04 ނޮވެމްބަރ

November 04, 2019 1
މައިކްރޮސޮފްޓް "އެޖް" އަށް އާ ލޯގޯއެއް

މައިކްރޮސޮފްޓް އެޖް އަކީ ވެބް ބްރައުޒާ އެކެވެ. އިންޓަނެޓް ބްރައުޒާއެއް ކަމަށް ބުންޏަސް، ރަނގަޅެވެ. އެކަމަކު، ވެބްސައިޓްތަކަށް ވަދެ ނިކުތުމަށް ބޭނުންކުރާ އެޕްލިކޭޝަނެއްގެ ލޯގޯ ބަދަލުވުން، މުހިންމު މި ވަނީ ކީއްވެ ހެއްޔެވެ؟

13 ޖޫން

June 13, 2019 2
މޮޒިއްލާ ފަޔާފޮކްސް އަށް އާ ލޯގޯއެއް

މޮޒިއްލާ ފަޔާފޮކްސް އިންޓަނެޓް ބްރައުޒާ އަށް، އާ ލޯގޯއެއް އެބަ ލިބެ އެވެ. ލޯގޯ އަށް ބަދަލުތަކެއް ގެނައި ނަމަވެސް، ފަޔާފޮކްސްގެ ސިފަ، ކުލަތަކުން އުފައްދާފައި ހުރި ހިޔަނިން ފާޅުވެ އެވެ. މި ލޯގޯއާ އެކު ފަޔާފޮކްސް އަށް ދޭ އަހަންމިޔަތުކަން އިތުރުވެގެންދާނެ ކަމަށް މޮޒިއްލާއިން ބުނެ އެވެ.

20 މާޗް

March 20, 2019
ފަޔާފޮކްސް ސެންޑް: ފައިލްތައް ޝެއާކުރެވޭ ޚިދުމަތެއް

"ފަޔާފޮކްސް ސެންޑް"ގެ ބޭނުމަކީ ފައިލް ޝެއާކުރުމެވެ. މިއީ ކޮންމެވެސް ތަނެއްގައި ހުރި ރައްޓެއްސަކަށް ފައިލެއް ފޮނުވާލަން ވަރަށް ފަސޭހަ ގޮތެކެވެ. އޮފީސް އަދި ރަސްމީ ބޭނުންތަކަށް ވެސް ބޭނުންހިފިދާނެ ނިޒާމެކެވެ.

26 މާޗް

March 26, 2018 2
މޮޒިއްލާ ވެސް ފޭސްބުކް ދެކެ ރުޅިއަތުވެއްޖެ

ފަޔާފޮކްސް ބޭނުންކުރާ މީހުން އިތުރުކުރުމަށް މޮޒިއްލާއިން ފޭސްބުކްގައި ވަރަށް ގިނައިން އިޝްތިހާރުކުރެ އެވެ. އަދި ބޭނުންކުރާ މީހުން ހިތްއެދޭ ބްރައުޒާއަކަށް ހެދުމަށް ސާވޭކުރުމަށް ވެސް ފޭސްބުކް ބޭނުންކުރެ އެވެ. ނަމަވެސް ފޭސްބުކްގައި މި ވަގުތަށް އިޝްތިހާރުކުރުން މޮޒިއްލާއިން ވަނީ ހުއްޓާލާފަ އެވެ.

16 ނޮވެމްބަރ

November 16, 2017 2
ފަޔާފޮކްސް ކުއަންޓަމް: ފަޔާފޮކްސް އަށް ވުރެ ހަލުއި

މޮޒިއްލާއިން ފަޔާފޮކްސް އިންޓަނެޓް ބްރައުޒާ ބަދަލުކޮށްލައިފި އެވެ. އެއީ މިހާރު ފަޔާފޮކްސް ކުއަންޓަމް އެވެ. ފަޔާފޮކްސްއާ ދާދި އެއް ގޮތް ނަމަވެސް، މޮޒިއްލާއިން އެދެނީ އެ ގޮތަށް ކިޔުމަށެވެ.

08 ނޮވެމްބަރ

November 08, 2016 3
މައިކްރޮސޮފްޓަށް 300 މިލިއަން ކަސްޓަމަރުން ގެއްލިއްޖެ

ވިންޑޯޒް ގަންނަ ކޮންމެ މީހަކަށް އިންޓަނެޓް އެކްސްޕްލޯރާ ލިބެ އެވެ. އިންޓަނެޓް ބްރައުޒާ މާކެޓްގައި މައިކްރޮސްފްޓް ގަދަ ބާރަކަށް ވި ސަބަބަކީ އެއީ އެވެ. ވިންޑޯޒްއާ އެކު އިންޓަނެޓް އެކްސްޕްލޯރާ ބަންޑެލިކުރުމުން ވާދަވެރި ބްރައުޒާތަކަށް ހިތްވަރު ދޭނެ ބަޔަކު ނުވި އެވެ.