22 ސެޕްޓެމްބަރ

September 22, 2020 8
ޒިކުރާ މިސްކިތުގެ ބަދަލު ދިނުމުގެ މަޝްވަރާ ހުއްޓިއްޖެ

ޒިކުރާ މިސްކިތުގެ އެއްބަސްވުން މި ސަރުކާރުން ބާތިލްކުރުމުން ބަދަލުގެ ގޮތުގައި 141 މިލިއަން ރުފިޔާ ހޯދަން އެ ކުންފުނިން ސިވިލް ކޯޓަށް ހުށަހެޅި މައްސަލައިގައި މަޝްވަރާކޮށް ކޯޓުން ބޭރުން ހައްލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ކުރިން ބުނެފައިވިޔަސް އެކަން މިހާރު ނުހިނގާ ކަމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

08 ސެޕްޓެމްބަރ

September 08, 2020 2
ހޯނޑެއްދޫގެ މިސްކިތްތަކުގައި ނަމާދުކުރުން ހުއްޓާލައިފި

ގދ. ހޯނޑެއްދޫ އިން ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ އަދަދު އިތުރުވެ، އެ ކްލަސްޓާ ބޮޑުވަމުންދާތީ އެ ރަށުގެ މިސްކިތްތައް މިއަދު ބަންދުކޮށްފި އެވެ.

24 އޯގަސްޓް

August 24, 2020 1
ކްރައިސްޓްޗާޗް: ތިންވަނަ މިސްކިތަކަށް ހަމަލާދޭން އުޅުނު

ކްރައިސްޗާޗް (އޮގަސްޓް 24) - ނިއު ޒީލެންޑުގެ ކްރައިސްޓްޗާޗުގައި 2019 ވަނަ އަހަރު ދެ މިސްކިތަކަށް ހަމަލާދީ 51 މީހުން މަރާލި ބްރެންޓޮން ޓަރަންޓުގެ ބޭނުމަކީ ވީހާވެސް ގިނަ މީހުން މެރުން ކަމަށާއި އެ ގޮތުން ތިން ވަނަ މިސްކިތަކަށް ވެސް ހަމަލާދޭން އުޅުނު ކަމަށް ކޯޓުގައި ބުނެފި އެވެ.

04 އޯގަސްޓް

August 04, 2020 12
މާލޭގެ މިސްކިތްތަކުގައި އަލުން ގުނޫތު ކިޔަން ފަށައިފި

މާލޭގެ މިސްކިތްތަކުގައި ކޮންމެ ނަމާދަކަށް ފަހު ގުނޫތު ކިޔަން އަނެއްކާވެސް ފަށައިފި އެވެ.

27 ޖުލައި

July 27, 2020 6
ބޮޑު ޖަމާއަތުގައި އީދު ނަމާދެއް ނޯންނާނެ: މިނިސްޓްރީ

މާލެ ސަރަހައްދުގައި މިފަހަރު އަޟްހާ އީދު ނަމާދު، ބޮޑު ޖަމާއަތުގައި ނުބާއްވާގޮތަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ނިންމައިފި އެވެ.

24 ޖުލައި

July 24, 2020 5
86 އަހަރަށްފަހު ތުރުކީގެ އަޔާ ސޫފިޔާގައި ނަމާދުކޮށްފި

އިސްތަންބޫލް (ޖުލައި 24) - ތުރުކީގެ އިސްތަންބޫލްގެ ތާރީޚީ ސައިޓް މިއުޒިމެއްގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރުމަށް ފަހު މިސްކިތަކަށް ބަދަލުކޮށް، 86 އަހަރަށް ފަހު ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އެ ތަނުގައި މިއަދު ނަމާދު ކޮށްފި އެވެ.

21 ޖުލައި

July 21, 2020 2
ބަންދު ކުރި ތިން މިސްކިތް ހުޅުވައިފި

މާލެއިން ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވި ބަޔަކު ދިޔަ ތިން މިސްކިތެއް ބަންދުކޮށް ޑިސްއިންފެކްޓް ކުރުމަށް ފަހު އަލުން ހުޅުވައިފި އެވެ.

20 ޖުލައި

July 20, 2020 19
ޕޮޒިޓިވްވި ބަޔަކު ދިޔަ ތިން މިސްކިތެއް ބަންދުކޮށްފި

ކޮވިޑް-19އަށް ޕޮޒިޓިވްވި ބަޔަކު ދިޔަ މާލޭގެ ތިން މިސްކިތެއް ވަގުތީ ގޮތުން ބަންދުކޮށްފި އެވެ.

