04 ޑިސެމްބަރ

December 04, 2020 4
ހަނދުގެ ސާމްޕަލާ އެކު ޗައިނާގެ އުޅަނދު ދުނިޔެ އަށް

ބެއިޖިން (ޑިސެމްބަރު 4) - ޗައިނާގެ ޗަންގުއޫ-5 ހަނދުގެ މިޝަންގެ މުހިންމު މަރުހަލާއެއްގައި ހަނދުން ސާމްޕަލް ހިފައިގެން ޖައްވީ އުޅަނދު ދުނިޔެ އަށް މިސްރާބު ޖަހައިފި އެވެ.

20 އޮކްޓޯބަރ

October 20, 2020
ހަނދުގެ މުއާސަލާތީ ވިއުގަ ނޮކިއާ އަށް

ނާސާ އިން ނޮކިއާ ލެބްސްއާ މަޝްރޫއު ހަވާލުކުރީ 14.1 މިލިއަން ޑޮލަރަށް

15 އޮކްޓޯބަރ

October 15, 2020 7
އަލުން ހަނދަށް ދިއުމުގެ ޕްރޮގްރާމްގައި ހަތް ގައުމެއް

އެމެރިކާ އިން އަލުން ހަނދަށް ދާން ފަށާފައިވާ "އާޓެމިސް" ޕްރޮގްރާމްގައި އެ ގައުމާ އެކު މަސައްކަތްކުރަން އާޓެމިސް އެކޯޑްސްގައި ހަތް ގައުމަކުން ބައިވެރިވެއްޖެ އެވެ.

14 އޮކްޓޯބަރ

October 14, 2020
އެމެރިކާ ހަނދަށް ދާން ކުރާ މަސައްކަތަށް ފާޑުކިޔައިފި

އަލުން ހަނދަށް ދާން އެމެރިކާ އިން ކުރާ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން ނާސާ އިން ފަށާފައިވާ "އާޓެމިސް" ޕްރޮގްރާމް މާބޮޑަށް "އެމެރިކާވެފައި"ވާ ކަމަށާއި އެއީ މުޅި ދުނިޔޭގެ ބައިވެރިވުމާއެކު ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތެއް ކަމަށް ރަޝިއާގެ ސްޕޭސް ޕްރޮގްރާމް ރޮސްކޯސްމޮސްގެ ޑިރެކްޓަރު ޖެނެރަލް ޑިމިޓްރީ ރޮގޯޒިން ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

03 އޮކްޓޯބަރ

October 03, 2020
ޔޫއޭއީން 2024 ގައި ހަނދަށް ދާން އަމާޒު ހިފައިފި

ޖައްވީ މިޝަންތަކުގެ ދާއިރާ އިން މިހާރު ބޮޑެތި ކާމިޔާބީތައް ހޯދަމުން އަންނަ ޔުނައިޓެޑް އަރަބް އެމިރޭޓްސް (ޔޫއޭއީ) އިން 2024 ގައި ހަނދާން ދާން އަމާޒު ހިފައިފި އެވެ.

02 އޮކްޓޯބަރ

October 02, 2020 3
ޗައިނާއިން ހަނދުން ސާމްޕަލް ގެންނަނީ

ޗައިނާ އިން ހަނދަށް އުޅަނދެއް ފޮނުވަން އުޅޭ ވާހަކަތައް އެބަ ދެކެވެ އެވެ. ޗައިނާ އިން މި ފަހަރު ކުރަން އުޅޭ ކަމަކީ ހަނދުން ސާމްޕަލް ގެނައުމެވެ. އެއީ ބުނެވޭ ގޮތުގައި ދެ ކިލޯ ހުންނަހާ ގަލާއި ވެއްޔާއި އަދި ހިރަފުހެވެ.

23 ސެޕްޓެމްބަރ

September 23, 2020 4
ކައިވެނީގެ ހަދިޔާއަކަށް "ހަނދުން" ބިމެއް ގަނެދީފި

ޕާކިސްތާނު މީހަކު ކައިވެނީގެ ހަދިޔާއަކަށް އަނބިމީހާ އަށް "ހަނދުން" ބިމެއް ގަނެދީފި އެވެ.

