07 މާޗް

March 07, 2020 7
ސައުދީ ޝާހީ އާއިލާގެ އިސް މެމްބަރުންތަކެއް ހައްޔަރުކޮށްފި

ރިޔާޒް (މާޗް 7) - ސައުދީ އަރަބިއާގެ ޝާހީ އާއިލާގެ ވަރަށް ސީނިއާ ތިން މެމްބަރަކު ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ކަމަށް އެމެރިކާގެ މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

30 ސެޕްޓެމްބަރ

September 30, 2019 2
ޚާޝުގްޖީ މަރަން އަމުރެއް ނުކުރަން: ޕްރިންސް މުހައްމަދު

ވޮޝިންޓަން (ސެޕްޓެމްބަރު 30) - ސައުދީ ސަރުކާރަށް ފާޑުކިޔާ ވޮޝިންޓަން ޕޯސްޓުގައި ލިޔަމުންދިޔަ ނޫސްވެރިޔާ ޖަމާލް ޚާޝުގްޖީ މަރާލަން އަމުރުކޮށްފައި ނުވާނެ ކަމަށް ސައުދީ ވަލީ އަހުދު...

September 30, 2019 7
"އީރާނާ ހަނގުރާމަކޮށްފިނަމަ އިގްތިސާދު ހަލާކުވާނެ"

ވޮޝިންޓަން (ސެޕްޓެމްބަރު 30) - އީރާނާ ހަނގުރާމަކޮށްފި ނަމަ ދުނިޔޭގެ އިގްތިސާދު ހަލާކުވެގެން ހިނގައިދާނެ ކަމަށް ސައުދީ އަރަބިއާގެ ވަލީ އަހުދު މުހައްމަދު ބިން ސަލްމާން ވިދާޅުވެއްޖެ...

19 ޖޫން

June 19, 2019 6
"ޚާޝުގްޖީގެ މަރާ ސައުދީ ވަލީއަހުދާ ގުޅުން އެބަހުރި"

ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް (ޖޫން 19) - ނޫސްވެރިޔާ ޖަމާލް ޚާޝުގްޖީ މަރާލުމާއި ސައުދީ އަރަބިއާގެ ވަލީ އަހުދު މުހައްމަދު ބިން ސަލްމާންއާ ގުޅުން އެބަހުރި ކަމަށް އދ.ގެ ތަހުގީގު ރިޕޯޓްގައި ބުނެފި އެވެ.

17 ޖޫން

June 17, 2019 8
ހާޝުގްޖީގެ މަރުގެ މައްސަލާގައި މުހައްމަދުގެ އިންޒާރެއް!

ނޫސްވެރިޔާ ޖަމާލް ހާޝުގްޖީގެ މަރުގެ ފައިދާ ނަގަން ނޫޅުމަށް ސައޫދީ އަރަބިއްޔާގެ ވަލީ އަހުދު މުހައްމަދު ބިން ސަލްމާން ގޮވާލައްވައިފި އެވެ.

16 ޖޫން

June 16, 2019 6
ޓޭންކަރު މައްސަލައިގައި ސައުދީގެ އިންޒާރު އީރާނަށް

ގަލްފް އޮފް އޮމާން ތެރެއިން ދަތުރުކުރި ދެ ތެޔޮޓޭންކަރަކަށް މިދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ހަމަލާދިނީ އީރާނުން ކަމަށް ތުހުމަތުކޮށް، ސައުދީ އަރަބިއްޔާ އިން އެގައުމަށް އިންޒާރެއް ދީފި އެވެ.

