17 އެޕްރީލް

April 17, 2019 14
ޒިކްރާ މިސްކިތް ހެދުމުގެ އެއްބަސްވުން ބާތިލްކުރަނީ

ޒިކްރާ މިސްކިތުގެ މަސައްކަތްތައް ހަދަން އެސްޖޭ ކޮންސްޓްރަކްޝަނާ ހަވާލުކުރީ ގާނޫނާ ހިލާފަށް ކަމަށާއި އެހެންވެ އެ އެއްބަސްވުން ބާތިލްކުރަން އެޓާނީ ޖެނެރަލް (އޭޖީ) އޮފީހުން ލަފާދީފައިވާ ކަމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު ޑރ. އަހުމަދު ޒާހިރު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

April 17, 2019 12
ވިލިމާލޭގައި ހެދި މިސްކިތް ރައީސް ހުޅުއްވައި ދެއްވައިފި

ވިލިމާލޭގައި ހެދި "މަސްޖިދުލް ބިއްރި" ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ހުޅުއްވައި ދެއްވައިފި އެވެ.

April 17, 2019 35
ރޯދައަށް މާލޭގައި ތިން މިސްކިތް ހުޅުވާނެ: މިނިސްޓަރު

އަންނަ މަހު ފަށާ މި އަހަރުގެ ރޯދަ މަހަށް މާލޭގެ ސަރަހައްދުގައި ތިން މިސްކިތް ހުޅުވާނެ ކަމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު ޑރ. އަހުމަދު ޒާހިރު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

13 އެޕްރީލް

April 13, 2019 3
އެތައް ހާސްބަޔަކު އެކުވެގެން ކްރައިސްޗާޗް މިސްކިތުގެ ތަސްވީރެއް

ޕަންޖާބް (އެޕްރީލް 13) - ޕާކިސްތާނުގެ މެދުތެރޭގެ ސިޓީއެއް ކަމަށްވާ ޖަންގް އަށް ހުދު ހެދުމުގައި ތިބި އެތައް ހާސް ބަޔަކު ޖަމާވެ ނިއު ޒީލެންޑުގެ ކްރައިސްޗާޗުގެ އަލް ނޫރް މިސްކިތުގެ ތަސްވީރެއް ދައްކުވައިދޭ ގޮތަށް އެތުރިއްޖެ އެވެ.

12 އެޕްރީލް

April 12, 2019 2
މުސްލިމުންނަށް އުނދަގޫކުރި ޓްރަމްޕުގެ ސަޕޯޓަރު ހައްޔަރު

ކްރައިސްޗާޗް (އެޕްރީލް 12) - ނިއު ޒީލެންޑުގެ ކްރައިސްޗާޗުގެ މިސްކިތެއްގެ ބޭރުގައި ނަމާދު ކުރަން ތިބި ބަޔަކާ ދިމާލަށް އަޑުގަދަކޮށް އުނދަގޫ ކުރި، އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕުގެ ސަޕޯޓަރަކު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

08 އެޕްރީލް

April 08, 2019 5
ތަހުގީގު ޓީމުގެ ވެރިއަކީ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު

ކްރައިސްޗާޗް (އެޕްރީލް 8) - ނިއު ޒީލެންޑުގެ ކްރައިސްޗާޗުގެ ދެ މިސްކިތަކަށް ހަމަލާދީ 50 މީހުން މަރާލި ހާދިސާ ތަހުގީގު ކުރާ ޓީމުގެ އިސް މެންބަރަކަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު ވިލިއަމް ޔަންގް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

05 އެޕްރީލް

April 05, 2019 8
މިސްކިތަށް ހަމަލާ ދިން މީހާގެ ނަފްސާނީ ޓެސްޓެއް ހަދަނީ

ކްރައިސްޗާޗް (އެޕްރީލް 5) - ނިއު ޒީލެންޑުގެ ކްރައިސްޗާޗުގެ ދެ މިސްކިތަކަށް މިދިޔަ މަހު ހަމަލާދީ 50 މީހުން މަރާލި އޮސްޓްރޭލިއާގެ ހަރުކަށި ޓެރަރިސްޓް ބްރެންޓް ޓަރަންޓުގެ ނަފްސާނީ...

