24 މެއި

May 24, 2020 3
ހަނދަށް ނިއުކްލިއާ ރިއެކްޓަރެއް

އިންސާނީ ދަރިފަސްކޮޅު ހަނދުގައި އާބާދުވުމަށް ހުރި ހުރަސްތައް ނައްތާލުމަށް ސައިންސްވެރިން ފޫގަޅައިފި އެވެ. އެންމެ ބޮޑު ކަމަކީ ހަނދަށް ހަކަތަ ފޯރުކޮށްދިނުމެވެ.

22 މެއި

May 22, 2020 5
މާދަމާ އަކީ ފަހު ރޯދަ، އީދަކީ އާދިއްތަ ދުވަސް

މާދަމާ އަކީ މި ރޯދަ މަހުގެ އެންމެ ފަހު ދުވަސް ކަމަށާއި މި އަހަރުގެ ފިތުރު އީދަކީ އަންނަ އާދިއްތަ ދުވަސް ކަމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ދެންމެ ކަނޑައަޅައިފި އެވެ.

May 22, 2020 11
ފަލަކީ ހިސާބުން ދައްކަނީ އީދު ވާނީ އާދީއްތައަށް ކަމަށް

މިއަދަކީ ހިނގަމުން މިދާ ރަމަޟާން މަހުގެ 29 ވަނަ ދުވަހެވެ. އެހެންކަމުން މިއަދުގެ އިރު އޮއްސުމަށް ފަހު، އިސްލާމީ އާދަކާދައިގެ މަތިން، މި އަހަރުގެ ޝައްވާލް މަހަށް ހަނދު ބެލުން ދުނިޔޭގެ...

22 އެޕްރީލް

April 22, 2020 4
ހަނދެއް ނުފެނޭ، މުލަ ރޯދަ ދުވަހަކީ ހުކުރު

މާދަމާ އަކީ މި ހިނގާ ޝައުބާން މަހުގެ 30 ވަނަ ދުވަސް ކަމަށާއި ރަމަޟާން މަސް ފެށޭނީ އަންނަ ހުކުރު ދުވަހު ކަމަށް ކަނޑައަޅައި މިރޭ އިއުލާނުކޮށްފި އެވެ.

April 22, 2020 15
މާދަމާ ރޯދައަށް ވެދާނެތަ؟

މިއަދަކީ ހިނގަމުން މިދާ 1441 ވަނަ އަހަރުގެ ޝަޢުބާން 29 ވަނަ ދުވަހެވެ. މިއަދުގެ އިރުއޮއްސުމަށް ފަހު، މުސްލިމުންގެ އާދަކާދައިގެ މަތިން، މި އަހަރުގެ ރަމަޟާން މަހަށް ހަނދު ބެލުން ދުނިޔޭގެ...

08 މާޗް

March 08, 2020 10
ކުރިއަށް އޮތީ މާ ހަނދުގެ ފޯވަހިތަކެއް

މި ދުވަސްވަރު ފެންނަމުން މި ދަނީ މާ ހަނދެކެވެ. ސުޕާ މޫންއެކެވެ. އާދައިގައި ފެންނަ ވަރަށް ވުރެ ބޮޑު ހަނދެކެވެ.

31 ޖެނުއަރީ

January 31, 2020
ބައިވެރިޔަކާއެކު މަހުޖަނު ހަނދަށް ކުރާ ދަތުރު ކެންސަލް

ޖަޕާނުގެ މަޝްހޫރު މަހުޖަނު ޔުސާކޫ މައެޒާވާއާ އެކު ހަނދަށް ދާނެ އަންހެނަކު ހޯދަން ހުޅުވާލައި 20،000 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ކުރިމަތިލާފައި ވަނިކޮށް، ބައިވެރިއަކު ހޯދަން ނިންމި ނިންމުން ކެންސަލްކޮށްފި އެވެ.

29 ޖެނުއަރީ

January 29, 2020 1
މަހުޖަނާ އެކު ހަނދަށް ދާން 20،000 ހުށަހެޅުން

ޖަޕާނުގެ މަޝްހޫރު މަހުޖަނު ޔުސާކޫ މައެޒާވާއާ އެކު ހަނދަށް ދާނެ އަންހެނަކު ހޯދަން ހުޅުވާލައި ސުންގަޑި ހަމަވި އިރު 20،000 މީހުން ކުރިމަތިލައިފި އެވެ.

