16 މެއި

May 16, 2019 7
އޮންލައިން މުއާމަލާތްތަކަށް ބާރުދޭން ގާނޫނެއް ހަދަނީ

ސަރުކާރާއި އެކު އޮންލައިންކޮށް ހިންގާ ފައިސާގެ މުއާމަލާތްތަކަކީ ގާނޫނީ ބާރު ލިބިގެންވާ އަދި ރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުން ބަލައިގަންނަ ކަމަކަށް ހަދަން ގާނޫނެއް ހަދަން މަސައްކަތްކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ކޮމިއުނިކޭޝަން، ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީ މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު މަލީހު ޖަމާލު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

07 ނޮވެމްބަރ

November 07, 2018 20
ގިނަ އަދަދެއްގެ ފައިސާ ބޭރު ކުރަނިކޮށް ހުއްޓުވައިފި

ކަސްޓަމްސް އަށް ރިޕޯޓްނުކޮށް އިންޑިއާގެ ބަޔަކު ރާއްޖެއިން ބޭރު ކުރަން އުޅުނު ގިނަ އަދަދެއްގެ ފައިސާ ކަސްޓަމްސްއިން މިދިޔަ އާދިއްތަ ދުވަހު އަތުލައިގެންފި އެވެ.

01 ޖުލައި

July 01, 2018 20
ބީއެމްއެލް މޮބައިލް ޕޭ އިން ބޭރަށް ފައިސާ ފޮނުވޭނެ

މޮބައިލް ޕޭ އެޕްލިކޭޝަން މެދުވެރިކޮށް ރާއްޖެ އިން ބޭރަށް ފައިސާ ފޮނުވުމުގެ ޚިދުމަތް ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) އިން މިއަދު ތައާރަފް ކޮށްފި އެވެ.

28 ޖޫން

June 28, 2018 14
އޮންލައިންކޮށް ބޭރަށް ފައިސާ ފޮނުވޭ ގޮތް ހަދަނީ

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) އިން އޮންލައިންކޮށް، ރާއްޖެ އިން ބޭރަށް ފައިސާ ފޮނުވުމުގެ ޚިދުމަތް އަންނަ ހަފުތާގައި ތައާރަފު ކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

05 މެއި

May 05, 2018 18
ރެމިޓެންސް ޓެކްސްއާ އެކު ބޭރަށް ފައިސާ ފޮނުވުން ދަށަށް

ރާއްޖޭގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ ބިދޭސީން ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ފޮނުވާ ފައިސާއިން ރެމިޓެންސް ޓެކްސް ނަގަން ފެށުމާ އެކު، ބޭރަށް ފައިސާ ފޮނުވުނުން ވަރަށް ބޮޑަށް މަދުވެފައިވާކަން މަރުކަޒީ ބޭންކުގެ ހިސާބުތަކުން ދައްކައިފި އެވެ.

11 ފެބުރުއަރީ

February 11, 2018
"ބީބީއެމް"އިން ފައިސާ ފޮނުވުން ޕޭޕަލުން ހުއްޓާލައިފި

ޕޭޕަލް މެދުވެރިކޮށް ފައިސާ ފޮނުވައިދިނުމަކީ ވިޔަފާރީގައި ޕޭޕަލް ނަފާ ހޯދާ ޚިދުމަތެކެވެ. އެ ގޮތުގައ، އީކޮމާސް ވެބްސައިޓްތައް، މެސެންޖާ އަދި ސްކައިޕް ފަދަ އެޕްލިކޭޝަންތައް މެދުވެރިކޮށް ފައިސާ ފޮނުވައިދެ އެވެ. ދާދި ފަހަކާ ޖެހެންދެން، ބްލެކްބެރީ މެސެންޖާ ބޭނުންކުރާ މީހުންނަށް ވެސް، އެކަކު އަނެކަކަށް ފައިސާ ފޮނުވެ އެވެ.

02 މެއި

May 02, 2017 1
މިދިޔަ އަހަރު 108.7 މިލިއަން ޑޮލަރު ބޭރަށް ފޮނުވި

ރާއްޖެ އިން ބޭރަށް ފައިސާ ފޮނުވުމުގެ ހިދުމަތް ދޭ ކުންފުނިތައް މެދުވެރިކޮށް މިދިޔަ އަހަރު 108.7 މިލިއަން ޑޮލަރު (1.6 ބިލިއަން ރުފިޔާ) ފޮނުވާފައިވާ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ (އެމްއެމްއޭ) އިން ބުނެފި އެވެ.

19 ޑިސެމްބަރ

December 19, 2016 12
ގާނޫނާހިލާފަށް ފައިސާ ފޮނުވައިދޭ ބަޔަކު އަތުލައިގެންފި

މަނީ ޓްރާންސްފާ ކުރުމުގެ ހުއްދަ ނެތި، އެ ހިދުމަތް ދެމުންދިޔަ ބަޔަކު ފަޅާއަރައި އެ ފަރާތްތަކާ މެދު މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީން (އެމްއެމްއޭ) އިން ފިޔަވަޅު އަޅައިފި އެވެ.

03 އޮކްޓޯބަރ

October 03, 2016 11
ރޭ ފޭރުނު ފައިސާގެ ތެރެއިން ހަ މިލިއަން ހޯދައިފި

މާލޭގައި ހުންނަ ވެސްޓަން ޔޫނިއަން ޓްރާންސްފާ އޮފީހަށް ބަޔަކު ރޭ ވަދެ، އެތަނުން ފޭރުނު ފައިސާގެ ތެރެއިން ހަ މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ މިހާތަނަށް ހޯދާފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން މިރޭ ބުނެފި އެވެ.