30 ޖޫން

June 30, 2020 13
ޖަމާއަތުގައި ނަމާދުކުރާނީ މާދަމާ ރޭ މަޣުރިބުން ފެށިގެން

ކޮވިޑް-19 ފެތުރުން ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް އެޅި ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން މާލެ ސަރަހައްދުގެ މިސްކިތްތަކުގައި ޖަމާއަތުގައި ނަމާދުކުރުން ހުއްޓާލާފައި އޮންނަތާ ތިން މަސް ދުވަހަށް ފަހު...

June 30, 2020 17
މާދަމާ ޖަމާއަތުގައި ނަމާދުކުރަން ފަށަނީ

ތިން މަހަށް ފަހު، މާލެ ސަރަހައްދުގެ މިސްކިތްތަކުގައި ޖަމާއަތުގައި ނަމާދުކުރަން މާދަމާ ފަށާނެ ކަމަށް، ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

22 ޖޫން

June 22, 2020 34
މާވެޔޮ މިސްކިތް ޖަނާގެ ބައްޕާފުޅުގެ ހަނދާނުގައި

އަމިއްލަ ޚަރަދުގައި މާވެޔޮ މިސްކިތް ބިނާކުރެއްވީ ބައްޕާފުޅުގެ ހަނދާނުގައި ކަމަށް، އެތަނަށް ހޭދަކުރެއްވި ވިޔަފާރިވެރިޔާ އަދި އިމާރާތް ކުރުމުގެ ދާއިރާގެ ޖަމިއްޔާ، މަސީގެ ރައީސް...

June 22, 2020 7
މާވެޔޮ މިސްކިތް ނިންމައި، ސަރުކާރާ ހަވާލުކޮށްފި

މާވެޔޮ މިސްކިތުގެ ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ނިންމައި، ސަރުކާރާ ހަވާލު ކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި އެ މިސްކިތް ހުޅުވުމުގެ ތައްޔާރީތައް ކުރިއަށް ގެންދާ ކަމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު ޑރ. އަހުމަދު...

20 ޖޫން

June 20, 2020 3
މައްކާގެ މިސްކިތްތައް އާދިއްތަ ދުވަހު ހުޅުވަނީ

މައްކާ (ޖޫން 20) - މާތް ވެގެންވާ މައްކާގެ މިސްކިތްތައް މާދަމާ އިން ފެށިގެން ހުޅުވަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ސައުދީ އަރަބިއާގެ ރަސްމީ ޓީވީން ބުނެފި އެވެ.

14 ޖޫން

June 14, 2020 34
މާލޭގެ މިސްކިތްތައް ހުޅުވާލައިފި، ޖަމާއަތެއް ނުހެދޭނެ

މާލެ ސަރަހައްދުގެ މިސްކިތްތައް މިރޭގެ މަގުރިބް ނަމާދާ އެކު ހުޅުވާލައިފި އެވެ. އެކަމަކު އަދިވެސް ޖަމާއަތުގައި ނަމާދުކުރުމުގެ ހުއްދައެއް ނެތެވެ.

11 ޖޫން

June 11, 2020 15
މާލެ ނޫން ރަށްރަށުގައި ޖަމާއަތުގައި ނަމާދުކުރަންފަށަނީ

އަންނަ ހޯމަ ދުވަހުން ފެށިގެން، މާލެ ފިޔަވައި ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރަށެއްގައިި ޖަމާއަތުގައި ނަމާދު ކުރެވޭނެ ކަމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

31 މެއި

May 31, 2020 4
ނަބަވީއާ އެކު ސައުދީގެ މިސްކިތްތައް ހުޅުވައިފި

މައްކާ (މެއި 31) - ކޮރޯނާވައިރަސް ފެތުރުން ހުއްޓުވަން އެޅި ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން، ގާތްގަނޑަކަށް ދެ މަހާއި ބައިގެ މުއްދަތަކަށް ސައުދީގެ މިސްކިތްތައް ބަންދު ކުރުމަށް ފަހު މަދީނާގެ މަސްޖިދުއް ނަބަވީއާ އެކު މިސްކިތްތައް ރޭ ފަތިސް ނަމާދުން ފެށިގެން އާއްމުންނަށް ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

27 މެއި

May 27, 2020 4
މައްކާ ފިޔަވައި، ސައުދީގެ މިސްކިތްތައް ހުޅުވަނީ

މައްކާ (މެއި 27) - ފިޔަވަހިތަކަކަށް ބަހާލައިގެން ސައުދީ އަރަބިއާގެ ލޮކްޑައުނަށް ލުއިދީ މި މަހު 31 އިން ފެށިގެން މައްކާ ފިޔަވައި އެހެން ސިޓީތަކުގެ މިސްކިތްތަކުގައި ޖަމާއަތުގައި ނަމާދު ކުރާ ގޮތަށް ނިންމައިފި އެވެ.