14 ޖެނުއަރީ

January 14, 2020
މަހުޖަނަކާ އެކު ހަނދަށް ދާނެ އަންހެނަކު ހޯދަނީ

މީހުންގެ ސަމާލުކަން ލިބޭ ކަންކަން ކުރާ ޖަޕާނުގެ މަޝްހޫރު މަހުޖަނު ޔުސާކޫ މައެޒާވާއާ އެކު ހަނދަށް ދާނެ އަންހެނަކު ހޯދަން އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

03 ޑިސެމްބަރ

December 03, 2019
އިންޑިއާއިން ފޮނުވި އުޅަނދުގެ ބައިތައް ހޯދައިފި

ވޮޝިންޓަން (ޑިސެމްބަރު 3) - މިދިޔަ ސެޕްޓެމްބަރު މަހު ކުރީކޮޅު ހަނދަށް ތިރިކުރަނިކޮށް މުވާސަލާތީ ގުޅުން ކެނޑުނު އިންޑިއާގެ ޖައްވީ އުޅަނދު ޗަންދުރަޔާން-2 ގެ ވިކްރަމް މޮޑިއުލްގެ ބައިތައް ހަނދުގައި ވަނިކޮށް އިންޑިއާ މީހެއްގެ އެހީގައި ހޯދާފައިވާ ކަމަށް ނާސާ އިން ބުނެފި އެވެ.

02 އޮކްޓޯބަރ

October 02, 2019 1
އިންސާނުން މާސް އަށް އުފުލާ ރޮކެޓް

އެހެރަ ފެންނަނީ ކޮޅަށް ޖަހާފައި ހުރި ރޮކެޓެކެވެ. ކިޔަނީ "ސްޓާޝިޕް" އެވެ. އުފައްދަނީ "ސްޕޭސްއެކްސް"އޭ ކިޔާ އެމެރިކާ ކުންފުންޏަކުންނެވެ. ބޭނުމަކީ ހަނދަށް އަދި މާސްް އަށް އިންސާނުން އުފުލުމެވެ.

23 ސެޕްޓެމްބަރ

September 23, 2019
ނާސާ ހަނދަށް ފޮނުވަން އޮސްޓްރޭލިއާ އެހީތެރިވަނީ

އެމެރިކާގެ ޖައްވީ އިދާރާ، ނާސާ އިން އިންސާނުން އަލުން ހަނދަން ފޮނުވަން ކުރާ މަސައްކަތްތަކުގައި ބައިވެރިވެ، އެހީތެރިވެދޭނެ ކަމަށް އޮސްޓްރޭލިއާ އިން ބުނެފި އެވެ. އޮސްޓްރޭލިޔާއިން ބުނި ގޮތުގައި، ނާސާއިން އިސްނަގައިގެން ހިންގާ "އާޓެމިސް" ޕްރޮގްރާމަށް ވެސް އެހީތެރިވެދޭނެ އެވެ.

24 ޖުލައި

July 24, 2019 14
ހަނދަށް އުޅަނދެއް އުދުއްސާލުމުން ރާއްޖޭން މަރުހަބާ

ހަނދުގެ ދިރާސާތަކެއް ކުރަން އިންޑިއާއިން ކާމިޔާބުކަމާ އެކު ޖައްވީ އުޅަނދެއް ފޮނުވައިލުމުން ރާއްޖޭން އެ ގައުމަށް މަރުހަބާ ކިޔައިފި އެވެ.

22 ޖުލައި

July 22, 2019 17
އިންޑިއާ އިން ހަނދަަށް ފޮނުވާ އުޅަނދު އުދުއްސާލައިފި

ނިއު ދިއްލީ (ޖުލައި 22) - އިންޑިއާ އިން ހަނދަށް ފޮނުވާ ޖައްވީ އުޅަނދު ކާމިޔާބުކަމާ އެކު މިއަދު އުދުއްސާލައިފި އެވެ.

16 ޖުލައި

July 16, 2019 2
މިރޭ ދަންވަރު ހަނދުކޭތައެއް

މިދިޔަ ޖެނުއަރީ މަހު ދުނިޔޭގެ ބޮޑު ސަރަހައްދަކަށް ފެނުނު، ބްލަޑް މޫންގެ ހަނދުކޭތަ ރާއްޖެއަށް ފެންނަ ވަރެއް ނުވި އެވެ. އެކަމަކު މިރޭ ދަންވަރު ހިފާ ކޭތަ، ވިލާ ބޯ ނޫން ނަމަ އަހަރެމެންނަށް ފެންނާނެ އެވެ.

03 ޖޫން

June 03, 2019 57
ފަލަކީ ގޮތުން މިއަދު ރޯދަމަސް ނިމި، މާދަމާ އަކީ ޢީދު

އިސްލާމީ ގިނަ ގައުމުތަކަށް މިއަދަކީ، މި އަހަރުގެ ބަރަކާތްތެރި ރަމަޟާން މަހުގެ 29 ވަނަ ދުވަހެވެ. އެހެންކަމުން އެ ގައުމުތަކަށް މިއަދުގެ އިރު އޮއްސުމާ އެކު، އީދަށް ހަނދު ފެނޭތޯ ބަލަން...

