28 މާޗް

March 28, 2020 12
ޖަމާއަތުގައި ނަމާދު ނުކުރާ މުއްދަތު އެޕްރީލް 4 އަށް

މާލެ، ވިލިމާލެ، ހުޅުމާލެ އަދި ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރިސޯޓެއްގައި ޖަމާއަތުގައި ނަމާދު ކުރުމާއި ހުކުރު ނަމާދު ކުރުން މެދުކަނޑާލާފައިވާ މުއްދަތު އެޕްރީލް 4 ގެ އަސަރު ނަމާދާ ހަމައަށް ދިގުކުރަން އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން މިއަދު ނިންމައިފި އެވެ.

26 މާޗް

March 26, 2020 4
މިސްކިތަށް ހަމަލާދިން މީހާ ކުށަށް އެއްބަސްވެއްޖެ

ކްރައިސްޗާޗް (މާޗް 26) - މިދިޔަ އަހަރު ނިއުޒިލެންޑްގެ ކްރައިސްޓްޗާޗްގެ ދެ މިސްކިތެއްގައި ބަޑިން ހަމަލާދީ 51 މީހުން މަރާލި މީހާ އެންމެ ފަހުން ކޯޓުގައި ކުށަށް އެއްބަސްވެއްޖެ އެވެ.

18 މާޗް

March 18, 2020 12
ރާއްޖޭގައި ވެސް ގޭގައި ނަމާދުކުރަން އެދި ބަންގިގޮވައިފި

މިހާރު ރާއްޖެއަށް ވެސް ކުރިމަތިވެފައިވާ ކޮރޯނާވައިރަސްގެ ނުރައްކަލުން ސަލާމަތްވުމުގެ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން މާލެ އާއި ވިލިމާލެ އަދި ހުޅުމާލެ އާއި ރިސޯޓުތަކުގައި ޖަމާއަތުގައި...

March 18, 2020 171
ޖަމާއަތުގައި ނަމާދުކުރުން މެދުކަނޑާލައިފި

މާލެ، ވިލިމާލެ، ހުޅުމާލެ އަދި ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރިސޯޓެއްގައި ޖަމާއަތުގައި ނަމާދު ކުރުމާއި ހުކުރު ނަމާދު ކުރުން މިއަދުން ފެށިގެން މެދުކަނޑާލައިފި އެވެ.

12 މާޗް

March 12, 2020 34
ހުތުބާ އާއި ހުކުރު ނަމާދު ކުރުކުރަން އަންގައިފި

ހުތުބާ ކުރުކޮށް މާދަމާގެ ހުކުރު ނަމާދުގައި ވީހާ ވެސް ކުރު ސޫރަތެއް ކިޔަން އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން އަންގައިފި އެވެ.

March 12, 2020 9
މެލޭގެ މިސްކިތަކަށް ދިވެއްސަކު ދިޔަ ނަމަ އަންގަންއެދެފި

މެލޭޝިއާގެ ވެރިރަށް ކުއާލާލަމްޕޫރުގެ މިސްކިތަކަށް ގޮސް އުޅުނު މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވުމުން، އެ މިސްކިތަށް ދިވެއްސަކު ދިޔަ ނަމަ އެކަން ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކަށް އަންގަން...

March 12, 2020 47
މިސްކިތްތަކުން ކާޕެޓްތައް ނަގަން އެލްޖީއޭއިން އަންގައިފި

ކޮވިޑް-19 ފެތުރިޔަ ނުދިނުމަށާއި ރައްކާތެރިވުމުގެ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން، މިސްކިތްތަކުން ކާޕެޓްތައް ނަގަން ލޯކަލް ގަވާމެންޓް އޮތޯރިޓީ (އެލްޖީއޭ) އިން ކައުންސިލްތަކަށް މިއަދު އަންގައިފި...

