25 ޖޫން

June 25, 2020 9
މޯހަން ފުޓްބޯޅައިގެ އެންމެ މަތީ ލައިސަންސް ނަގައިފި

ދުނިޔޭގައި ފުޓްބޯޅައިގައި މިވަގުތު ނެގެން އޮންނަ އެންމެ މަތީ ކޯޗިން ލައިސަންސް ކަމަށްވާ އޭއެފްސީ ޕްރޯ ލައިސަންސް ކްލަބް އީގަލްސްގެ ކޯޗު މުހައްމަދު ޝިޔާޒް (ނަގައި)، އެ ފާސް ހާސިލްކުރި ދިވެހި ދެ ވަނަ ކޯޗަށް ވެއްޖެ އެވެ.

27 ޑިސެމްބަރ

December 27, 2019 3
ފާޑުކިޔައިގެން ލިބުނު އެއްވެސް ހައްލެއް ނެތް: މޯހަން

ރާއްޖޭގެ ފުޓްބޯޅައިގެ ހާލަތު މިހާރު އޮތީ މާޔޫސްވާންޖެހޭ ހިސާބެއްގައި ކަމަށާއި ފާޑުކިޔައިގެން އެއްވެސް ހައްލެއް ނުލިބުނުކަމަށާއި މަޝްވަރާކޮށްގެން ކުރިއަށްދިއުން ނޫން ގޮތެއް ފެންނަން ނެތް ކަމަށް ކްލަބް އީގަލްސްގެ ކޯޗު މުހައްމަދު ޝިޔާޒް (މޯހަން) ބުނެފި އެވެ.

25 ޑިސެމްބަރ

December 25, 2019 1
ގޮންޖެހުން ގިނަ، އެކަމަކު ޓާގެޓަށް މަސައްކަތްކުރާނަން

ރާއްޖޭގެ ފުޓްބޯޅަ ހާލަތު މި ވަގުތު އޮތްގޮތުން ކުރިއަށްދިއުމުގައި ގިނަ ގޮންޖެހުންތަކެއް ހުރި ކަމުގައި ވިޔަސް ކްލަބް އީގަލްސް ގޮވައިގެން ޓާގެޓަކަށް ވާސިލްވުމަށް ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތް އެންމެ ރަނގަޅަށް ކުރެވޭތޯ ބަލާނެ ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު މުހައްމަދު ޝިޔާޒް (މޯހަން) ބުނެފި އެވެ.

24 ސެޕްޓެމްބަރ

September 24, 2019
އީގަލްސް އޮތީ ގޯސް ހިސާބެއްގައެއް ނޫން: މޯހަން

ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިހާތަނަށް އީގަލްސް އިން ކުޅުނު ބައެއް މެޗުތަކުގައި ބޭނުންވި ނަތީޖާތަކެއް ނެރެވިފައިނުވި ނަމަވެސް އެ ޓީމު އޮތީ ގޯސް ހިސާބެއްގައި ނޫން ކަމަށް ކޯޗު މުހައްމަދު ޝިޔާޒް (މޯހަން) ބުނެފި އެވެ.

04 އޯގަސްޓް

August 04, 2019
އީގަލްސް ކާމިޔާބަށް ބޭނުންވާ ވަރު ފެނިއްޖެ: މޯހަން

އޭއެފްސީ ޕްރޯ ލައިސަންސް ނެގުމަށް އޭނާގެ ޓީމު ކްލަބް އީގަލްސްއާ ދުރުހުރިއިރު ފެނުނު އެއް ކަމަކީ ކާމިޔާބު ހޯދަން އެ ޓީމު ބޭނުންވާ ވަރު ކަމަށް އީގަލްސްގެ ކޯޗު މުހައްމަދު ޝިޔާޒް (މޯހަން) ބުނެފި އެވެ.

