06 ޖުލައި

July 06, 2020 3
"ފާޑުކިޔާ މީހެއްގެ ގޮތުގައި ހުންނާކަށް ބޭނުމެއް ނޫން"

ފާޑުވިދާޅުވާ ބޭފުޅެއްގެ ގޮތުގައި ހުންނަވަން ބޭނުންފުޅު ނުވާ ކަމަށާއި ބޭނުންފުޅުވަނީ މިހާރަށް ވުރެ ވެސް ބޮޑަށް އިތުބާރުކުރާ ބަޔަކަށް ފުލުހުން ހެދުން ކަމަށް، ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު އިއްޔެ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

05 ޖުލައި

July 05, 2020 7
އިންސާފުގެ ފެށުން ގުޅެނީ ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތާ: ރައީސް

ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ރައްޔިތުން އެންމެ ބޭނުންވަނީ އަދުލް އިންސާފު ގާއިމުކުރަން ކަމަށާއި އެކަމުގެ ފެށުން ގުޅިފައިވަނީ ފުލުހުންގެ ހިދުމަތާ ކަމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

July 05, 2020 11
އަވަހަށް ހަގީގަތް ހާމަނުކުރާނަމަ ވާނީ ބަދުނާމު: ރައީސް

ހައްސާސް މައްސަލަތަކުގެ ހަގީގަތް ވީހާވެސް އަވަހަކަށް ރައްޔިތުންނަށް ހާމަ ނުކުރާ ނަމަ އޭގެ ބަދުނާމު އެޅޭނީ ފުލުހުންނާއި ސަރުކާރުގެ ބޮލުގައި ކަމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު...

July 05, 2020 4
ރައީސް ފުލުހުންނަށް: ކުޑަކުދިންގެ މައްސަލައަށް ސަމާލުވޭ

އަންހެނުންނާއި ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރުމުގެ މައްސަލަތަކަށް އިތުރަށް ސަމާލުކަން ދިނުމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު، ފުލުހުންގެ ކިބައިން މިއަދު އެދިވަޑައިގެންފި...

04 ޖުލައި

July 04, 2020 34
"ފުލުހުންގެ ވެރިން އެކްޓިވިސްޓުންނަށް ވެގެން ނުވާނެ"

ފުލުހުންގެ ލީޑަޝިޕް، އެކްޓްވިސްޓުންގެ ދަރަޖައަށް ވެއްޓިގެން ނުވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެ، ފުލުހުން މިހާރު އަމަލުކުރާ ގޮތަށް ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު ޖަމީލް އަހުމަދު މިއަދު ފާޑުވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

30 ޖޫން

June 30, 2020 23
ޖިންސީ ގޯނާ: ޕްރޮފެޝަނަލް ކޮމާންޑުން މައްސަލަ ބަލަނީ

މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ ހުޅުމާލެ ފަޅުގައި އަޅާފައި އޮތް ސަފާރީއެއްގައި ކެންޔާ އަންހެނަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރި މައްސަލައިގައި ފުލުހުން އަމަލުކޮށްފައިވާ ގޮތް ބެލުމުގެ މަސައްކަތް ފުލުހުންގެ ޕްރޮފެޝަނަލް ސްޓޭންޑަޑް ކޮމާންޑުން ވެސް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ޕޮލިސް ކޮމިޝަނަރު މުހައްމަދު ހަމީދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

16 ޖޫން

June 16, 2020 10
ފޮރެންސިކް ސާވިސް ޑައިރެކްޓްރޭޓަކަށް ބަދަލުކޮށްފި

ފުލުހުންގެ ފޮރެންސިކް ސާވިސް ޑައިރެކްޓްރޭޓްގެ ދަރަޖަ އަށް ބަދަލުކޮށް، ފެމިލީ އެންޑް ޗައިލްޑް ޕްރޮޓެކްޝަން ވިންގެއް އުފައްދައިފި އެވެ.

June 16, 2020 12
އަނިޔާކުރީ ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ހުރި މީހަކަށް

ހަތަރު ފުލުހަކާ މެދު ފިޔަވަޅު އެޅީ ވައްކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންދިޔަ މީހަކަށް އަނިޔާކުރި މައްސަލައެއްގައި ކަމަށް ފުލުހުންގެ އިދާރާ އިން މިއަދު ބުނެފި...

