16 އޯގަސްޓް

August 16, 2020 54
ހާމަކުރީ މިނިސްޓްރީން ދިން މައުލޫމާތު: މަބްރޫކް

ވެންޓިލޭޓަރުތަކާ ގުޅޭގޮތުން އޭރު ހާމަކުރެއްވި ހެލްތު މިނިސްޓްރީން ހިއްސާކުރި މައުލޫމާތުތައް ކަމަށާއި އެކަމުގެ ޒިންމާ ހެލްތު މިނިސްޓްރީން ނަގަން ޖެހޭނެ ކަމަށް، ކޮވިޑާ ގުޅޭގޮތުން އޭރު މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން ގެންދެވި ނޭޝަނަލް އިމަޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރު (އެންއީއޯސީ) ގެ ތަރުޖަމާނު މަބްރޫކް އަޒީޒް މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

02 ޖުލައި

July 02, 2020 60
މަބްރޫކަކީ އާންމުންނާ ދެމެދު އެޅުނު ބްރިޖެއް: އަމީން

ރާއްޖޭގެ ތާރީހުގައި ވެސް ކުރިމަތިނުވާ ވަރުގެ ސިއްހީ އެންމެ ބޮޑު ކާރިސާގެ މައުލޫމާތު ދުވަހުން ދުވަހަށް އާންމުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި އެންމެ އިސްކޮށް ހުންނެވި މުހައްމަދު މަބްރޫކް އަޒީޒަކީ ރައްޔިތުންނާއި ކަމާ ބެހޭ ފަރާތްތަކާ ދެމެދު "އެޅުނު ބްރިޖެއް" ކަމަށް ވިދާޅުވެ، ހެލްތު މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ އަމީން ރޭ އޭނާއަށް...

01 ޖުލައި

July 01, 2020 15
އިންޑިއާ އަށް ދިޔަ އެހީތެރިން ކަރަންޓީނާ ހިލާފުވެއްޖެ

ރާއްޖެއިން ނުލިބޭ ފަރުވާ ހޯދަން އާސަންދައިގެ އެހީގައި އިންޑިއާ އަށް ފޮނުވި ބަލި މީހުންގެ އެހީތެރިން އިންޑިއާގެ ކަރަންޓީން ގަވާއިދާ ހިލާފްވި ކަމުގެ ޝަކުވާ އެ މީހުން ފަރުވާ ހޯދާ...

July 01, 2020 8
މާލެ އަންނަން ހުއްދަ ނަގަންނުޖެހޭ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި

ކޮވިޑް-19 ފެތުރުން ކޮންޓްރޯލްކުރަން އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކަށް އިތުރު ލުއިތަކެއް ދީ، ރާއްޖޭގެ އެހެން ރަށްރަށުން މާލެ އަށް ދަތުރުކުރަން ހުއްދަ ނަގަން ނުޖެހޭ ގޮތަށް ސަރުކާރުން...

30 ޖޫން

June 30, 2020 10
ހުއްދަނެތި ރޭގަނޑު 11 ޖަހަންދެން ބޭރުގައި އުޅެވޭނެ

ކޮވިޑް-19ގެ ސަބަބުން މާލެ ސަރަހައްދުގައި އިއުލާންކޮށްފައިވާ ލޮކްޑައުނަށް ދިން ލުއިތަކާ އެކު މާދަމާ އިން ފެށިގެން ރޭގަނޑު 11 ޖަހަންދެން ހުއްދަ ނެތި ބޭރުގައި އުޅެވޭ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

28 ޖޫން

June 28, 2020 3
ބޮޑެތި ފަރުވާ ބޭނުންވާ 37 މީހަކު މާދަމާ ފުރާނެ

ކޮވިޑް-19 އިން ރައްކާތެރިވުމުގެ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން، ރާއްޖެ އާއި އެހެން ބައެއް ގައުމުތަކުގެ ބޯޑަރު ބަންދުކުރުމުން، ބޮޑެތި ބަލިތަކުގެ ފަރުވާ އަށް ބޭރަށް ނުދެވި ތިބި މީހުންގެ ތެރެއިން 37 މީހަކު މާދަމާ އިންޑިއާ އަށް ފުރާނެ ކަމަށް ސަރުކާރުން ރޭ ބުނެފި އެވެ.

