25 އެޕްރީލް

April 25, 2019 126
އިލްހާމާއި ލަތީފްގެ ބަހުގެ ހަމަލަތައް ސަރުކާރަށް!

މި ސަރުކާރު ހިންގާ ކޯލިޝަންގައި ހިމެނޭ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ (ޖޭޕީ) ގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ދެ މެމްބަރުން ކަމަށްވާ ދަނގެތި ދާއިރާގެ އިލްހާމް އަހުމަދާއި ދިއްދޫ ދާއިރާގެ އަބްދުއްލަތީފް މުހައްމަދު، ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހަށާއި ސަރުކާރަށް އިއްޔެ ވަރަށް ބޮޑަށް ފާޑުވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

24 އެޕްރީލް

April 24, 2019 22
އިނާޔަތް ދިނުމާ ދެކޮޅަށް އެމްޑީޕީން ތްރީ ލައިން ވިޕެއް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ކުރީގެ މެމްބަރުންނަށް އާ އިނާޔަތްތަކެއް ދިނުމަށް މަޖިލިހުގެ ތިން މެމްބަރަކު އިމްތިޔާޒުތަކާއި ބާރުތަކުގެ ގާނޫނަށް އިސްލާހު ގެނައުމަށް ހުށަހެޅުއްވި ބިލްތަކަށް ސަރުކާރު ކޯލިޝަންގެ އެންމެ ބޮޑު ޕާޓީ، އެމްޑީޕީން ތާއީދު ނުކުރަން ނިންމައި ތްރީލައިން ވިޕެއް ނެރެފި އެވެ.

April 24, 2019 10
މުސްތަފާގެ އިސްލާހު އަނބުރާ ގެންދަން ނިންމައިފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ކުރީގެ މެމްބަރުންނަށް ވީއައިޕީގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ތިމަރަފުށީ ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު މުސްތަފާ ހުށަހެޅުއްވި އިސްލާހު އަނބުރާ ގެންދަން...

April 24, 2019 84
ކުރީގެ މެންބަރުން އިނާޔަތް ހޯދަން އަނެއްކާވެސް ބިލެއް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ މެމްބަރުކަމުން ވަކިވާ ހިސާބުން އިނާޔަތް ލިބޭ ގޮތަށް އިމްތިޔާޒުތަކާއި ބާރުތަކުގެ ގާނޫނަށް އިސްލާހު ގެނައުމުގެ ބިލެއް އަނެއްކާ ވެސް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

22 އެޕްރީލް

April 22, 2019 48
ކުރީގެ މެމްބަރުންނަށް އާ އިނާޔަތް ދޭން އީވާ ދެކޮޅު

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ކުރީގެ މެމްބަރުންނަށް ޑިޕްލޮމެޓިކް ޕާސްޕޯޓާއި ވީއައިޕީގެ ޚިދުމަތާއި އިތުރު އިނާޔަތް ދިނުމަށް އިމްތިޔާޒުތަކާއި ބާރުތަކުގެ ގާނޫނަށް އިސްލާހު ގެނައުމުގެ...

April 22, 2019 166
ކުރީގެ މެމްބަރުންނަށް އާ އިނާޔަތްތަކެއް ދިނުމަށް ބިލެއް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ކުރީގެ މެމްބަރުންނަށް ޑިޕްލޮމެޓިކް ޕާސްޕޯޓާއި ވީއައިޕީގެ ޚިދުމަތާއި އިތުރު އިނާޔަތް ދިނުމަށް އިމްތިޔާޒުތަކާއި ބާރުތަކުގެ ގާނޫނަށް އިސްލާހު ގެނައުމުގެ...

01 ނޮވެމްބަރ

November 01, 2018 13
އެންޓި ޑިފެކްޝަން ގާނޫނު އުވާލަން މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުންނަށް އަމާޒުކޮށް ހެދި، އެންޓި ޑިފެކްޝަން ގާނޫނު އުވައިލަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުންގެ އަޣުލަބިއްޔަތަކުން މިރޭ ފާސްކޮށްފި އެވެ.

