10 މެއި

May 10, 2019
ޔޫވީ އަށް ނަޒީހު، އީގަލްސްގައި މޯހަން

ކުރިއަށް އޮތް ސީޒަނުގައި ކްލަބް އީގަލްސްގެ ކޯޗަކަށް ކުރިން ވެސް މަގާމުގައި ހުރި މުހައްމަދު ޝިޔާޒް (މޯހަން) އަދި ޔުނައިޓެޑް ވިކްޓަރީގެ ކޯޗަކަށް މުހައްމަދު ނަޒީހު ހަމަަޖައްސައި ދެ ޓީމުން ޕްރެކްޓިސްތައް ފަށައިފި އެވެ.

17 ފެބުރުއަރީ

February 17, 2019 2
މޯހަން ފުޓްބޯޅައިގެ އެންމެ މަތީ ލައިސަންސް ނަގަނީ

ފުޓްބޯޅައިގެ އެންމެ މަތީ ކޯޗިން ލައިސަންސް ކަމަށްވާ އޭއެފްސީ ޕްރޯ ލައިސަންސް ނެގުމަށް ރާއްޖޭގެ ކާމިޔާބު ކޯޗު މުހައްމަދު ޝިޔާޒް (މޯހަން) އަށް އެފްއޭއެމުން ދިން ފުރުސަތުގެ ބޭނުން އޭނާ ހިފަން ފަށައިފި އެވެ.

19 ނޮވެމްބަރ

November 19, 2018 2
"ހާލަތު ރަނގަޅެއް ނޫން، ހިތްވަރަކީ ކުޅުންތެރިން"

މާލީގޮތުން ޓީމަށް އެންމެ ބޮޑު މައްސަލަތަކެއް ދިމާވެފައި އޮތް ވަގުތު ޓީމަށް ހިތްވަރު ލިބުނީ ކުޅުންތެރިންގެ ފަރާތުން ކަމަށް އީގަލްސްގެ ކޯޗު މުހައްމަދު ޝިޔާޒް (މޯހަން) ބުނެފި އެވެ.

03 އޮކްޓޯބަރ

October 03, 2018 9
ފެންނަނީ މާޔޫސްވާވަރުގެ މަންޒަރުތަކެއް: މޯހަން

ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ މެޗުތައް މިހާރު ކުރިއަށްދާ ގޮތުން ފެންނަނީ ދިވެހި ފުޓްބޯޅައާ މެދު ވިސްނާ މީހުން މާޔޫސްވާންޖެހޭ ފަދަ މަންޒަރުތަކެއް ކަމަށް ކްލަބް އީގަލްސްގެ ކޯޗު މުހައްމަދު ޝިޔާޒް (މޯހަން) ބުނެފި އެވެ.

30 ސެޕްޓެމްބަރ

September 30, 2018 15
ކްލަބްތައް މާލީ މައްސަލަތަކެއްގެ ތެރޭގައި!

ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ވާދަކުރާ ގިނަ ކްލަބްތައް އޮތީ މާލީ މައްސަލަތަކެއްގެ ތެރޭގައި ކަމަށާއި ސީޒަނުގެ މިހާ ކުރީކޮޅު މި ހާލަތައް ކްލަބްތައް ވެއްޓުމަކީ ވަރަށް ބޮޑު ކަންބޮޑުވުމެއް ކަމަށް ތަޖުރިބާކާރު ދެ ކޯޗުން ކަމަށްވާ ކްލަބް އީގަލްސްގެ މުހައްމަދު ޝިޔާޒް (މޯހަން) އަދި ކްލަބް ގްރީންސްޓްރީޓްސްގެ އަލީ ސުޒޭން ބުނެފި އެވެ.

