16 ޖެނުއަރީ

January 16, 2018
ކުށްތަކާ ދުރު ހެލިވެ، ގައުމު ހިންގަން ޖާގަދީ: ވަހީދު

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދިކޮޅު މެމްބަރުން، މަޖިލީހަށް ވަނަ ނުދިނުމަށް މުއައްސަސާތަކުން ކުރާ މަސައްކަތަކީ ކުށެއް ކަމަށާއި އެ ކުށުން ދުރުވާންޖެހޭ ކަމަށް، މަޖިލީހުގެ ގޮނޑި...

January 16, 2018 5
ޖަވާބު ހޯދަން މެމްބަރުން މިއަދު ވެސް ސުޕްރީމް ކޯޓަށް!

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގޮނޑި ގެއްލިފައިވާ ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ)އިން ކަނޑައަޅާފައިވާ މެމްބަރުން، ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހެޅުއްވި މައްސަލަތަކުގެ ޖަވާބު ހޯދަން އެ...

24 ސެޕްޓެމްބަރ

September 24, 2017 38
ގޮނޑިތައް ހުސް ކޮށްލުމަށް ފަހު އީސީ ނިދާފައި!

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުންތަކެއްގެ ގޮނޑި ގެއްލިއްޖެކަން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) އިން ކަނޑައެޅިމަށް ފަހު، ގާނޫނުގައި ބުނާ މުއްދަތު (ދެ މަސް) ފާއިތުވި އިރު ވެސް ބައި އިލެކްޝަނެއް އިއުލާނެއް ނުކުރި އެވެ.

20 ސެޕްޓެމްބަރ

September 20, 2017 7
އީސީގެ މެމްބަރުންނަށް ދައުވާކުރާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު ދީފި

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) ގެ ވަކިވަކި މެމްބަރުންގެ މައްޗަށް ދައުވާ ކުރައްވާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު އެ ކޮމިޝަނުން ގޮނޑި ގެއްލުނު ކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ހަތަރު މެމްބަރަކު މިއަދު ދެއްވައިފި އެވެ.

18 ސެޕްޓެމްބަރ

September 18, 2017 10
އަމީތު، ސައުދު، ވަހީދުގެ ޝަކުވާތައް އެޗްއާރުސީއެމަށް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގޮނޑި ގެއްލުނު ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) އިން ކަނޑައެޅި މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު އަމީތާއި ވިލިނގިލީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ސައުދު ހުސެއިނާއި ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު ވަހީދު އިބްރާހިމް (ލޯޔަރު ވައްޑެ) ގެ ގިނަ ޝަކުވާތަކެއް ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް...

10 ސެޕްޓެމްބަރ

September 10, 2017 13
ބައި އިލެކްޝަން ހުއްޓުވަން ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހަޅައިފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދިކޮޅު ހަތަރު މެމްބަރެއްގެ ގޮނޑި ގެއްލިއްޖެ ކަމަށް ކަނޑައަޅައި ބައި އިލެކްޝަން ބާއްވަން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ނިންމި ނިންމުން ބާތިލްކޮށްދިނުމަށް އެދި ސުޕްރީމް ކޯޓަށް މިއަދު ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

09 ސެޕްޓެމްބަރ

September 09, 2017 40
ގޮނޑީގެ މައްސަލަ ކޯޓުން ސާފުކޮށްދޭންޖެހޭ: މެމްބަރުން

މަޖިލީހުގެ ހަތަރު މެމްބަރުންގެ ގޮނޑިއާ ގުޅޭގޮތުން ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމި ގޮތް އެ ކޯޓުން އަލުން ސާފުކޮށްދޭންޖެހޭ ކަމަށް، އެ މައްސަލަ ރައްދުވާ ހަތަރު މެމްބަރުން މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

27 އޯގަސްޓް

August 27, 2017 10
މެންބަރުކަމާ މެދު ޚިލާފު އުފެދޭ ކަމެއް ނެތް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހަތަރު މެންބަރެއްގެ ގޮނޑި ގެއްލިފައިވާ ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) އިން ކަނޑައެޅުމުން އެ މެންބަރުން ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހެޅި މައްސަލަ ނިންމި ގޮތް އެކި ފަރާތްތަކުން އެކި ގޮތަށް މާނަކުރަމުން ދިޔަ ނަމަވެސް ކޯޓުގެ ނިންމުމުގައި ބުނަނީ މެންބަރެއްގެ މެންބަރުކަމާ މެދު ޚިލާފެއް އުފެދެންޖެހޭ ސަބަބެއް ނެތް ކަމަށެވެ.