April 05, 2019 1
މިސްކިތުގައި ހަމަލާ ދިން މީހާ އަށް މަރުގެ 50 ދައުވާ

ކްރައިސްޗާޗް (އެޕްރީލް 5) - ނިއު ޒީލެންޑުގެ ކްރައިސްޗާޗުގެ ދެ މިސްކިތަކަށް މިދިޔަ މަހު 15 ވަނަ ދުވަހު ހަމަލާ ދިން އޮސްޓްރޭލިއާގެ ބްރެންޓޮން ޓަރަންޓުގެ މައްޗަށް މީހުން މެރުމުގެ 50 ދައުވާ...

03 އެޕްރީލް

April 03, 2019 12
ފައިސާ ދިނަސް، ޒިކުރާ މިސްކިތް ނުފެށި ލަސްވަނީ!

އޮފީސް ބައިތަކެއް ވެސް ހިމެނޭ ގޮތަށް، ޒިކުރާ މިސްކިތް ހަދަން މީގެ ކުރީ ސަރުކާރުން އެސްޖޭ ކޮންސްޓްރަކްޝަނަށް 30 މިލިއަން ރުފިޔާ ދީފައި ވިޔަސް، އެ މަސައްކަތް ނުފެށި އޮތް މައިގަނޑު ސަބަބަކީ ބިމުގެ ރަޖިސްޓްރީ ނެތުން ކަމަށް "މިހާރަ"ށް އެނގިއްޖެ އެވެ.

02 އެޕްރީލް

April 02, 2019 18
ރޯދަ މަހު ޒިކްރާ މިސްކިތް ބޭނުންކުރުމުގެ ހުއްދަ ހޯދަނީ

ޒިކްރާ މިސްކިތުގައި ވަގުތީ ގޮތުން ނަމާދުކުރެވޭނެ ގޮތް އަމިއްލަ ހަރަދުގައި ހަދައިދޭން ނިންމަވައި، އެކަމުގެ ހުއްދައަށް މާލޭގެ ކުރީގެ މޭޔަރު ސަރަނގު އާދަމް މަނިކު އެދިވަޑައިގެންފި އެވެ.

26 މާޗް

March 26, 2019 1
ހަމަލާގެ ވީޑިއޯ ލައިވްކުރި ފޭސްބުކާ ދެކޮޅަށް ދައުވާ

ޕެރިސް (މާޗް 26) - ނިއު ޒީލެންޑުގެ ކްރައިސްޗާޗުގެ ދެ މިސްކިތަކަށް ދިން ހަމަލާ ވަގުތުން ދައްކާފައިވާތީ ފޭސްބުކާއި ޔޫ ޓިއުބާ ދެކޮޅަށް ދައުވާ ކުރުމަށް ފްރާންސްގެ މުސްލިމް ޖަމާއަތަކުން ނިންމައިފި އެވެ.

24 މާޗް

March 24, 2019 2
ހަމަލާގައި މަރުވި މީހުންގެ އާއިލާތަކަށް 7 މިލިއަން

ކްރައިސްޗާޗް (މާޗް 24) - ނިއު ޒީލެންޑުގެ ކްރައިސްޗާޗުގެ ދެ މިސްކިތަށް ދިން ހަމަލާގައި މަރުވި 50 މީހުންގެ އާއިލާތަކަށް އެހީވުމަށް މިހާތަނަށް 10.8 މިލިއަން ނިއު ޒީލެންޑް ޑޮލަރު (7.5 މިލިއަން ޔޫއެސް ޑޮލަރު) އެކި ފަރާތްތަކުން ހަދިޔާކޮށްފި އެވެ.

23 މާޗް

March 23, 2019
ބާމިންހަމްގެ މިސްކިތްތަކަށް ގެއްލުންދިން ބަޔަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ބާމިންހަމް ސިޓީ (މާޗް 23) - އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ ބާމިންހަމްގެ ފަސް މިސްކިތަކަށް ގެއްލުންދިން ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ދެ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

March 23, 2019 11
ޖަސިންޑާ އާޑާންގެ ފޮޓޯއަކުން ބުރްޖް ޚަލީފާ ދިއްލާލައިފި

ދުބާއީ (މާޗް 23) - ނިއު ޒީލެންޑުގެ ކްރައިސްޗާޗުގެ ދެ މިސްކިތަށް ދިން ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާ އަށް ފަހު މުސްލިމުންނާ މެދު ބެހެއްޓެވި އޯގާތެރި ކަމަށް ޝުކުރު އަދާ ކުރުމުގެ ގޮތުން ބޮޑު ވަޒީރު...

