04 ޖުލައި

July 04, 2020
ޝާހްރުކް "ސްލަމްޑޯގް މިލިއަނާ" ދޫކޮށްލީ ކީއްވެ؟

ޝާހްރުކް ޚާނަކީ ފިލްމެއް ދޫކޮށްލަން ބޭނުންވެއްޖެ ނަމަ އެކަމާ ފަސްޖެހޭ އެކްޓަރެއް ނޫނެވެ. އެގޮތަށް އޭނާ ދޫކޮށްލި ގިނަ ފިލްމުތަކަކީ އެހެން އެކްޓަރުންނާ އެކު ގެނެސްދީގެން ވަރަށް ބޮޑެތި ކާމިޔާބީތަކެއް ވެސް ހޯދި ފިލްމުތަކެވެ. އޭގެ ތެރެއިން އެންމެ ފާހަގަކޮށްލެވޭ އެއް ފިލްމަކަށް ސަންޖޭ ދަތާ އެކު ޑައިރެކްޓަރު ރާޖްކުމާރު ހިރާނީ 2003 ގައި...

24 ޖޫން

June 24, 2020
މައިކް ޓައިޒަނަކީ ޖެމީ ފޮކްސް

އެމެރިކާގެ ބޮކްސިން ލެޖެންޑް މައިކް ޓައިޒަންގެ ރޯލް ފިލްމެއްގައި ކުޅެން ޖެމީ ފޮކްސް ސޮއިކޮށް، އެ ފިލްމަށް ތައްޔާރުވާން ފަށައިފި އެވެ.

20 ޖޫން

June 20, 2020 2
ބޮލީވުޑަށް ވުރެ ދެކުނުގެ ފިލްމުތައް މާ ރަނގަޅު: ރާމިއާ

ބޮލީވުޑް ދޫކޮށްލައި މުޅިން އިންޑިއާގެ ދެކުނު ފިލްމު އިންޑަސްޓްރީ އަށް ހުސްވީ ކުޅުނު ހިންދީ ފިލްމުތައް ރަނގަޅަށް ނުހިނގުމާއި ފަހުން ލިބެމުން ދިޔަ ފިލްމުތަކާ ދޭތެރޭ ހިތްހަމަނުޖެހޭތީ ކަމަށް، ބަތަލާ ރާމިއާ ކްރިޝްނަން ބުނެފި އެވެ.

12 ޖޫން

June 12, 2020
"ޔޫތު" ގައި ޕިއާސް ބްރޮސަން

ޒުވާންކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން "ޔޫތު" ގެ ނަމުގައި ހަދާ ސައިންސް ފިކްޝަން ފިލްމަކަށް ހޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު އެކްޓަރު ޕިއާސް ބްރޮސަން ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

29 މެއި

May 29, 2020
އައިއެސްއެސްގައި ޝޫޓްކުރާ ފިލްމުގެ ޑައިރެކްޓަރަކަށް ޑަގް

އެމެރިކާގެ ޖައްވީ އިދާރާ ނާސާ އާއި ސްޕޭސް އެކްސްގެ ވެރިޔާ އީލަން މާސްކްގެ އެހީތެރިކަމާ އެކު އެކްޓަރު ޓޮމް ކްރޫޒް، އިންޓަނޭޝަނަލް ސްޕޭސް ސްޓޭޝަން (އައިއެސްއެސް) ގައި ކުޅޭ ފިލްމުގެ ޑައިރެކްޓްކުރާނީ ޑަގް ލިމަން ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

