27 މެއި

May 27, 2020 26
ލޮކްޑައުން ލުއިކުރަން 50 ކޭސް ގިނައެއްނޫން: އެޗްޕީއޭ

ކޮރޯނާވައިރަސް ފެތުރޭތީ މާލެ ސަރަހައްދުގައި އިއުލާންކޮށްފައިވާ ލޮކްޑައުން އަށް ލުޔެއް ދެވޭ ވަރަށް އެބަލީގެ ކޭސްތައް މަދުވެއްޖެ ކަމަށާއި ދުވާލަކަށް 50 އަކަށް ކޭސް ފެނުމަކީ ގިނަ އަދަދެއް ނޫން ކަމަށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީން މިރޭ ބުނެފި އެވެ.

26 މެއި

May 26, 2020 28
ލޮކްޑައުން ލުއިކުރަން ދުވާލަކަށް 50 ކޭސް ގިނައެއްނޫން

މަގުމައްޗަށް ރޭ ވެއްޓިފައި އޮތް ބިދޭސީއަކު އައިޖީއެމްއެޗަށް ގެންދިޔަ އިރު މަރުވެފައިވާ ކަމަށާއި އޭނާ ވަނީ ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްް ވެފައި ކަމަށް އެންއޯއައިސީ އިން ދެންމެ ބުނެފި އެވެ.

May 26, 2020 19
ދުވަސްވީ މީހުންގެ ރެންޑަމް ސާމްޕަލް ނެގުން ހުއްޓާލައިފި

އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންގެ މެދުގައި ކޮވިޑް-19 ފެތުރިފައިވާ މިންވަރު ބެލުމަށްޓަކައި މިހާތަނަށް ނަގަމުން އައި ގޮތަށް ސާމްޕަލް ނެގުން އެޗްޕީއޭ އިން ހުއްޓާލައިފި އެވެ.

24 މެއި

May 24, 2020 23
ކޮވިޑް19: ރަނގަޅުވިތޯ ބަލާނީ 21 ދުވަސް ފަހުން

ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވާ މީހުންގެ ތެރެއިން ހައި ރިސްކް، އެކަމަކު ބަލީގެ އަލާމާތްތައް ނުހުންނަ މީހުން ރަނގަޅުވިތޯ ބަލަން ދެން ޓެސްޓް ކުރާނީ ޕޮޒިޓިވްކަން އެނގޭތާ 21 ދުވަސް ފަހުން ކަމަށް އެޗްޕީއޭ އިން ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

23 މެއި

May 23, 2020 18
ވެކްސިނެއް ލިބެންދެން މުޖުތަމައުގައި ބަލި އޮންނާނެ

ރިލީފް ޕެކޭޖްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަރަންޓާއި ފެނުގެ ޑިސްކައުންޓްގެ ގޮތުގައި މިހާތަނަށް 60 މިލިއަން ރުފިޔާ ހޭދަކޮށްފައިވާ ކަމަށް ސަރުކާރުން ދެންމެ ބުނެފި އެވެ.

May 23, 2020 32
އޭޑީކޭއިން ކޮވިޑަށް ޓެސްޓްކުރަން ސަރުކާރުން އަގުދޭނެ

ކޮވިޑް-19 އަށް ޓެސްޓްކުރުމުގެ މަސައްކަތް އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލުން އަންނަ އާދީއްތަ ދުވަހު ފަށާނެ ކަމަށާއި އާސަންދަ މެދުވެރިކޮށް، އެ ހިދުމަތަށް ސަރުކާރުން އަގު ދައްކާނެ ކަމަށް ނެޝަނަލް...

22 މެއި

May 22, 2020 29
އެންމެ އަވަހަށް ވެސް ސްކޫލްތައް ހުޅުވޭނީ އަންނަ މަހުގެ 14 ގައި

ސްކޫލްތަކުގައި ކިޔަވައިދޭން ފެށުމަށް ތިން ސިނާރިއޯއެއް ސަރުކާރުން ވަނީ ހަދާފައި. އެކަމަކު، އޭގެ ތެރެއިން އަމަލުކުރާނެ ސިނާރިއޯއެއް ކަނޑައަޅާނީ ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅޭ ކަންކަމުގައި ސަރުކާރަށް ލަފާދޭ ޓެގްގެ ނިންމުންތަކަށް ރިއާޔަތްކޮށް ކަމަށް މަބްރޫކް ވިދާޅުވި. އެ ޕްލޭންތައް ފައިނަލް ކުރުމަށް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ގެންދަނީ ކަމާ ގުޅޭ...

