07 އޮކްޓޯބަރ

October 07, 2016 27
ވިޔަފާރިކުރާ ތަނަކަށް މަޖިލިސް ވެގެން ނުވާނެ: ވައްޑެ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަކީ މެމްބަރުން ވިޔަފާރި ކުރާ ތަނަކަށް ވެގެން ނުވާނެ ކަމަށާއި އެއީ ރައްޔިތުންގެ އިހްސާސްތައް ދަންނަ ބަޔަކަށް ވާން ޖެހޭނެ ކަމަށް ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ ޕީޕީއެމް މެމްބަރު މުހައްމަދު ވަހީދު އިބްރާހިމް (ލޯޔަރު ވައްޑެ) ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

05 އޮކްޓޯބަރ

October 05, 2016 23
މަންދޫބުން ބަދަލުކުރަން ޕީޕީއެމުން އެއްބަހެއް ނުވި!

ސަރުކާރާއި ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ މަޝްވަރާގައި ވެރިކަން ކުރާ ޕާޓީ، ޕީޕީއެމުން ބައިވެރިވާނެ މަންދޫބުން ކައުންސިލުން ކަނޑައެޅެން ނެތް ކަމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނަށް، ކުރީގެ ރައީސް އަދި އެ ޕާޓީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލް ގައްޔޫމް މިއަދު އަންގަވައިފި އެވެ.

04 އޮކްޓޯބަރ

October 04, 2016 28
ކައުންސިލުން ނިންމާ ބަޔަކު މަޝްވަރާއަށް ފޮނުވަން އެދެފި

ސަރުކާރާއި ސިޔާސީ ޕާޓީތަކާ ދެމެދު ބާއްވާ މަޝްވަރާތަކުގައި ޕާޓީތަކުން ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވާނެ ބޭފުޅުން، ޕާޓީތަކުގެ ކައުންސިލްތަކުން ފާސްކުރުމަށް ފަހު ހުށަހެޅުމަށް ރައީސް އޮފީހުން މިއަދު އަންގައިފި އެވެ.

03 އޮކްޓޯބަރ

October 03, 2016 18
މަޝްވަރާތަކުގައި ޕީޕީއެމުން ބައިވެރިވާނީ ފާރިސް،ވައްޑެ

ސަރުކާރުން އިސްނަގައިގެން ބާއްވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ މަޝްވަރާތަކުގައި ޕީޕީއެމް ތަމްސީލް ކުރައްވާނީ، އެ ޕާޓީގެ ކައުންސިލް މެމްބަރު އަހުމަދު ފާރިސް މައުމޫނާއި ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ...

October 03, 2016 36
ކާޑުގެ އަގު ބޮޑުކުރުމަކީ ސަލާން ޖެއްސުވުން: ވައްޑެ

ސަރުކާރުން ކާޑުގެ ބާވަތްތަކުގެ އަގު ބޮޑުކުރުމަކީ ރައްޔިތުން ސަލާން ޖައްސުވަން ހުޅުވައިލި ފުރުސަތެއް ކަމަށް ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ ޕީޕީއެމްގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު ވަހީދު އިބްރާހިމް...

20 ޖުލައި

July 20, 2016 27
ފާރިސް، ވަހީދު މަޖިލީހުގެ ކޮމެޓީތަކުން ޑީމޯޓުކޮށްފި

ޕީޕީއެމްގެ ވިޕްލައިނާ ހިލާފުވެވަޑައިގެންނެވި މަޖިލީހުގެ ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ފާރިސް މައުމޫނާއި ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު ވަހީދު އިބްރާހިމް (ލޯޔަރު ވައްޑޭ) ތިއްބެވި މުހިއްމު ކޮމިޓީތަކުން ވަކިކޮށް، އާދައިގެ ކޮމިޓީއަކަށް މިއަދު ބަދަލުކޮށްފި އެވެ.