10 މެއި

May 10, 2019
ޔޫވީ އަށް ނަޒީހު، އީގަލްސްގައި މޯހަން

ކުރިއަށް އޮތް ސީޒަނުގައި ކްލަބް އީގަލްސްގެ ކޯޗަކަށް ކުރިން ވެސް މަގާމުގައި ހުރި މުހައްމަދު ޝިޔާޒް (މޯހަން) އަދި ޔުނައިޓެޑް ވިކްޓަރީގެ ކޯޗަކަށް މުހައްމަދު ނަޒީހު ހަމަަޖައްސައި ދެ ޓީމުން ޕްރެކްޓިސްތައް ފަށައިފި އެވެ.

17 ފެބުރުއަރީ

February 17, 2019 2
މޯހަން ފުޓްބޯޅައިގެ އެންމެ މަތީ ލައިސަންސް ނަގަނީ

ފުޓްބޯޅައިގެ އެންމެ މަތީ ކޯޗިން ލައިސަންސް ކަމަށްވާ އޭއެފްސީ ޕްރޯ ލައިސަންސް ނެގުމަށް ރާއްޖޭގެ ކާމިޔާބު ކޯޗު މުހައްމަދު ޝިޔާޒް (މޯހަން) އަށް އެފްއޭއެމުން ދިން ފުރުސަތުގެ ބޭނުން އޭނާ ހިފަން ފަށައިފި އެވެ.

19 ނޮވެމްބަރ

November 19, 2018 2
"ހާލަތު ރަނގަޅެއް ނޫން، ހިތްވަރަކީ ކުޅުންތެރިން"

މާލީގޮތުން ޓީމަށް އެންމެ ބޮޑު މައްސަލަތަކެއް ދިމާވެފައި އޮތް ވަގުތު ޓީމަށް ހިތްވަރު ލިބުނީ ކުޅުންތެރިންގެ ފަރާތުން ކަމަށް އީގަލްސްގެ ކޯޗު މުހައްމަދު ޝިޔާޒް (މޯހަން) ބުނެފި އެވެ.

03 އޮކްޓޯބަރ

October 03, 2018 9
ފެންނަނީ މާޔޫސްވާވަރުގެ މަންޒަރުތަކެއް: މޯހަން

ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ މެޗުތައް މިހާރު ކުރިއަށްދާ ގޮތުން ފެންނަނީ ދިވެހި ފުޓްބޯޅައާ މެދު ވިސްނާ މީހުން މާޔޫސްވާންޖެހޭ ފަދަ މަންޒަރުތަކެއް ކަމަށް ކްލަބް އީގަލްސްގެ ކޯޗު މުހައްމަދު ޝިޔާޒް (މޯހަން) ބުނެފި އެވެ.

30 ސެޕްޓެމްބަރ

September 30, 2018 15
ކްލަބްތައް މާލީ މައްސަލަތަކެއްގެ ތެރޭގައި!

ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ވާދަކުރާ ގިނަ ކްލަބްތައް އޮތީ މާލީ މައްސަލަތަކެއްގެ ތެރޭގައި ކަމަށާއި ސީޒަނުގެ މިހާ ކުރީކޮޅު މި ހާލަތައް ކްލަބްތައް ވެއްޓުމަކީ ވަރަށް ބޮޑު ކަންބޮޑުވުމެއް ކަމަށް ތަޖުރިބާކާރު ދެ ކޯޗުން ކަމަށްވާ ކްލަބް އީގަލްސްގެ މުހައްމަދު ޝިޔާޒް (މޯހަން) އަދި ކްލަބް ގްރީންސްޓްރީޓްސްގެ އަލީ ސުޒޭން ބުނެފި އެވެ.

