21 ނޮވެމްބަރ

November 21, 2019
ސޫޕް ބުއިމުން މެލޭރިއާ ފަސޭހަވުން އަވަސްވޭ

މަދީރެ ސަބަބުން ޖެހޭ މެލޭރިއާ އިން އަވަހަށް ފަސޭހަވާން ސޫޕަކީ ވަރަށް ރަނގަޅު އެއްޗެއް ކަމަށް ދިރާސާއެއްގައި ބުނެފި އެވެ.

12 ނޮވެމްބަރ

November 12, 2019 5
އިންފްލުއެންޒާ އާއި ޑެންގީ އިތުރުވާތީ ސަމާލުވާން އެދެފި

އިންފްލުއެންޒާ އާއި ޑެންގީ އިތުރުވަމުންދާ ކަމަށާއި އެކަމަށް ސަމާލުވުމަށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން މިއަދު އެދެފި އެވެ.

06 ނޮވެމްބަރ

November 06, 2019 2
މިއަހަރު މިހާތަނަށް 4،420 މީހަކަށް ޑެންގީ ޖެހިއްޖެ

މިދިޔަ ތިން އަހަރާ އަޅާބަލާއިރު މި އަހަރު ޑެންގީ ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު ގިނަ ކަމަށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން އިއްޔެ އާންމުކުރި ތަފާސް ހިސާބުތަކުން ދައްކައިފި އެވެ.

17 އޮކްޓޯބަރ

October 17, 2019 17
މަދިރި މަދުުކުރާ މެޝިން ސޮނެެވާފުށިން މަޖިލީހަށް ދީފި

މަދިރި ކޮންޓްރޯލްކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ޒަމާނީ އެއްޗެހިތަކެއް ސޮނެވާފުށި ރިސޯޓުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހަދިޔާކޮށްފި އެވެ.

24 އެޕްރީލް

April 24, 2019 7
ޑެންގީ އިތުރުވުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑު: އެޗްޕީއޭ

ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި ޑެންގީ އާއި ޗިކުންގުންޔާ އިތުރުވުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑު ކަމަށާއި، އެ ކަމާ ދެކޮޅަށް ހިންގާ ހަރަކާތްތަކުގައި އާންމުންގެ އެއްބާރުލުން ވަރަށް މުހިއްމު ކަމަށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

17 އެޕްރީލް

April 17, 2019 1
ޑެންގީ ދަށްވެ ޗިކުންގުންޔާ ޖެހުނު އަދަދު މައްޗަށް

މީގެ ކުރީ މަސްތަކުގައި ގިނައިން ޖެހެނީ ޑެންގީ ކަމަށް ވިޔަސް މި މަހުގެ މިހާތަނަށް އެ ހުމަށް ވުރެ ގިނައީ ޗިކުންގުންޔާ ޖެހުނު މީހުން ކަމަށް، ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) ގެ ހިސާބުތަކުން ދައްކައިފި އެވެ.

09 އެޕްރީލް

April 09, 2019 7
މިދިޔަ މަހު 271 މީހަކަށް ޗިކުންގުންޔާ ޖެހުނު

މިދިޔަ މަހު 271 މީހަކަށް ޗިކުންގުންޔާ ޖެހިގެން ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާ ކަމަށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

02 އެޕްރީލް

April 02, 2019 5
މަދިރި އިންސާނުންނަށް ޝައުގުވެރި ނުވާ ގޮތެއް ހޯދައިފި

މަދިރި އިންސާނުންގެ ގައިން ލޭ ބޯން ޝައުގުވެރިވަނީ ގައިން ދުވާ ވަހެއްގެ ސަބަބުންކަން ސައިންސްވެރިން މީގެ އަހަރުތަކެއް ކުރިން ވެސް ހޯދައިފަ އެވެ. ސައިންސްވެރިޔަކު މިހާރު މި ވަނީ އިންސާނުންގެ ގައިން މަދިރި އަށް އެ ވަސް ދެނެގަނެ، އިންސާނުންނަށް ޝައުގުވެރިކުރުވާ ޖީން އެޑިޓްކޮށް މަދިރީގެ އުޅުން އެއްކޮށް ބަދަލުކޮށްލައިފަ އެވެ.