March 23, 2019
ހަމަލާ ދިން ކްރައިސްޗާޗުގެ އަލްނޫރް މިސްކިތް ހުޅުވައިފި

ކްރައިސްޗާޗް (މާޗް 23) - ނިއު ޒީލެންޑުގެ ކްރައިސްޗާޗުގެ ދެ މިސްކިތަކަށް ހަމަލާ ދިންތާ ހަފުތާއެއްހާ ދުވަސް ފަހުން އަލް ނޫރް މިސްކިތް މިއަދު ހުޅުވައިފި އެވެ.

22 މާޗް

March 22, 2019 6
ކްރައިސްޗާޗުގައި ބޮޑުޖަމާއަތުގައި ގިނަބަޔަކު ހުކުރުކޮށްފި

ކްރައިސްޗާޗް (މާޗް 22) - ކްރައިސްޗާޗުގައި ހުކުރު ނަމާދަށް ގޮސް ތިބި ބަޔަކަށް ހަމަލާދީ 50 މީހުން މަރާލި ހާދިސާ އަށް ފަހު އައި ފުރަތަމަ ހުކުރުގައި އަލް ނޫރް މިސްކިތާ ކައިރީގައިވާ ހަގްލޭ ޕާކްގައި ބޮޑު ޖަމާއަތެއްގައި ހުކުރު ނަމާދު މިއަދު ކޮށްފި އެވެ.

March 22, 2019 20
ނިއު ޒީލެންޑުގެ ބޮޑު ވަޒީރަށް މުސްލިމުންގެ ލޯބި

ކްރައިސްޗާޗް (މާޗް 22) - ނިއު ޒީލެންޑުގެ ފަހުގެ ތާރީޚުގައި ދިމާވި އެންމެ ހިތާމަވެރި އެއް ހާދިސާގައި އެ ގައުމުގެ ބޮޑު ވަޒީރު ޖަސިންޑާ އާޑާންގެ އަމަލުތަކަށް އެތައް ބައެއްގެ ތައުރީފް...

March 22, 2019 6
މިސްކިތުގެ ހަމަލާއަށް ތައުރީފްކުރި މީހަކު ބޭރުކޮށްފި

އަބޫ ދާބީ (މާޗް 22) - ނިއު ޒީލެންޑުގެ ކްރައިސްޗާޗުގެ ދެ މިސްކިތަށް ދިން ހަމަލާ އަށް ފޭޭސްބުކްގައި ތައުރީފް ކުރި މީހަކު ޔޫއޭއީގައި އޭނާ އަދާކުރަމުން ދިޔަ ވަޒީފާ އިން ކަނޑާލުމަށް ފަހު އެ...

21 މާޗް

March 21, 2019 15
ނިއު ޒީލެންޑުގައި ސެމީ-އޮޓޮމެޓިކް ހަތިޔާރު މަނާކޮށްފި

ވެލިންޓަން (މާޗް 21) - ހުރިހާ ބާވަތެއްގެ ސެމީ-އޮޓޮމެޓިކް ހަތިޔާރަކާއި އެސޯލްޓް ރައިފަލެއް މަނާކޮށްފައިވާ ކަމަށް ނިއު ޒީލެންޑުގެ ބޮޑު ވަޒީރު ޖަސިންޑާ އާޑާން ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

March 21, 2019 10
ކްރައިސްޗާޗުގެ ހުކުރުނަމާދު ލައިވްކޮށް ސްކޫތެއް ގެންނަނީ

ކްރައިސްޗާޗް (މާޗް 21) - ނިއު ޒީލެންޑުގެ ކްރައިސްޗާޗުގެ ދެ މިސްކިތަކަށް ހަމަލާދީ 50 މީހުން މަރާލި ހާދިސާ އަށް ފަހު އަންނަ ފުރަތަމަ ހުކުރު ނަމާދު އެ ގައުމުގެ ގައުމީ ޓީވީން ލައިވްކޮށް ދެ...

March 21, 2019 13
މުސްލިމުން ނަމާދުކުރި އިރު ގިނަ ބަޔަކު ހިމާޔަތުގައި

ކްރައިސްޓްޗާޗް (މާޗް 21) - ބަޑި ހިފައިގެން ހުރި މީހަކު މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހު ހަމަލާ ދިން ނިއު ޒީލެންޑުގެ ކްރައިސްޗާޗުގެ އަލް ނޫރް މިސްކިތުގެ ބޭރުގައި އިއްޔެގެ މަޣްރިބު ނަމާދު...

