23 އޮކްޓޯބަރ

October 23, 2017 13
ޝެޑިއުލަށް ގެނައި ބަދަލަކީ ބޮޑު ގެއްލުމެއް: މޯހަން

ވަކި ސަބަބެއް އެންގުމެއް ނެތި އުރީދޫ ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ޝެޑިއުލަށް ބަދަލު ގެނެސްފައިވާ ކަމަށާއި އޭގެ ސަބަބުން ދ. ކުޑަހުވަދޫ އަށް ވަރަށް ބޮޑު ގެއްލުމެއް ކުރިމަތިވެފައިވާ ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު މުހައްމަދު ޝިޔާޒް (މޯހަން) ބުނެފި އެވެ.

21 އޮކްޓޯބަރ

October 21, 2017 12
މޯހަން އަށް އެޅުނީ ޅަ އެއްޗެއް: ސުޒޭން

މިނިވަން ޗެމްޕިއަންޝިޕް ކާމިޔާބުކުރި ދ. ކުޑަހުވަދޫ ޓީމުން ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގަށް ކުޅުންތެރިން އިތުރުކުރި ނަމަ އެ ޓީމުގެ ކޯޗު މުހައްމަދު ޝިޔާޒް (މޯހަން) ވަރަށް ރަނގަޅު ނަތީޖާތަކެއް ނެރުނީސް ކަމަށް ލީގުގައި މިއަދު ހަވީރު އެ ޓީމާ ވާދަކުރާ ގދ. ތިނަދޫގެ ކޯޗު އަލީ ސުޒޭން ބުނެފި އެވެ.

14 އޯގަސްޓް

August 14, 2017
ކުޑަހުވަދޫ އަށް މިއީ ތަޖުރިބާގެ މަރުހަލާއެއް: މޯހަން

އުރީދޫ ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ވާދަކުރާ ދ. ކުޑަހުވަދޫ ޓީމުގެ ކުޅުންތެރިންނަށް މިއީ ތަޖުރިބާ ހޯދުމުގެ މެޗުތަކެއް ކަމަށާއި އެ ޓީމު ކުޅުންތެރިންނަށް ފުރަތަމަ ޑިވިޝަން ޓީމުތަކާ ދެކޮޅަށް ކުޅުމުގެ ޗެލެންޖް ނެގޭނެ ކަމަށް ކުޑަހުވަދޫގެ ކޯޗު މުހައްމަދު ޝިޔާޒް (މޯހަން) ބުނެފި އެވެ.

31 ޖުލައި

July 31, 2017 8
ކުޑަހުވަދޫ ޕްރިމިއާ ލީގަށް ނުކުންނަނީ ބަދަލެއް ނެތި

އަތޮޅު ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަން ދ. ކުޑަހުވަދޫ ޓީމަށް ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ވެސް ކޯޗުކޮށްދޭނީ މުހައްމަދު ޝިޔާޒް (މޯހަން) ކަމަށާއި އަދި ފުރަތަމަ ޑިވިޝަނުގެ އެއްވެސް ކުޅުންތެރިއަކު ގެނެސްފައިނުވާނެ ކަމަށް އެ ޓީމުން ބުނެފި އެވެ.

07 ޖުލައި

July 07, 2016 1
މޯހަން ނޭޕާލުގައި ކޯޗުން ތަމްރީންކުރަނީ

އޭޝިއަން ފުޓްބޯލް ކޮންފެޑެރޭޝަން (އޭއެފްސީ) އިން ނޭޕާލުގައި ކުރިއަށްގެންދާ ސީ ލައިންސަން ކޯޗިން ކޯހުގައި ރާއްޖޭގެ ތަޖުރިބާކާރު ކޯޗު މުހައްމަދު ޝިޔާޒް (މޯހަން) ކިޔައިދެމުން އެބަދެ އެވެ.