11 ޖުލައި

July 11, 2018 1
ހާސްވާން ޖެހޭ ސަބަބެއް އަދި ނެތް: މޯހަން

އެސްޓީއޯ މާލޭ ލީގުގެ ދެ ވަނަ ހޯދި އީގަލްސް ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގަށް ވަރުގަދަކޮށްގެން ނުކުތް އިރު މިހާތަނަށް ކުޅުނު ތިން މެޗުން ވެސް މޮޅެއް ނުލިބެ އެވެ. އެކަމަކު އެ ޓީމުގެ ކޯޗު މުހައްމަދު ޝިޔާޒް (މޯހަން) ބުނީ އަދި ހާސްވާން ޖެހޭ ފަދަ ހާލަތެއް ނެތް ކަމަށެވެ.

25 މެއި

May 25, 2018 2
މައްސަލަ އަށް ހައްލެއް، މޯހަން އަށް ހިތްހަމަޖެހުން

އެސްޓީއޯ މާލޭ ލީގުގެ ފުރަތަމަ ބުރުގައި އީގަލްސް އަށް ދިމާވި އެންމެ ބޮޑު މައްސަލަ އަކީ އެ ޓީމު ކޮޅަށް ވަންނަ ލަނޑު ގިނަވުމެވެ. ލީގުގެ ކުރިއަށް އަރަން އީގަލްސް އަށް އެންމެ ބޮޑު ހުރަހަކީ ވެސް ޕޮއިންޓުގެ ގޮތުން ވާދަކުރާ ޓީމުތަކާ އެއްވަރުވާއިރު، ފައިދާ ގޯލު މަދުވުމެވެ. އެކަމަކު ދެ ވަނަ ބުރު ފެށިގެން އީގަލްސްގެ ޑިފެންސް...

21 އެޕްރީލް

April 21, 2018 3
މާޒިޔާ އަކީ ޖެހިލުންވާންޖެހޭ ޓީމެއް: މޯހަން

އެސްޓީއޯ މާލޭ ލީގުގައި މިރޭ މާޒިޔާއާ ދެކޮޅަށް ނުކުންނައިރު ތަޖުރިބާ އަށް ބަލާއިރު އެއީ ޖެހިލުންވާން ޖެހޭ ޓީމެއް ކަމަށް އީގަލްސްގެ ކޯޗު މުހައްމަދު ޝިޔާޒް (މޯހަން) ބުނެފި އެވެ.

08 އެޕްރީލް

April 08, 2018 53
ރާއްޖޭގެ ހާލަތު ގައުމީ ކޯޗަށް އެނގެންޖެހޭ: މޯހަން

ކަންކަމަށް ފާޑުކިޔުމުގެ ކުރިން ރާއްޖޭގެ ފުޓްބޯޅަ އޮތް ހާލަތު ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުގެ ކޯޗު ކްރޮއޭޝިއާގެ ޕީޓަ ސެގާާޓަށް އެނގެން ޖެހޭ ކަމަށް ގައުމީ ޓީމުގެ އެސިސްޓަންޓް ކޯޗުގެ މަގާމް ދިހަ ވަރަކަށް އަހަރު ފުރާފައިވާ މުހައްމަދު ޝިޔާޒް (މޯހަން) ބުނެފި އެވެ.

09 މާޗް

March 09, 2018 6
ސުޒޭނާ އޮންނަނީ ޕްރޮފެޝަނަލް ވާދަވެރިކަމެއް: މޯހަން

ކްލަބް ގްރީންސްޓްރީޓްސްގެ ކޯޗު އަލީ ސުޒޭނާ ވާދަވެރިކަން އޮންނަ ކަމަށާއި އެކަމަކު އެއީ ޕްރޮފެޝަނަލް ކަމެއް ކަމަށް އެސްޓީއޯ މާލޭ ލީގުގައި މާދަމާ ހަވީރު އެ ޓީމާ ދެކޮޅަށް ނުކުންނަ ކްލަބް އީގަލްސްގެ ކޯޗު މުހައްމަދު ޝިޔާޒް (މޯހަން) ބުނެފި އެވެ.