06 މާޗް

March 06, 2019 14
ސައުދީ ރަސްގެފާނާއި ވަލީއަހުދާ ދެމެދު ގުޅުން ގޯސްވެއްޖެ

ރިޔާޒް (މާޗް 6) - ސައުދީ އަރަބިއާގެ ރަސްގެފާން ސަލްމާން ބިން އަބްދުލް އަޒީޒް އާއި ދަރިކަލުން އަދި ވަލީ އަހުދު މުހައްމަދު ބިން ސަލްމާންއާ ދެމެދު ޚިޔާލުތަފާތުވުން ބޮޑުވެ އެ ދެބަފައިކަލުންގެ ގުޅުން ގޯސްވެފައިވާ ކަމަށް އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ ގާޑިއަން ނޫހުން ބުނެފި އެވެ.

22 ފެބުރުއަރީ

February 22, 2019 1
އިންޑިއާގެ ހައްޖު ކޯޓާ ވަލީ އަހުދު އިތުރުކޮށްދެއްވައިފި

ނިއު ދިއްލީ (ފެބްރުއަރީ 22) - އިންޑިއާގެ ހައްޖު ކޯޓާ ވަލީ އަހުދު މުހައްމަދު ބިން ސަލްމާން އިތުރުކޮށްދެއްވައިފި އެވެ.

20 ފެބުރުއަރީ

February 20, 2019 8
"އިންޑިއާ އާއި ސައުދީގެ ގުޅުން ވަނީ ޑީއެންއޭއާ ގުޅިފައި"

ނިއު ދިއްލީ (ފެބްރުއަރީ 20) - އިންޑިއާ އާއި ސައުދީ އަރަބިއާގެ ގުޅުން ވަނީ "އަޅުގަނޑުމެންގެ ޑީއެންއޭއާ ގުޅިފައި" ކަމަށް ސައުދީ ވަލީ އަހުދު މުހައްމަދު ބިން ސަލްމާން ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

19 ފެބުރުއަރީ

February 19, 2019 10
ކަޝްމީރުގެ މަޝްރަހު ހަމައަކަށް އަޅުވައިދޭނަން: ސައުދީ

އިސްލާމްއާބާދު (ފެބްރުއަރީ 19) - ކަޝްމީރުގައި ދިން ހަމަލާ އަށް ފަހު ހޫނުވެފައިވާ އިންޑިއާ އާއި ޕާކިސްތާނުގެ މަޝްރަހު ފިނިކުރެވޭތޯ މަސައްކަތް ކުރައްވާނެ ކަމަށް ސައުދީ އަރަބިއާ އިން ބުނެފި އެވެ.

18 ފެބުރުއަރީ

February 18, 2019 8
ސައުދީ ވަލީ އަހުދަށް ރަން ޕްލޭޓްލީ ބަޑިއެއް ހަދިޔާކޮށްފި

އިސްލާމްއާބާދު (ފެބްރުއަރީ 18) - ސައުދީ އަރަބިއާގެ ވަލީ އަހުދު ޕްރިންސް މުހައްމަދު ބިން ސަލްމާނަށް ޕާކިސްތާނުގެ ސެނެޓުގެ ވަފުދަކުން ރަން ޕްލޭޓްލީ ބަޑިއެއް މިއަދު ހަދިޔާކޮށްފި އެވެ.

February 18, 2019 2
ސައުދީގައި ތިބި ޕާކިސްތާނުގެ ގައިދީން މިނިވަން ކުރަނީ

އިސްލާމްއާބާދު (ފެބްރުއަރީ 18) - ސައުދީ އަރަބިއާގެ ޖަލުތަކުގައި ތިބި ޕާކިސްތާނުގެ 2107 ގައިދީން މިނިވަން ކުރުމަށް ވަލީ އަހުދު މުހައްމަދު ބިން ސަލްމާން އަންގަވައިފި އެވެ.