24 މެއި

May 24, 2020 9
ހަތް ރަށެއްގައި ފިޔަވައި މިސްކިތް ހުޅުވަން ހުއްދަ ދީފި

ކޮވިޑް-19 ފެތުރޭތީ ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން، ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރަށެއްގެ މިސްކިތްތައް ބަންދުކޮށްފައި ބެހެއްޓުމަށް ފަހު، މާލެއާ އެކު ހަތް ރަށެއް ފިޔަވައި އެހެން ރަށްތަކުގެ މިސްކިތްތަކުގައި ޖަމާއަތުގައި ނަމާދުކުރުމުގެ ހުއްދަ މިރޭ ދީފި އެވެ.

22 މެއި

May 22, 2020 6
ރޯދައިގެ ފަހު ހުކުރު ޖަމާއަތުގައި، ބޮޑު އުފަލެއް

ކޮވިޑް-19 ފެތުރުން ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް މުޅި ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ މިސްކިތެއްގައި ޖަމާއަތުގައި ނަމާދާއި ހުކުރު ނަމާދު ކުރުން ވެސް މެދުކަނޑައިލިތާ މަހަކަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަހަށް ފަހު، ސަރުކާރުން ދިން ލުޔާ އެކު ގިނަ މިސްކިތްތަކުގައި މިއަދު ވަނީ މި ރޯދަ މަހުގެ ފަހު ހުކުރު ނަމާދު ކޮށްފަ އެވެ. މިއީ ޖަމާއަތުގައި ނަމާދު ކުރެވޭނެ ދުވަހެއްގެ...

May 22, 2020 7
25 ރަށެއްގައި މިސްކިތުގައި ނަމާދު ނުކުރެވޭނެ

ލޮކްޑައުންކޮށްފައިވުމާއި މޮނިޓަރިންގެ ހާލަތުގައި ހުރުމުގެ ސަބަބުން މިހާރު ޖަމާއަތުގައި މިސްކިތުގައި ނަމާދު ނުކުރެވޭނީ 25 ރަށެއްގައި ކަމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބުނެފި...

May 22, 2020 13
އާންމު ހާލަތުގައި ހުރި ރަށްރަށުގެ މިސްކިތްތައް ހުޅުވަނީ

ލޮކްޑައުންކޮށްފައިވާ ރަށްރަށާއި، މޮނިޓަރިންގެ ހާލަތުގައި ހުރި ރަށްރަށް ނޫން އެހެން ހުރިހާ ރަށެއްގެ މިސްކިތްތައް ހުޅުވަން ނިންމައިފި އެވެ.

18 މެއި

May 18, 2020 18
އީދު ނަމާދު ކުރާނީ ގޭގައި: އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީ

ކޮވިޑް-19 ފެތުރުން ހުއްޓުވުމަށް އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން، ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ މިސްކިތެއްގައި ޖަމާއަތުގައި ނަމާދު ކުރުން މެދުކަނޑާލާފައިވާތީ މި ފަހަރު އީދު ނަމާދު ވެސް ކުރާނީ ގޭގައި ކަމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

17 މެއި

May 17, 2020 69
ކޮވިޑް ނެތް ރަށްރަށުގަ ޖަމާއަތުގަ ނަމާދު ކުރެވެންޖެހޭ

ކޮވިޑް-19 ނުފެތުރޭ ރަށްތަކުގެ މިސްކިތްތަކުގައި ޖަމާއަތް ހަދައިގެން ނަމާދުކުރުމުގެ ހުއްދަ ދިނުމަށް ކުރީގެ ހޯމް މިނިސްޓަރު އުމަރު ނަސީރާއި އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީން ކޯލިޝަނުން މިރޭ ސަރުކާރަށް ގޮވާލައްވައިފި އެވެ.

16 މެއި

May 16, 2020 11
ރެންޑަމް ސާމްޕަލަކުން މިސްކިތެއްގެ އިމާމު ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

މާލޭ އިބްރާހިމީ މިސްކިތުގެ އިމާމު، ކޮވިޑް-19 އަށް މިއަދު ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ އެވެ.

14 މެއި

May 14, 2020 11
ޖަމާއަތުގައި ނަމާދު ނުކުރާ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި

ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ މިސްކިތެއްގައި ޖަމާއަތުގައި ނަމާދު ނުކުރުމުގެ މުއްދަތު މި މަހުގެ 28 ގެ ނިޔަލަށް އިތުރުކުރަން އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން މިއަދު ނިންމައިފި އެވެ.

19 އެޕްރީލް

April 19, 2020 5
ހުރިހާ މިސްކިތެއްގައި ޖަމާއަތް ހެދުން މެދުކަނޑާލައިފި

މިއަދުގެ މަޣްރިބު ނަމާދުން ފެށިގެން ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ މިސްކިތެއްގައި ޖަމާއަތުގައި ނަމާދު ކުރުން މި މަހުގެ ނިޔަލަށް މެދުކަނޑާލަން އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ނިންމައިފި އެވެ.