01 އެޕްރީލް

April 01, 2019 17
ޗިކުންގުންޔާ އާއި ޑެންގީއާ ދެކޮޅު ކެމްޕޭނެއް ފަށައިފި

މަދިރީގެ ޒަރިއްޔާއިން ފެތުރޭ ޗިކުންގުންޔާ އާއި ޑެންގީ ހުން އާދަޔާ ހިލާފަށް ފެތުރޭތީ، މަދިރިއާ ދެކޮޅު ކެމްޕޭނެއް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން މިއަދު ފަށައފި އެވެ.

11 ފެބުރުއަރީ

February 11, 2019 9
މަދިރި ލޭ ނުބޯނެ ގޮތެއް ހޯދިއްޖެ

އިންސާނުންގެ ގައިން ލޭ ބުއިމުން މަދިރި އަށް ކުރެވޭ ފަދަ އިހްސާސްތަކެއް ލިއްބައިދޭ ބޭހެއް މަދިރި އަށް ދިނުމުން އިންސާނުންނަށް އެސޮރުމެން ހަމަލާ ދިނުން ވަރަށް ބޮޑަށް މަދުވެގެންދާ ކަމަށް ސައިންސްވެރިން ބުނެފި އެވެ.

15 ޖެނުއަރީ

January 15, 2019 85
ކެމިކަލް ލީކުވުމުން ހެލްތު މިނިސްޓްރީ ހުސްކޮށްފި

ހެލްތު މިނިސްޓްރީ ހިންގާ ރޯޝަނީ ބިލްޑިންގާ އިންވެގެން ހުރި ގުދަނެއްގައި ބަހައްޓާފައިވާ، މަދިރި ކޮންޓްރޯލް ކުރާ ދެ ބޭސްފުޅިއެއް (އެއް ލީޓަރުގެ މެލަތައޯން) ތަޅައިގެން ގޮސް ލީކްވުމާ ގުޅިގެން އެ އިމާރާތުން މިއަދު މީހުން ހުސްކޮށްފި އެވެ.

31 ޑިސެމްބަރ

December 31, 2018 11
މަދިރި މަދުކުރާ ޕްރޮގްރާމުގައި 5 އިދާރާ ބައިވެރިވެއްޖެ

ރާއްޖޭގައި ބަލިފަތުރާ ޖަނަވާރާއި މަދިރި އާއި ސޫފާސޫފި މަދުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ހިންގުމަށްޓަކައި ފަސް އިދާރާއަކުން ހެލްތު މިނިސްޓްރީއާއެކު އެއްބަސްވުމުގައި މިއަދު ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

10 ޑިސެމްބަރ

December 10, 2018 14
ސަހަރާގައި، މަދިރި އުފެދޭ ވަޅުގަނޑަށް ފަސް އަޅައިފި

މެކޭނިކަލް ޕާކިން ސިސްޓަމެއް ބެހެއްޓުމަށް މާފަންނު ސަހަރާގައި ކޮނެފައިވާ ވަޅުގަނޑުގައި ފެން ހެދި މަދިރި އުފެދޭ ކަމުގެ ޝަކުވާ ބޮޑުވުމުން އެ ތަނަށް މިއަދު ފަސް އަޅައިފި އެވެ.

10 އޯގަސްޓް

August 10, 2018 1
މަދިރި މަރާ ކޮއްޓެއް؛ ވަހެއް ވެސް ނުދުވާނެ

މަދިރިއަކީ ނުރައްކާތެރި ބަލިތަކަށް މަގުފަހިކުރާ ސޫތްޕެކެވެ. ރާއްޖޭގައިވެސް މަދިރީގެ ސަބަބުން ޖެހޭ ޑެންގީ ހުމަކީ ވަރަށް އާންމު ބައްޔެކެވެ. އަދި ޗިކުންގުންޔާ ފަދަ ބަލިބަލީގެ ނުރައްކާވެސް ވަކި ކުޑައެއް ނޫނެވެ.