05 މާޗް

March 05, 2020 17
ކިންގްސަލްމާން މިސްކިތް ރޯދައިގެ ކުރިން ހުޅުވޭތޯ ބަލަނީ

ސައޫދީ އަރަބިއްޔާގެ ރަސްގެފާނު ސަލްމާން އަބްދުލްއަޒީޒްގެ ޚަރަދުގައި މާލޭގައި އިމާރާތް ކުރި ކިންގް ސަލްމާން މިސްކިތް މި ރޯދަ މަހުގެ ކުރިން ހުޅުވަން ރައީސް އޮފީހުން މަސައްކަތް...

March 05, 2020 6
މިސްކިތު ފަންޑުން ތިން މިސްކިތަކަށް 1 މިލިއަން ރުފިޔާ

މާލެ އާއި ހުޅުމާލޭގެ ތިން މިސްކިތެއް މަރާމާތުކުރަން މިސްކިތު ފަންޑުން، އެއް މިލިއަން ރުފިޔާ އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލަށް މިއަދު ދީފި އެވެ.

04 މާޗް

March 04, 2020 23
މާވެޔޮމިސްކިތް ނިންމަން އޭޕްރީލް 18އަށް މުހުލަތު ދީފި

މާވެޔޮ މިސްކިތް ނިންމައި އަންނަ މަހުގެ 18ގެ ކުރިން ހަވާލުކުރަން އެތަނުގެ މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން މުހުލަތު ދީފި އެވެ.

24 ފެބުރުއަރީ

February 24, 2020 51
ޒިކުރާ މިސްކިތް ހަވާލުކުރީ ބިމުގެ ރަޖިސްޓްރީ ވެސް ނެތި

ޒިކުރާ މިސްކިތް 10 ބުރިއަށް އިމާރާތް ކުރަން ކުރީގެ ސަރުކާރުން އެސްޖޭ ކޮންސްޓްރަކްޝަނާ ހަވާލުކުރި އިރު އެ މިސްކިތް އިމާރާތްކުރާ ބިމުގެ ރަޖިސްޓްރީއެއް ވެސް ނެތް ކަމަށާއި މިސްކިތް އަޅަން ހުށަހެޅި ޕްރޮޕޯސަލާއި އެއްބަސްވުން ވެސް ދިމާނުވާކަން އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓުން ހާމަވެއްޖެ އެވެ.

21 ފެބުރުއަރީ

February 21, 2020 2
ލަންޑަނުގެ ބޮޑު މިސްކިތުގައި އިމާމަށް ހަމަލާދީފި

ލަންޑަން (ފެބްރުއަރީ 21) - އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ ވެރިރަށް ލަންޑަނުގެ އެންމެ ބޮޑު މިސްކިތްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ސެންޓްރަލް މަސްޖިދުގައި، އެ މިސްކިތުގެ އިމާމަށް ވަޅިއަކުން މީހަކު ހަމަލާދީފި އެވެ.

16 ޖެނުއަރީ

January 16, 2020 17
އާރުސީސީން ހުޅުމާލޭގައި މިސްކިތެއް އިމާރާތް ކުރަނީ

އިމާރާތް ކުރުމުގެ މަސައްކަތުގައި ރާއްޖޭގައި އެންމެ މަޝްހޫރު އެއް ކުންފުނި ރަޝީދު ކާޕެންޓްރީ އެންޑް ކޮންސްޓްރަކްޝަން (އާރުސީސީ) ން ހުޅުމާލޭގައި މިސްކިތެއް އަޅަން ނިންމައި އެ ތަނުގެ ބިންގާ މިއަދު އަޅައިފި އެވެ.