11 ޖުލައި

July 11, 2018 1
ހާސްވާން ޖެހޭ ސަބަބެއް އަދި ނެތް: މޯހަން

އެސްޓީއޯ މާލޭ ލީގުގެ ދެ ވަނަ ހޯދި އީގަލްސް ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގަށް ވަރުގަދަކޮށްގެން ނުކުތް އިރު މިހާތަނަށް ކުޅުނު ތިން މެޗުން ވެސް މޮޅެއް ނުލިބެ އެވެ. އެކަމަކު އެ ޓީމުގެ ކޯޗު މުހައްމަދު ޝިޔާޒް (މޯހަން) ބުނީ އަދި ހާސްވާން ޖެހޭ ފަދަ ހާލަތެއް ނެތް ކަމަށެވެ.

25 މެއި

May 25, 2018 2
މައްސަލަ އަށް ހައްލެއް، މޯހަން އަށް ހިތްހަމަޖެހުން

އެސްޓީއޯ މާލޭ ލީގުގެ ފުރަތަމަ ބުރުގައި އީގަލްސް އަށް ދިމާވި އެންމެ ބޮޑު މައްސަލަ އަކީ އެ ޓީމު ކޮޅަށް ވަންނަ ލަނޑު ގިނަވުމެވެ. ލީގުގެ ކުރިއަށް އަރަން އީގަލްސް އަށް އެންމެ ބޮޑު ހުރަހަކީ ވެސް ޕޮއިންޓުގެ ގޮތުން ވާދަކުރާ ޓީމުތަކާ އެއްވަރުވާއިރު، ފައިދާ ގޯލު މަދުވުމެވެ. އެކަމަކު ދެ ވަނަ ބުރު ފެށިގެން އީގަލްސްގެ ޑިފެންސް...

21 އެޕްރީލް

April 21, 2018 3
މާޒިޔާ އަކީ ޖެހިލުންވާންޖެހޭ ޓީމެއް: މޯހަން

އެސްޓީއޯ މާލޭ ލީގުގައި މިރޭ މާޒިޔާއާ ދެކޮޅަށް ނުކުންނައިރު ތަޖުރިބާ އަށް ބަލާއިރު އެއީ ޖެހިލުންވާން ޖެހޭ ޓީމެއް ކަމަށް އީގަލްސްގެ ކޯޗު މުހައްމަދު ޝިޔާޒް (މޯހަން) ބުނެފި އެވެ.

08 އެޕްރީލް

April 08, 2018 53
ރާއްޖޭގެ ހާލަތު ގައުމީ ކޯޗަށް އެނގެންޖެހޭ: މޯހަން

ކަންކަމަށް ފާޑުކިޔުމުގެ ކުރިން ރާއްޖޭގެ ފުޓްބޯޅަ އޮތް ހާލަތު ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުގެ ކޯޗު ކްރޮއޭޝިއާގެ ޕީޓަ ސެގާާޓަށް އެނގެން ޖެހޭ ކަމަށް ގައުމީ ޓީމުގެ އެސިސްޓަންޓް ކޯޗުގެ މަގާމް ދިހަ ވަރަކަށް އަހަރު ފުރާފައިވާ މުހައްމަދު ޝިޔާޒް (މޯހަން) ބުނެފި އެވެ.

09 މާޗް

March 09, 2018 6
ސުޒޭނާ އޮންނަނީ ޕްރޮފެޝަނަލް ވާދަވެރިކަމެއް: މޯހަން

ކްލަބް ގްރީންސްޓްރީޓްސްގެ ކޯޗު އަލީ ސުޒޭނާ ވާދަވެރިކަން އޮންނަ ކަމަށާއި އެކަމަކު އެއީ ޕްރޮފެޝަނަލް ކަމެއް ކަމަށް އެސްޓީއޯ މާލޭ ލީގުގައި މާދަމާ ހަވީރު އެ ޓީމާ ދެކޮޅަށް ނުކުންނަ ކްލަބް އީގަލްސްގެ ކޯޗު މުހައްމަދު ޝިޔާޒް (މޯހަން) ބުނެފި އެވެ.

