16 ސެޕްޓެމްބަރ

September 16, 2020 1
މެޑޯނާ އަމިއްލަ ވާހަކަ ސްކްރީނަށް ގެންނަނީ

މެޑޯނާ މީގެ ކުރިން ވެސް ދެ ފިލްމެއް ޑައިރެކްޓްކުރި

07 ސެޕްޓެމްބަރ

September 07, 2020
ނެޓްފްލިކްސްގެ ބައެއް ކޮންޓެންޓް ހިލޭ ބެލޭގޮތް ހަދައިފި

ސްޓްރީމިންގެ ހިދުމަތުގައި ނެޓްފްލިކްސް އަކީ އެންމެ ގިނަ ބަޔަކު ބޭނުންކުރާ ހިދުމަތެވެ. މިއީ މިހާތަނަށް ސަބްސްކްރައިބްކޮށްގެން އަގެއް ދައްކައިގެން ލިބޭ ހިދުމަތަކަށް ވިޔަސް އޭގެ ބައެއް ކޮންޓެންޓްތައް އެއްވެސް އަގަކާ ނުލައި މިހާރު ހިލޭ ބެލޭނެ އެވެ.

14 އޯގަސްޓް

August 14, 2020 1
ޕްރިޔަންކާގެ ބައޮގްރަފީ ލިޔެ ނިންމާލައިފި

ބަތަލާ ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްޅާ މީގެ ދެ އަހަރު ކުރިން ލިޔަން ފެށި އޭނާގެ ބައޮގްރަފީ ލިޔެ ނިންމައިފި އެވެ.

10 އޯގަސްޓް

August 10, 2020 1
"ޗައިނާޓައުން" ގެ ވާހަކަ ބެން އެފްލެކަށް

ކްލެޒިކެއްގެ ގޮތުގައި ބަލައިގެންފައިވާ، ޑައިރެކްޓަރު ރޯމަން ޕޮލާންސްކީގެ 1974 ގެ މަޝްހޫރު ފިލްމު "ޗައިނާޓައުން" ގެ މަސައްކަތުގެ ފަހަތުގައި ހިނގާފައިވާ ކަންތައްތަކެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ލިޔުންތެރިޔާ ސޭމް ވެޒަން ގެނެސްދީފައިވާ ވާހަކަ "ދަ ގުޑްބާއީ: ޗައިނާޓައުން އެންޑް ލާސްޓް އިޔާޒް އޮފް ހޮލީވުޑް" އަށް ބިނާކޮށް ފިލްމެއް...

05 އޯގަސްޓް

August 05, 2020
"365 ޑޭޒް" ގެ އެކްޓަރު ބޮލީވުޑަށް ވެސް ތައްޔާރު

ބޮލީވުޑުން ފުރުސަތެއް ލިބިއްޖެ ނަމަ ބޭނުން ހިފާނެ ކަމަށާއި އެކްޓަރެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން ތަފާތު ސިނަމާތައް ތަޖުރިބާކުރަން ބޭނުންވާ ކަމަށް، ދާދި ފަހުން ނެޓްފްލިކްސް އިން ސްޓްރީމްކުރި ޕޮލެންޑްގެ ފިލްމު "365 ޑޭޒް" އިން ބޮޑު މަޝްހޫރުކަމެއް ލިބުނު އިޓަލީގެ އެކްޓަރު މިކޭލް މޮރޯން ބުނެފި އެވެ.

04 އޯގަސްޓް

August 04, 2020 2
50 އަހަރުތެރޭ ސިނަމާތައް ހުއްޓިދާނެ: ނަސީރުއްދީން

ޑިޖިޓަލް ޕްލެޓްފޯމްތަކުގެ ނުފޫޒު މިހާރު ވަރަށް ބޮޑަށް ގަދަވަމުން އަންނާތީ، ކުރިއަށް އޮތް 50 އަހަރުގެ ތެރޭގައި ސިނަމާތަކުގެ ވިޔަފާރި ހުއްޓިދާނެ ކަމަށް އިންޑިއާގެ ތަޖުރިބާކާރު އެކްޓަރު ނަސީރުއްދީން ޝާހް ބުނެފި އެވެ.

01 އޯގަސްޓް

August 01, 2020 2
ސުޝާންތުގެ "ދިލް ބޭޗާރާ" ސްޓާ ޕްލަސް އަށް

ޖޫން މަހު މަރުވި ބޮލީވުޑްގެ އެކްޓަރު ސުޝާންތު ރާޖްޕޫތުގެ އެންމެ ފަހުގެ ފިލްމު "ދިލް ބޭޗާރާ" މި މަހުގެ 9 ގައި ސްޓާ ޕްލަސް އިން ގެނެސްދޭ ގޮތަށް ހަމަޖެހިއްޖެ އެވެ.