08 ޖެނުއަރީ

January 08, 2020 74
އާ މިސްކިތް ހެދީ ޔާމީންގެ ތަސައްވުރުގެ މައްޗަށް:ޝަހީމް

ސައޫދީ އަރަބިއްޔާގެ ރަސްގެފާނު ސަލްމާން ބިން އަބްދުލްއަޒީޒްގެ ޚަރަދުގައި މާލޭގައި އިމާރާތް ކުރި މިސްކިތް ހެދީ ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ އަމިއްލަފުޅު ވިސްނުންތެރި ތަސައްވުރެއްގެ މައްޗަށް ކަމަށާއި އެ މަސައްކަތްތަކުގައި އޮތީ އެ މަނިކުފާނުގެ ހިއްސާ ކަމަށް ކުރީގެ އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު ޝަހީމް އަލީ ސައީދު މިއަދު...

07 ޖެނުއަރީ

January 07, 2020 80
އާ މިސްކިތް: ބޭރަކުން ނޭނގޭނެ! އެތެރެ ވަރަށް ރީތި!

ސައޫދީ އަރަބިއްޔާގެ ރަސްގެފާނު ސަލްމާން އަބްދުލްއަޒީޒްގެ ޚަރަދުގައި މާލޭގައި އިމާރާތް ކުރި މިސްކިތުގެ ފުރާޅާއި މުންނާރު ހުރި ގޮތަށް، ބައެއް މީހުންގެ ފާޑުކިއުން އަމާޒުވި އެވެ. އެކަމަކު ތަނެއްގެ ރީތިކަން ހަމައެކަނި ބޭރުން ބަލައިގެން ނޭނގިދާނެ އެވެ. އެ ބޮޑު، ފަސް ބުރީގެ މިސްކިތުގެ އެތެރެ ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ނޫސްވެރިންނަށް ދެއްކި...

22 ޑިސެމްބަރ

December 22, 2019 16
ވަގުތީ މިސްކިތެއް އަޅަން އެސްޖޭއިން ހުއްދައަކަށް އެދެފި

ޒިކްރާ މިސްކިތް ހުރި ބިމުގައި ވަގުތީ މިސްކިތެއް ހަދައި ދިނުމުގެ ހުއްދައަކަށް އެސްޖޭ ކޮންސްޓްރަކްޝަނުން އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީގައި އެދިއްޖެ އެވެ.

19 އޮކްޓޯބަރ

October 19, 2019 3
ހުކުރު ވަގުތު މިސްކިތުގައި ދިން ހަމަލާގައި 62 މަރު

ކާބުލް (އޮކްޓޯބަރު 19) - އަފްޣާނިސްތާނުގެ އިރުމަތީގެ ނަންގަހާރް ޕްރޮވިންސްގައި އިއްޔެގެ ހުކުރު ވަގުތު މިސްކިތުގައި ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާގައި މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 62 އަށް އަރައިފި އެވެ.

20 އޯގަސްޓް

August 20, 2019 26
ޒިކުރާ މިސްކިތުގެ ކޮރަޕްޝަން މައްސަލަ މަޖިލީހަށް!

ޒިކުރާ މިސްކިތް 10 ބުރިއަށް އިމާރާތް ކުރަން ކުރީގެ ސަރުކާރުން އެސްޖޭ ކޮންސްޓްރަކްޝަނާ ހަވާލުކުރުމުގައި ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ ކަންކަން ހިންގާފައިވާ ކަމަށް ބުނެ މައްސަލަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނެސްފި އެވެ.

11 އޯގަސްޓް

August 11, 2019
ނޯވޭގެ މިސްކިތަށް ދިނީ ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާއެއް: ފުލުހުން

އޮސްލޯ (އޮގަސްޓް 11) - ނޯވޭގެ ވެރިރަށް އޮސްލޯގެ އަލް ނޫރު މިސްކިތުގައި ބަޑި ޖެހި ހާދިސާ އަކީ ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާއެއްގެ ގޮތުގައި ތަހުގީގު ކުރަމުންދާ ކަމަށް ނޯވޭ ފުލުހުން ބުނެފި އެވެ.

