26 ޖެނުއަރީ

January 26, 2020 13
ޕެވިލިއަންގެ ދެ މައްސަލައެއް ކޯޓުގައި

ޕެވިލިއަން ހުސްކުރަން އެމްޑަބްލިއުއެސްސީން ސިބްކޯ އަށް ދިން ނޯޓިސް ބާތިލް ކުރުމުގެ އަމުރަކަށާއި އެމްޑަބްލިއުއެސްސީ އަށް ލިބެންޖެހޭ ފައިސާ ހޯދުމަށް ސިވިލް ކޯޓަށް މައްސަލައެއް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

16 ނޮވެމްބަރ

November 16, 2019 16
ސިޔާސީ ނުފޫޒަކީ ކުޅިވަރަށް ލިބޭ ނިކަމެތިކަން: ޝަވީދު

ރާއްޖޭގެ ކުޅިވަރަށް ލިބޭނެ އެންމެ ބޮޑު ނިކަމެތިކަމަކީ ގައުމީ ކުޅިވަރު އެސޯސިއޭޝަންތަކުގެ ތެރެއަށް ތިން ވަނަ ފަރާތެއްގެ ސިޔާސީ ނުފޫޒު ވަދެ އެ ކުޅިވަރެއް ހަލާކުވެގެންދިއުން ކަމަށް...

November 16, 2019 7
އޮލިމްޕިކް ކޮމިޓީގެ ގަވާއިދުން އެތުލީޓުންނަށް ބާރުތަކެއް

ހިންގާ ގަވާއިދުގައި އެތުލީޓުންނަށް (ކުޅުންތެރިން) ބާރު ލިބޭގޮތަށް އެތުލީޓްސް ކޮމިޝަން އުފައްދައި، މޯލްޑިވްސް އޮލިމްޕިކް ކޮމިޓީ (އެމްއޯސީ)ގެ އަސާސީ ގަވާއިދަށް ގިނަ ބަދަލުތަކެއް...

02 ޖެނުއަރީ

January 02, 2019 19
"ކުޅިވަރުގެ އެންމެ ނުފޫޒު ގަދަ މީހާ"

އާ ސަރުކާރެއް މިއައީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފުޓްބޯޅައިގައި ހާލަތު ދަށްވެ، އެހީތެރިކަމަށް ބޭނުންވެފައި އޮތް ދަނޑިވަޅެއްގަ އެވެ. ސިޔާސީ ހަލަބޮލިކަން މަޑުޖެހި، ގައުމު އަމާންވީ ފުޓްބޯޅައިގެ ހާލަތު ރަނގަޅުކުރާނެ މާހައުލަކަށް ތަންދެމުންނެވެ. އެކަމަކު ފެނިގެން މިދަނީ އާ ސަރުކާރުގެ ކުޅިވަރު މިނިސްޓްރީ އާއި އެފްއޭއެމްގެ ކޯޅުމެކެވެ.

12 އޯގަސްޓް

August 12, 2018 5
އޭޝިއާ ފުޓްބޯޅައިގެ އާ ޖަމިއްޔާގެ ސީނިއާ ނައިބް ރައީސަކަށް ޝަވީދު

ސައުދީ އަރަބިއާ އިސްކޮށް އޮވެ އަލަށް އުފެއްދި ސައުތު ވެސްޓް ފުޓްބޯލް އެސޯސިއޭޝަން (ސްވާފް) ގެ ސީނިއާ ނައިބް ރައީސްގެ މަގާމަށް ރާއްޖޭގެ އޮލިމްޕިކް ކޮމިޓީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ޝަވީދު އިންތިހާބުވެވަޑައިގެންފި އެވެ.

12 ޖުލައި

July 12, 2017 1
އޭއެފްސީގެ މާކެޓިން ކޮމިޓީގެ ޗެއާމަނަކަށް ޝަވީދު

އޭޝިއަން ފުޓްބޯލް ކޮންފެޑެރޭޝަން (އޭއެފްސީ) ގެ ދާއިމީ ކޮމިޓީއެއް ކަމަށްވާ މާކެޓިން ކޮމިޓީގެ ޗެއާމަންގެ މަގާމަށް އޭއެފްސީން ރާއްޖޭގެ އޮލިމްޕިކް ކޮމިޓީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ޝަވީދު އައްޔަންކޮށްފި އެވެ.

06 މެއި

May 06, 2017 1
އެމްއޯސީ އަމިއްލަ ފައި މައްޗަށް ތެދުކުރުވާނަން: ޝަވީދު

މިއީ މޯލްޑިވްސް އޮލިމްޕިކް ކޮމިޓީގެ ރައީސްކަން ކުރައްވާނެ ފަހު ދައުރު ކަމަށާއި މި ދައުރަށް ފަހު އާ ލީޑާޝިޕާ ތަން ހަވާލުކުރާނީ މިނިވަންތަނެއްގެ ގޮތުގައި ކަމަށް ކޮމިޓީގެ ރައީސްގެ މަގާމަށް ދެ ވަނަ ދައުރަކަށް ރޭ ރަސްމީކޮށް އިންތިހާބުވެވަޑައިގެންނެވި މުހައްމަދު ޝަވީދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

19 އެޕްރީލް

April 19, 2017 1
އޮލިމްޕިކް ކޮމިޓީއަށް އިހުތިރާމްކުރަން: ލަތީފް

މޯލްޑިވްސް އޮލިމްޕިކް ކޮމިޓީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ޝަވީދުގެ ވާހަކަތަކަށް ރައްދުދިނުމުގެ ވިސްނުމެއް ނެތް ކަމަށާއި އޮލިމްޕިކް ކޮމިޓީ އަށް އިހުތިރާމް ކުރާ ކަމަށް ވޮލީބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (ވީއޭއެމް)ގެ ރައީސް މުހައްމަދު ލަތީފް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

08 އެޕްރީލް

April 08, 2017 8
ވޮލީއާ މެދު ޝަވީދުގެ ބަސް: ގޯހަކަށް ފަހު ގޯހެއް!

ޔޫތު ސްޕޯޓްސް ކްލަބުގެ މެމްބަރުކަމުން ވޮލީބޯޅަ އެސޯސިއޭޝަނުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ލަތީފް ވަކިކުރިޔަސް، އެސޯސިއޭޝަނުގެ ރައީސްގެ މަގާމް އޭނާ އަތުން ނުގެއްލޭނެ ކަމަށާއި އެކަމަކު އެ...

April 08, 2017 3
ވަރުގަދަ މެސެޖަކާ އެކު ޝަވީދު އާ ދައުރަކާ ދިމާލަށް

ކުޅިވަރު އެސޯސިއޭޝަންތަކަށް ވަރުގަދަ މެސެޖެއް ދެއްވުމަށް ފަހު، މޯލްޑިވްސް އޮލިމްޕިކް ކޮމިޓީގެ ކުރިއަށް އޮތް ދައުރުގެ ރައީސްގެ މަގާމަށް ވެސް ކުރިމަތިލައްވާނެކަން މިހާރުގެ ރައީސް...

16 ޑިސެމްބަރ

December 16, 2016
އޭއެފްސީން ވެސް ރާއްޖެ އަށް އެހީތަކެއް!

އޭއެފްސީން ރާއްޖޭގެ ފުޓްބޯޅައަށް ވެދޭނެ އެހީތަކާ ބެހޭގޮތުން އޭއެފްސީއާ އެކު އެފްއޭއެމްގެ އިސްވެރިން މަޝްވަރާކޮށްފި އެވެ.