24 މެއި

May 24, 2020 3
ހަނދަށް ނިއުކްލިއާ ރިއެކްޓަރެއް

އިންސާނީ ދަރިފަސްކޮޅު ހަނދުގައި އާބާދުވުމަށް ހުރި ހުރަސްތައް ނައްތާލުމަށް ސައިންސްވެރިން ފޫގަޅައިފި އެވެ. އެންމެ ބޮޑު ކަމަކީ ހަނދަށް ހަކަތަ ފޯރުކޮށްދިނުމެވެ.

22 މެއި

May 22, 2020 5
މާދަމާ އަކީ ފަހު ރޯދަ، އީދަކީ އާދިއްތަ ދުވަސް

މާދަމާ އަކީ މި ރޯދަ މަހުގެ އެންމެ ފަހު ދުވަސް ކަމަށާއި މި އަހަރުގެ ފިތުރު އީދަކީ އަންނަ އާދިއްތަ ދުވަސް ކަމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ދެންމެ ކަނޑައަޅައިފި އެވެ.

May 22, 2020 11
ފަލަކީ ހިސާބުން ދައްކަނީ އީދު ވާނީ އާދީއްތައަށް ކަމަށް

މިއަދަކީ ހިނގަމުން މިދާ ރަމަޟާން މަހުގެ 29 ވަނަ ދުވަހެވެ. އެހެންކަމުން މިއަދުގެ އިރު އޮއްސުމަށް ފަހު، އިސްލާމީ އާދަކާދައިގެ މަތިން، މި އަހަރުގެ ޝައްވާލް މަހަށް ހަނދު ބެލުން ދުނިޔޭގެ...

22 އެޕްރީލް

April 22, 2020 4
ހަނދެއް ނުފެނޭ، މުލަ ރޯދަ ދުވަހަކީ ހުކުރު

މާދަމާ އަކީ މި ހިނގާ ޝައުބާން މަހުގެ 30 ވަނަ ދުވަސް ކަމަށާއި ރަމަޟާން މަސް ފެށޭނީ އަންނަ ހުކުރު ދުވަހު ކަމަށް ކަނޑައަޅައި މިރޭ އިއުލާނުކޮށްފި އެވެ.

April 22, 2020 15
މާދަމާ ރޯދައަށް ވެދާނެތަ؟

މިއަދަކީ ހިނގަމުން މިދާ 1441 ވަނަ އަހަރުގެ ޝަޢުބާން 29 ވަނަ ދުވަހެވެ. މިއަދުގެ އިރުއޮއްސުމަށް ފަހު، މުސްލިމުންގެ އާދަކާދައިގެ މަތިން، މި އަހަރުގެ ރަމަޟާން މަހަށް ހަނދު ބެލުން ދުނިޔޭގެ...

08 މާޗް

March 08, 2020 10
ކުރިއަށް އޮތީ މާ ހަނދުގެ ފޯވަހިތަކެއް

މި ދުވަސްވަރު ފެންނަމުން މި ދަނީ މާ ހަނދެކެވެ. ސުޕާ މޫންއެކެވެ. އާދައިގައި ފެންނަ ވަރަށް ވުރެ ބޮޑު ހަނދެކެވެ.

31 ޖެނުއަރީ

January 31, 2020
ބައިވެރިޔަކާއެކު މަހުޖަނު ހަނދަށް ކުރާ ދަތުރު ކެންސަލް

ޖަޕާނުގެ މަޝްހޫރު މަހުޖަނު ޔުސާކޫ މައެޒާވާއާ އެކު ހަނދަށް ދާނެ އަންހެނަކު ހޯދަން ހުޅުވާލައި 20،000 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ކުރިމަތިލާފައި ވަނިކޮށް، ބައިވެރިއަކު ހޯދަން ނިންމި ނިންމުން ކެންސަލްކޮށްފި އެވެ.

29 ޖެނުއަރީ

January 29, 2020 1
މަހުޖަނާ އެކު ހަނދަށް ދާން 20،000 ހުށަހެޅުން

ޖަޕާނުގެ މަޝްހޫރު މަހުޖަނު ޔުސާކޫ މައެޒާވާއާ އެކު ހަނދަށް ދާނެ އަންހެނަކު ހޯދަން ހުޅުވާލައި ސުންގަޑި ހަމަވި އިރު 20،000 މީހުން ކުރިމަތިލައިފި އެވެ.