19 ޖުލައި

July 19, 2020 13
ކިންގްސަލްމާން މިސްކިތުގެ މަސައްކަތް ބެލުމަށް އެދިއްޖެ

ކިންގް ސަލްމާން މިސްކިތުގެ މަސައްކަތްތައް ހިނގަމުންދާ ގޮތް ބެލުމުގެ އިންތިޒާމު ހަމަޖައްސައި ދިނުމަށް އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން ސަރުކާރުގައި މިއަދު އެދިއްޖެ އެވެ.

10 ޖުލައި

July 10, 2020 10
ޒަމާނީ ބަދަލުތަކާއެކު ކުރީގެ މާވެޔޮ މިސްކިތް ހުޅުވައިފި

އިމާރާތް ކުރުމުގެ ދާއިރާގެ ޖަމިއްޔާ، މަސީގެ ރައީސް މުހައްމަދު އަލީ ޖަނާހު، އޭނާގެ ބައްޕަގެ ހަނދާނުގައި ބިނާކުރެއްވި ކުރީގެ މާވެޔޮ މިސްކިތް މިއަދު ހުޅުވައިފި އެވެ.

09 ޖުލައި

July 09, 2020 13
ތިން މަހަށް ފަހު މާލޭގައި މާދަމާ ހުކުރު ނަމާދު ފަށަނީ

ކޮވިޑް-19 އިން ރައްކާތެރިވުމަށް އެޅި ފިޔަވަޅުތަކުގެ ތެރެއިން މާލެ ސަރަހައްދުގެ މިސްކިތްތަކުގައި ހުކުރު ނަމާދުކުރުން ހުއްޓާލިތާ ތިން މަސް ފަހުން މާދަމާ އިން ފެށިގެން ހުކުރު ނަމާދު ކުރަން އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ދެންމެ ނިންމައިފި އެވެ.

30 ޖޫން

June 30, 2020 13
ޖަމާއަތުގައި ނަމާދުކުރާނީ މާދަމާ ރޭ މަޣުރިބުން ފެށިގެން

ކޮވިޑް-19 ފެތުރުން ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް އެޅި ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން މާލެ ސަރަހައްދުގެ މިސްކިތްތަކުގައި ޖަމާއަތުގައި ނަމާދުކުރުން ހުއްޓާލާފައި އޮންނަތާ ތިން މަސް ދުވަހަށް ފަހު...

June 30, 2020 17
މާދަމާ ޖަމާއަތުގައި ނަމާދުކުރަން ފަށަނީ

ތިން މަހަށް ފަހު، މާލެ ސަރަހައްދުގެ މިސްކިތްތަކުގައި ޖަމާއަތުގައި ނަމާދުކުރަން މާދަމާ ފަށާނެ ކަމަށް، ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

22 ޖޫން

June 22, 2020 34
މާވެޔޮ މިސްކިތް ޖަނާގެ ބައްޕާފުޅުގެ ހަނދާނުގައި

އަމިއްލަ ޚަރަދުގައި މާވެޔޮ މިސްކިތް ބިނާކުރެއްވީ ބައްޕާފުޅުގެ ހަނދާނުގައި ކަމަށް، އެތަނަށް ހޭދަކުރެއްވި ވިޔަފާރިވެރިޔާ އަދި އިމާރާތް ކުރުމުގެ ދާއިރާގެ ޖަމިއްޔާ، މަސީގެ ރައީސް...

June 22, 2020 7
މާވެޔޮ މިސްކިތް ނިންމައި، ސަރުކާރާ ހަވާލުކޮށްފި

މާވެޔޮ މިސްކިތުގެ ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ނިންމައި، ސަރުކާރާ ހަވާލު ކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި އެ މިސްކިތް ހުޅުވުމުގެ ތައްޔާރީތައް ކުރިއަށް ގެންދާ ކަމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު ޑރ. އަހުމަދު...

20 ޖޫން

June 20, 2020 3
މައްކާގެ މިސްކިތްތައް އާދިއްތަ ދުވަހު ހުޅުވަނީ

މައްކާ (ޖޫން 20) - މާތް ވެގެންވާ މައްކާގެ މިސްކިތްތައް މާދަމާ އިން ފެށިގެން ހުޅުވަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ސައުދީ އަރަބިއާގެ ރަސްމީ ޓީވީން ބުނެފި އެވެ.

14 ޖޫން

June 14, 2020 34
މާލޭގެ މިސްކިތްތައް ހުޅުވާލައިފި، ޖަމާއަތެއް ނުހެދޭނެ

މާލެ ސަރަހައްދުގެ މިސްކިތްތައް މިރޭގެ މަގުރިބް ނަމާދާ އެކު ހުޅުވާލައިފި އެވެ. އެކަމަކު އަދިވެސް ޖަމާއަތުގައި ނަމާދުކުރުމުގެ ހުއްދައެއް ނެތެވެ.

