29 ޖުލައި

July 29, 2017 3
މެމްބަރުން ހައްޔަރު ކުރި މައްސަލަ އިސްތިއުނާފް ކުރަނީ

ފުލުހުންގެ ސަފުތައް ފަޅާލައި، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ވަންނަން އުޅުއްވި ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި މިހާރު ހައްޔަރު ކޮށްފައިވާ، މަޖިލީހުގެ ގޮނޑި ގެއްލިފައިވާ ކަމާ މެދު ސުވާލު...

July 29, 2017 27
"ސުޕްރީމްކޯޓަށް ހުށަހެޅި މައްސަލަ ލަސްވާތީ ކަންބޮޑުވޭ"

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުންތަކެއްގެ ގޮނޑި ގެއްލިއްޖެ ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ނިންމި ނިންމުމާ މެދު ގޮތެއް ކަނޑައަޅައިދޭން ސުޕްރީމް ކޯޓަށް އެ މެމްބަރުން ހުށަހެޅުއްވި...

25 ޖުލައި

July 25, 2017 32
މެމްބަރު ސައުދު ހައްޔަރުކޮށްފި

ވިލިނގިލި ދާއިރާގެ މެމްބަރު ސައުދު ހުސެއިން ދެންމެ ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

July 25, 2017 26
މިސްރާބު މިހިރީ މިލިޓަރީ ވެރިކަމަކަށް: އަލީ ހުސެއިން

ތިން ބާރު ވަކިކޮށްފައި ވަނިކޮށް ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުގެ މައްޗަށް ސިފައިން ވެރިވެގަނެ، ޣައިރު ގާނޫނީ އަމަލުތައް ތަކުރާރުކޮށް، ރާއްޖޭގެ މިސްރާބު މިހިރީ މިލިޓަރީ ވެރިކަމަކާ ދިމާލަކަށް...

July 25, 2017 10
ވަހީދުގެ ބަންދަށް 15 ދުވަސް ޖަހައިފި

ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މުހައްމަދު ވަހީދު އިބްރާހީމް (ލޯޔަރު ވައްޑެ) ގެ ބަންދުގެ މުއްދަތަށް 15 ދުވަސް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ދެންމެ ޖަހައިފި އެވެ.

24 ޖުލައި

July 24, 2017 33
ކޯޓު އަމުރެއްގެ ދަށުން މެންބަރު ވައްޑޭ ހައްޔަރު ކޮށްފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުކަމުން ވަކި ވެފައިވާ ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅާފައިވާ، ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު ވަހީދު އިބްރާހީމް (ވައްޑޭ) ކޯޓު އަމުރެއްގެ ދަށުން މިރޭ ހައްޔަރު ކޮށްފި އެވެ.

July 24, 2017 8
ވަހީދާއި އަމީތު ދޫކޮށްލައިފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ އިދާރާގައި ތިއްބަވަނިކޮށް ފުލުހުން މިއަދު ހައްޔަރުކުރި، ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މުހައްމަދު ވަހީދު އިބްރާހީމް (ލޯޔަރު ވައްޑެ) އާއި މަޑުއްވަރި ދާއިރާގެ މުހައްމަދު...

July 24, 2017 37
ވަހީދާއި އަމީތު ހައްޔަރުކޮށްފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ގޮނޑި ގެއްލިފައިވާ ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅާފައިވާ މުހައްމަދު ވަހީދު އިބްރާހީމް (ލޯޔަރު ވައްޑެ) އާއި މުހައްމަދު އަމީތު މިއަދު ހައްޔަރުކޮށްފި...

23 ޖުލައި

July 23, 2017 37
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ މެމްބަރުން ވަކިކުރަން ހުށަހަޅަނީ

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) ގެ މެމްބަރުންގެ އިތުބާރު ނެތް ކަމުގެ މައްސަލައެއް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް އެމްޑީޕީގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ ލީޑަރު އަދި ހިންނަވަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ) މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

July 23, 2017 11
މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ މާދަމާ އޮންނާނެ: އިބޫ

ގާނޫނުއަސާސީ އާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ މާދަމާ ބާއްވައި، އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ކުރާ މަސައްކަތަށް ކާމިޔާބު ލިބޭނެ ކަމަށް އިދިކޮޅު...

July 23, 2017 14
މުޒާހަރާ ލައިވް ކުރުމަށް ހުރަހެއް ނޭޅޭނެ

ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތަށް އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުގެ އެއްވުން މާދަމާ ބާއްވާނެ ކަމަށާއި އެއީ ގާނޫނުއަސާސީގެ ދަށުން ރައްޔިތުންނަށް ކަށަވަރުވެފައި އޮތް މިނިވަން ކަމެއް ކަމަށް ބުނެ، އެކަމަށް...