June 03, 2019 2
ހަނދު ބެލުމަށް ހާއްސަ އެޕެއް ލޯންޗްކޮށްފި

އިސްލާމީ ކަލަންޑަރުގެ ހާއްސަ ދުވަސްތައް ކަނޑައެޅުމަށް ހަނދު ބަލަން ހާއްސަ ވެބް ސައިޓެއް ލޯންޗްކޮށްފައި ވަނިކޮށް، އެކަމަށް ހާއްސަ މޮބައިލް އެޕެއް ވެސް ޕާކިސްތާނުގައި ލޯންޗްކޮށްފި...

27 ޖުލައި

July 27, 2018 14
މި ގަރުނުގެ އެންމެ ދިގު ހަނދު ކޭތަ މިރޭ، ބަލާނަން؟

މި ރެއަކީ އަނެއްކާ ވެސް އުޑުމަތީގެ ހިތްގައިމު މަންޒަރުތަކެއް އަޅުގަނޑުމެންނާ ބައްދަލު ކުރާނެ ރެއެކެވެ. އޭގެ ތެރެއިން ވެސް އެންމެ ފުރަތަމަ ފާހަގަ ކޮށްލެވެނީ މި ރޭ ހިފާ ފުރިހަމަ ހަނދު ކޭތަ އެވެ. ފުރިހަމަ ކޭތައަކަށް ވުމުގެ އިތުރުން، 21 ވަނަ ގަރުނުގެ ތެރޭގައި ހިފާނެ އެންމެ ދިގު ހަނދު ކޭތަ ވެސްމެ އެވެ. ހަމަ އެއާ އެކު ފުރިހަމަ އަށް ކޭތަ...

22 ޖުލައި

July 22, 2018 15
އާމްސްޓްރޯންގް ހަނދަށް ގެންދިޔަ ދިދަ ނީލަން ކިޔަނީ

ވޮޝިންޓަން (ޖުލައި 22) - އެމެރިކާގެ އެސްޓްރޮނޯޓް ނީލް އާމްސްޓްރޯންގް 1969 ވަނަ އަހަރު ހަނދަށް ގެންދިޔަ އެމެރިކާ ދިދަ ނީލަން ކިޔަން ނިންމައިފި އެވެ.

13 ޖުލައި

July 13, 2018 7
ހަނދުގައި އިޒްރޭލުގެ ދިދައެއް ހަރު ކުރަނީ

ތެލް އަވީވް (ޖުލައި 13) - އިޒްރޭލުން ހަނދަށް ފޮނުވާ އުޅަނދުގެ މައިގަނޑު އެއް ބޭނުމަކީ އިޒްރޭލުގެ ދިދައެއް ހަނދުގައި ޖެހުން ކަމަށް އެ ގައުމުގެ އޮފިޝަލުން ބުނެފި އެވެ.

13 ޖޫން

June 13, 2018 12
މާދަމާ އަކީ ފަހު ރޯދަ، އީދު ވާނީ ހުކުރަށް

މާދަމާ އަކީ މި ރޯދަ މަހުގެ އެންމެ ފަހު ދުވަސް ކަމަށާއި، މި އަހަރުގެ ފިޠުރު އީދަކީ އަންނަ ހުކުރު ދުވަސް ކަމަށް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް މިނިސްޓްރީން ދެންމެ އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

June 13, 2018 55
މިރޭ އީދަށް ހަނދު ފެނިދާނެތަ؟

މިއަދަކީ ދިވެހިރާއްޖެ އާއި ތުރުކީ ވިލާތް އަދި ބޮސްނިއާ ފަދަ ބައެއް އިސްލާމީ ޤައުމުތަކަށް ރަމަޟާން މަހުގެ 29 ވަނަ ދުވަސް ކަމަށް ވާތީ، މި ގައުމުތަކުގައި މި ރެއަކީ ފިތުރު އީދަށް ހަނދު...

27 މެއި

May 27, 2018 11
ހަތަރު ވަނަ އަށް ހަނދަށް ދިޔަ މީހާ މަރުވެއްޖެ

އިންޑިއާނާ (މެއި 27) - ހަނދުގައި ހަތަރު ވަނަ އަށް ހިނގި އެމެރިކާގެ އެސްޓްރޮނޯޓް އެލަން ބީން 86 އަހަރުގައި އިއްޔެ މަރުވެއްޖެ އެވެ.