February 18, 2019 8
ޕާކިސްތާން - ސައުދީ ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ އެއްބަސްވުމަކަށް

އިސްލާމްއާބާދު (ފެބްރުއަރީ 18) - ޕާކިސްތާނާ އެކު 20 ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ އިންވެސްޓްމަންޓް އެއްބަސްވުންތަކުގައި ސައުދީ އަރަބިއާ އިން އިއްޔެ ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

16 ފެބުރުއަރީ

February 16, 2019 9
ޕާކިސްތާނުގެ އެންމެ މަތީ މަދަނީ ޝަަރަފް ޕްރިންސް މުހައްމަދަށް

އިސްލާމްއާބާދު (ފެބްރުއަރީ 16) - ޕާކިސްތާނުގެ އެންމެ މަތީ މަދަނީ ޝަރަފް ކަމަށްވާ "ނިޝާނީ ޕާކިސްތާން" ސައުދީ ވަލީ އަހުދު ޕްރިންސް މުހައްމަދު ބިން ސަލްމާން އަށް އަަރުވަން ނިންމައިފި އެވެ.

15 ފެބުރުއަރީ

February 15, 2019 22
ޕްރިންސް މުހައްމަދުގެ ދަތުރަށް 750 ކޮޓަރި ބުކްކޮށްފި

އިސްލާމްއާބާދު (ފެބްރުއަރީ 15) - ސައުދީ އަރަބިއާގެ ވަލީ އަހުދު މުހައްމަދު ބިން ސަލްމާން މާދަމާ ޕާކިސްތާނަށް ކުރައްވާ ރަސްމީދަތުރުފުޅުގައި އިސްލާމްއާބާދުގެ މަޝްހޫރު، އަށް ހޮޓަލަކުން 750 ކޮޓަރި ބުކްކޮށްފި އެވެ.

13 ފެބުރުއަރީ

February 13, 2019 32
ޕްރިންސް މުހައްމަދު ކައުބާގެ ތެރޭގައި ނަމާދު ކުރައްވައިފި

މައްކާ (ފެބްރުއަރީ 13) - ސައުދީ އަރަބިއާގެ ވަލީ އަހުދު މުހައްމަދު ބިން ސަލްމާން މައްކާގެ މާތްވެގެންވާ ހަރަމްފުޅަށް އިއްޔެ ވަޑައިގެން ކައުބާގެ ތެރޭގައި ނަމާދު ކުރައްވައިފި އެވެ.

12 ފެބުރުއަރީ

February 12, 2019 12
ސައުދީ ވަލީ އަހުދުގެ ދަތުރަަށް ފަސް ޓްރަކުގެ ސާމާނު

އިސްލާމްއާބާދު (ފެބްރުއަރީ 12) - ސައުދީ ވަލީ އަހުދު މުހައްމަދު ބިން ސަލްމާން ޕާކިސްތާނަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅާ ދިމާކޮށް އެމަނިކުފާނުގެ އަމިއްލަ ބޭނުންތަކަށް ފަސް ޓްރަކުގެ ސާމާނު އެ ގައުމަށް އެތެރެކޮށްފި އެވެ.

27 ނޮވެމްބަރ

November 27, 2018 3
އުރުދުޣާންްއާ ބައްދަލު ކުރުމަށް ވަލީ އަހުދު އެދިވަޑައިގެންފި

އިސްތަންބޫލް (ނޮވެމްބަރު 27) - އާޖެންޓީނާގައި ފަށާ ޖީ20ގެ ބައްދަލުވުމުގެ ތެރޭގައި ތުރުކީގެ ރައީސް ރަޖަބް ތައްޔިބު އުރުދުޣާންއާ ބައްދަލު ކުރެއްވުމަށް ސައުދީ ވަލީ އަހުދު މުހައްމަދު ބިން ސަލްމާން އެދިވަޑައިެގންފައިވާ ކަމަށް ތުރުކީގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރު ކަވަސޮގްލޫ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

22 ނޮވެމްބަރ

November 22, 2018 6
"ވަލީ އަހުދު ވަކިކުރަން ގޮވާލުމަކީ ރަތް ރޮނގެއް"