22 މެއި

May 22, 2020
އިންޑިއާގެ ފިލްމީ މަސައްކަތް ފަށަން އެކްޝަން ޕްލޭނެއް

ކޮރޯނާވައިރަހުގެ ކުރިމަތިވި ލޮކްޑައުނާ އެކު ހުއްޓިފައިވާ އިންޑިއާގެ ފިލްމީ މަސައްކަތްތައް އަލުން ފެށުމާ ގުޅޭ ގޮތުން އެކްޝަން ޕްލޭނެއް އެކުލަވާލަމުން އަންނަ ކަމަށާއި މަސަައްކަތްތަކަށް ތައްޔާރުވެ ތިބުމަށް އިންޑިއާގެ ފިލްމީ މައި މަރުކަޒު މުމްބާއީ ވެސް ހިމެނޭ މަހާރަޝްތުރާ ސްޓޭޓްގެ ޗީފް މިނިސްޓަރު އުދައްވު ތަކެތީ ވިދާޅުވެއްޖެ...

16 މެއި

May 16, 2020
އަނެއްކާ ވެސް "ސްކާފޭސް" ހަދަނީ

ބެލުންތެރިންގެ ވަރަށް ބޮޑު މަގުބޫލުކަމެއް ހޯދި ފިލްމެއް ކަމަށްވާ "ސްކާފޭސް" އަނެއްކާ ވެސް އަލުން ހަދަން ނިންމައިފި އެވެ.

15 މެއި

May 15, 2020
ޕްރަބާސްގެ "ޖާން" ގައި ބަގިޔާޝްރީގެ ރޯލެއް

ސަލްމާން ޚާނާ އެކު، ޑައިރެކްޓަރު ސޫރަޖް ބަރަޖްތިއާ ގެނެސްދިން މަޝްހޫރު ފިލްމު "މޭނޭ ޕިޔާރު ކިޔާ" ކުޅެގެން ވަރަށް ބޮޑަށް ވިދައިލި ކުރީގެ ބަތަލާ ބަގިޔާޝްރީ އަލުން އެނބުރި ބޮޑު ފިލްމަކުން ބޮޑު ސްކްރީނަށް އަންނަން ތައްޔާރުވާން ފަށައިފި އެވެ.

09 މެއި

May 09, 2020
އަކްޝޭގެ "ލަކްޝްމީ ބޮމް" ޖޫންގައި ހޮޓްސްޓާ އަށް

މި މަހު ފާހަގަކުރާ ފިތުރު އީދާ ދިމާކޮށް ރިލީޒްކުރަން އޮތް އަކްޝޭ ކުމާރުގެ ފިލްމު "ލަކްޝްމީ ބޮމް" އަންނަ މަހު ޑިޖިޓަލްކޮށް ރިލީޒްކުރަން ނިންމާފައިވާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

May 09, 2020
އިންޑިއާގައި ފިލްމު ޝޫޓިންތައް ނުފަށަން ގޮވާލައިފި

ކޮރޯނާވައިރަހާ ހެދި އިއުލާންކޮށްފައިވާ ލޮކްޑައުންގެ ތެރޭގައި އިންޑިއާގެ އެއްވެސް ފިލްމީ މަސައްކަތެއް ނުފެށުމަށާއި މި ވަގުތު އެކަން ކޮށްފި ނަމަ އެއީ އަމިއްލަ އަށް ކަށްވަޅުކޮނުން...

07 މެއި

May 07, 2020 1
ރިމޭކްތަކަށް ރިތިކްގެ ޝައުގުވެރިކަމެއް ނެތް

ކުރީގެ ކާމިޔާބު ފިލްމެއް ކަމަށްވާ "ދަ ބާނިން ޓްރެއިން" ރިމެކް ރިތިކް ރޯޝަނަށް ހުށަހަޅާފައިވިޔަސް އެ ފިލްމު އޭނާ ގަބޫލެއް ނުކުރާނެ ކަމަށާއި ރިމެކްތަކަށް ރިތިކްގެ އެއްވެސް ޝައުގުވެރިކަމެއް ނެތް ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

06 މެއި

May 06, 2020 3
އައިއެސްއެސްގައި ފިލްމެއް ކުޅުމުގެ ޝަރަފު ކްރޫޒަށް

ޖައްވުގައި ހިނގާ ކަންކަމާ ގުޅޭ ފިލްމުތައް ހެދުމަކީ ހޮލީވުޑްގައި ވަރަށް އާންމު ކަމެކެވެ. އެކަމަކު މިހާތަނަށް ލިބިފައި ނެތް ޝަރަފަކީ ސީދާ ޖައްވުގައި ފިލްމެއް ޝޫޓްކުރުމުގެ ފުރުސަތެވެ....