11 ޖޫން

June 11, 2020 15
މާލެ ނޫން ރަށްރަށުގައި ޖަމާއަތުގައި ނަމާދުކުރަންފަށަނީ

އަންނަ ހޯމަ ދުވަހުން ފެށިގެން، މާލެ ފިޔަވައި ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރަށެއްގައިި ޖަމާއަތުގައި ނަމާދު ކުރެވޭނެ ކަމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

31 މެއި

May 31, 2020 4
ނަބަވީއާ އެކު ސައުދީގެ މިސްކިތްތައް ހުޅުވައިފި

މައްކާ (މެއި 31) - ކޮރޯނާވައިރަސް ފެތުރުން ހުއްޓުވަން އެޅި ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން، ގާތްގަނޑަކަށް ދެ މަހާއި ބައިގެ މުއްދަތަކަށް ސައުދީގެ މިސްކިތްތައް ބަންދު ކުރުމަށް ފަހު މަދީނާގެ މަސްޖިދުއް ނަބަވީއާ އެކު މިސްކިތްތައް ރޭ ފަތިސް ނަމާދުން ފެށިގެން އާއްމުންނަށް ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

27 މެއި

May 27, 2020 4
މައްކާ ފިޔަވައި، ސައުދީގެ މިސްކިތްތައް ހުޅުވަނީ

މައްކާ (މެއި 27) - ފިޔަވަހިތަކަކަށް ބަހާލައިގެން ސައުދީ އަރަބިއާގެ ލޮކްޑައުނަށް ލުއިދީ މި މަހު 31 އިން ފެށިގެން މައްކާ ފިޔަވައި އެހެން ސިޓީތަކުގެ މިސްކިތްތަކުގައި ޖަމާއަތުގައި ނަމާދު ކުރާ ގޮތަށް ނިންމައިފި އެވެ.

24 މެއި

May 24, 2020 9
ހަތް ރަށެއްގައި ފިޔަވައި މިސްކިތް ހުޅުވަން ހުއްދަ ދީފި

ކޮވިޑް-19 ފެތުރޭތީ ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން، ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރަށެއްގެ މިސްކިތްތައް ބަންދުކޮށްފައި ބެހެއްޓުމަށް ފަހު، މާލެއާ އެކު ހަތް ރަށެއް ފިޔަވައި އެހެން ރަށްތަކުގެ މިސްކިތްތަކުގައި ޖަމާއަތުގައި ނަމާދުކުރުމުގެ ހުއްދަ މިރޭ ދީފި އެވެ.

22 މެއި

May 22, 2020 6
ރޯދައިގެ ފަހު ހުކުރު ޖަމާއަތުގައި، ބޮޑު އުފަލެއް

ކޮވިޑް-19 ފެތުރުން ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް މުޅި ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ މިސްކިތެއްގައި ޖަމާއަތުގައި ނަމާދާއި ހުކުރު ނަމާދު ކުރުން ވެސް މެދުކަނޑައިލިތާ މަހަކަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަހަށް ފަހު، ސަރުކާރުން ދިން ލުޔާ އެކު ގިނަ މިސްކިތްތަކުގައި މިއަދު ވަނީ މި ރޯދަ މަހުގެ ފަހު ހުކުރު ނަމާދު ކޮށްފަ އެވެ. މިއީ ޖަމާއަތުގައި ނަމާދު ކުރެވޭނެ ދުވަހެއްގެ...

May 22, 2020 7
25 ރަށެއްގައި މިސްކިތުގައި ނަމާދު ނުކުރެވޭނެ

ލޮކްޑައުންކޮށްފައިވުމާއި މޮނިޓަރިންގެ ހާލަތުގައި ހުރުމުގެ ސަބަބުން މިހާރު ޖަމާއަތުގައި މިސްކިތުގައި ނަމާދު ނުކުރެވޭނީ 25 ރަށެއްގައި ކަމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބުނެފި...

May 22, 2020 13
އާންމު ހާލަތުގައި ހުރި ރަށްރަށުގެ މިސްކިތްތައް ހުޅުވަނީ

ލޮކްޑައުންކޮށްފައިވާ ރަށްރަށާއި، މޮނިޓަރިންގެ ހާލަތުގައި ހުރި ރަށްރަށް ނޫން އެހެން ހުރިހާ ރަށެއްގެ މިސްކިތްތައް ހުޅުވަން ނިންމައިފި އެވެ.