25 މެއި

May 25, 2019 9
ވަގަށް ނަގާފައިވާ ސައިކަލަކާ އެކު މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ވަގަށް ނަގާފައިވާ ސައިކަލެއްގައި އުޅެނިކޮށް މާލޭން މިރޭ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

13 މެއި

May 13, 2019 70
އަނެއްކާވެސް ވެހިކަލް ލިމިޓް ކުރުމުގެ ވާހަކަ

ކޮންމެ މީހަކު ވެސް ބުނަނީ މިހެންނެވެ؛ މާލޭގެ ޓްރެފިކް މައްސަލައަށް ހައްލެއް އައިސް، ތޮއްޖެހުން ކުޑަވާނީ އެތެރެކުރާ އުޅަނދުގެ އަދަދު މަދުކޮށްގެންނެވެ. މިއީ ކަމާ ގުޅޭ އިދާރާތަކާއި އެންމެ އާއްމު މީހާ ވެސް ދައްކާ ވާހަކައެެވެ. އެކަމަކު އެއަށް އަމަލު ނުކުރެވި އުޅެނިކޮށް މިހާރު މި ވަނީ މައްސަލަ ބޮއްސުންލާފަ އެވެ. ހަތަރު ކިލޯ މީޓަރު...

07 މެއި

May 07, 2019
ޔަމަހާ ޕްރޮމޯޝަނުން މިފަހަރު އުމްރާ ދަތުރެއް

އެލިއާ އިންވެސްޓްމެންޓުން މިއަހަރުގެ ރޯދަ މަހު ހިންގާ ޕްރޮމޯޝަންގެ ނަސީބުވެރިޔަކަށް އުމްރާ ދަތުރެއް ދޭން ނިންމައިފި އެވެ.

16 އެޕްރީލް

April 16, 2019 15
ހުރަވީ ބިލްޑިންގްގެ ޝީޓުން ބައެއް ވެއްޓިއްޖެ

މީގެ 24 އަހަރު ކުރިން ފެށިގެން މާލޭގައި ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތައް ހިންގަމުން އަންނަ އެއް އިމާރާތް، ހުރަވީ ބިލްޑިންގްގެ ޝީޓުން ބައެއް މިއަދު ވެއްޓި، ޕާކުކޮށްފައި ހުރި ސައިކަލަކަށް ގެއްލުން ވެއްޖެ އެވެ.

14 އެޕްރީލް

April 14, 2019 14
ކުއްޖާ ވަށިގަނޑަށް ލި މީހާގެ ލައިސެންސް ހިފަހައްޓައިފި

ކުޑަ ކުއްޖަކު ސައިކަލް ވަށިގަނޑަށް ލައިގެން މާލޭގައި ދުއްވި ފުލުސް މީހާގެ ލައިސެންސް އެއް އަހަރު ދުވަހަށް އަދި އެހެން ދެ މައްސަލައެއްގައި ހިމެނޭ އިތުރު ދެ މީހެއްގެ ލައިސެންސް ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީން ހިފަހައްޓައިފި އެވެ.

06 އެޕްރީލް

April 06, 2019 2
ފޭދޫގައި ސައިކަލެއްގައި ރޯކޮށްލައިފި

އައްޑޫ ފޭދޫގައި ރޭ ފަތިހު ސައިކަލެއްގައި ރޯކޮށް، ބޭނުން ނުކުރެވޭ ވަރަށް އަންދާލައިފި އެވެ.

03 އެޕްރީލް

April 03, 2019 82
ކުއްޖާ ވަށިގަނޑަށް ލައިގެން ދުއްވީ ފުލުހެއް

ތުއްތު ކުއްޖަކު ސައިކަލް ވަށިގަނޑަށް ލައިގެން މާލޭގައި ދުއްވީ ފުލުހެއް ކަމަށާއި އެ މައްސަލަ ކަމާ ބެހޭ ފަރާތްތަކުން ބަލަމުންދާ ކަމަށް ފުލުހުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

26 މާޗް

March 26, 2019 5
މާފުށީގައި ސައިކަލެއްގައި ރޯކޮށްލައިފި

ކ. މާފުށީގައި ރޭ ދަންވަރު ސައިކަލެއްގައި ރޯކޮށްލައިފި އެވެ.

21 މާޗް

March 21, 2019 40
ސައިކަލުތައް ރޯކޮށްލީ ހެލްމެޓް އަޅައިގެން ތިބި ބަޔަކު

ރޭ ފަތިހު މާލޭގައި ސައިކަލުތަކެއްގައި ރޯކޮށްލީ ހެލްމެޓް އަޅައިގެން ތިބި ދެ މީހަކު ކަމަށް ފުލުހުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

01 މާޗް

March 01, 2019 1
"ކޮންމެ ކުލަޔަކަސް ޔަމަހާ" ޕްރޮމޮޝަން ފަށައިފި

އެލިއާ އިންވެސްޓްމެންޓުން "ކޮންމެ ކުލަޔަކަސް ޔަމަހާ" މި ނަމުގައި ސައިކަލަށް ހާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައފި އެވެ.