21 ޖޫން

June 21, 2020 10
ކޮވިޑް ޖެހުނު ދެ މީހަކު ވެންޓިލޭޓަރަށް ލައިފި

ކޮވިޑް-19 ޖެހުނު މީހުންގެ ތެރެއިން ހާލުބޮޑުވި ދެ މީހަކު ވެންޓިލޭޓަރަށް ލާފައިވާ ކަމަށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން މިރޭ ބުނެފި އެވެ.

19 ޖޫން

June 19, 2020 4
މާމެންދޫ، ގެމަނަފުށި މޮނިޓަރިންއަށް ލާން ގޮތް ނިންމަނީ

މާލެ އިން ގއ. މާމެންދު އަށް ދިޔަ މީހެއްގެ ގައިން ކޮވިޑް-19 ފެނިފައި ވާތީ، އެ ރަށާއި އެ މީހާއާ އެކު ދަތުރުކުރި އިތުރު ބަޔަކު ތިބި އެ އަތޮޅު ގެމަނަފުށި މޮނިޓަރިންގެ ހާލަތަށް ބަދަލުކުރުމާ...

June 19, 2020 19
މަޖިލީހުގެ އިދާރާގެ 29 މުވައްޒަފަކު އެކަހެރިކޮށްފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާގެ މުވައްޒަފަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވުމާ ގުޅިގެން އެ އިދާރާގެ 29 މުވައްޒަފަކު އެކަހެރިކޮށްފި އެވެ.

17 ޖޫން

June 17, 2020 34
މަޖިލީހުގެ އިދާރާގެ މުވައްޒަފަކު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާގެ މުވައްޒަފަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ އެވެ.

15 ޖޫން

June 15, 2020 18
"ގޭގައި ތިބި މީހުންނަށް ބަލި ގެންދާ މީހަކަށް ނުވާތި"

މާލެ އިން ކޮވިޑް-19 ފެނުމާއެކު އިއުލާންކޮށްފައިވާ ލޮކްޑައުން އަށް މާދަމާ އިން ފެށިގެން ބޮޑެތި ލުއިތަކެއް ދޭއިރު އަދިވެސް ބައްޔާ މެދު ސަމާލުވެގެން އުޅުމަށާއި ގޭގައި ތިބި އުމުރުން...

June 15, 2020 41
"ދުބާއީ ކުންފުނިން އުޅެނީ ވެންޓިލޭޓަރު ނުލިބިގެން"

ދުބާއީގެ އެގްޒެކިއުޓާސް ޖެނެރަލް ޓްރޭޑިންއާ ހަވާލުކޮށްގެން ރާއްޖެ އަށް ހޯދަން އުޅޭ 75 ވެންޓިލޭޓަރު ނުލިބިގެން އުޅެނީ އެ ކުންފުންޏާ ހަވާލުކޮށްފައިވާ ބާވަތުގެ ވެންޓިލޭޓަރު ހޯދަން...

12 ޖޫން

June 12, 2020 55
އައްޑޫގައި މީހަކު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

އައްޑޫ ގަމުގައި ހުންނަ އީކުއޭޓާ ވިލެޖްގެ ކަރަންޓީނު ފެސިލިޓީގައި ކަރަންޓީނު ކޮށްފައިވާ އުމުރުން 65 އަހަރުގެ އަންހެނަކު ކޮވިޑް-19 އަށް މިއަދު ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ އެވެ.

10 ޖޫން

June 10, 2020 72
ލުއިތައް އިއުލާންކުރަން ހަމަޖެއްސި ޕްރެސް ކެންސަލްކޮށްފި

ކޮވިޑް-19 އިން ރައްކާތެރިވާން މާލެ ސަރަހައްދުގައި އިއުލާންކޮށްފައިވާ ލޮކްޑައުނަށް ލުއި ދިނުމުގެ މަރުހަލާގެ ދެ ވަނަ ފިޔަވަހީގައި ހިމެނޭ ކަންކަން އިއުލާނުކުރަން މިރޭ ބާއްވަން ހަމަޖެއްސި ޕްރެސް ކޮންފަރެންސް ކެންސަލްކޮށްފި އެވެ.