27 ޖޫން

June 27, 2018
މަދިރިން ސަލާމަތްވާން ވަހާއި އަޑު ފޮނުވާ ކަމަރެއް

މެލޭރިޔާ، ޗިކުންގުންޔާ، ޑެންގީ އަދި ޒީކާ ފަދަ ބަލިތަކުގެ ސަބަބަކީ މަދިރި ހެފުމެވެ. މަދިރީގެ ނުރައްކަލުން ސަލާމަތްވުމަށް ހަމުގައި އުނގުޅާނެ އެކި ފާޑުފާޑުގެ ބޭސް ހުރެއެވެ. މިފަދަ ބޭސް ގިނަފަހަރަށް ހަދާފައި ހުންނަނީ ސިޓްރޮނެއްލާ އާއި ކާސިންޖީ އާއި ކުދީނާ ފަދަ ބާވަތްތައް ބޭނުންކޮށްގެންނެވެ.

07 މެއި

May 07, 2018 2
ޖިންސީ ގުޅުމުން ވެސް ޑެންގީ ފެތުރިދާނެ

ތައިލެންޑަށް ދިޔަ އިޓަލީ ފިރިހެނަކަށް ޑެންގީ ހުން ޖެހި ރަނގަޅުވި ފަހުން ވެސް އޭނާގެ ޖިންސީ ދިޔައިން ޑެންގީގެ ވައިރަސް ފެނިއްޖެ އެވެ.

27 އެޕްރީލް

April 27, 2018
ޗައިނާއިން 11.5 ސެންޓިމީޓަރުގެ މަދިރިއެއް ފެނިއްޖެ

ފިޔަގަނޑާ އެކު ފުޅާމިނުގައި 11.5 ސެންޓިމީޓަރު ހުންނަ މަދިރިއެއް ޗައިނާގެ ސިޗުއާން ޕްރޮވިންސުން ފެނިފައިވާ ކަމަށް ޗައިނާގެ އިންސެކްޓް މިއުޒިއެމުން ބުނެފި އެވެ.

26 މާޗް

March 26, 2018 27
ހުޅުމާލޭގައި މަދިރި ގިނަވެ، އުޅެން އުނދަގޫވެއްޖެ!

ހުޅުމާލޭގައި އާދަޔާ ހިލާފަށް މަދިރި ގިނަވެ، އާންމުންނަށް އުޅެން އުނދަގޫވުމާ ގުޅިގެން މަދިރި ނައްތާލުމަށް ހައުސިން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެޗްޑީސީ) އިން ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅަން ފަށައިފި އެވެ.

15 މާޗް

March 15, 2018
ޑެންގީ ޖެހުމުން ސްޓްރޯކްގެ ނުރައްކާ ބޮޑުވޭ: ރިޕޯޓް

ޑެންގީ ހުމަކީ ރާއްޖޭގައި ވެސް ވަރަށް އާންމު ބައްޔެކެވެ. މަދިރިން ޖެހޭ މި ބައްޔަށް، ވިއްސާރަ މޫސުމުގައި ހާއްސަ ސަމާލު ކަމެއް ދިނުމަށް، ކަމާ ބެހޭ ފަފާތްތަކުން އަބަދު ވެސް އިރުޝާދު ދެ އެވެ. މިއީ އެކަށީގެންވާ ފަރުވާ ނުލިބިއްޖެ ނަމަ، ފުރާނަ އަށް ވެސް ނުރައްކާ ބައްޔެކެވެ.

17 އެޕްރީލް

April 17, 2017
އެންމެ އާއްމު ރޮނގުދެމި މަދިރިން ވެސް ޒިކާ ފެތުރިދާނެ

އޭޝިއާގެ ގައުމުތަކުގައި އާއްމު އޭޑީސް އެލްބޮޕިކްޓަސް މަދިރީގެ ޒަރީއާ އިން ވެސް ޒިކާ ވައިރަސް ފެތުރުން އެކަށީގެންވާ ކަމުގެ އިތުރު ހެއްކެއް ސައިންސްވެރިން ހޯދައިފި އެވެ.