31 އޮކްޓޯބަރ

October 31, 2018 14
ތާރީޚީ ދުވަހެއް! 12 މެމްބަރުން އެކުގައި މަޖިލީހަށް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެއްގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމުގެ ފުރުސަތު ނުދޭތާ ދޮޅު އަހަރެއްހާ ފަހުން، މަޖިލީހަށް ވެންނެވުމުގެ ފުރުސަތު، ގޮނޑި ގެއްލުނު ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) އިން ކަނޑައެޅި 12 މެމްބަރުންނަށް މިއަދު ފުރުސަތު ދީފި އެވެ. މިއީ، މަޖިލީހުގެ ތާރީޚުގައި ފާހަގަ ކުރެވޭނެ ދުވަހެކެވެ.

28 އޮކްޓޯބަރ

October 28, 2018 10
އަހަރެއް ފަހުން، ހަތަރު މެމްބަރުން އެކީ މަޖިލީހުގައި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެއްގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމުގެ ފުރުސަތު ނުދޭތާ އަހަރަކަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަސް ފަހުން، މަޖިލީހަށް ވެންނެވުމުގެ ފުރުސަތު، ގޮނޑި ގެއްލުނު ކަމަށް ކުރިން ކަނޑައެޅި، ހަތަރު މެމްބަރަކަށް މިއަދު މަޖިލިހުން ދީފި އެވެ.

09 އޮކްޓޯބަރ

October 09, 2018 32
ޕީޕީއެމުން ވަކިވާން ހުށަހެޅުމާ އެކު ވަކިވާނެ

ޕީޕީއެމްގެ އަސާސީ ގަވައިދާ އެއްގޮތަށް އެ ޕާޓީގެ މެމްބަރުކަމުން ވަކިވާން އެދި ޕާޓީ އަށް ހުށަހަޅާ ހިސާބުން އެ މެމްބަރަކު ޕާޓީން ވަކިވާނެ ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހަތަރު މެމްބަރެއްގެ ގޮނޑި ނުގެއްލޭ ކަމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކުރި ހުކުމްގައި އިއްޔެ ބުނެފި އެވެ.

02 އޮކްޓޯބަރ

October 02, 2018 6
އިންސާފު ނުލިބޭތީ ހިތާމަކުރަން: އަމީތު

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ 12 މެމްބަރެއްގެ ގޮނޑި ގެއްލުނު ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) އިން ކަނޑައެޅި މައްސަލައިގައި ޝަރުއީ ދާއިރާގެ ތެރެއިން އިންސާފު ނުލިބި އަހަރެއްވީމަ ހިތާމަ ކުރައްވާ ކަމަށް މަޖިލިހުގެ މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު އަމީތު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

01 އޮކްޓޯބަރ

October 01, 2018 3
ސައުދު ކޯޓުގެ ބެންޗަށް: ބޭނުމީ އަދުލުވެރި ހުކުމެއް!

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ވިލިނގިލީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ސައުދު ހުސައިން އެ މަގާމުން ވަކިވެފައިވާ ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) އިން ކަނޑައެޅި މައްސަލައިގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން...

October 01, 2018 27
ހަތަރު ގޮނޑީގެ މައްސަލަ ހުކުމާ ދިމާލަށް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހަތަރު މެމްބަރެއްގެ ގޮނޑި ގެއްލިފައިވާ ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ކަނޑައެޅި މައްސަލަ، ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ހުކުމާ ދިމާއަށް މިއަދު މިސްރާބު ޖަހައިފި އެވެ.