19 މާޗް

March 19, 2019 4
ބިސްޖެހި ކުއްޖާ އެއްކުރި ފައިސާ ނިއު ޒީލެންޑަށް

ސިޑްނީ (މާޗް 19) - ނިއު ޒީލެންޑުގެ ދެ މިސްކިތަށް ހަމަލާ ދިނީ އެ ގައުމަށް މުސްލިމުން ޒިޔާރަތް ކުރާތީ ކަމަށް ވިދާޅުވި އޮސްޓްރޭލިއާގެ ސެނެޓަރުގެ ބޮލަށް ބިސް ޖެހި ކުޑަ ކުއްޖާގެ ގާނޫނީ ފީގެ...

March 19, 2019 15
"ހަމަލާދިން މީހާއަށް ގާނޫނުގައި ހުރިވަރު ދައްކާލާނަން"

ކްރައިސްޗާޗް (މާޗް 19) - ނިއު ޒީލެންޑުގެ ދެ މިސްކިތެއްގައި ބަޑިން ހަމަލާދީ 50 މީހުން މަރާލި މީހާ އަށް ގާނޫނުގައި ހުރި ބާރު ފެނިގެންދާނެ ކަމަށް ބޮޑު ވަޒީރު ޖަސިންޑާ އާޑާން މިއަދު...

17 މާޗް

March 17, 2019
ހަމަލާ ހުއްޓުވަނިކޮށް މަރުވި މީހާގެ އަގުވަޒަން ކުރަނީ

އިސްލާމްއާބާދު (މާޗް 17) - ނިއު ޒީލެންޑުގެ ކްރައިސްޗާޗުގެ މިސްކިތަށް ހަމަލާ ދިން މީހާ ހުއްޓުވަން އުޅެނިކޮށް ބަޑި ޖަހާ މަރާލި ޕާކިސްތާން މީހާގެ ހަނދާނުގައި ޚާއްސަ އެވޯޑެއް ދޭނެ ކަމަށް...

March 17, 2019 3
އަނބިމީހާ މަރުވީ ނުކުޅެދޭ ފިރިމީހާގެ ސަލާމަތްކުރަނިކޮށް

ކްރައިސްޗާޗް (މާޗް 17) - ނިއު ޒީލެންޑުގެ ކްރައިސްޗާޗުގެ އަލް ނޫރް މިސްކިތަށް ހުކުރު ދުވަހުގެ ހުކުރު ވަގުތު ބަޑިން ދިން ހަމަލާތަކުގައި މަރުވި 50 މީހުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ހުސްނާ...

16 މާޗް

March 16, 2019 15
ބަޑިޖެހި މީހާ ފުރަގަހުން ހިފެހެއްޓީ ހިތްވަރުގަދަ މީހެއް

ކްރައިސްޗާޗް (މާޗް 16) - ނިއު ޒީލެންޑުގެ ކްރައިސްޗާޗުގެ މިސްކިތުގައި ހުކުރު ދުވަހުގެ ހުކުރު ވަގުތު ބަޑިން ހަމަލާ ދިން މީހާގެ ފުރަގަހުން މީހަކު ގޮސް އެ މީހާ ހިފެހެއްޓި ކަމަށާއި އެހެން ނޫން ނަމަ މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު މާބޮޑަށް އިތުރުވާނެ ކަމަށް މަންޒަރުދުށް މީހަކު ބުނެފި އެވެ.

March 16, 2019 5
ހަމަލާދިން މީހާ ކުރިން އޮތީ މެނިފެސްޓޯއެއް ހާމަކޮށްފައި

ކްރައިސްޗާޗް (މާޗް 16) - ނިއު ޒީލެންޑުގެ ކްރައިސްޗާޗުގެ ދެ މިސްކިތަކަށް ހުކުރު ދުވަހުގެ ހުކުރު ވަގުތު ހަމަލާ ދިން އޮސްޓްރޭލިއާގެ ހައްދުފަހަނަޅާފައިވާ ޓެރަރިސްޓް ބްރެންޓަން ޓަރަންޓް...

