13 ފެބުރުއަރީ

February 13, 2020 7
ބެނެލީ މޮޓޯބީގެ ހުދުކުލަ ރާއްޖޭގެ ބާޒާރަށް ނެރެނީ

މިދިޔަ އަހަރު ލޮޓަސް ބައިކް ޝޮޕުން އެންމެ ގިނައިން ވިކުނު މެނުއަލް ސައިކަލު "ބެނެލީ މޮޓޯބީ 152"ގެ ހުދު ކުލަ ރާއްޖޭގެ ބާޒާރަށް ނެރެން އެ ފިހާރައިން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

06 ފެބުރުއަރީ

February 06, 2020
އެލިއާގެ ޕްރޮމޯޝަން ހަރަކާތެއް މި ހަފްތާ ބަންދުގައި

އެލިއާ އިންވެސްޓްމަންޓުން ފަށާފައިވާ "ޔަމަހާ މޮޓޯ ގާޑިއަން" ޕްރޮމޯޝަންގެ ހާއްސަ ހަރަކާތެއް މި ހަފުތާގެ ބަންދުގައި ކުރިއަށް ގެންދަން އެ ކުންފުނިން ނިންމައިފި އެވެ.

18 ޖެނުއަރީ

January 18, 2020 2
ހެލްމެޓް ނާޅައި ދުއްވުމުގެ އަދަބަކަށް މަޒުމޫނު ލިޔުން

އިންޑިއާގެ ބޯޕާލްގައި ހެލްމެޓް ނާޅައި ދުއްވުމުގެ އަދަބެއްގެ ގޮތުން މަޒުމޫނު ލިޔުއްވުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފި އެވެ.

04 ޖެނުއަރީ

January 04, 2020 29
ފުލުހެއްގެ ގައިގައި ސައިކަލުން ޖެއްސި މީހަކު ހައްޔަރަށް

ގަވައިދާ ޚިލާފަށް ސައިކަލަކަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ މުދާ އަރުވައިގެން ދިޔަ މީހަކު، ހުއްޓުވަން މަސައްކަތް ކުރި ފުލުހެއްގެ ގައިގައި ސައިކަލުން ޖައްސައި ފިލަން އުޅުނު މީހަކު މާލޭގައި މިއަދު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

27 ޑިސެމްބަރ

December 27, 2019 1
ޔަމަހާ ސައިކަލާއި އިންޖީނުގެ ޚާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް

ބޮޑެތި ޑިސްކައުންޓުތަކާ އެކު، ޔަމަހާ ސައިކަލާއި އިންޖީނު ވިއްކާ ޕްރޮމޯޝަނެއް އެލިއާ އިން މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

08 ޑިސެމްބަރ

December 08, 2019 2
ކިންގްސްޓަންއިން ގަންނަ ސައިކަލާއެކު "އައްޑަނަ"އެއް!

އެތައްހާސް ރުފިޔާއެއް ދެއްކުމަށް ފަހު ސައިކަލެއް ގަނެ، ދަރިއެއް ފަދައިން ލޯބިން ގެންގުޅެނިކޮށް ދުވަސްކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި ސައިކަލު ވަގަށް ނެގުން، ނުވަތަ އެކްސިޑެންޓެއްވެ ހަލާކުވުން ފަދަ ހިތާމަވެރި ހާދިސާތައް ދިމާވާލެއް މަދެއް ނޫނެވެ. ސައިކަލަށް ގޮތެއް ވުމަކީ އެދޭނެ ކަމެއް ނޫނެވެ. ބައެއްފަހަރު އިންސްޓޯލްމަންޓަށް ނަގާ ސައިކަލު...

21 ނޮވެމްބަރ

November 21, 2019 1
ލިޓަސް އިން ގަންނަ ސައިކަލް "ވަގުތުން އަތަށް"

ސައިކަލު ގަތުމުން ވަގުތުން ސައިކަލު ލިބޭ ޕްރޮމޯޝަނެއް ލިޓަސް އިން ފަށައިފި އެވެ.

12 ނޮވެމްބަރ

November 12, 2019 3
ލޮޓަސް ބައިކްސްގައި ޖީއެން ސައިކަލް ސޭލެއް

ލޮޓަސް ބައިކްސް އިން ސުޒުކީ ޖީއެން 125 އެޗްގެ ހާއްސަ ސޭލެއް ފަށައިފި އެވެ.

08 ނޮވެމްބަރ

November 08, 2019 1
"އެންމެނަށްވެސް ޔަމަހާ" ގެ ހަވަނަ ޕްރޮމޯޝަން ފަށައިފި

އެލިއާ އިންވެސްޓްމަންޓުން މުޅި އަހަރަށް ބަހާލައިގެން ކުރިއަށްގެންދާ "އެންމެނަށްވެސް ޔަމަހާ" ގެ ހަވަނަ ޕްރޮމޯޝަން މިއަދު ހުޅުމާލޭގައި ފަށައިފި އެވެ.

06 ނޮވެމްބަރ

November 06, 2019
އިލާ އިން އަޑީތެޔޮ ފުޅިއެއް ގަތުމުން ހެލްމެޓެއް

އިލާ މޯލްޑިވްސް އިން އަޑީ ތެޔޮ ފުޅިއެއް ގަތުމުން ހިލޭ ހެލްމެޓެއް ލިބޭ ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފި އެވެ.