30 ޖުލައި

July 30, 2020
"ޓެނެޓް" އަންނަ މަހު ގެނެސްދޭން ނިންމައިފި

މި އަހަރު ރިލީޒްކުރެވިދާނެ ކަމާ ދޭތެރޭ ސުވާލު އުފެދުނު ކްރިސްޓޯފާ ނޯލަންގެ އުންމީދީ ފިލްމު "ޓެނެޓް" އަންނަ މަހުގެ 26 ގައި ސިނަމާތަކަށް ގެންނާނެކަން ކަށަވަރުވެއްޖެ އެވެ.

27 ޖުލައި

July 27, 2020 1
ކްރޫޒްގެ "ޓޮޕް ގަން: މެވެރިކް" 2021 އަށް ފަސްކޮށްފި

އެކްޓަރު ޓޮމް ކްރޫޒްގެ ފިލްމު "ޓޮޕް ގަން: މެވެރިކް" އަންނަ އަހަރަށް ފަސްކޮށްފި އެވެ.

25 ޖުލައި

July 25, 2020 3
ޕްރަބާސްގެ ފިލްމަށް ދީޕިކާ ސޮއިކުރީ 20 ކްރޯޑަށް

މަޝްހޫރު ތެލެގޫ އެކްޓަރު ޕްރަބާސްއާ އެކު ކުޅެން ބޮލީވުޑްގެ ބަތަލާ ދީޕިކާ ސޮއިކުރި ފިލްމަށް އޭނާ އެއްބަސްވީ 20 ކްރޯޑް ރުޕީސް އަށް ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

24 ޖުލައި

July 24, 2020
"ޓެނެޓް" މުއްދަތެއް ނެތް ގޮތަށް ފަސްކޮށްފި

މި އަހަރު އެންމެ ގިނަ ބަޔަކު އެންމެ ބޮޑަށް އިންތިޒާކުރާ ފިލްމުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ޑައިރެކްޓަރު ކްރިސްޓޮފާ ނޯލަންގެ އާ ފިލްމު "ޓެނެޓް" ރިލިޒްކުރުން މުއްދަތެއް ނެތް ގޮތަށް ވޯނާ ބްރަދާޒް އިން ފަސްކޮށްފި އެވެ.

22 ޖުލައި

July 22, 2020
އަފްތާބް ފިލްމު ކުންފުންޏެއް އުފައްދައިފި

މިހާރު ވަރަށް މަދުން ފިލްމުތަކުން ފެންނަ ބޮލީވުޑްގެ އެކްޓަރު އަފްތާބް ޝިވްދަސާނީ އާއި އަންހެނުން ނިން ދުސަންޖް ގުޅިގެން ފިލްމު ކުންފުންޏެއް އުފައްދައި، ޕްރޮޑިއުސަރަކަށްވާން...

July 22, 2020
ޖޫލިއާ ރޮބަޓްސް އާއި ޑެންޒެލް ވޮޝިންޓަން އެކީގައި

ހޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ދެ ތަރިން ކަމަށްވާ ޖޫލިއާ ރޮބަޓްސް އާއި ޑެންޒެލް ވޮޝިންޓަން ނެޓްފްލިކްސްގެ ފީޗާ ފިލްމަކަށް ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

21 ޖުލައި

July 21, 2020
ޗައިނާގެ ސިނަމާތައް އަލުން ހުޅުވަން ދީފި

ކޮވިޑް-19 ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް ޗައިނާގެ ސިނަމާތައް ބަންދުކުރިތާ ހަ މަސް ފަހުން ހޯމަ ދުވަހުން ފެށިގެން ސިނަމާތައް އަލުން ހުޅުވަން ހުއްދަ ދީފި އެވެ.

