަނީ އައިފޯނުތަކުގައި ބޭނުންކުރާ 5ޖީ މޯޑެމްތައް އަމިއްލަ ނަމަށް ނިސްބަތްކުރާށެވެ. އެޕަލް އިން ގަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި، އެ މީހުންގެ އުފެއްދުންތަކާ ގުޅުން ހުރި ހުރިހާ ކަމެއްގެ މުގޫ އޮންނަންޖެހޭނީ އެ މީހުންގެ އަތުގަ އެވެ.

26 ޖުލައި

July 26, 2019 1
އޯ2 ވެސް އިނގިރޭސިވިލާތަށް 5ޖީ ދެނީ

އިނގިރޭސިވިލާތަށް މިދިޔަ މެއި މަހު 5ޖީ ނެޓްވޯކް ތައާރަފު ކުރުމުގެ ޝަރަފު އީއީ ލިމިޓެޓުން ހޯދާފައި ވަނިކޮށް، އަނެއްކާ ވެސް އިތުރު ކުންފުންޏަކުން އެ ގައުމަށް ހިދުމަތް ދޭން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

17 ޖުލައި

July 17, 2019 1
އުރީދޫ ގްރޫޕުން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް 5ޖީ ޕްލޭނެއް

އުރީދޫ ގްރޫޕުން 5ޖީ ފޯނުތަކަށް ހާއްސަ ޕްލޭނެއް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ތައާރަފްކޮށްފި އެވެ.

16 ޖުލައި

July 16, 2019 1
5ޖީ: އިންސާނުންގެ ސިއްހަތަށް ނުރައްކަލެއްތަ؟

އިންޓަނެޓާ ނުލައި އުޅުމަކީ މިހާރު ވާނެ ކަމެއް ނޫނެވެ. އެހެންވެ މި ހިދުމަތުގެ ފެންވަރު މަތިކުރުމަށް ގައުމުތަކުން ދޭ ސަމާލުކަން ވެސް ބޮޑެވެ. އޭގެ ހެއްކަކީ އިންޓަނެޓްގެ ސްޕީޑް އަވަސްކުރަން ގިނަ ގައުމުތަކުން މިހާރު 5ޖީ ނެޓްވޯކަށް ހިޖުރަ ކުރަމުން ދިއުމެވެ.

10 ޖުލައި

July 10, 2019
އިނގިރޭސިވިލާތަށް 5ޖީ، ބުރަަ މަސައްކަތްތައް ވާވޭ އަށް

އެމެރިކާ އެ ބުނާ ކަހަލަ ނުރައްކާތެރި ބަޔަކަށް ވާވޭ ޓެކްނޮލޮޖީޒް ވިޔަސް ހެޔޮކަމަށް ބަލައި، އިނގިރޭސިވިލާތުގައި 5ޖީ ނެޓްވޯކް ގާއިމުކުރުމަށް، އޮޕަރޭޓަރުން މަސައްކަތް ފަށައިފި އެވެ. އިނގިރޭސިވިލާތުގައި ޚިދުމަތްތައް އެންމެ ފުޅާ ހަތަރު އޮޕަރޭޓަރުން ވަނީ ވާވޭއާ އެކު މަސައްކަތްތައް ފަށައިފަ އެވެ.

05 ޖުލައި

July 05, 2019
5ޖީ ނެޓްވޯކް ފުރިހަމަކުރަން އަދި ވަގުތު ނަގާނެ

ދުނިޔެ އަށް 5ޖީ ތައާރުފުކުރަން ގައުމުތަކުން ބުރަ މަސައްކަތްތަކެއް އެބަ ކުރެ އެވެ. ނަމަވެސް، މި ކަމަށް އަދިވެސް އަހަރުތަކެއް ނަގާނެ އެވެ. އޮޕަރޭޓަރުންގެ ބުރަ މަސައްކަތްތަކާ އެކު ވެސް، މުޅި އާބާދީ އަށް ޚިދުމަތް ތަނަވަސްވުމަށް މުއްދަތެއް އަންދާޒާކުރުމަކީ ވެސް މި ވަގުތަށް އުނދަގޫ ކަމެކެވެ.

16 ޖޫން

June 16, 2019
5ޖީ ނެޓްވޯކެއް މުހިންމުތަ؟

ސްމާޓް ޑިވައިސްތައް ބޭނުންކުރާ ގިނަ މީހުންނަށް މުހިންމުވެގެން އުޅެނީ 5ޖީ ނެޓްވޯކެއް ނޫނެވެ. 5ޖީ ނެޓްވޯކެއް، ހަމަ ނަމެއްގައި، އެކަކު ވެސް ބޭނުމެއް ނުވާނެ އެވެ. އިންޓަނެޓް ބޭނުންކުރާ މީހުންނަށް ހުރިހާ ވެސް އެއްޗަކީ ސްޕީޑެވެ.