30 ޖެނުއަރީ

January 30, 2019 16
ސައިކަލު މަޑި ކަފާ މީހަކު ހޯދަން އިއުލާންކޮށްފި

ޕާކުކޮށްފައި ހުރި ސައިކަލުތަކެއްގެ މަޑި ކަފާލި މީހަކު ހޯދަން ފުލުހުން މިއަދު ވީޑިއޯއެއް އާންމުކޮށްފި އެވެ.

06 ޑިސެމްބަރ

December 06, 2018 5
ސައިކަލްތައް ސާވިސް ކުރުމަށް ކިއު ހަދަން ފަށައިފި

މާލެ އަށް އިއްޔެ ބޯކޮށް ވާރޭ ވެހި، ފެނުގެ އަސަރު ކުރި ސައިކަލްތައް ސާވިސް ކުރުމަށް ލިޓަސް ކައިރި ފުރާލައިފި އެވެ.

01 ޑިސެމްބަރ

December 01, 2018
ފުރަތަމަ 3ޑީ ޕްރިންޓެޑް ސައިކަލު ދައްކާލައިފި

އަހަރެމެން ބޭނުން ކުރާ އަސާސީ ވަރަށް ގިނަ އެއްޗިއްސަށް ވެސް ޓެކްނޮލޮޖީގެ ބޮޑެތި ބަދަލުތައް މިހާރު އަންނަނީ ހީނުކުރާ ކަހަލަ މިންވަރަކަށެވެ. ޔަގީނުން ވެސް މިއީ ސައިކަލްތަކަށް ލޯބި ކުރާ މީހުން އުފާވާނެ ހަބަރެކެވެ.

16 ސެޕްޓެމްބަރ

September 16, 2018 31
ލޮޓަސް އިން ނުކުޅެދޭ މީހުންނަށް ހާއްސަ ސައިކަލު ހިލޭ!

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން ހަދާފައި ހުންނަ ތިން ފުރޮޅުލީ ސައިކަލު، ލޮޓަސް ބައިކް ޝޮޕުން ހިލޭ ދޫކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

12 ސެޕްޓެމްބަރ

September 12, 2018
ލިޓަސް އިން އިންތިހާބާ ދިމާކޮށް ހާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް

ރިޔާސީ އިންތިހާބާ ދިމާކޮށް ލިޓަސް އިން ސައިކަލުގެ ހާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފި އެވެ.

07 ސެޕްޓެމްބަރ

September 07, 2018
ޑާކާގައި ހެލްމެޓް ނާޅާ ދުއްވާ މީހުންނަށް ތެލެއް ނާޅަދޭ

ޑާކާ (ސެޕްޓެމްބަރު 7) - ބަންގްލަދޭޝްގެ ވެރިރަށް ޑާކާގައި ހެލްމެޓް ނާޅައި ސައިކަލް ދުއްވާ މީހުންގެ ވެހިކަލްތަކަށް ތެޔޮ ނާޅައިދޭ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

30 އޯގަސްޓް

August 30, 2018 4
ލިޓަސް އިން ސައިކަލަށް ތިން ޕަސެންޓްގެ ޑިސްކައުންޓެއް

މާލެ- ހުޅުލެ ބްރިޖް ހުޅުވުމާދިމާކޮށް، ލިޓަސް އިން ވިއްކާ ސައިކަލަށް ތިން ޕަސެންޓްގެ ޑިސްކައުންޓެއް ދޭން ނިންމައިފި އެވެ.

30 ޖުލައި

July 30, 2018
ލިޓަސް އިން ޒުވާނުންނަށް ހާއްސަ ޑިސްކައުންޓެއް

ލިޓަސް އިން ސައިކަލް ގަންނަ ޒުވާނުންނަށް ހާއްސަ ޑިސްކައުންޓެއް ދޭ ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފި އެވެ.

10 ޖޫން

June 10, 2018 50
ސައިކަލެއް ނެތް ފުރަތަމަ ރަށަކަށް ވާނީ ކުޑަފަރީތަ؟

ހިތްގައިމު ކުޑަ ރަށެކެވެ. މަގުމަތީގައި މިނިވަންކަމާ އެކު ކުޑަކުދިން ކުޅެ އުޅެ އެވެ. އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުން ފިކުރެއް ނެތި ހިނގާބިނގާވެ އުޅެ އެވެ. އެކަމަކު ދުއްވާއެއްޗެހި ގިނަވެ، ނ. ކުޑަފަރީގެ މި އަމާން މާހައުލު ބީވެގެން ހިނގައިދާނެ ކަމުގެ ބިރުހީވާން ވަނީ ފަށައިފަ އެވެ. ކުޑަފަރީއަކީ އާއްމުކޮށް ދުއްވާ އެއްވެސް ވެހިކަލެއް ނެތް...

26 މެއި

May 26, 2018 65
ލައިސަންސް ފޯމުގައި ކަމާނުގުޅޭ މައުލޫމާތު ހޯދަނީ!

އެއް ދުވަހުން ޑްރައިވިން ލައިސަންސް ލިބޭ ގޮތަށް ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީން ކުރިއަށް ގެންދާ "އެއްލަކިން މަށަށް ލައިސަންސް" ޕްރޮގްރާމްގެ ފޯމުގައި ކަމާ ގުޅުން ނެތް މައުލޫމާތު ހޯދާތީ ޝަކުވާ ބޮޑުވެއްޖެ އެވެ.