20 ޖޫން

June 20, 2019
މުރްސީގެ މަރާގުޅިގެން މިސްރު ސަރުކާރަށް ދައުވާކުރަންޖެހޭ

އިސްތަންބޫލް (ޖޫން 20) - ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު މުރްސީ ކޯޓަށް ހާޒިރުކޮށްފައި ހުންނަވަނިކޮށް އަވަހާރަވެގެން ވެއްޓުނު މައްސަލާގައި މިސްރު ސަރުކާރާ ދެކޮޅަށް ބައިނަލްއަގުވާމީ ކޯޓެއްގައި ދައުވާ ކުރަން ޖެހޭނެ ކަމަށް ތުރުކީގެ ރައީސް ރަޖަބް ތައްޔިބު އުރުދުޣާން ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

19 ޖޫން

June 19, 2019 3
އދ.އިން އުޅެނީ މުރްސީގެ މަރު ސިޔާސީ ކުރަން: މިސްރު

ގާހިރާ (ޖޫން 19) - މިސްރުގެ ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު މުރްސީ އަވަހާރަވީ ގުދުރަތީ މަރަކުން ކަމަށާއި އދ. އިން އުޅެނީ އެކަން ސިޔާސީ ކުރަން ކަމަށް އެ ގައުމުގެ ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ބުނެފި އެވެ.

June 19, 2019 4
މުރްސީގެ މަރު ތަހުގީގު ކުރުމަށް އދ. އިން ގޮވާލައިފި

ގާހިރާ (ޖޫން 19) - ކޯޓަށް ހާޒިރުކޮށްފައި ހުންނަވަނިކޮށް، މިސްރުގެ ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު މުރްސީ އަވަހާރަވި މައްސަލަ ވަރަށް ރަނގަޅަށް ތަހުގީގު ކުރަން އދ. އިން ގޮވާލައިފި އެވެ.