24 ފެބުރުއަރީ

February 24, 2018 2
ކުޅުންތެރިންނާއި މެނޭޖްމަންޓުގެ މަސައްކަތް ވެސް ރަނގަޅު

ފުރަތަމަ މެޗާ ކުރިމަތިލުމުގެ ކުރިން އިތުރު ހަފުތާއެއް ލިބުނު ނަމަ ވަރަށް ރަނގަޅުވީސް ކަމަށާއި އެކަމަކު މިވަގުތު ޓީމު އޮތް ހާލަތާ މެދު ވެސް ޖުމްލަކޮށް ހިތްހަމަޖެހޭ ކަމަށް ކްލަބް އީގަލްސްގެ ކޯޗު މުހައްމަދު ޝިޔާޒް (މޯހަން) ބުނެފި އެވެ.

13 ޖެނުއަރީ

January 13, 2018 1
މޯހަންގެ ފުރަތަމަ ބަސް: "ސާންތީއަށް ތައުރީފް ހައްގު"

ކްލަބް އީގަލްސްގެ ކޯޗުކަމާ ހަވާލުވެ އެންމެ ފުރަތަމަ ވެސް ކުރަން ޖެހޭ ކަމަކީ އެ ޓީމުގެ ކުރީގެ ކޯޗު އިހުސާން އަބްދުލްގަނީ (ސާންތީ) ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތަށް ތައުރީފް ކުރުން ކަމަށާއި އަމާޒަކީ އޭނާގެ ޕްރޮޖެކްޓް ކުރިއަށް ގެންގޮސް ކާމިޔާބަކާ ހަމަޔަށް ދިއުން ކަމަށް އާ ކޯޗު މުހައްމަދު ޝިޔާޒް (މޯހަން) ބުނެފި އެވެ.

10 ޖެނުއަރީ

January 10, 2018 4
އީގަލްސްގެ ކޯޗަކަށް މޯހަން ހަމަޖައްސައިފި

އިހުސާން އަބްދުލްގަނީ (ސާންތީ) ފުރަމުން އައި ކްލަބް އީގަލްސްގެ ކޯޗުގެ މަގާމާ އޭނާގެ ކުރީގެ ކޯޗިން ޕާޓްނަރު މުހައްމަދު ޝިޔާޒް (މޯހަން) ހަވާލުވެއްޖެ އެވެ.

25 ނޮވެމްބަރ

November 25, 2017 2
އަންނަ އަހަރު ރަށުން ބޭރަށް ދެވޭކަށް ނެތް: މޯހަން

އަންނަ އަހަރު ދ. ކުޑަހުވަދޫ ޓީމުން ނުފެންނާނެ ކަމަށާއި އެކަމަކު މާލޭގައި މަސައްކަތްކުރަން ޓީމަކުން ފުރުސަތު ލިބިއްޖެ ނަމަ ބޭނުންހިފާނެ ކަމަށް މުހައްމަދު ޝިޔާޒް (މޯހަން) ބުނެފި އެވެ.

27 އޮކްޓޯބަރ

October 27, 2017 12
މޯހަންގެ ޖަވާބު: "މިއީ އަހަރެން ކޮށްދޭ ހިދުމަތެއް"

އުރީދޫ ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިހާތަނަށް ދ. ކުޑަހުވަދޫ ކުޅުނު 10 މެޗުގެ ތެރެއިން އަށް މެޗުން ބަލިވެފައިވާއިރު، އަނެއް ދެ މެޗު ނިމުނީ އެއްވަރުވެގެންނެވެ. މޮޅެއް ނުލިބި އޮތްއިރު ބައިކޮޅަށް ވަނީ 27 ގޯލު ވަދެފަ އެވެ. ޖެހުނީ އެންމެ ތިން ލަނޑެވެ. ކުޑަހުވަދޫގެ ކޯޗު މުހައްމަދު ޝިޔާޒް (މޯހަން) ބުނީ މި ނަތީޖާތަކަށް ފަރުވާލެއް ނެތް ކަމަށާއި...