06 ޖޫން

June 06, 2020 50
ކޮވިޑަށް ޓެސްޓްކުރާ މެޝިނެއް މައްސަލަ ޖެހިއްޖެ

ކޮވިޑް-19 އަށް ޓެސްޓްކުރަން އައިޖީއެމްއެޗްގައި ބޭނުންކުރާ އެކްސްޓްރެކްޝަން މެޝިނެއް މައްސަލަ ޖެހިފައިވާ ކަމަށާއި އެހެން ނަމަވެސް ޓެސްޓްކުރެވޭ އަދަދަށް އެހާ ބޮޑު ބަދަލެއް ނާންނަ ކަމަށް ނެޝަނަލް އިމަޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

03 ޖޫން

June 03, 2020 16
މިއީ ކާރިސާގެ ވަގުތުކަން ހަނދާން ނައްތާލައިގެން ނުވާނެ

ދިވެހިން މިވަގުތު ތިބީ ކާރިސާގެ ވަގުތެއްގައިކަން ހަނދާން ނައްތާލައިގެން ނުވާނެ ކަމަށް ނޭޝަނަލް އިމަޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރު (އެންއީއޯސީ) ން ރޭ ބުނެފި އެވެ.

02 ޖޫން

June 02, 2020 37
އޭޑީކޭއިން ކޮވިޑް ޓެސްޓެއް ހަދައިދޭނީ 675ރ. އަށް

އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލުން ކޮވިޑް-19 ގެ ޓެސްޓެއް ހަދައިދެނީ 675ރ. އަށް ކަމަށް ސަރުކާރުން މިރޭ ބުނެފި އެވެ.

June 02, 2020 9
ކޮވިޑް-19 އިން އިތުރު 120 މީހަކު ރަނގަޅުވެއްޖެ

ރާއްޖެ އިން ކޮވިޑް-19 ޖެހުނު މީހުންގެ ތެރެއިން އިތުރު 120 މީހަކު ރަނގަޅުވެއްޖެ ކަމަށް އެޗްޕީއޭ އިން މިރޭ ބުނެފި އެވެ. މިއާއެކު އެ ބަލިން ރަނގަޅުވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު މިހާރު ވަނީ 608...

01 ޖޫން

June 01, 2020 13
ކުލި ނުދެއްކި ރަށަށް ބަދަލުވާ އަދަދު އިތުރުވަނީ!

ދަރުބާރުގޭގައި މިހާރު ކުރިއަށް ދާ ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ތަރުޖަމާނު މަބްރޫކް އަޒީޒު ވިދާޅުވީ

June 01, 2020 2
ކޮވިޑް-19 އިން 453 މީހަކު ރަނގަޅުވެއްޖެ

ރާއްޖެއިން ކޮވިޑް-19 ޖެހުނު މީހުންގެ ތެރެއިން މިހާތަނަށް 453 މީހަކު ރަނގަޅުވެއްޖެ ކަމަށް އެންއީއޯސީ އިން މިރޭ ހާމަކޮށްފި އެވެ.

31 މެއި

May 31, 2020 42
އިތުރު 101 ކޭސް، ގިނައީ ތޮއްޖެހިގެން އުޅޭ ބިދޭސީން

އިއްޔެ އިރު އޮއްސި 6:00 އިން މިއަދުގެ 6:00 އަށް 101 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެފައިވާ ކަމަށާއި އެކަމަކު މީގެ ތެރޭގައި ގިނައީ ކުރީގެ ކްލަސްޓާތަކާ ގުޅުން ހުރި ކޮންޓެއިންމަންޓް ސައިޓްތަކުގައި އުޅޭ ބިދޭސީން ކަމަށް އެންއީއޯސީ އިން މިރޭ ބުނެފި އެވެ.

May 31, 2020 15
ކްލަސްޓާތަކާ ގުޅުމެއް ނެތް ކޭސްތައް މަދު: އެންއީއޯސީ

ރާއްޖެއިން ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެ މިހާތަނަށް ރަނގަޅު ނުވެ ތިބި މީހުންގެ ތެރެއިން ކްލަސްޓާއަކާ ގުޅުމެއް ނެތް ވަކިވަކި ކޭސްތަކުގެ ގޮތުގައި ތިބީ އެންމެ 87 މީހުން ކަމަށް ނެޝަނަލް...