May 06, 2020
ކަމަލް ހަސަންގެ "އިންޑިއަން 2" ނުހަދަފާނެ

މީގެ ދެ އަހަރު ކުރިން ޝޫޓިން ފެށި އިންޑިއާގެ މަޝްހޫރު އެކްޓަރު ކަމަލް ހަސަންގެ ވަދާއީ ފިލްމު "އިންޑިއަން 2" އަށް އެކި މައްސަލައް ދިމާވަމުންދާތީ އެ ފިލްމު ދެން ނުހަދައި ހުއްޓައިލަން...

04 މެއި

May 04, 2020 1
އަށްޑިހައިގެ ތެރެއިން ބަތަލާ މީނާކްޝީ

ޖެކީ ޝްރޮފްގެ ފިލްމު "ހީރޯ" އާއި އަމީތާބް ބައްޗަންގެ "ޝެހެންޝާހް" އަދި "ދާމިނީ" ފަދަ ފިލްމުތައް ބަލާފައިވާ ނަމަ ކުރީގެ ބަތަލާ މީނާކްޝީ ޝެޝަދުރީ އަކީ ހާއްސަ ނަމަކަށް ވާނެ އެވެ.

30 އެޕްރީލް

April 30, 2020
އޮސްކާ އެވޯޑްސްގެ ދެ ކެޓަރީއެއް އެއްކޮށްލައިފި

އަންނަ އަހަރު ބާއްވާ 93 ވަނަ އޮސްކާ އެވޯޑް ހަފުލާއާ އެކު އަނެއްކާ ވެސް ބަދަލުތަކެއް ގެންނަން ނިންމައިފި އެވެ.

26 އެޕްރީލް

April 26, 2020
"އަންދާދުން" ގެ ތަމަޅަ ފިލްމު ވެސް ތައްބޫ އަށް؟

މީދެ ދެ އަހަރު ކުރިން ރިލީޒްކުރި ކާމިޔާބު ބޮލީވުޑްގެ ސަސްޕެންސް ތުރިލާ "އަންދާދުން" ގައި ތައްބޫ ކުޅުނު ރޯލަކީ ގިނަ ބައެއްގެ ތައުރީފު އަށް އޭނާ އަށް އޮހުނު ފިލްމެކެވެ. ކްރިޓިކުންނާއި އޯޑިއަންސް ވެސް ތައްބޫ ދައްކުވައިދިން ރޯލަށް ވަރަށް ސަނާކިޔާފައިވެ އެވެެ. ބައެއް ކްރިޓިކުން އޭރު ފާހަގަކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި ސްރީރާމް ރަގްވަން...

24 އެޕްރީލް

April 24, 2020 1
ކަންގަނާގެ "ދާކަޅް" މި އަހަރަކު ނާންނާނެ

ކޮރޯނާވައިރަހާ ހެދި ބޮލީވުޑްގެ މި އަހަރުގެ ފިލްމީ ކަލަންޑަރު އޮޅުންބޮޅުންވެފައިވާތީ، ނޮވެންބަރުގައި ފާހަގަކުރާ މި އަހަރުގެ ދިވާލީ ފެސްޓިވަލްގައި ކަންގަނާ ރަނާވަތުގެ އެކްޝަން ފިލްމު "ދާކަޅް" ސިނަމާތަކަށް އަންނާނެ ކަމަށް ނުބެލެވޭ ކަމަށް އެ ފިލްމުގެ ޕްރޮޑިއުސަރު ސޮހައިލް މަޚްލާއީ ބުނެފި އެވެ.