ރިޔާޒް (ނޮވެމްބަރު 22) - ސައުދީ ވަލީ އަހުދުގެ މަގާމުން މުހައްމަދު ބިން ސަލްމާން ވަކި ކުރަން ގޮވާލުމަކީ "ރަތް ރޮނގެއް" ކަމަށް ސައުދީ ޚާރިޖީ ވަޒީރު އާދިލް އަލް ޖުބައިރު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

02 ނޮވެމްބަރ

November 02, 2018
ނޫސްވެރިޔާ އަކީ ނުރައްކާ މީހެއް ކަމަށް ސައުދީން ބުނި

ވޮޝިންޓަން (ނޮވެމްބަރު 2) - މަރާލި ނޫސްވެރިޔާ ޖަމާލް ޚާޝުގްޖީ އަކީ ނުރައްކާ މީހެއް ކަމަށް ސައުދީ ވަލީ އަހުދު މުހައްމަދު ބިން ސަލްމާން ވައިޓް ހައުސް އަށް ކުރެއްވި ފޯނު ކޯލެއްގައި ވިދާޅުވެފައިވާ ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

26 އޮކްޓޯބަރ

October 26, 2018 2
ހަރީރީއާ ގުޅޭ ގޮތުން މުހައްމަދު ޖޯކް ޖައްސަވައިފި

ރިޔާޒް (އޮކްޓޯބަރު 26) - ލުބާނުގެ ބޮޑު ވަޒީރު ކަމަށް އިޚްތިޔާރުކޮށްފައިވާ ސައުދު ހަރީރީ ސައުދީ އަށް މިހާރު ކުރައްވާ ދަތުރުގައި ކިޑްނެޕް ކުރިކަމުގެ އަޑެއް ނީވޭނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެ ވަލީ އަހުދު މުހައްމަދު ބިން ސަލްމާން ޖޯކް ޖައްސަވައިފި އެވެ.

25 އޮކްޓޯބަރ

October 25, 2018 4
"ތަފާތު ގައުމަކަށް ފަސް އަހަރު ތެރޭ ސައުދީ ހަދާނަން"

ރިޔާޒް (އޮކްޓޯބަރު 25) - ކުރިއަށް އޮތް ފަސް އަހަރު ތެރޭ ސައުދީ އަރަބިއާ އަކީ މުޅިން ތަފާތު ގައުމަކަށް ބަދަލު ކުރާނެ ކަމަށް ވަލީ އަހުދު މުހައްމަދު ބިން ސަލްމާން ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

October 25, 2018 22
ނޫސްވެރިޔާ މަރާލުމުގައި ބައިވެރިވި މީހުންނަށް އަދަބުދެނީ

ރިޔާޒް (އޮކްޓޯބަރު 25) - ނޫސްވެރިޔާ ޖަމާލް ޚާޝުގްޖީ ތުރުކީ ކޮންސިއުލޭޓުގައި މަރާލުމުގައި ޒިންމާވާ އެންމެންނަށް އަދަބު ދޭނެ ކަމަށް ވަލީ އަހުދު މުހައްމަދު ބިން ސަލްމާން ވިދާޅުވެއްޖެ...

24 އޮކްޓޯބަރ

October 24, 2018 7
ނޫސްވެރިޔާގެ އާއިލާއާ ރަސްގެފާނާއި ވަލީ އަހުދު ބައްދަލުކޮށްފި

ރިޔާޒް (އޮކްޓޯބަރު 24) - ތުރުކީގެ އިސްތަންބޫލްގައި ހުންނަ ސައުދީ ކޮންސިއުލޭޓް ތެރޭ މަރާލި ނޫސްވެރިޔާ ޖަމާލް ޚާޝުގްޖީގެ އާއިލާއާ ރަސްގެފާން ސަލްމާން އާއި ވަލީ އަހުދު މުހައްމަދު ބިން ސަލްމާން (އެމްބީއެސް) އިއްޔެ ބައްދަލުކުރައްވާފައިވާ ކަމަށް ސައުދީ ރަސްމީ މީޑިއާ އިން ބުނެފި އެވެ.