02 ޖޫން

June 02, 2019
ޗައިނާގައި 6ޖީ ޓެކްނޮލޮޖީ އަށް މަސައްކަތް ފަށައިފި

"ޗައިނާ މޮބައިލް" އަދި "ޗިންވާ ޔުނިވާސިޓީ" ގުޅިގެން 6ޖީ ޓެކްނޮލޮޖީ އުފައްދަން އެއްބަސްވެއްޖެ އެވެ. އެ މީހުން ވި އެއްބަސްވުމުގައި، ފުރަތަމަ ފިޔަވަހީގައި ކުރަން ކަނޑައަޅާފައި ވަނީ، 6ޖީ ޓެކްނޮލޮޖީ އުފެއްދުމުގައި، ނެޓްވޯކް "ސްޕީޑް" ކަނޑައެޅުމެވެ. މާނަ އަކީ 5ޖީ އަށް ވުރެ، 6ޖީ ނެޓްވޯކްގެ ސްޕީޑް މަތިކުރުމަށް ހާޑްވެއާ ކުންފުނިތަކަށް ފެންނަ...

19 މާޗް

March 19, 2019 1
ގެލަކްސީ އެސް10 5ޖީ: ފޯނު ޓެސްޓްކުރަން ފަށައިފި

ސެމްސަންގް ގެލަކްސީ އެސް10 5ޖީ ޓެސްޓްކުރަން ފަށައިފި އެވެ. ސެމްސަންގް ސްމާޓްފޯނެއް ޓެސްޓްކުރާ ވާހަކަ މި ބުނީ، މިއީ 5ޖީ ފޯނަކަށް ވާތީ އެވެ.

06 މާޗް

March 06, 2019 1
އެމެރިކާ ސަރުކާރާ ދެކޮޅަށް ވާވޭ ކޯޓަށް

އެމެރިކާ ސަރުކާރު ހިންގަން ތިބި މީހުންގެ އުނދަގޫ، ވާވޭ އަށް ވަރަށް ބޮޑު ވެއްޖެ އެވެ. އެމެރިކާގެ ފަސްގަނޑުގައި ވިޔަފާރިކުރިއަ ނުދިނުމުގެ އިތުރުން، ބައިވެރިން ހޯދައިގެން ވާވޭއާ ދެކޮޅަށް ދަތިކުރަން ކުރާ މަސައްކަތް ވާވޭ އަށް އޮބިއޮންނަ ވަރު ވަނީ ނުވެފަ އެވެ. އެހެންވެ، އެމެރިކާ ސަރުކާރާ ދެކޮޅަށް ކޯޓަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅަން...

25 ފެބުރުއަރީ

February 25, 2019 4
ސެމްސަންގް ގެލަކްސީ އެސް10 5ޖީ އަށް ނެޓްވޯކެއް ނެތް

އާންމު ބޭނުންތަކަށް ދޫކުރެވޭ ފެންވަރަށް އެއްވެސް ގައުމެއްގައި އަދި 5ޖީ ނެޓްވޯކް ގާއިމެއްނުކުރެވެ އެވެ. އެހެންކަމުން، ސެމްސަންގް ގެލަކްސީ އެސް10 5ޖީ، އާންމުކޮށް ބޭނުންކުރެވޭނެ ދުވަހެއް އެކަކަށް ވެސް އަދި ނޭނގެ އެވެ.

12 ފެބުރުއަރީ

February 12, 2019
ވާވޭ 5ޖީ ޓެކްނޮލޮޖީ ތައިލެންޑްގައި ޓެސްޓްކުރަނީ

ދުނިޔެ 5ޖީ ނެޓްވޯކަށް އަހުލުވެރިކުރުވަން އެންމެ އިސް ސަފުގައި މަސައްކަތްކުރާ ކުންފުނިތަކުގެ ތެރޭގައި، ޗައިނާގެ ވާވޭ ހިމެނެ އެވެ. އެ ކުންފުނިން މިހާރު ކުރާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރޭގައި، 5ޖީ ޓެކްނޮލޮޖީގެ އަޖުމަބެލުމަށްޓަކައި ތައިލެންޑްގައި ޓެސްޓް މަރުހަލާތަކެއް ހިންގުން ހިމެނެ އެވެ.