May 22, 2020 33
އޮފީސްތަކުގެ މަސައްކަތު ގަޑި ޝިފްޓަށް ބަހާލާ: މަބްރޫކް

ކޮވިޑް-19ގެ ސަބަބުން އިއުލާންކޮށްފައިވާ ލޮކްޑައުން ހާލަތަށް ލުއިތަކެއް ދިނުމުމުން، އޮފީސްތަކުގެ މަސައްކަތު ގަޑިތައް ޝިފްޓްތަކަށް ބަހާލައިގެން ކުރުމަށް ކޮވިޑް-19 އަށް ހާއްސަ...

May 22, 2020 18
ދިމާވާނެ މީހުންގެ ގްރޫޕެއް ހަދަން ޖެހޭ: މަބްރޫކް

ކޮވިޑް-19އާ ގުޅިގެން މާލެ ސަރަހައްދު ލޮކްޑައުންކޮށްފައިވާ އިރު، ލޮކްޑައުންގެ ހާލަތު އުވާލުމުން ދެން ކޮންމެ މީހަކުވެސް ބައްދަލުވާ މީހުން ފާހަގަކޮށް ވަކި ގްރޫޕެއް ހެދުން މުހިންމު...

19 މެއި

May 19, 2020 27
ސިޔާސީ މީހުންނާ ވިސްނުމުގެ ތަފާތެއް އެބައުޅޭ

ރާއްޖެ އިން ކޮވިޑް-19 އަށް އިތުރު 37 މީހަކު މިއަދު ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ ކަމަށް އެޗްޕީއޭ އިން ބުނެފި އެވެ.

18 މެއި

May 18, 2020 12
އިތުރު 12 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

ކޮވިޑް-19އާ ޖެހި ހާލުބޮޑުވެގެން ވެންޓިލޭޓަރުގައި ފަރުވާދެމުން އައި އެކަކު ހާލު ރަނގަޅުވެ ވެންޓިލޭޓަރުން ނަގައިފި އެވެ.

17 މެއި

May 17, 2020 14
އިތުރު ހަތަރު ދިވެއްސަކު ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

ރާއްޖެ އިން ކޮވިޑް-19 އަށް އިތުރު ފަސް މީހަކު ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ ކަމަށް އެޗްޕީއޭ އިން ދެންމެ ބުނެފި އެވެ.

May 17, 2020 43
ލެބް ޓެކްނީޝަނުންގެ ކިބައިން މަބްރޫކް މާފަށް އެދިއްޖެ

ކޮވިޑް-19ގެ ޓެސްޓްތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން ނެޝަނަލް އިމަޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރު (އެންއީއޯސީ)ގެ ތަރުޖަމާން މުހައްމަދު މަބްރޫކް އަޒީޒް ދެއްކެވި ވާހަކައެއްގައި އާ މެޝިންތައް ގެނައުމުން ލެބް...

15 މެއި

May 15, 2020 21
ބަންގްލަދޭޝްގެ 500 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ފޮނުވާލަނީ

ރާއްޖޭގައި ތިބި ބަންގްލަދޭޝް މީހުން ގޮވައިގެން ދެ ފްލައިޓެއް މާދަމާ އެ ގައުމަށް ދާނެ ކަމަށް ނޭޝަނަލް އިމަޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރު (އެންއީއޯސީ) ން ރޭ ބުނެފި އެވެ.

May 15, 2020 13
"މާބަނޑުމީހާ ފުރަން ވަރަށް އަވަހަށް ހުއްދަ ދިން"

ފަރުވާ ހޯދަން ރަށުން ބޭރަށް ނުދެވުމުގެ ސަބަބުން އއ. ތޮއްޑޫން މާބަނޑު އަންހެނެއްގެ ބަނޑުގައިވާ ދަރިފުޅު މަރުވި މައްސަލައިގައި، އެ އަންހެންމީހާ ރަށުން ބޭރަށް ދާން ބޭނުންވާ ހުއްދަ...

May 15, 2020 85
ނަހުލާ ރިސޯޓުގައި މަޑުކުރަނީ އޯނަރެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން

ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން މިނިސްޓަރު އާއިޝަތު ނަހުލާ ރިސޯޓެއްގައި މަޑުކުރައްވަނީ އޯނަރެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން ކަމަށް ކޮވިޑް-19 ގެ ތަރުޖަމާން މަބްރޫކް އަބްދުލް އަޒީޒް މިރޭ...

14 މެއި

May 14, 2020 9
ހީކުރިވަރަށް ސާޖެއް އަދި ނާދޭ: ޑރ. އަފްޒަލް

ރާއްޖެ އިން ރޭ 12 އިން ފެށިގެން މި ވަގުތާ ހަމައަށް 27 މީހަކު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެ، ޖުމްލަ އަދަދު 982 އަށް އަރައިފި އެވެ.