June 16, 2020 63
އަނިޔާކުރި މައްސަލައެއްގައި 3 ފުލުހަކު ވަކިކޮށްފި

އާންމުންގެ ބަޔަކަށް އަނިޔާކުރި މައްސަލައެއްގައި ތިން ފުލުހަކު ވަޒީފާ އިން ވަކިކޮށް، އެކެއްގެ ރޭންކު ދަށްކޮށްފި އެވެ.

15 ޖޫން

June 15, 2020 6
ބްރިޖުން ފުންމާލި މީހާ ސަލާތްކުރި ފުލުހުންނަށް ހިތްވަރު

މި މަހުގެ ހަ ވަނަ ދުވަހު ސިނަމާލެ ބްރިޖު މަތިން ކަނޑަށް ފުންމާލި މީހަކު ހަތް މިނެޓް ތެރޭގައި، ސަލާމަތް ކޮށްދިން ފުލުހުންގެ އަގު ވަޒަންކޮށް ޕޮލިސް ކޮމިޝަނަރު މުހައްމަދު ހަމީދު މިއަދު...

June 15, 2020 27
6 ކިލޯގެ ޑްރަގާ އެކު ނެޓްވޯކެއް އަތުލައިގެންފި

ރާއްޖެއަށް ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެކޮށް ވިޔަފާރި ކުރާ ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ ބަޔަކު 6.8 ކިލޯގެ ކެނަބިސްއާއެކު ރޭ ހުޅުމާލެއިން ހައްޔަރު ކޮށްފި އެވެ.

13 ޖޫން

June 13, 2020 19
ރޭޕް ކޭސް: ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ބަންދުކުރަން އެދިއްޖެ

މާލޭގެ ގެސްޓް ހައުސްއެއްގައި އުމުރުން 11 އަހަރުގެ އަންހެން ކުއްޖަކު ރޭޕްކުރި މައްސަލައިގައި ހައްޔަރުކުރި މީހާގެ ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ބަންދުގައި ބަހައްޓައި ދިނުމަށް ޕޮލިސް ކޮމިޝަނަރު މުހައްމަދު ހަމީދު ޕްރޮސެކިއުޓާ ޖެނެރަލް ހުސައިން ޝަމީމްގެ އަރިހުން މިއަދު އެދިވަޑައިގެންފި އެވެ.

27 މެއި

May 27, 2020 41
ވިސްނުމަކީ ޝޮކް ދޭ ބަޑި ބޭނުންކުރުން: ސީޕީ

ކުށްކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ފަރާތުން ފެންނަ އަނިޔާވެރިކަމަށް ބަލާއިރު، މިހާރަށްވުރެ އިތުރު ބާރު ފުލުހުންނަށް ލިބެންޖެހޭ ކަމަށް ގަބޫލުކުރައްވާ ކަމަށާއި ވިސްނުމަކީ އިލެކްޓްރިކް ޝޮކް ދޭ ބަޑި ބޭނުންކުރުން ކަމަށް ކޮމިޝަނާ އޮފް ޕޮލިސް (ސީޕީ) މުހައްމަދު ހަމީދު ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

17 މެއި

May 17, 2020 2
23 ފުލުހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ

ކޮވިޑް-19 އަށް ދިވެހި ފުލުހުންގެ ތެރެއިން 23 މީހަކު ޕޮޒިޓިވް ވެފައިވާ ކަމަށް ކޮމިޝަނާ އޮފް ޕޮލިސް މުހައްމަދު ހަމީދު މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

14 މެއި

May 14, 2020 23
އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ތަހުގީގުގެ ބައްދަލުވުން އޮންލައިންކޮށް

މޯލްޑިވްސް މާކެޓިން އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ކޯޕަރޭޝަން (އެމްއެމްޕީއާރުސީ) ގެ ޚިޔާނާތާ ގުޅިގެން އެކި އިދާރާތައް ގުުޅިގެން ހިންގަމުންދާ ތަހުގީގާ ގުޅޭ ބައްދަލުވުންތައް އޮންލައިންކޮށް ކުރިއަށް ގެންދަން ފަށައިފި އެވެ.