31 އޮކްޓޯބަރ

October 31, 2019 15
ފުރަތަމަ ހަ މަހު 401 ސައިކަލު ވަގަށް ނެގި

މި އަހަރުގެ ފުރަަތަމަ ހަ މަސް ދުވަހު 401 ސައިކަލު ވަގަށް ނަގައިގެން ރިޕޯޓުކޮށްފައިވާ ފުލުހުން އާއްމުކުރި ތަފާސްހިސާބަކުން ދައްކައިފި އެވެ.

17 އޮކްޓޯބަރ

October 17, 2019 1
މިއީ އާދައިގެ ސައިކަލެއް ނޫން

ވެހިކަލްތައް އެކި ގޮތްގޮތަށް މޮޑިފައިކޮށްގެން ދުއްވާ މީހުން މިހާރު ބައިވަރެވެ. އިންޑިއާގެ އުއްތަރް ޕްރަދޭޝްގެ ބެރިލީން ފެންނަ ރަތް ކުލައިގެ މި ސައިކަލަކީ ވެސް މޮޑިފައިކުރިލެއް ބޮޑުކަމުން، ބަޔަކު ހީވެސް ނުކުރާހާ ބޮޑަށް ތަފާތުކޮށްލާފައިވާ ސައިކަލެކެވެ.

16 އޮކްޓޯބަރ

October 16, 2019
ހާލީ-ޑޭވިޑްސަންގެ އިލެކްޓްރިކް ސައިކަލް "ހުއްޓިއްޖެ"

އެމެރިކާގެ ކުންފުނި ހާލީ-ޑޭވިޑްސަން އިން އަލަށް އުފައްދަން ފެށި އިލެކްޓްރިކް ސައިކަލްގެ ޗާޖިން ސިސްޓަމްގައި މައްސަލަތަކެއް ހުރިކަން ފާހަގަކުރެވިގެން، އޭގެ މަސައްކަތްތައް ވަގުތީ ހުއްޓާލައިފި އެވެ.

19 ސެޕްޓެމްބަރ

September 19, 2019 2
ފިނިކޮށްދޭ ހެލްމެޓެއް އުފައްދައިފި

ސައިކަލު ދުއްވާ އިރު ހެލްމެޓް ނާޅަނީ ހޫނުވާތީއޭ ބުނެ ބަހަނާ ދެއްކޭކަށް ނެތެވެ. އިންޑިއާގެ ބެންގަލޫރަށް ނިސްބަތްވާ މީހަކު މި ވަނީ ބޮލުގައި އަޅައިގެން ހުންނަ އިރު، ފިނިކޮށްދޭ ހެލްމެޓެއް އީޖާދުކޮށްފަ އެވެ.

18 ސެޕްޓެމްބަރ

September 18, 2019 2
ލޮޓަސް އިން ޖީއެން 125 އެޗް ވިއްކަން ފަށައިފި

ތަފާތު ބްރޭންޑުގެ އެންމެ ފަހުގެ ސައިކަލުތައް ރާއްޖޭގެ ބާޒާރަށް ނެރެމުން އަންނަ ލޮޓަސް ބައިކްސް އިން ޖީއެން 125 އެޗް ވިއްކަން ފަށައިފި އެވެ.

02 ސެޕްޓެމްބަރ

September 02, 2019 8
ފުލުހުންގެ މޮޓޯކޭޑުގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އަންހެނެއް!

ފުލުހުންގެ ވީވީއައިޕީ މޮޓޯކޭޑުގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އަންހެން ފުލުހަކު މިއަދު ބައިވެރިވެއްޖެ އެވެ.

27 އޯގަސްޓް

August 27, 2019 5
ޔަމަހާ އެންވީއެކްސް 125 ލޮޓަސްއިން ވިއްކަން ފަށައިފި

ޔަމަހާގެ އެންވީއެކްސް 125 ގެ ސައިކަލު ލޮޓަސް ބައިކް ޝޮޕުން ވިއްކަން ފަށައިފި އެވެ.

19 އޯގަސްޓް

August 19, 2019 2
ލޮޓަސް އިން ލިއޮންސީނޯ 250 ތައާރަފްކޮށްފި

ދުނިޔޭގެ ނަން މަޝްހޫރު ބްރޭންޑް ބެނެލީގެ ލިއޮންސީނޯ 250 ލޮޓަސް ބައިކް ޝޮޕުން ރޭ ރާއްޖެ އަށް ތައާރަފްކޮށްފި އެވެ.

30 ޖުލައި

July 30, 2019 25
ގެއްލުނު ސައިކަލެއްގެ ބަދަލުދޭން ކުރި ހުކުމް ބާތިލް

ޕާކް ކޮށްފައި ހުއްޓާ ނެގުމަށް ފަހު، ފުލުހުން އެހެން ޕާކިން ޒޯނެއްގައި ބެހެއްޓި ސައިކަލެއް ގެއްލުނު މައްސަލާގައި ބަދަލުގެ ގޮތުގައި އެ ސައިކަލުގެ އަގު ދައްކަން ދައުލަތުގެ މައްޗަށް ކޮށްފައި އޮތް ހުކުމެއް ހައި ކޯޓުން ބާތިލްކޮށްފި އެވެ.

18 ޖުލައި

July 18, 2019 8
ސައިކަލް ވަގަށް ނެގުން ހުއްޓުވަން އޮޕަރޭޝަނެއް ފަށައިފި

ރާއްޖޭގެ އެކި ހިސާބުތަކުގައި ސައިކަލް ވަގަށް ނެގުމުގެ މައްސަލަތައް ހުށަހަޅާ މިންވަރު އިތުރުވަމުންދާތީ އެކަން ހުއްޓުވަށް ފުލުހުން ހާއްސަ އޮޕަރޭޝަނެއް ފަށައި ހަތަރު މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.