15 އޮކްޓޯބަރ

October 15, 2020 14
ހަނގުރާމައަށް ދިޔަ ދިވެއްސަކު ރާއްޖެ އައުމުން ހައްޔަރު

ހަނގުރާމަ އަށް ދިޔަ ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ ދިވެއްސަކު ރާއްޖެ އައުމުން މިއަދު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

04 އޮކްޓޯބަރ

October 04, 2020 30
މަސްތުވާތަކެތި ސަޕްލައި މަދުވަނީ ސިޔާސީ ހިމާޔަތްނުދޭތީ

މަސްތުވާތަކެތި ސަޕްލައިކުރުން މަދުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކާމިޔާބުކުރެވެނީ އެ ތަކެތީގެ ވިޔަފާރިކުރާ މީހުންނަށް މި ސަރުކާރުން ސިޔާސީ ހިމާޔަތްނުދޭތީ ކަމަށް ހޯމް މިނިސްޓަރު އިމްރާން...

October 04, 2020 44
އަތުލައިގަތީ މަސްތުވާތަކެތީގެ އިންޓަނޭޝަނަލް ނެޓްވޯކެއް

ކަނޑުމަގުން އެތެރެކުރި ގިނަ އަދަދެއްގެ މަސްތުވާތަކެއްޗާ އެކު އިއްޔެ އައްޑޫން އަތުލައިގަތީ ޑްރަގްސްގެ ވިޔަފާރިކުރާ އިންޓަނޭޝަނަލް ގޭންގަކަށް ނިސްބަތްވާ ބައެއް ކަމަށް ޕާކިސްތާނުގެ...

03 ސެޕްޓެމްބަރ

September 03, 2020 4
ބޮޑެތި މައްސަލަތަކެއްގެ ތަހުގީގު ވާނުވާ ނޭނގިފައި!

މި އަހަރުގެ ތެރޭގައި ހިނގާފައި ހުރި ބޮޑެތި މައްސަލަތަކުގެ ތަހުގީގު ގޮސްފައިވާ ހިސާބެއް އޮޅުންފިލުވުމަށް "މިހާރު"ން ކުރި މަސައްކަތް ބޭކާރުވެއްޖެ އެވެ!

01 ސެޕްޓެމްބަރ

September 01, 2020 5
ވާނީ ފުލުހުންގެ މަރުކަޒުގެ ދެވަނަ ފިޔަވަހި ނިމިއްޖެ

ދ. ވާނީގައި ހުންނަ ޕޮލިސް ޓްރެއިނިިން ސެންޓަރުގެ ދެ ވަނަ ފިޔަވަހީގެ މަސައްކަތް ނިންމުން މިއަދު ރަސްމީކޮށް ފާހަގަކޮށްފި އެވެ.

September 01, 2020 25
ހުޅުމާލޭގެ ފުލުހުންގެ އާ މަރުކަޒު ހުޅުވައިފި

ހުޅުމާލޭގައި އިމާރާތްކުރި، ފުލުހުންގެ އާ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން މިއަދު ހުޅުވައިފި އެވެ.

06 އޯގަސްޓް

August 06, 2020 6
93 ފުލުހަކަށް މިހާތަނަށް ކޮވިޑް ޖެހިފައިވޭ: ހަމީދު

މިހާތަނަށް 93 ފުލުހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާ ކަމަށް ޕޮލިސް ކޮމިޝަނަރު މުހައްމަދު ހަމީދު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

29 ޖުލައި

July 29, 2020 60
މުޒާހަރާގައި ފުލުހުންގެ ގަޔަށް ހައްޕުނޑު ޖަހައިފި

އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީން ރޭ މާލޭގައި ކުރި މުޒާހަރާ ހުއްޓުވަން މަސައްކަތް ކުރި ފުލުހުންގެ ގަޔަށް މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިއަކު ހައްޕުނޑު ޖަހާފައިވާތީ އެ މައްސަލަ ތަހުގީގު ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފި އެވެ.

22 ޖުލައި

July 22, 2020 3
ޕޮލިސް ލެބުން ކޮވިޑަށް 10،000 ޓެސްޓް ހަދައިފި

ފުލުހުންގެ ފޮރެންސިކް ލެބުގައިި ކޮވިޑް-19 އަށް 10،000 ޓެސްޓް ހަދައިފި އެވެ.