14 ޖެނުއަރީ

January 14, 2020
މަހުޖަނަކާ އެކު ހަނދަށް ދާނެ އަންހެނަކު ހޯދަނީ

މީހުންގެ ސަމާލުކަން ލިބޭ ކަންކަން ކުރާ ޖަޕާނުގެ މަޝްހޫރު މަހުޖަނު ޔުސާކޫ މައެޒާވާއާ އެކު ހަނދަށް ދާނެ އަންހެނަކު ހޯދަން އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

03 ޑިސެމްބަރ

December 03, 2019
އިންޑިއާއިން ފޮނުވި އުޅަނދުގެ ބައިތައް ހޯދައިފި

ވޮޝިންޓަން (ޑިސެމްބަރު 3) - މިދިޔަ ސެޕްޓެމްބަރު މަހު ކުރީކޮޅު ހަނދަށް ތިރިކުރަނިކޮށް މުވާސަލާތީ ގުޅުން ކެނޑުނު އިންޑިއާގެ ޖައްވީ އުޅަނދު ޗަންދުރަޔާން-2 ގެ ވިކްރަމް މޮޑިއުލްގެ ބައިތައް ހަނދުގައި ވަނިކޮށް އިންޑިއާ މީހެއްގެ އެހީގައި ހޯދާފައިވާ ކަމަށް ނާސާ އިން ބުނެފި އެވެ.

02 އޮކްޓޯބަރ

October 02, 2019 1
އިންސާނުން މާސް އަށް އުފުލާ ރޮކެޓް

އެހެރަ ފެންނަނީ ކޮޅަށް ޖަހާފައި ހުރި ރޮކެޓެކެވެ. ކިޔަނީ "ސްޓާޝިޕް" އެވެ. އުފައްދަނީ "ސްޕޭސްއެކްސް"އޭ ކިޔާ އެމެރިކާ ކުންފުންޏަކުންނެވެ. ބޭނުމަކީ ހަނދަށް އަދި މާސްް އަށް އިންސާނުން އުފުލުމެވެ.

23 ސެޕްޓެމްބަރ

September 23, 2019
ނާސާ ހަނދަށް ފޮނުވަން އޮސްޓްރޭލިއާ އެހީތެރިވަނީ

އެމެރިކާގެ ޖައްވީ އިދާރާ، ނާސާ އިން އިންސާނުން އަލުން ހަނދަން ފޮނުވަން ކުރާ މަސައްކަތްތަކުގައި ބައިވެރިވެ، އެހީތެރިވެދޭނެ ކަމަށް އޮސްޓްރޭލިއާ އިން ބުނެފި އެވެ. އޮސްޓްރޭލިޔާއިން ބުނި ގޮތުގައި، ނާސާއިން އިސްނަގައިގެން ހިންގާ "އާޓެމިސް" ޕްރޮގްރާމަށް ވެސް އެހީތެރިވެދޭނެ އެވެ.

24 ޖުލައި

July 24, 2019 14
ހަނދަށް އުޅަނދެއް އުދުއްސާލުމުން ރާއްޖޭން މަރުހަބާ

ހަނދުގެ ދިރާސާތަކެއް ކުރަން އިންޑިއާއިން ކާމިޔާބުކަމާ އެކު ޖައްވީ އުޅަނދެއް ފޮނުވައިލުމުން ރާއްޖޭން އެ ގައުމަށް މަރުހަބާ ކިޔައިފި އެވެ.

22 ޖުލައި

July 22, 2019 17
އިންޑިއާ އިން ހަނދަަށް ފޮނުވާ އުޅަނދު އުދުއްސާލައިފި

ނިއު ދިއްލީ (ޖުލައި 22) - އިންޑިއާ އިން ހަނދަށް ފޮނުވާ ޖައްވީ އުޅަނދު ކާމިޔާބުކަމާ އެކު މިއަދު އުދުއްސާލައިފި އެވެ.