23 އެޕްރީލް

April 23, 2020
"މިމީ" އާއި "ޝިއްދަތު" ޑިޖިޓަލްކޮށް؟

ކޮރޯނާވައިރަހާ ހެދި ސިނަމާތައް ބަންދުކުރަން ޖެހުމުން ޕްރޮޑިއުސަރު ދިނޭޝް ވިޖަންގެ ފިލްމު ކުންފުނި މެޑޮކް ފިލްސްމްގެ "އަނގްރޭ މީޑިއަމް" ސްޓްރީމިން ޕްލެޓްފޯމް ޑިޒްނީ+ހޮޓްސްޓާ އަށް ދޫކޮށްލާފައި ވަނިކޮށް، އެ ސްޓޫޑިއޯގެ އިތުރު ދެ ފިލްމެއް ވެސް ޑިޖިޓަލް ރިލީޒްކުރަން މިހާރު މަޝްވަރާތައް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

21 އެޕްރީލް

April 21, 2020
އަމަރް އާ ފިލްމަކަށް ތައްޔާރުވާން ފަށައިފި

ކާމިޔާބު ދެ ފިލްމެއް ގެނެސްދިން ބޮލީވުޑްގެ އުންމީދީ ޑައިރެކްޓަރު އަމަރު ކޯޝިކް ތިން ވަނަ ފިލްމަކަށް ތައްޔާރުވާން ފަށައިފި އެވެ.

17 އެޕްރީލް

April 17, 2020
ވައިއާރްއެފަކީ އާއިލާއެއް: ސައިފް

އަދިތިޔާ ޗޯޕްރާ އިސްކޮށް ހުރެގެން މިހާރު ހިންގާ ޔާޝްރާޖް ފިލްމްސް (ވައިއާރްއެފް) ގެ ފިލްމެއް އަހަރުތަކެއް ފަހުން ކުޅެން ލިބުމަކީ އާއިލާއާ އެކީގައި މަސައްކަތްކުރެވުމުގެ އިހްސާސްވާ...

April 17, 2020
"ޖެކް ރީޗާ" އަކީ ކުޅެން ބޭނުންވި ފިލްމެއް: ރޮކް

ދެހާސް ބާރައިގައި ރިލީޒްކުރި ކާމިޔާބު ފިލްމު "ޖެކް ރީޗާ" އަކީ ކުޅެން ވަރަށް ބޭނުންވި ފިލްމެއް ކަމަށާއި އެކަމަކު އެ ފިލްމު ޓޮމް ކްރޫޒަށް ލިބުމުން އުފާކުރާ ކަމަށް ޑްވޭން (ރޮކް) ޖޯންސަން...

15 އެޕްރީލް

April 15, 2020
އަޖޭގެ "ކައިތީ" ގެ ޑައިރެކްޓަރަކަށް ކަޒިންއެއް؟

ނެޕޮޓިޒަމް ނުވަތަ އާއިލީ މީހުންނާއި ގާތް މީސްމީހުންނަށް ފުރުސަތުތައް ފަހިކޮށްދޭ ވާހަކަ އަކީ ބޮލީވުޑްގައި މި ފަހަކަށް އައިސް ވަރަށް ހޫނުކޮށް ދެކެވޭ ވާހަކައެކެވެ.

02 އެޕްރީލް

April 02, 2020
"ހޮބްސް އެންޑް ޝޯ" ގެ ދެވަނަ ބައެއް

ފާސްޓް އެންޑް ފިއުރިއަސް ފްރެންޗައިޒްގެ ސްޕިންއޮފެއްގެ ގޮތުގައި މިދިޔަ އަހަރު ގެނެސްދިން "ހޮބްސް އެންޑް ޝޯ" ގެ ދެވަނަ ބައެއް ހަދަން ނިންމައިފި އެވެ.