06 ޖުލައި

July 06, 2020 3
"ފާޑުކިޔާ މީހެއްގެ ގޮތުގައި ހުންނާކަށް ބޭނުމެއް ނޫން"

ފާޑުވިދާޅުވާ ބޭފުޅެއްގެ ގޮތުގައި ހުންނަވަން ބޭނުންފުޅު ނުވާ ކަމަށާއި ބޭނުންފުޅުވަނީ މިހާރަށް ވުރެ ވެސް ބޮޑަށް އިތުބާރުކުރާ ބަޔަކަށް ފުލުހުން ހެދުން ކަމަށް، ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު އިއްޔެ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

05 ޖުލައި

July 05, 2020 7
އިންސާފުގެ ފެށުން ގުޅެނީ ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތާ: ރައީސް

ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ރައްޔިތުން އެންމެ ބޭނުންވަނީ އަދުލް އިންސާފު ގާއިމުކުރަން ކަމަށާއި އެކަމުގެ ފެށުން ގުޅިފައިވަނީ ފުލުހުންގެ ހިދުމަތާ ކަމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

July 05, 2020 11
އަވަހަށް ހަގީގަތް ހާމަނުކުރާނަމަ ވާނީ ބަދުނާމު: ރައީސް

ހައްސާސް މައްސަލަތަކުގެ ހަގީގަތް ވީހާވެސް އަވަހަކަށް ރައްޔިތުންނަށް ހާމަ ނުކުރާ ނަމަ އޭގެ ބަދުނާމު އެޅޭނީ ފުލުހުންނާއި ސަރުކާރުގެ ބޮލުގައި ކަމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު...

July 05, 2020 4
ރައީސް ފުލުހުންނަށް: ކުޑަކުދިންގެ މައްސަލައަށް ސަމާލުވޭ

އަންހެނުންނާއި ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރުމުގެ މައްސަލަތަކަށް އިތުރަށް ސަމާލުކަން ދިނުމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު، ފުލުހުންގެ ކިބައިން މިއަދު އެދިވަޑައިގެންފި...

04 ޖުލައި

July 04, 2020 34
"ފުލުހުންގެ ވެރިން އެކްޓިވިސްޓުންނަށް ވެގެން ނުވާނެ"

ފުލުހުންގެ ލީޑަޝިޕް، އެކްޓްވިސްޓުންގެ ދަރަޖައަށް ވެއްޓިގެން ނުވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެ، ފުލުހުން މިހާރު އަމަލުކުރާ ގޮތަށް ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު ޖަމީލް އަހުމަދު މިއަދު ފާޑުވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

30 ޖޫން

June 30, 2020 23
ޖިންސީ ގޯނާ: ޕްރޮފެޝަނަލް ކޮމާންޑުން މައްސަލަ ބަލަނީ

މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ ހުޅުމާލެ ފަޅުގައި އަޅާފައި އޮތް ސަފާރީއެއްގައި ކެންޔާ އަންހެނަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރި މައްސަލައިގައި ފުލުހުން އަމަލުކޮށްފައިވާ ގޮތް ބެލުމުގެ މަސައްކަތް ފުލުހުންގެ ޕްރޮފެޝަނަލް ސްޓޭންޑަޑް ކޮމާންޑުން ވެސް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ޕޮލިސް ކޮމިޝަނަރު މުހައްމަދު ހަމީދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

16 ޖޫން

June 16, 2020 10
ފޮރެންސިކް ސާވިސް ޑައިރެކްޓްރޭޓަކަށް ބަދަލުކޮށްފި

ފުލުހުންގެ ފޮރެންސިކް ސާވިސް ޑައިރެކްޓްރޭޓްގެ ދަރަޖަ އަށް ބަދަލުކޮށް، ފެމިލީ އެންޑް ޗައިލްޑް ޕްރޮޓެކްޝަން ވިންގެއް އުފައްދައިފި އެވެ.

June 16, 2020 12
އަނިޔާކުރީ ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ހުރި މީހަކަށް

ހަތަރު ފުލުހަކާ މެދު ފިޔަވަޅު އެޅީ ވައްކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންދިޔަ މީހަކަށް އަނިޔާކުރި މައްސަލައެއްގައި ކަމަށް ފުލުހުންގެ އިދާރާ އިން މިއަދު ބުނެފި...

June 16, 2020 63
އަނިޔާކުރި މައްސަލައެއްގައި 3 ފުލުހަކު ވަކިކޮށްފި

އާންމުންގެ ބަޔަކަށް އަނިޔާކުރި މައްސަލައެއްގައި ތިން ފުލުހަކު ވަޒީފާ އިން ވަކިކޮށް، އެކެއްގެ ރޭންކު ދަށްކޮށްފި އެވެ.

15 ޖޫން

June 15, 2020 6
ބްރިޖުން ފުންމާލި މީހާ ސަލާތްކުރި ފުލުހުންނަށް ހިތްވަރު

މި މަހުގެ ހަ ވަނަ ދުވަހު ސިނަމާލެ ބްރިޖު މަތިން ކަނޑަށް ފުންމާލި މީހަކު ހަތް މިނެޓް ތެރޭގައި، ސަލާމަތް ކޮށްދިން ފުލުހުންގެ އަގު ވަޒަންކޮށް ޕޮލިސް ކޮމިޝަނަރު މުހައްމަދު ހަމީދު މިއަދު...