26 އޯގަސްޓް

August 26, 2017 11
ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ހުކުމަށް ސިފައިން ބާރުއަޅަން ގޮވާލައިފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުކަން ގެއްލިފައިވާ ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅާފައިވާ ހަތަރު މެމްބަރެއްގެ މައްސަލައިގެ ހުކުމް ކުރުމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ބާރު އަޅައިދިނުމަށް ދިވެހި ސިފައިންގެ ކިބައިން ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު އެދިވަޑައިގެންފި އެވެ.

20 އޯގަސްޓް

August 20, 2017 16
އަމީތާއި ސައުދު ދޫކޮށްލައިފި

މިދިޔަ މަހު ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު އަމީތާއި ވިލިނގިލީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ސައުދު ހުސެއިން ވެސް ޝަރުތުތަކާ އެކު ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ދެންމެ ދޫކޮށްލައިފި އެވެ.

17 އޯގަސްޓް

August 17, 2017 15
ޝަރުތުތަކަކާ އެކު ވައްޑެ ދޫކޮށްލައިފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު ވަހީދު އިބްރާހީމް (ލޯޔަރު ވައްޑެ) ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ދެންމެ ދޫކޮށްލައިފި އެވެ.

16 އޯގަސްޓް

August 16, 2017 8
ދެ މެމްބަރުންނަށް ދެ ވަނަ ފަހަރަށް ހަތަރެއް، ހަތަރެއް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުކަމުގެ ގޮނޑި ގެއްލިފައިވާ ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅާފައި ވަނިކޮށް މަޖިލީހަށް ވަތް މައްސަލާގައި ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު އަމީތާއި ވިލިނގިލީ ދާއިރާގެ ސައުދު ހުސެންގެ ބަންދަށް އަނެއްކާވެސް ހަތަރު ދުވަސް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން މިއަދު އިތުރުކޮށްފި އެވެ.

13 އޯގަސްޓް

August 13, 2017 14
"ގޮނޑި ގެއްލުނު ކަމަށް ނިންމީ ނުބައި ނިޔަތެއްގައި"

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހަތަރު މެމްބަރެއްގެ ގޮނޑި ގެއްލިފައިވާ ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ކަނޑައެޅީ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ހުކުމުގެ ނާޖާއިޒް ފައިދާ ނަގައިގެން، ނުބައި ނިޔަތެއްގައި ކަމަށް ހަތަރު މެމްބަރުންގެ ފަރާތުން ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

12 އޯގަސްޓް

August 12, 2017 9
މަޖިލިހުން މިހާތަނަށް އެންގި އެއްޗެއް ނެތް: ލަތީފް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ދިއްދޫ ދާއިރާގެ ގޮނޑި ގެއްލުނު ކަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުން ވެސް އަދި އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ވެސް މިހާތަނަށް އަންގާފައި ނެތް ކަމަށް އެ ދާއިރާގެ މެމްބަރު...

August 12, 2017 51
ހަ މެމްބަރެއްގެ އިމްތިޔާޒުތަކާއި އިނާޔަތް ކަނޑާލައިފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގޮނޑި ގެއްލިފައިވާ ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅާފައިވާ ހަ މެމްބަރުންގެ އިމްތިޔާޒުތަކާއި އިނާޔަތްތައް ކަނޑާލައިފި އެވެ.

10 އޯގަސްޓް

August 10, 2017 13
"މެމްބަރުން ބަންދުކޮށްފައި ވަނީ ވަރަށް އަނިޔާވެރިކޮށް"

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު އަމީތާއި ވިލިނގިލީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ސައުދު ހުސެއިންގެ އިތުރުން ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު ވަހީދު...

August 10, 2017 2
ސައުދާއި އަމީތުގެ އިސްތިއުނާފް އަޑުއެހުން ނިންމާލައިފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުކަމުގެ ގޮނޑި ގެއްލިފައިވާ ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅާފައިވާ ވިލިނގިލީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ސައުދު ހުސައިނާއި މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ...

09 އޯގަސްޓް

August 09, 2017 1
ވައްޑެގެ ބަންދަށް އިތުރު ހަތަރު ދުވަސް ޖަހައިފި

ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ތުުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު ވަހީދު އިބްރާހިމް (ލޯޔަރު ވައްޑެ)ގެ ބަންދަށް އިތުރު ހަތަރު ދުވަސް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން މިއަދު ޖަހައިފި އެވެ.