23 އޮކްޓޯބަރ

October 23, 2017 13
ޝެޑިއުލަށް ގެނައި ބަދަލަކީ ބޮޑު ގެއްލުމެއް: މޯހަން

ވަކި ސަބަބެއް އެންގުމެއް ނެތި އުރީދޫ ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ޝެޑިއުލަށް ބަދަލު ގެނެސްފައިވާ ކަމަށާއި އޭގެ ސަބަބުން ދ. ކުޑަހުވަދޫ އަށް ވަރަށް ބޮޑު ގެއްލުމެއް ކުރިމަތިވެފައިވާ ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު މުހައްމަދު ޝިޔާޒް (މޯހަން) ބުނެފި އެވެ.

21 އޮކްޓޯބަރ

October 21, 2017 12
މޯހަން އަށް އެޅުނީ ޅަ އެއްޗެއް: ސުޒޭން

މިނިވަން ޗެމްޕިއަންޝިޕް ކާމިޔާބުކުރި ދ. ކުޑަހުވަދޫ ޓީމުން ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގަށް ކުޅުންތެރިން އިތުރުކުރި ނަމަ އެ ޓީމުގެ ކޯޗު މުހައްމަދު ޝިޔާޒް (މޯހަން) ވަރަށް ރަނގަޅު ނަތީޖާތަކެއް ނެރުނީސް ކަމަށް ލީގުގައި މިއަދު ހަވީރު އެ ޓީމާ ވާދަކުރާ ގދ. ތިނަދޫގެ ކޯޗު އަލީ ސުޒޭން ބުނެފި އެވެ.

14 އޯގަސްޓް

August 14, 2017
ކުޑަހުވަދޫ އަށް މިއީ ތަޖުރިބާގެ މަރުހަލާއެއް: މޯހަން

އުރީދޫ ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ވާދަކުރާ ދ. ކުޑަހުވަދޫ ޓީމުގެ ކުޅުންތެރިންނަށް މިއީ ތަޖުރިބާ ހޯދުމުގެ މެޗުތަކެއް ކަމަށާއި އެ ޓީމު ކުޅުންތެރިންނަށް ފުރަތަމަ ޑިވިޝަން ޓީމުތަކާ ދެކޮޅަށް ކުޅުމުގެ ޗެލެންޖް ނެގޭނެ ކަމަށް ކުޑަހުވަދޫގެ ކޯޗު މުހައްމަދު ޝިޔާޒް (މޯހަން) ބުނެފި އެވެ.

31 ޖުލައި

July 31, 2017 8
ކުޑަހުވަދޫ ޕްރިމިއާ ލީގަށް ނުކުންނަނީ ބަދަލެއް ނެތި

އަތޮޅު ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަން ދ. ކުޑަހުވަދޫ ޓީމަށް ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ވެސް ކޯޗުކޮށްދޭނީ މުހައްމަދު ޝިޔާޒް (މޯހަން) ކަމަށާއި އަދި ފުރަތަމަ ޑިވިޝަނުގެ އެއްވެސް ކުޅުންތެރިއަކު ގެނެސްފައިނުވާނެ ކަމަށް އެ ޓީމުން ބުނެފި އެވެ.

07 ޖުލައި

July 07, 2016 1
މޯހަން ނޭޕާލުގައި ކޯޗުން ތަމްރީންކުރަނީ

އޭޝިއަން ފުޓްބޯލް ކޮންފެޑެރޭޝަން (އޭއެފްސީ) އިން ނޭޕާލުގައި ކުރިއަށްގެންދާ ސީ ލައިންސަން ކޯޗިން ކޯހުގައި ރާއްޖޭގެ ތަޖުރިބާކާރު ކޯޗު މުހައްމަދު ޝިޔާޒް (މޯހަން) ކިޔައިދެމުން އެބަދެ އެވެ.