June 15, 2020 27
6 ކިލޯގެ ޑްރަގާ އެކު ނެޓްވޯކެއް އަތުލައިގެންފި

ރާއްޖެއަށް ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެކޮށް ވިޔަފާރި ކުރާ ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ ބަޔަކު 6.8 ކިލޯގެ ކެނަބިސްއާއެކު ރޭ ހުޅުމާލެއިން ހައްޔަރު ކޮށްފި އެވެ.

13 ޖޫން

June 13, 2020 19
ރޭޕް ކޭސް: ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ބަންދުކުރަން އެދިއްޖެ

މާލޭގެ ގެސްޓް ހައުސްއެއްގައި އުމުރުން 11 އަހަރުގެ އަންހެން ކުއްޖަކު ރޭޕްކުރި މައްސަލައިގައި ހައްޔަރުކުރި މީހާގެ ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ބަންދުގައި ބަހައްޓައި ދިނުމަށް ޕޮލިސް ކޮމިޝަނަރު މުހައްމަދު ހަމީދު ޕްރޮސެކިއުޓާ ޖެނެރަލް ހުސައިން ޝަމީމްގެ އަރިހުން މިއަދު އެދިވަޑައިގެންފި އެވެ.

27 މެއި

May 27, 2020 41
ވިސްނުމަކީ ޝޮކް ދޭ ބަޑި ބޭނުންކުރުން: ސީޕީ

ކުށްކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ފަރާތުން ފެންނަ އަނިޔާވެރިކަމަށް ބަލާއިރު، މިހާރަށްވުރެ އިތުރު ބާރު ފުލުހުންނަށް ލިބެންޖެހޭ ކަމަށް ގަބޫލުކުރައްވާ ކަމަށާއި ވިސްނުމަކީ އިލެކްޓްރިކް ޝޮކް ދޭ ބަޑި ބޭނުންކުރުން ކަމަށް ކޮމިޝަނާ އޮފް ޕޮލިސް (ސީޕީ) މުހައްމަދު ހަމީދު ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

17 މެއި

May 17, 2020 2
23 ފުލުހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ

ކޮވިޑް-19 އަށް ދިވެހި ފުލުހުންގެ ތެރެއިން 23 މީހަކު ޕޮޒިޓިވް ވެފައިވާ ކަމަށް ކޮމިޝަނާ އޮފް ޕޮލިސް މުހައްމަދު ހަމީދު މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

14 މެއި

May 14, 2020 23
އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ތަހުގީގުގެ ބައްދަލުވުން އޮންލައިންކޮށް

މޯލްޑިވްސް މާކެޓިން އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ކޯޕަރޭޝަން (އެމްއެމްޕީއާރުސީ) ގެ ޚިޔާނާތާ ގުޅިގެން އެކި އިދާރާތައް ގުުޅިގެން ހިންގަމުންދާ ތަހުގީގާ ގުޅޭ ބައްދަލުވުންތައް އޮންލައިންކޮށް ކުރިއަށް ގެންދަން ފަށައިފި އެވެ.

03 މެއި

May 03, 2020 39
މިނިސްޓަރު އަމީނާއި އިސް ޓީމެއް ނަރުދު އަށް

މާލެ ފިޔަވައި އެންމެ ގިނަ މީހުން ރާއްޖޭން ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެފައިވާ ށ. ނަރުދޫގެ ހާލަތު ބެއްލެވުމަށް ހެލްތް މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ އަމީނާ އެކު ސަރުކާރުގެ އިސް ޓީމެއް އެ ރަށަށް...

May 03, 2020 2
މީޑިއާގެ އަސާސްތައް ކުރިއަރުވައި ގުޅުންބާއްވާނަން: ސީޕީ

މިނިވަން މީޑިއާގެ އަސާސްތައް ކުރިއަރުވައި މީޑިއާތަކާ އޮންނަ ގުޅުން މިހާރަށް ވުރެ ރަނގަޅުކުރާނެ ކަމަށް ޕޮލިސް ކޮމިޝަނަރު މުހައްމަދު ހަމީދު މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

27 އެޕްރީލް

April 27, 2020 11
މަހިބަދޫ ހާދިސާގެ މައުލޫމާތު ނުދޭތީ ކަންބޮޑުވެއްޖެ

އދ. މަހިބަދޫ ފަޅުގައި އަޅާފައި އޮތް ފަސް ލޯންޗާއި ދެ ޑިންގީގައި ރޯކޮށްލުމުގެ ޒިންމާ ޓެރަރިސްޓް އައިއެސް ޖަމާއަތުން އުފުލި ނަމަވެސް އެކަމާ ގުޅޭ އެއްވެސް މައުލޫމާތެއް ސަރުކާރުގެ ކަމާ ގުޚޭ އިދާރާތަކުން ހިއްސާ ނުކުރާތީ މަހިބަދޫ ކައުންސިލުން ކަންބޮޑުވެއްޖެ އެވެ.