18 އެޕްރީލް

April 18, 2020 12
މިސްކިތްތަކުގައި ތަރާވީހް ނަމާދެއް ނޯންނާނެ: މިނިސްޓަރު

ކޮވިޑް-19 ފެތުރުން މިހާރު އޮތް ހާލަތުގައި އޮވެއްޖެ ނަމަ މާލޭގައި ޖަމާއަތުގައި ތަރާވީހް ނަމާދު ނޯންނާނެ ކަމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު ޑރ. އަހުމަދު ޒާހިރު މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

April 18, 2020 9
އައްޑޫ، ފުވައްމުލަކުގައި ވެސް މިސްކިތްތައް "ބަންދު"

މިހާރު މާލޭގައި ފެތުރެން ފަށާފައިވާ ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން އައްޑު އާއި ފުވައްމުލަކުގެ މިސްކިތްތަކުގައި ވެސް ޖަމާއަތުގައި ނަމާދުކުރުން ހުއްޓާލަން އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން މިއަދު...

14 އެޕްރީލް

April 14, 2020 26
ކިންގް ސަލްމާން މިސްކިތުގެ މަސައްކަތް މަޑުޖައްސާލައިފި

ސައޫދީ އަރަބިއްޔާގެ ރަސްގެފާނު ސަލްމާން އަބްދުލްއަޒީޒްގެ ޚަރަދުގައި މާލޭގައި އިމާރާތް ކުރަމުން އަންނަ ކިންގް ސަލްމާން މިސްކިތުގެ މަސައްކަތް މަޑުޖައްސާލައިފައިވާ ކަމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

13 އެޕްރީލް

April 13, 2020 8
ރޯދަމަސް ފެށެނީ، ހުރިހާ އަޅުކަމެއް ގޭގައި ބާ؟

މިސްކިތްތަކުގައި ޖަމާއަތް ހަދައިގެން ނަމާދުނުކުރެވޭ ވަރަށް ބަލިމަޑުކަމެއް ދިމާވެދާނެތޯ މީގެ ކުރިއަކުން އެއްވެސް މީހަކު ހިތަކަށްނާރަ އެވެ. އެކަމަކު ކޮރޯނާވައިރަސް ފެތުރޭލެއް އަވަސްވެފައި، އޭގެ ނުރައްކާ ބޮޑުކަމުން، ރާއްޖޭގެ އިތުރުން އިސްލާމީ ބޮޑު އެތައް ގައުމެއްގައި މިހާރު ވަނީ މިސްކިތްތަކުގައި ޖަމާއަތް ހަދައިގެން...

10 އެޕްރީލް

April 10, 2020 4
ނަމާދާއި ދުއާ އިން ނަފްސަށް ހަމަޖެހުން ލިބޭ

މުއުމިނުންނަށް ނަފްސާނީ ގޮތުން ހަމަޖެހުން ލިބެން މެދުވެރިވާ ސަބަބުތަކުގެ ތެރޭގައި ނަމާދު ކުރުމާއި ދުއާ ކުރުން ހިމެނެއެވެ. މިއީ މާއްދިއްޔަތަށް ލޯބިކުރާ ވަރަށް ގިނަބަޔަކަށް އެއިން މަހްރޫމުވެފައިވާ، އެކަމަކު ކަލާނގެ އަށް އީމާންވާ މީހުންނަށް ލިބޭ ވަރަށް މުހިންމު ނިއުމަތެކެވެ. މުއުމިނުން ކޮންމެ ދުވަހަކު މަދުވެގެން ފަސް ނަމާދު...

07 އެޕްރީލް

April 07, 2020 15
ރިސޯޓުން ގެއްލުނު އިމާމު އަދިވެސް ނުފެނޭ

މޫދަށް ފުންމާލި ފަހުން ގެއްލިގެން ހޯދަމުން އަންނަ ޖޭޑަބްލިއު މެރިއަޓް މޯލްޑިވްސްގެ އިމާމު އަދިވެސް ނުފެންނަ ކަމަށް އެމްއެންޑީއެފް ކޯސްޓް ގާޑުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

06 އެޕްރީލް

April 06, 2020 10
ރިސޯޓަކުން މޫދަށް ފުންމާލި ކަމަށް ބެލެވޭ މީހަކު ހޯދަނީ

ޖޭޑަބްލިއު މެރިއަޓް މޯލްޑިވްސްގައި މަސައްކަތް ކުރާ އިންޑިއާ މީހަކު، މޫދަށް ފުންމާލި ކަމަށް ބެލެވިގެން އެމްއެންޑީއެފުން އޭނާ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި އެވެ.