24 ފެބުރުއަރީ

February 24, 2018 2
ކުޅުންތެރިންނާއި މެނޭޖްމަންޓުގެ މަސައްކަތް ވެސް ރަނގަޅު

ފުރަތަމަ މެޗާ ކުރިމަތިލުމުގެ ކުރިން އިތުރު ހަފުތާއެއް ލިބުނު ނަމަ ވަރަށް ރަނގަޅުވީސް ކަމަށާއި އެކަމަކު މިވަގުތު ޓީމު އޮތް ހާލަތާ މެދު ވެސް ޖުމްލަކޮށް ހިތްހަމަޖެހޭ ކަމަށް ކްލަބް އީގަލްސްގެ ކޯޗު މުހައްމަދު ޝިޔާޒް (މޯހަން) ބުނެފި އެވެ.

13 ޖެނުއަރީ

January 13, 2018 1
މޯހަންގެ ފުރަތަމަ ބަސް: "ސާންތީއަށް ތައުރީފް ހައްގު"

ކްލަބް އީގަލްސްގެ ކޯޗުކަމާ ހަވާލުވެ އެންމެ ފުރަތަމަ ވެސް ކުރަން ޖެހޭ ކަމަކީ އެ ޓީމުގެ ކުރީގެ ކޯޗު އިހުސާން އަބްދުލްގަނީ (ސާންތީ) ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތަށް ތައުރީފް ކުރުން ކަމަށާއި އަމާޒަކީ އޭނާގެ ޕްރޮޖެކްޓް ކުރިއަށް ގެންގޮސް ކާމިޔާބަކާ ހަމަޔަށް ދިއުން ކަމަށް އާ ކޯޗު މުހައްމަދު ޝިޔާޒް (މޯހަން) ބުނެފި އެވެ.

10 ޖެނުއަރީ

January 10, 2018 4
އީގަލްސްގެ ކޯޗަކަށް މޯހަން ހަމަޖައްސައިފި

އިހުސާން އަބްދުލްގަނީ (ސާންތީ) ފުރަމުން އައި ކްލަބް އީގަލްސްގެ ކޯޗުގެ މަގާމާ އޭނާގެ ކުރީގެ ކޯޗިން ޕާޓްނަރު މުހައްމަދު ޝިޔާޒް (މޯހަން) ހަވާލުވެއްޖެ އެވެ.

25 ނޮވެމްބަރ

November 25, 2017 2
އަންނަ އަހަރު ރަށުން ބޭރަށް ދެވޭކަށް ނެތް: މޯހަން

އަންނަ އަހަރު ދ. ކުޑަހުވަދޫ ޓީމުން ނުފެންނާނެ ކަމަށާއި އެކަމަކު މާލޭގައި މަސައްކަތްކުރަން ޓީމަކުން ފުރުސަތު ލިބިއްޖެ ނަމަ ބޭނުންހިފާނެ ކަމަށް މުހައްމަދު ޝިޔާޒް (މޯހަން) ބުނެފި އެވެ.

27 އޮކްޓޯބަރ

October 27, 2017 12
މޯހަންގެ ޖަވާބު: "މިއީ އަހަރެން ކޮށްދޭ ހިދުމަތެއް"

އުރީދޫ ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިހާތަނަށް ދ. ކުޑަހުވަދޫ ކުޅުނު 10 މެޗުގެ ތެރެއިން އަށް މެޗުން ބަލިވެފައިވާއިރު، އަނެއް ދެ މެޗު ނިމުނީ އެއްވަރުވެގެންނެވެ. މޮޅެއް ނުލިބި އޮތްއިރު ބައިކޮޅަށް ވަނީ 27 ގޯލު ވަދެފަ އެވެ. ޖެހުނީ އެންމެ ތިން ލަނޑެވެ. ކުޑަހުވަދޫގެ ކޯޗު މުހައްމަދު ޝިޔާޒް (މޯހަން) ބުނީ މި ނަތީޖާތަކަށް ފަރުވާލެއް ނެތް ކަމަށާއި...