May 14, 2020 40
މަބްރޫކް: ބޭނުންވި ގޮތަށް އެންމެ ގާތުގައި

ކޮވިޑް-19ގެ ތަރުޖަމާން، މުހައްމަދު މަބްރޫކް އަޒީޒްގެ ވާހަކަތައް ކޮންމެ ދުވަހަކު އަޑުއެހުމަކީ ރާއްޖެ މިއޮތް ބަލިމަޑުކަމުގައި، މިހާރު އާއްމުންގެ ދިރިއުޅުމުގެ އެއްބަ އެވެ. ކިޔައިދީ،...

May 14, 2020 73
ގެއްލުނު އެކަކު އޮތީ ވެންޓިލޭޓަރުގައި

ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެފައިވާ ހަތް މީހަކު އުޅޭ ތަނެއް ނޭނގިގެން ހޯދަމުން ދަނިކޮށް، އޭގެ ތެރެއިން އެކަކު އޮތީ ވެންޓިލޭޓަރުގައި ކަން ފަހުން އެނގުނު ކަމަށް ނޭޝަނަލް އިމަޖެންސީ...

13 މެއި

May 13, 2020 33
މަޝްހޫރު ވިޔަފާރިވެރިޔާ ހުސައިން އަބްދުﷲ އަވަހާރަވެއްޖެ

ރޭގެ 12 އިން ފެށިގެން މިހާތަނަށް 51 މީހަކު ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ ކަމަށް އެޗްޕީއޭ އިން ދެންމެ ބުނެފި އެވެ. މި އަދަދާ އެކު ޕޮޒިޓިވްވި ޖުމްލަ މިހާރު ވަނީ 955 އަށް އަރައިފަ އެވެ.

May 13, 2020 28
ޓެސްޓް ކުރެވޭ އަދަދު 1000 އަށް ވުރެ މަތިކުރަނީ

މެޝިންތައް ލިބުމާ އެކު ރާއްޖޭގައި ކޮވިޑް-19 އަށް ޓެސްޓްކުރާ ސާމްޕަލްތަކުގެ އަދަދު ދުވާލަކު 1000 އަށް ވުރެ އިތުރުކުރެވޭނެ ކަމަށް ސަރުކާރުން މިރޭ ބުނެފި އެވެ.

12 މެއި

May 12, 2020 9
ގައުމަށްޓަކައި ނަރުހުން ވަނީ ބޮޑު ގުރުބާނީއެއް:މަބްރޫކް

ބައިނަލްއަގުވާމީ ނަރުހުންގެ ދުވަސް މިއަދު ފާހަގަކުރާއިރު، ގައުމަށް ކުރިމަތިވެފައި އޮތް ބަލިމަޑުކަމުގައި އަމިއްލަ ފުރާނަ އަށް ބެލުމެއް ނެތި ރާއްޖެ ސަލާމަތްކުރަން ނަރުހުން ވަމުން...

May 12, 2020 19
"ނިއު ނޯމަލް"ގެ އުސޫލުތައް އެކުލަވާލައި އާންމުކުރާނެ

ކޮވިޑް-19ގެ ސަބަބުން ދިރިއުޅުމަށް ގެންނަން ޖެހޭ ބަދަލުތަކާ އެކު "ނިއު ނޯމަލް" ގައި އަމަލުކުރަންޖެހޭ އުސޫލުތައް މިހާރު ތައްޔާރުކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ކޮވިޑް-19 އަށް ސަރުކާރުން...

11 މެއި

May 11, 2020 40
އިތުރު 35 މީހަކު ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

ކުރިއަށް ދެ ތިން ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ކުރިމަތިލަނީ، ކޮވިޑް 19ގެ ސާޖަށް ކަމަށާއި އެހެންވެ، އެކަމާ ބެހޭ ތައްޔާރުތައް އޮތީ ވެފައި ކަމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު އަލީ ވަހީދު ދެންމެ...

May 11, 2020 13
ދުބާއީ ކުންފުނީގެ ގިނަ ވެންޓިލޭޓަރުތައް މި މަހު ލިބޭނެ

ރާއްޖެ އަށް 75 ވެންޓިލޭޓަރު ގެންނަން ހަވާލުކޮށްފައިވާ ޔުނައިޓެޑް އަރަބް އެމިރޭޓްސްގެ ކުންފުނި، އެގްޒެކިއުޓާސް ޖެނެރަލް ޓްރޭޑިން އިން މި މަހުގެ ތެރޭގައި ރާއްޖެ އަށް 45 ވެންޓިލޭޓަރު...

09 މެއި

May 09, 2020 16
އިތުރު 25 މީހަކު ޕޮޒިޓިވްވެ ޖުމްލަ އަދަދު 790

ކޮވިޑް-19 އަށް މިއަދު އިތުރު 22 މީހަކު ރާއްޖޭން ޕޮޒިޓިވްވެ މިހާތަނަށް މި ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު 766 އަށް އަރައިފި އެވެ.