03 މެއި

May 03, 2020 39
މިނިސްޓަރު އަމީނާއި އިސް ޓީމެއް ނަރުދު އަށް

މާލެ ފިޔަވައި އެންމެ ގިނަ މީހުން ރާއްޖޭން ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެފައިވާ ށ. ނަރުދޫގެ ހާލަތު ބެއްލެވުމަށް ހެލްތް މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ އަމީނާ އެކު ސަރުކާރުގެ އިސް ޓީމެއް އެ ރަށަށް...

May 03, 2020 2
މީޑިއާގެ އަސާސްތައް ކުރިއަރުވައި ގުޅުންބާއްވާނަން: ސީޕީ

މިނިވަން މީޑިއާގެ އަސާސްތައް ކުރިއަރުވައި މީޑިއާތަކާ އޮންނަ ގުޅުން މިހާރަށް ވުރެ ރަނގަޅުކުރާނެ ކަމަށް ޕޮލިސް ކޮމިޝަނަރު މުހައްމަދު ހަމީދު މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

27 އެޕްރީލް

April 27, 2020 11
މަހިބަދޫ ހާދިސާގެ މައުލޫމާތު ނުދޭތީ ކަންބޮޑުވެއްޖެ

އދ. މަހިބަދޫ ފަޅުގައި އަޅާފައި އޮތް ފަސް ލޯންޗާއި ދެ ޑިންގީގައި ރޯކޮށްލުމުގެ ޒިންމާ ޓެރަރިސްޓް އައިއެސް ޖަމާއަތުން އުފުލި ނަމަވެސް އެކަމާ ގުޅޭ އެއްވެސް މައުލޫމާތެއް ސަރުކާރުގެ ކަމާ ގުޚޭ އިދާރާތަކުން ހިއްސާ ނުކުރާތީ މަހިބަދޫ ކައުންސިލުން ކަންބޮޑުވެއްޖެ އެވެ.

20 އެޕްރީލް

April 20, 2020 13
ފުލުހުން ކޮތަރުތަކަށް ކާންދޭން ފަށައިފި

ބަލި ފެތުރުން ހުއްޓުމަށްޓަކައި މާލެ ސަރަހައްދު ލޮކްޑައުން ކުރުމުން ޖުމްހޫރީ މައިދާނަށް އެއްވާ ކޮތަރުތަކަށް ކާންދޭނެ ބަޔަކު ނުވެ، ކޮތަރުތައް މަރުވާން ފެށުމުން، އެ ދޫނިތަކަށް...

April 20, 2020 13
ކޮވިޑް-19: ދޮގު ފަތުރާ މީހުންނާމެދު ފިޔަވަޅު އަޅަނީ

ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅޭގޮތުން ދޮގު މައުލޫމާތު ފަތުރައި މީހުންގެ ހިތްތަކުގައި ބިރުވެރިކަން އުފެދޭ ގޮތަށް އަމަލު ކުރާ މީހުންނަށް ޖިނާއީ ފިޔަވަޅު އަޅާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު ކޮމިޝަނާ އޮފް ޕޮލިސް...

15 އެޕްރީލް

April 15, 2020 11
މިތިބީ ތައްޔާރީ ހާލަތުގައި: ސަލާމަތީ ބާރުތައް

ކޮވިޑް-19 އިން ރައްކާތެރިވުމަށް މަސައްކަތްކުރަމުން އަންނަ މި ނާޒުކު ވަގުތުގެ ފައިދާ ނަގަން ބައެއް މީހުން މަސައްކަތްކުރަމުންދާ ކަމަށާއި އެފަދަ ފުރުސަތެއް ނުދީ، ރައްޔިތުންގެ...