31 ޖެނުއަރީ

January 31, 2019
ހެލޯ ސީކްރެޓް: އޮރިޖިނަލް މޯބައިލް ފޯނަށް އެއްވަނަ

ފޯނުނަގާއިރު އެންމެ ފުރަތަމަ ވެސް ބުނެވޭ ބަހަކީ "ހެލޯ" އެވެ. އަދި ކޮންމެ ފޯނުކޯލަކީ ވެސް އޭގެ ޒާތުގައި "ސީކްރެޓް" ނުވަތަ ޒާތީ މުއާމަލާތެކެވެ. މި ދެ ކަންތައް އަސްލަކަށް ބަލައިގެން އުފަންވި ހެލޯ ސީކްރެޓް ބްރޭންޑުން ގެނެސްދޭ ހިދުމަތް ހެހާމެ ފައްކަލެވެ. އޮރިޖިނަލް މޯބައިލް ފޯނާއި މަޝްހޫރު އެތައް ބްރޭންޑެއްގެ އެންމެ ފަހުގެ ސްޓައިލިޝް...

25 އޯގަސްޓް

August 25, 2018 4
5ޖީ ނެޓްވޯކްތަކުން ވާވޭ އަދި ޒީޓީއީ ބޭރުކޮށްލައިފި

މުޅި ދުނިޔެ 5ޖީ ނެޓްވޯކަށް ތައްޔާރުވަނީ އެވެ. ހާޑްވެއާ އުފައްދާ ކުންފުނިތަކުން 5ޖީ އާލާތްތައް އުފައްދަނީ އެވެ. ޗައިނާގެ ވާވޭ އަދި ޒީޓީއީ ވެސް އަވަދި ނެތި "ފިފްތު ޖެނެރޭޝަން" އާލާތްތައް އުފައްދައި ޓެސްޓްކުރަނީ އެވެ.

08 މެއި

May 08, 2017 15
ޑާޓާ ބޭނުންކުރާއިރު މާ އަވަހަށް ބެޓެރީ ދަނީ ކީއްވެ؟

ޑާޓާ ބޭނުންކުރަން ފެށުމުން ބެޓެރީގެ ބާރު ހުސްވާލެއް އަވަހެވެ. މިއީ ގިނަ ބަޔަކު ތަޖުރިބާކޮށްފައި ވާނެ ކަމެކެވެ. ގޭމް ކުޅޭއިރު ވެސް އެހާ އަވަހަށް ބެޓެރީ ދެ އެވެ. މާނަ އަކީ ފޯނަށް ބުރަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަން ޖެހިފައި ވުމެވެ.

27 އެޕްރީލް

April 27, 2017
ޗައިނާގައި ފުޅާވަމުންދާ އިންޓަނެޓް ނެޓްވޯކްގައި އެޕަލް

މުޅި ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބޮޑު 4ޖީ ނެޓްވޯކް އޮތީ ޗައިނާގަ އެވެ. ޗައިނާގައި އިންޓަނެޓް ބޭނުންކުރާ މީހުން އަނދާޒާކުރަން އުނދަގޫވާ މިންވަރަށް ދަނީ އިތުރުވަމުންނެވެ. އިންޓަނެޓް އާބާދީ އަތުނުޖެހޭ މިންވަރަށް އިތުރުވެދާނެ ކަމަށް ބަލައި، 4ޖީ ނެޓްވޯކް ފުޅާކުރުމުގެ މަސައްކަތްތައް މިހާރު ވެސް ދަނީ ކުރިއަށެވެ.

02 ފެބުރުއަރީ

February 02, 2017
ވިޔަފާރިތަކަށް ސީދާ ގުޅޭނެ ސެންޓަރެއް އުރީދޫން ހަދައިފި

އުރީދޫގެ ހިދުމަތްތައް 24 ގަޑިއިރު މޮނިޓަ ކުރާނެ ޒަމާނީ ސެންޓަރެއް ގާއިމްކޮށް، ވިޔަފާރިތަކާއި އޮފީސްތަކަށް ފޯރުކޮށް ދޭ ހިދުމަތްތަކަށް ދިމާވާ މައްސަލަތައް ހައްލުކުރަން އެ ތަނަށް ސީދާ ގުޅޭނެ އިންތިޒާމު މިއަދު ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

26 ޖެނުއަރީ

January 26, 2017 5
ދިރާގުން ޑޭޓާ ޕްލޭނަކަށް 50 ޕަސެންޓް ޑޭޓާ ހިލޭ ދެނީ

ދިރާގުގެ ޑޭޓާ ޕްލޭނެއް ނަގައިގެން 50 ޕަސެންޓް ޑޭޓާ ހިލޭ ލިބޭ ޕްރޮމޯޝަނެއް މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

17 ޖެނުއަރީ

January 17, 2017 22
އުރީދޫގެ 4ޖީ+: މުޅި ރާއްޖެ ހިމެނޭ ފުރަތަމަ ނެޓްވޯކް

އެންމެ ޒަމާނީ 4ޖީ+ގެ ނެޓްވޯކަކުން މުޅި ރާއްޖެ ގުޅާލައި، ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ހިސާބުތަކަށް 4ޖީގެ ހިދުމަތް ދިން ފުރަތަމަ ކުންފުނީގެ ޝަރަފް އުރީދޫން ހޯދައިފި އެވެ.