08 މެއި

May 08, 2020 29
މާލެއިން ރަށަށް ދާނަމަ މުޅި ރާއްޖެއަށް ބަލި ފެތުރިދާނެ

މާލޭގައި ތިބި މީހުން އަވަސް އަރުވާލައިގެން ރަށަށް ދާން އުޅެފި ނަމަ މުޅި ރާއްޖެ އަށް ބަލި ފެތުރުމުގެ ފުރުސަތު އެބައޮތް ކަމަށް ކޮވިޑް-19 އަށް ހާއްސަ ތަރުޖަމާން މުހައްމަދު މަބްރޫކް އަޒީޒް ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

May 08, 2020 61
ޝީނާގެ ކަންބޮޑުވުން: ޓެސްޓްކުރެވޭލެއް ވަރަށް މަދު!

އާއްމުންގެ ތެރޭގައި ކޮވިޑް-19 ފެތުރެމުންދާ މިންވަރަށް ބަލާއިރު މިދިޔަ ބުދަ ދުވަހު އެކަނި ވެސް ބަލި ޖެހިފައި ތިބި ގާތްގަނޑަކަށް 300 މީހުން ފެންނަން ޖެހުނަސް އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި...

May 08, 2020 19
ގޭގެއަށް ތަށިބަރި ފޮނުވުން ހުއްޓާލަން އެދެފި

ކޮންމެހެން ފޮނުވަން ޖެހިގެން ނޫނީ މި ދުވަސްވަރު ގޭގެއަށް ތަށިބަރި ފޮނުވުން ހުއްޓާލަން އެޗްޕީއޭއިން އިލްތިމާސްކޮށްފި އެވެ.

07 މެއި

May 07, 2020 98
ބޭރަށް ދާ މީހުންގެ ފަރާތުން ގޭތެރެއަށް ވައިރަސް!

ދައުލަތުގެ ހަރަދުތައް ކޮންްމެ ހަފުތާއެއްގެ ވެސް ހޯމަ ދުވަހު ފިނޭންސުން އާންމު ކުރަމުން ގެންދާނެ ކަމަށް މިނިސްޓަރު އިބްރާހިމް އަމީރު ދެންމެ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

May 07, 2020 11
ރަށަށްދާން ބޭނުންވާ 42 މީހަކު ކަރަންޓީންކޮށްފި

ކުރު މުއްދަތަކަށް މާލެ އައިސް ރަށަށް ނުދެވިފައި ތިބި މީހުންގެ ތެރެއިން ރަށަށް ދާން ބޭނުންވާ 42 މީހަކު ކަރަންޓީން ކޮށްފައިވާ ކަމަށް އެންއީއޯސީން ބުނެފި އެވެ.

06 މެއި

May 06, 2020 32
ހުރިހާ ރަށެއްގައި ވެސް ޕީޕީއީ ހުންނާނެ: މަބްރޫކް

ރާއްޖެ އިން ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ އަދަދު 600 އަށް މިއަދު އަރައިފި އެވެ.

May 06, 2020 9
މަނަދޫ ކޭސް: ޕޮޒިޓިވް، ނެގެޓިވް، ޕޮޒިޓިވް

ނ. މަނަދޫން ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވި މީހާގެ ދެ ވަނަ ޓެސްޓު ނެގެޓިވް ވުމުން ކުރި ތިން ވަނަ ޓެސްޓުން އޭނާ އަނެއްކާ ވެސް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ ކަމަށް މިރޭ ބުނެފި އެވެ.

May 06, 2020 5
ކޮވިޑް-19 އިން އިތުރު ދެ ދިވެއްސަކު ރަނގަޅުވެއްޖެ

ރާއްޖެއިން ކޮވިޑް-19 ޖެހުނު އިތުރު ދެ ދިވެއްސަކު ރަނގަޅުވެ ރާއްޖޭން މި ބަލި ޖެހި ރަނގަޅުވި މީހުންގެ އަދަދު 20 އަށް އަރައިފި އެވެ.

05 މެއި

May 05, 2020 38
މަނަދޫ ކޭސް: ޕޮޒިޓިވް، ނެގެޓިވް، ޕޮޒިޓިވް

ފިޓްޖެހިގެން އައިޖީއެމްޗަށް ގެންދިޔަ ބަންގްލަދޭޝްގެ މީހާ މީގެ އިރުކޮޅެއް ކުރިން މަރުވެއްޖެ އެވެ. އެ މީހާ ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންގޮސް ޓެސްޓް ކުރިއިރު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެފައިވާ ކަމަށް އެޗްޕީއޭ އިން ރޭ ފަތިހު ބުނެފައި ވެ އެވެ.