20 ޖުލައި

July 20, 2017 36
ހަތަރު ގޮނޑި ހުސްނުވާކަމުގެ އަމުރަކަށް އެދިއްޖެ

ޕީޕީއެމުން ވަކިކުރުމާ އެކު މަޖިލީހުގެ ގޮނޑި ގެއްލިއްޖެ ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ކަނޑައެޅި ހަތަރު މެމްބަރުންގެ ގޮނޑި ހުސްނުވާކަމުގެ އަމުރަކާއި އިލެކްޝަންސްގެ ނިންމުން ބާތިލްކުރުމުގެ އަމުރަކަށް އެ ހަތަރު މެމްބަރުން މިއަދު ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި އެދިއްޖެ އެވެ.

19 ޖުލައި

July 19, 2017 28
މަޖިލިހުގެ ގޮނޑި ގެއްލުނު މެމްބަރުން ސުޕްރީމް ކޯޓަށް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހަތަރު މެމްބަރެއްގެ ގޮނޑި ގެއްލިފައިވާ ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ކަނޑައެޅި މައްސަލަ އެ މެމްބަރުންގެ ފަރާތުން ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހަޅަން ނިންމައިފި...

July 19, 2017 25
މެމްބަރުންތަކެއްގެ ގޮނޑި "ގެއްލުން"، އާ މައްސަލައެއް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހަތަރު މެމްބަރަކު އެ ޕާޓީން "ވަކިކޮށް" އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ފޮނުވުމުން އެ ކޮމިޝަނުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް އެކަން އަންގައިފި ކަމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ...

18 ޖުލައި

July 18, 2017 94
4މެމްބަރަކު ޕީޕީއެމުން ވަކިވިކަން މަޖިލިހަށް އަަންގައިފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޕީޕީއެމްގެ ހަތަރު މެމްބަރަކު އެ ޕާޓީން ވަކިވެފައިވާކަން ދައުލަތުގެ ކަމާ ބެހޭ މުއައްސަސާތަކަށް އަންގާފައިވާ ކަމަށް މިރޭ ބޭއްވި ޕީޕީއެމްގެ ކުއްލި...

July 18, 2017 13
ގޮނޑި ގެއްލުވައިލާ އިރު އިލެކްޝަންސް ހިމޭނުން

ވެރިކަން ކުރާ ޕާޓީ ޕީޕީއެމުން މަސައްކަތް ކުރަނީ މަޖިލީހުގެ ބައެއް މެމްބަރުންގެ ގޮނޑި ނުހައްގުން ގެއްލުވައިލަން ކަމަށާއި އެކަމާ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) މަޑުން އޮންނާތީ...

17 ޖުލައި

July 17, 2017 31
ޕީޕީއެމް 10 މެމްބަރުންގެ ގޮނޑި ނުގެއްލޭނެ: ވަކީލުން

ސުޕްރީމް ކޯޓުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުންނާ ގުޅޭ ގޮތުން ނެރުނު ހުކުމް، މާޒީގައި ވެފައިވާ ކަމެއްގެ މައްޗަށް ތަންފީޒު ކުރުން ހުއްދަ ނޫން ކަމަށް އެ ކޯޓުން ރޭ އަމުރު ކުރުމުން، ޕީޕީއެމުން ވަކިވެފައިވާ 10 މެމްބަރުން މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުކަމުން ވަކިނުވާނެ ކަމަށް ގާނޫނީ ބައެއް ވަކީލުން މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

16 ޖުލައި

July 16, 2017 26
"ޕީޕީއެމުން ވަކިވި މެމްބަރުން ގޮނޑި ނުގެއްލޭނެ"

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުން ޕާޓީން ވަކިވެއްޖެ ނަމަ މެމްބަރުކަމުގެ ގޮނޑި ގެއްލޭ ގޮތަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކުރި ހުކުމާ ގުޅިގެން، ޕީޕީއެމުން މިހާރު ވަކިވާން އެދިފައި ތިބި އަދި ކުރިން ވަކިކޮށްފައިވާ އެއްވެސް މެމްބަރެއްގެ ގޮނޑި ނުގެއްލޭނެ ކަމަށް އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން ރޭ ބުނެފި އެވެ.

15 ޖުލައި

July 15, 2017 61
ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ހުކުމް ރިވިއު ކޮށްދިނުމަށް ގޮވާލައިފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުން ޕާޓީ ބަދަލުކޮށްފި ނުވަތަ ޕާޓީން ވަކިވެއްޖެ ނުވަތަ ވަކިކޮށްފި ނަމަ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުކަމުގެ ގޮނޑި ގެއްލޭނެ ކަމަށް ކަނޑައަޅައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކުރި ހުކުމް ރިވިއު ކޮށްދިނުމަށް އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކަށް ނިސްބަތްވާ ގާނޫނީ ވަކީލުން މިރޭ ގޮވާލައްވައިފި އެވެ.