May 31, 2020 13
ބަލި ޖެހުނު 24 ޕަސެންޓް މީހުން ރަނގަޅު ވެއްޖެ

ރާއްޖެއިން މިހާތަނަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހުނު މީހުންގެ ތެރެއިން 24 ޕަސެންޓް މީހުން ރަނގަޅުވެއްޖެ އެވެ.

27 މެއި

May 27, 2020 46
ލޮކްޑައުން ލުއިކުރަން 50 ކޭސް ގިނައެއްނޫން: އެޗްޕީއޭ

ކޮރޯނާވައިރަސް ފެތުރޭތީ މާލެ ސަރަހައްދުގައި އިއުލާންކޮށްފައިވާ ލޮކްޑައުން އަށް ލުޔެއް ދެވޭ ވަރަށް އެބަލީގެ ކޭސްތައް މަދުވެއްޖެ ކަމަށާއި ދުވާލަކަށް 50 އަކަށް ކޭސް ފެނުމަކީ ގިނަ އަދަދެއް ނޫން ކަމަށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީން މިރޭ ބުނެފި އެވެ.

26 މެއި

May 26, 2020 28
ލޮކްޑައުން ލުއިކުރަން ދުވާލަކަށް 50 ކޭސް ގިނައެއްނޫން

މަގުމައްޗަށް ރޭ ވެއްޓިފައި އޮތް ބިދޭސީއަކު އައިޖީއެމްއެޗަށް ގެންދިޔަ އިރު މަރުވެފައިވާ ކަމަށާއި އޭނާ ވަނީ ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްް ވެފައި ކަމަށް އެންއޯއައިސީ އިން ދެންމެ ބުނެފި އެވެ.

May 26, 2020 19
ދުވަސްވީ މީހުންގެ ރެންޑަމް ސާމްޕަލް ނެގުން ހުއްޓާލައިފި

އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންގެ މެދުގައި ކޮވިޑް-19 ފެތުރިފައިވާ މިންވަރު ބެލުމަށްޓަކައި މިހާތަނަށް ނަގަމުން އައި ގޮތަށް ސާމްޕަލް ނެގުން އެޗްޕީއޭ އިން ހުއްޓާލައިފި އެވެ.

24 މެއި

May 24, 2020 23
ކޮވިޑް19: ރަނގަޅުވިތޯ ބަލާނީ 21 ދުވަސް ފަހުން

ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވާ މީހުންގެ ތެރެއިން ހައި ރިސްކް، އެކަމަކު ބަލީގެ އަލާމާތްތައް ނުހުންނަ މީހުން ރަނގަޅުވިތޯ ބަލަން ދެން ޓެސްޓް ކުރާނީ ޕޮޒިޓިވްކަން އެނގޭތާ 21 ދުވަސް ފަހުން ކަމަށް އެޗްޕީއޭ އިން ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

23 މެއި

May 23, 2020 18
ވެކްސިނެއް ލިބެންދެން މުޖުތަމައުގައި ބަލި އޮންނާނެ

ރިލީފް ޕެކޭޖްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަރަންޓާއި ފެނުގެ ޑިސްކައުންޓްގެ ގޮތުގައި މިހާތަނަށް 60 މިލިއަން ރުފިޔާ ހޭދަކޮށްފައިވާ ކަމަށް ސަރުކާރުން ދެންމެ ބުނެފި އެވެ.

May 23, 2020 32
އޭޑީކޭއިން ކޮވިޑަށް ޓެސްޓްކުރަން ސަރުކާރުން އަގުދޭނެ

ކޮވިޑް-19 އަށް ޓެސްޓްކުރުމުގެ މަސައްކަތް އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލުން އަންނަ އާދީއްތަ ދުވަހު ފަށާނެ ކަމަށާއި އާސަންދަ މެދުވެރިކޮށް، އެ ހިދުމަތަށް ސަރުކާރުން އަގު ދައްކާނެ ކަމަށް ނެޝަނަލް...