March 16, 2019 9
ހެލޯ ބްރަދާ: ހަމަލާގައި ފުރަތަމަ މަރުވި މީހާގެ ފަހު ބަސް

ކްރައިސްޗާޗް (މާޗް 16) - ނިއު ޒީލެންޑުގެ ކްރައިސްޗާޗުގެ އަލް ނޫރް މިސްކިތަށް ހުކުރު ދުވަހު ހުކުރު ވަގުތު ދިން ބަޑީގެ ހަމަލާގެ ޝިކާރައަކަށްވި ފުރަތަމަ މީހާގެ ފަހު ބަހަކަށް ބުނެވުނީ...

15 މާޗް

March 15, 2019 1
ހަމަލާ އިން ބަންގްލަދޭޝްގެ ޓީމު ސަލާމަތްވީ ކިރިޔާ

ކްރައިސްޗާޗް (މާޗް 15) ހަތިޔާރު އަޅައިގެން ތިބި ޓެރަރިސްޓުންގެ ބަޔަކު ނިއު ޒީލެންޑުގެ ކްރައިސްޗާޗުގެ ދެ މިސްކިތަކަށް މިއަދުގެ ހުކުރު ވަގުތު ދިން ހަމަލާގައި ބަންގްލަދޭޝްގެ ކްރިކެޓް ޓީމު ސަލާމަތްވީ ކިރިޔާ އެވެ.

March 15, 2019 19
މިސްކިތަށް ހަމަލާ ދިނީ އޮސްޓްރޭލިއާގެ ހަރުކަށި މީހެއް

ކްރައިސްޗާޗް (މާޗް 15) - ނިއު ޒީލެންޑުގެ ކްރައިސްޗާޗުގެ މިސްކިތެއްގައި މިއަދު ހުކުރަށް ގޮސް ތިބި ބަޔަކަށް އަމާޒުކޮށް ބަޑިން ހަމަލާ ދިން އެކަކީ އޮސްޓްރޭލިއާގެ ކަނާތު ފިޔައިގެ...

March 15, 2019 12
ދިވެހިން ދިރިއުޅޭ ކްރައިސްޗާޗުގެ މިސްކިތަކަށް ހަމަލާދީފި

ކްރައިސްޗާޗް (މާޗް 15) - ދިވެހިން ގިނަ އަދަދަކަށް ދިރިއުޅޭ ނިއު ޒީލެންޑުގެ ކްރައިސްޗާޗުގެ ދެ މިސްކިތަކަށް މިއަދު ދިން ބަޑީގެ ހަމަލާތަކެއްގައި އެތައް ބަޔަކު މަރުވެފައިވާ ކަމަށް...

05 މާޗް

March 05, 2019 131
ފާތުންގެ މިސްކިތަށް މޯލްޑިވް ގޭހުން 2.5 މިލިއަން!

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ އަނބިކަނބަލުން، ފަސްޓް ލޭޑީ ފާތިމަތު އިބްރާހީމްގެ މައިންބަފައިންގެ ހަނދާނުގައި ހުޅުމާލޭގައި އިމާރާތްކުރި މިސްކިތަށް މޯލްޑިވް ގޭހުން އޮޅުވާލައިގެން 2.5 މިލިއަން ރުފިޔާ ހޭދަކޮށްފައިވާ ކަން ފަޅާއަރައިފި އެވެ.

30 ޖެނުއަރީ

January 30, 2019
ފިލިޕީންސްގެ މިސްކިތަކަށް ބޮމުގެ ހަމަލާދީފި

މެނީލާ (ޖެނުއަރީ 30) - ފިލިޕީންސްގެ ދެކުނުގެ ހިސާބެއްގައިވާ މިސްކިތަކަށް މިއަދު ދިން އަތުބޮމުގެ ހަމަލާއެއްގައި ދެ މީހުން މަރުވެ ހަތަރު މީހުން ޒަޚަމްވެއްޖެ އެވެ.

22 ޖެނުއަރީ

January 22, 2019 33
ކަޅުވަކަރު މިސްކިތް ބޭނުން ކުރާނީ ނަމާދުގެޔަކަށް

އިސްލާމީ މަރުކަޒުގެ ކުރިމަތީގައި، ތާރީޚީ ކަޅުވަކަރު މިސްކިތް އަލުން ބަހައްޓަން ނިންމާފައިވަނީ ނަމާދުގެއެއް ގޮތަށް ކަމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް އާޓްސް، ކަލްޗާ އެންޑް ހެރިޓޭޖުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.