08 އޯގަސްޓް

August 08, 2017 9
ވައްޑެގެ ބަންދުގެ އިސްތިއުނާފް ނުފަށާތީ ކަންބޮޑުވުން

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު ވަހީދު އިބްރާހީމް (ވައްޑެ) ހައްޔަރުކޮށް ބަންދަށް ޖެހި 15 ދުވަސް މާދަމާ ހަމަވާއިރު، ހައި ކޯޓަށް ވެއްދި އިސްތިއުނާފް...

August 08, 2017 135
ވައްޑެ ވަކިކުރީ މަސީހު މައްސަލާގައި ސޮއިކުރުމުން!

ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު ވަހީދު އިބްރާހިމް(ވައްޑެ) ޕީޕީއެމުން ވަކި ކުރިކަން ޕީޕީއެމުން އެންގީ މިދިޔަ ޖުލައި މަހު ކަމަށާއި އޭނާ ޕާޓީން ވަކިކުރީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ...

07 އޯގަސްޓް

August 07, 2017 3
މެމްބަރު ވަހީދު މާލެ ގެނެސް ޑޮކްޓަރަށް ދައްކައިފި

ފުލުހުންގެ ސަފު ފަޅައިލި ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރު ކޮށްފައިވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު ވަހީދު އިބްރާހިމް މާލެ ގެނެސް މިރޭ ޑޮކްޓަރަށް ދައްކައިފި އެވެ.

August 07, 2017 32
ސައުދާއި ވައްޑޭގެ މައްސަލަ ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި މާދަމާ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދިކޮޅު މެމްބަރުންގެ ތެރެއިން ގޮނޑި ގެއްލިފައިވާ ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅާފައިވާ ދެ މެމްބަރެއްގެ ގޮނޑީގެ މައްސަލައިގެ ޝަރީއަތް މާދަމާ...

August 07, 2017 2
މެމްބަރުން ޖަލްސާއަށް ހާޒިރުނުކޮށްދޭ މައްސަލަ މަޖިލީހަށް

ފުލުހުން ހައްޔަރުކުރި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދިކޮޅު ހަތަރު މެމްބަރުން ޖަލްސާތަކަށާއި ކޮމެޓީތަކަށް ހާޒިރުނުކޮށްދޭ ކަމަށް ބުނެ، ކުއްލި މައްސަލައެއް މަޖިލީހަށް ވައްދައިފި އެވެ.

05 އޯގަސްޓް

August 05, 2017 27
އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ސައީދު ރާއްޖެ ވަޑައިގެންފި

ރާއްޖޭން ބޭރަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅަށް ފަހު، އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ސައީދު ރާއްޖެ ވަޑައިގެންފި އެވެ.

03 އޯގަސްޓް

August 03, 2017 32
ބޮޑު މުޒާހަރާއަކަށް ހުވަދު އަތޮޅު ތައްޔާރުވެއްޖެ

ފުލުހުންގެ ސަފުތައް ފަޅާލައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ވަދެވަޑައިގަތް ކަމަށް ބުނެ ހައްޔަރު ކުރި މަޖިލިހުގެ މެމްބަރުން ދޫކޮށްލުމަށް ގޮވާލައި ގއ. އަތޮޅާއި ގދ. އަތޮޅުގެ ބައެއް ރަށްރަށުގައި މާދަމާ ބޮޑު މުޒާހަރާއެއް ކުރުމަށް ނިންމައިފި އެވެ.

30 ޖުލައި

July 30, 2017 17
އެއްވެސް މެމްބަރަކު ޖަލްސާ އަށް ހާޒިރެއް ނުކުރާނެ

ފުލުހުންގެ ބަންދުގައި މިވަގުތު ތިބި މަޖިލީހުގެ އެއްވެސް މެމްބަރަކު މާދަމާގެ ޖަލްސާ އަށް ހާޒިރުނުކުރާނެ ކަމަށް ފުލުހުން އަންގައިފި ކަމަށް އެ މެމްބަރުންގެ ބައެއް ވަކީލުން ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

July 30, 2017 1
ތިން މެމްބަރުންގެ ބަންދުގެ މައްސަލަ އިސްތިއުނާފުކޮށްފި

ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ތިން މެމްބަރުން ކަމަށްވާ މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު އަމީތާއި ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު ވަހީދު އިބްރާހިމް (ވައްޑެ) އަދި ވިލިނގިލީ...

July 30, 2017 79
އެންމެ ނުރައްކާތެރި ތިން "ކުށްވެރިން"؟

ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު ވަހީދު އިބްރާހީމް (ލޯޔަރު ވައްޑެ) އާއި މަޑުއްވަރި ދާއިރާގެ މުހައްމަދު އަމީތު އަދި ވިލިނގިލި ދާއިރާގެ ސައުދު ހުސެއިން މުޖުތަމައަށް ދޫކޮށްލާފައި...