12 ޖުލައި

July 12, 2017 14
ޕީޕީއެމުން ވަކިކުރި މެމްބަރުންގެ މައްސަލަތައް ބަލަނީ

ވެރިކަން ކުރާ ޕީޕީއެމުން އެކި ސަބަބުތަކާ ހުރެ ވަކިކޮށްފައިވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ބައެއް މެމްބަރުންގެ މައްސަލަތައް އަލުން ބެލުމަށްޓަކައި އެ ޕާޓީގެ އިސްތިއުނާފް ކޮމެޓީއަށް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

11 ޖުލައި

July 11, 2017 38
"ގޮނޑި ގެއްލުވާލުމުގެ ބާރު ސުޕްރީމް ކޯޓަކަށް ނެތް"

ގާނޫނުއަސާސީގެ ވަކި މާއްދާއެއް ކަމަށް ބެލެވިދާނެ ފަދަ ހުކުމެއް ސުޕްރީމް ކޯޓަކަށް ނުކުރެވޭނެ ކަމަށް ގާނޫނީ ވަކީލު އަދި ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު ވަހީދު އިބްރާހިމް (ލޯޔަރު ވައްޑެ) މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

03 ޖުލައި

July 03, 2017 11
މައުމޫންގެ މުހިއްމުކަން ވަރަށް އަވަހަށް ފެންނާނެ:ވައްޑެ

ޕީޕީއެމްގެ ރައީސްގެ މަގާމުން ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް ވަކިކޮށް، ބާކީ ކުރި މީހުންނަށް އެ މަނިކުފާނުގެ މުހިއްމުކަން ވަރަށް އަވަހަށް ފެންނާނެ ކަމަށް ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު ވަހީދު އިބްރާހިމް (ވައްޑެ) މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

18 ޖޫން

June 18, 2017 32
އިދިކޮޅު މެމްބަރުންތަކެއް ޕީއެސްއެމާ ބައްދަލުކޮށްފި

ދައުލަތުގެ މީޑިއާ އިން ހަމަ ހަމަ ފުރުސަތު ނުލިބޭތީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުންތަކެއް ޕަބްލިކް ސާވިސް މީޑިއާ (ޕީއެސްއެމް) ގެ އިސްވެރިންނާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި އެވެ.

07 މެއި

May 07, 2017 26
"ސަރުކާރަށް އިންތިހާބު ކާމިޔާބެއް ނުވޭ"

އިއްޔެ ބޭއްވި ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބުގައި ކާމިޔާބު ލިބުނީ ސަރުކާރަށް ކަމަށް ބުންޏަސް އެއީ ހަގީގަތެއް ނޫން ކަމަށާއި އެމްޑީޕީއަށް މިހާތަނަށް ވެސް ވަނީ ޕީޕީއެމަށް ވުރެ އިތުރަށް 100 ގޮނޑި ލިބިފައި ކަމަށް އިދިކޮޅު ޕާޓީތަކުން ބުނެފި އެވެ.

13 އެޕްރީލް

April 13, 2017 44
ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ގާސިމް ބަންދުކުރަން އަމުރެއް ނުދިން

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމް ވެސް ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ބަންދުކޮށްފައި ބެހެއްޓުމުގެ އަމުރު ނެރޭނެ ތަނެއް ނެތް ކަމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން މިއަދު ނިންމައިފި އެވެ.

04 އެޕްރީލް

April 04, 2017 16
ޖަލްސާ ނުބާއްވާތީ، ބޮޑެތި ފާޑުކިއުންތަކެއް އަމާޒުވެއްޖެ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ޖަލްސާތައް ނުބާއްވާ ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވެފައިވާތީ އިދިކޮޅު ބައެއް މެމްބަރުން މިއަދު އެ ކަމަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ފާޑު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

26 މާޗް

March 26, 2017 17
ޕީޕީއެމްގެ މެމްބަރު ކަމުން ވަހީދު ވަކިކުރަން ނިންމައިފި

ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ ޕީޕީއެމްގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު ވަހީދު އިބްރާހިމް (ލޯޔަރު ވައްޑެ) އެ ޕާޓީން ވަކިކުރަން ޕީޕީއެމްގެ ސުލޫކީ ކޮމެޓީން އިއްޔެ ނިންމައިފި އެވެ.

24 މާޗް

March 24, 2017 27
ޔާމީން ވެރިކަމަށް ވަޑައިގަތީ ބަދަލު ހިއްޕަވަން: ވައްޑެ

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ވެރިކަމަށް ވަޑައިގެންނެވީ ބަދަލުހިއްޕެވުމަށް ކަމަށް ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ ޕީޕީއެމް މެމްބަރު މުހައްމަދު ވަހީދު އިބްރާހިމް (ވައްޑެ) މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

23 މާޗް

March 23, 2017 7
މެމްބަރު ވަހީދާ މެދު ފިޔަވަޅު އަޅަން ސުލޫކީ ކޮމެޓީއަށް

ޕީޕީއެމްގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް ފެކްޝަންގެ ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު ވަހީދު އިބްރާހިމް (ލޯޔަރު ވައްޑެ) އާ މެދު ފިޔަވަޅު އަޅައިދިނުމަށް އެދި އެ ޕާޓީގެ ސުލޫކީ ކޮމެޓީ އަށް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.