18 ޖުލައި

July 18, 2020
"ދަ ވުމަން ކިންގް" އަކީ ވައޯލާ ޑޭވިސް

އެފްރިކާ ބައްރުގައި ކުރިން އޮތް ނުފޫޒުފަދަ ޑަހޯމީ ކިންގްޑަމްގެ ވާހަކަ ކިޔައިދޭ ފިލްމަކަށް، އޮސްކާ އެވޯޑް ހާސިލުކޮށްފައިވާ ވައޯލާ ޑޭވިސް ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

04 ޖުލައި

July 04, 2020
ޝާހްރުކް "ސްލަމްޑޯގް މިލިއަނާ" ދޫކޮށްލީ ކީއްވެ؟

ޝާހްރުކް ޚާނަކީ ފިލްމެއް ދޫކޮށްލަން ބޭނުންވެއްޖެ ނަމަ އެކަމާ ފަސްޖެހޭ އެކްޓަރެއް ނޫނެވެ. އެގޮތަށް އޭނާ ދޫކޮށްލި ގިނަ ފިލްމުތަކަކީ އެހެން އެކްޓަރުންނާ އެކު ގެނެސްދީގެން ވަރަށް ބޮޑެތި ކާމިޔާބީތަކެއް ވެސް ހޯދި ފިލްމުތަކެވެ. އޭގެ ތެރެއިން އެންމެ ފާހަގަކޮށްލެވޭ އެއް ފިލްމަކަށް ސަންޖޭ ދަތާ އެކު ޑައިރެކްޓަރު ރާޖްކުމާރު ހިރާނީ 2003 ގައި...

24 ޖޫން

June 24, 2020
މައިކް ޓައިޒަނަކީ ޖެމީ ފޮކްސް

އެމެރިކާގެ ބޮކްސިން ލެޖެންޑް މައިކް ޓައިޒަންގެ ރޯލް ފިލްމެއްގައި ކުޅެން ޖެމީ ފޮކްސް ސޮއިކޮށް، އެ ފިލްމަށް ތައްޔާރުވާން ފަށައިފި އެވެ.

20 ޖޫން

June 20, 2020 2
ބޮލީވުޑަށް ވުރެ ދެކުނުގެ ފިލްމުތައް މާ ރަނގަޅު: ރާމިއާ

ބޮލީވުޑް ދޫކޮށްލައި މުޅިން އިންޑިއާގެ ދެކުނު ފިލްމު އިންޑަސްޓްރީ އަށް ހުސްވީ ކުޅުނު ހިންދީ ފިލްމުތައް ރަނގަޅަށް ނުހިނގުމާއި ފަހުން ލިބެމުން ދިޔަ ފިލްމުތަކާ ދޭތެރޭ ހިތްހަމަނުޖެހޭތީ ކަމަށް، ބަތަލާ ރާމިއާ ކްރިޝްނަން ބުނެފި އެވެ.

12 ޖޫން

June 12, 2020
"ޔޫތު" ގައި ޕިއާސް ބްރޮސަން

ޒުވާންކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން "ޔޫތު" ގެ ނަމުގައި ހަދާ ސައިންސް ފިކްޝަން ފިލްމަކަށް ހޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު އެކްޓަރު ޕިއާސް ބްރޮސަން ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

29 މެއި

May 29, 2020
އައިއެސްއެސްގައި ޝޫޓްކުރާ ފިލްމުގެ ޑައިރެކްޓަރަކަށް ޑަގް

އެމެރިކާގެ ޖައްވީ އިދާރާ ނާސާ އާއި ސްޕޭސް އެކްސްގެ ވެރިޔާ އީލަން މާސްކްގެ އެހީތެރިކަމާ އެކު އެކްޓަރު ޓޮމް ކްރޫޒް، އިންޓަނޭޝަނަލް ސްޕޭސް ސްޓޭޝަން (އައިއެސްއެސް) ގައި ކުޅޭ ފިލްމުގެ ޑައިރެކްޓްކުރާނީ ޑަގް ލިމަން ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

22 މެއި

May 22, 2020
އިންޑިއާގެ ފިލްމީ މަސައްކަތް ފަށަން އެކްޝަން ޕްލޭނެއް

ކޮރޯނާވައިރަހުގެ ކުރިމަތިވި ލޮކްޑައުނާ އެކު ހުއްޓިފައިވާ އިންޑިއާގެ ފިލްމީ މަސައްކަތްތައް އަލުން ފެށުމާ ގުޅޭ ގޮތުން އެކްޝަން ޕްލޭނެއް އެކުލަވާލަމުން އަންނަ ކަމަށާއި މަސަައްކަތްތަކަށް ތައްޔާރުވެ ތިބުމަށް އިންޑިއާގެ ފިލްމީ މައި މަރުކަޒު މުމްބާއީ ވެސް ހިމެނޭ މަހާރަޝްތުރާ ސްޓޭޓްގެ ޗީފް މިނިސްޓަރު އުދައްވު ތަކެތީ ވިދާޅުވެއްޖެ...