07 އޯގަސްޓް

August 07, 2019 14
ކަޅުވަކަރު މިސްކިތް ބަހައްޓަން ހަވާލުކޮށްފި

މާލޭ ކަޅުވަކަރު މިސްކިތް އަލުން ރާވައި ބެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތް މިއަދު ބަޔަކާ ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

August 07, 2019 1
އޮލިމްޕިކްސް އަށް ޖަޕާނުގައި މޮބައިލް މިސްކިތް

އަންނަ އަހަރު ޖަޕާނުގައި ބާއްވާ އޮލިމްޕިކްސް ގޭމްސް އަށް ހާއްސަކޮށްގެން އެ ގައުމުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ މޮބައިލް މިސްކިތް ދައްކާލައިފި އެވެ.

20 ޖުލައި

July 20, 2019 14
1،200 އަހަރުވީ މިސްކިތެއް އިޒްރޭލުގެ ބިން ކޮނެގެން ހޯދައިފި

ތެލް އަވީވް (ޖުލައި 20) - ދުނިޔޭގެ އެންމެ ގަދީމީ މިސްކިތްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ މިސްކިތެއްގެ ފާރުތަކުގެ ބައެއް އިޒްރޭލުގެ ހަނަފަސް ސަހަރާއެއްގެ ބިން ކޮނުމުގެ ތެރޭގައި އާކިއޮލޮޖިސްޓުން ހޯދައިފި އެވެ.

27 ޖޫން

June 27, 2019 36
މިސްކިތަށް ވަދެ ހަމަލާދޭކަށް ނޫޅޭ، އެއީ ބަލި މީހެއް!

ރޭ މަޣުރިބު ނަމާދު ވަގުތު އިސްކަންދަރު މިސްކިތަށް ބިދޭސީ އަންހެނަކު ވަދެ ނަމާދުކުރަން ތިބި މީހުންނަށް ހަމަލާދޭން އުޅުނު ކަމަށް ބުނެ ފެތުރިފައިވާ ވާހަކަތައް އެ މަންޒަރު ދުށް ބައެއް މީހުން ދޮގުކޮށްފި އެވެ.

11 ޖޫން

June 11, 2019 31
ކިންގް ސަލްމާން މިސްކިތް ނިމޭނީ ޖުލައި 31 އަށް

ސައޫދީ އަރަބިއްޔާގެ ރަސްގެފާނު ސަލްމާން އަބްދުލްއަޒީޒްގެ ޚަރަދުގައި މާލޭގައި އިމާރާތްކުރާ މިސްކިތުގެ މަސައްކަތް މަޑުޖެހުމަށް ފަހު، މިހާރު އަލުން ފަށާފައިވާ ކަމަށާއި އަންނަ ޖުލައި މަހުގެ ނިޔަލަށް އެ މަސައްކަތް ނިންމަން ކަނޑައަޅާފައިވާ ކަމަށް ޕްލޭނިން މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

07 ޖޫން

June 07, 2019 73
މިސްކިތަށް ވެއްޓުނު މީހާއަށް ފަރުވާ ދެނިކޮށް ނިޔާވެއްޖެ

މިއަދުގެ ހުކުރު ނަމާދަށް ހުއްޓާ ވެއްޓިގެން ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންދިޔަ މީހާ ފަރުވާ ދެމުން ދަނިކޮށް އައިޖީއެމްއެޗުގައި މީގެ އިރުކޮޅެއް ކުރިން ނިޔާވެއްޖެ އެވެ.

June 07, 2019 50
މިސްކިތަށް ވެއްޓުނު މީހަކަށް އެހީވުމުގައި ނައިބު ރައީސް

މިއަދުގެ ހުކުރު ނަމާދަށް ހުއްޓައި ވެއްޓުނު މީހަކަށް ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމާއި އެމަނިކުފާނުގެ ބޮޑީގާޑުންގެ ޓީމުން އެހީވުމުން ގިނަ ބަޔަކު ފައިސަލަށް ތައުރީފު ކުރަން ފަށައިފި...