April 15, 2020 6
ރޭގެ އަލިފާނުގެ ހާދިސާއަަކީ ބަޔަކު ގަސްދުގައި ކުރިކަމެއް

އދ. މަހިބަދޫ ބަނދަރުގައި އަޅާފައިވާ ފަސް ލޯންޗާއި ދެ ޑިންގީއެއްގައި ރޭ ފަތިހު ބަަޔަކު ރޯކޮށްލީ ގަސްދުގައި ކަމަށް ޕޮލިސް ކޮމިޝަނަރު މުހައްމަދު ހަމީދު މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

02 އެޕްރީލް

April 02, 2020 21
މަގުތައް ޕެޓްރޯލް ކުރަން މިއަދު ނުކުންނެވީ ސީޕީ ހަމީދު

ކޮރޯނާވައިރަސް ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް އަޅަމުން އަންނަ ފިޔަވަޅުތައް އިތުރަށް ވަރުގަދަކޮށް، މިއަދު ފުރަތަމަ ފަހަރަށް މާލެ އާއި ވިލިމާލެ އާއި ހުޅުމާލޭގައި ކާފިއު ހިންގި އިރު، އެ ވަގުތުގައި މާލެތެރެ ބެލެހެއްޓުމަށް، ކޮމިޝަނަރު އޮފް ޕޮލިސް މުހައްމަދު ހަމީދު ނުކުމެވަޑައިގެން އަމަލީ ގޮތުން ޑިއުޓީ އަދާކުރައްވައިފި އެވެ.

01 އެޕްރީލް

April 01, 2020 32
ބާރަށް ސައިކަލު ދުއްވި މީހަކު ހައްޔަރުކޮށް ބަންދަށް

ބިރުވެރިކަން އުފެދޭ ގޮތަށް ބާރަށް ސައިކަލު ދުއްވި މީހަކު ހައްޔަރުކޮށް އޭނާގެ ބަންދަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން މިއަދު 15 ދުވަސް ޖަހައިފި އެވެ.

30 މާޗް

March 30, 2020 54
ޑްރަގްގެ ބޮޑު މައްސަލާގައި ހިމެނޭ މީހުން އާންމުކޮށްފި

ފުލުހުން ހިންގި ހާއްސަ އޮޕަރޭޝަނެއްގައި 61 ކިލޯގެ މަސްތުވާތަކެއްޗާ އެކު ހައްޔަރު ކުރި 11 މީހުންގެ ވަނަވަރު މިރޭ ފުލުހުން ހާމަކޮށްފި އެވެ.

29 މާޗް

March 29, 2020 14
ހުށަހަޅާ މައްސަލަ އިތުރުވީ އާއްމުންގެ އިތުބާރު ބޮޑުވީމަ

ފުލުހުންނަށް މިދިޔަ އަހަރު ހުށަހެޅި މައްސަލަތައް އިތުރުވީ އެ މުއައްސަސާއަށް އާއްމުންގެ އިތުބާރު ބޮޑުވުމުން ކަމަށް ކޮމިޝަނާ އޮފް ޕޮލިސް (ސީޕީ) މުހައްމަދު ހަމީދު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

March 29, 2020 9
ފުލުހުންގެ މަގްސަދަކީ އިތުބާރުކުރެވޭ ބަޔަކަށްވުން: ސީޕީ

ފުލުހުންގެ މަގްސަދަކީ ރައްޔިތުންނާ ވީހާ ވެސް ގާތުން މަސައްކަތްކުރާ އިތުބާރު ކުރެވޭ ބަޔަކަށް ވުން ކަމަށް ކޮމިޝަނާ އޮފް ޕޮލިސް މުހައްމަދު ހަމީދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

March 29, 2020 9
ފުލުހުންގެ ހިދުމަތަށް ގެންނަ ބަދަލު މުހިންމު: އިމްރާން

ގޮންޖެހުންތަކާއެކު ވެސް އަންނަނީ ފުލުހުންގެ ހިދުމަތަށް މުހިއްމު ބަދަލުތައް ގެންނަމުން ކަމަށް ހޯމް މިނިސްޓަރު އިމްރާން އަބްދުﷲ މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

26 މާޗް

March 26, 2020 53
61 ކިލޯގެ ޑްރަގާ އެކު 11 މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ފުލުހުން ހިންގި ހާއްސަ އޮޕަރޭޝަންއެއްގައި 61 ކިލޯގެ މަސްތުވާތަކެއްޗާ އެކު 11 މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ކޮމިޝަނާ އޮފް ޕޮލިސް މުހައްމަދު ހަމީދު ދެންމެ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.