11 ސެޕްޓެމްބަރ

September 11, 2018 30
"ރައީސް ޔާމީން ހިންގެވީ ޖަރީމާއެއް، މާފެއް ނެތް"

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ 13 މެމްބަރެއްގެ ގޮނޑި ގެއްލުވައިލަން އެންމެ ބުރަކޮށް މަސައްކަތް ކުރެއްވި ކަމަށް ވިދާޅުވެ، ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އިއުތިރާފްވެވަޑައިގަތުމަކީ ހިންގެވީ ޖަރީމާއެއް ކަމަށާއި އެކަމަށް މާފު ވެސް ކުރެވެން ނޯންނާނެ ކަމަށް އޭގެ ތެރެއިން ބައެއް މެމްބަރުން މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

07 ސެޕްޓެމްބަރ

September 07, 2018 23
އަޅުގަނޑު މިހުރީ ޕީޕީއެމްގައި: ހުސައިން މަނިކު

އަދިވެސް ދެމިހުންނެވީ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނާއި ޕީޕީއެމާ އެކު ކަމަށާއި އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކާ ގުޅިވަޑައިގަތުމުގެ ވިސްނުމެއް ނެތް ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގުރައިދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ހުސައިން މަނިކު ދޮންމަނިކު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

03 މާޗް

March 03, 2018 16
ރިޔާޒް ހައްޔަރުކުރީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތުގެ ދަށުން

މާލޭގެ މަޖީދީ މަގުގައި އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން އިއްޔެ އާއި ރޭ ކުރި މުޒާހަރާއާ ގުޅިގެން 17 މީހަކު ހައްޔަރު ކުރިއިރު، އޭގެ ތެރެއިން ކުރީގެ ޕޮލިސް ކޮމިޝަނަރު، ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުﷲ ރިޔާޒް ހައްޔަރުކުރީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތުގެ ދަށުން ކަމަށް އޭނާގެ ވަކީލަށް ފުލުހުން އަންގައިފި އެވެ.

26 ފެބުރުއަރީ

February 26, 2018 21
އާންމުންގެ ލާބައަށް ކަންކަންކުރާނަމަ މިތިބީ ސަރުކާރާއެކު

ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންގެ ލާބަ އާއި މަންފާ އަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި މަސައްކަތް ކުރާ ނަމަ، މިހާރު ވެސް މި ތިބީ ސަރުކާރު ފަޅީގައި ކަމަށާއި ފައިސާ ދީގެން "ގަންނަން ނުޖެހޭ" ކަމަށް، ގޮނޑި ގެއްލިފައިވާ ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ކަނޑައެޅި ބައެއް މެމްބަރުން މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

20 ސެޕްޓެމްބަރ

September 20, 2017 7
އީސީގެ މެމްބަރުންނަށް ދައުވާކުރާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު ދީފި

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) ގެ ވަކިވަކި މެމްބަރުންގެ މައްޗަށް ދައުވާ ކުރައްވާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު އެ ކޮމިޝަނުން ގޮނޑި ގެއްލުނު ކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ހަތަރު މެމްބަރަކު މިއަދު ދެއްވައިފި އެވެ.

04 ޖުލައި

July 04, 2017 73
މެމްބަރު ލަތީފު ޕީޕީއެމުން ވަކިވެއްޖެ

ދިއްދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުއްލަތީފު މުހަންމަދު ޕީޕީއެމުން ވަކިވެއްޖެ އެވެ.

28 އޮކްޓޯބަރ

October 28, 2016 32
މެމްބަރު ޔާމީނާއި ލަތީފްގެ ނިންމެވުން ބަދަލުކުރެއްވީތަ؟

ޕީޕީއެމްގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމްގެ ފަޅިއަށް އެރުއްވުމަށް ދިއްދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުއްލަތީފު މުހަންމަދު އަލުން ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ފަޅިޔަށް ވަޑައިގެންފި ކަމަށް ވިދާޅުވެ ބައެއް ބޭފުޅުން ޓްވީޓްކުރައްވައިފި އެވެ.

22 ސެޕްޓެމްބަރ

September 22, 2016 27
އެފްއޭއެމްގެ ރައީސްކަމަށް ދިއްދޫ ލަތީ ކުރިމަތިލައްވަނީ

އެކްސްކޯ އުވި މައްސަލަގަނޑެއްގެ ތެރެއަށް ވެއްޓިފައިވާ ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ އެސޯސިއޭޝަންގެ ރައީސްކަމަށް ކުރިމަތިލައްވާނެ ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދިއްދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަދި ދިއްދޫގައި ކުޅިވަރާއި ޒުވާނުންގެ ހަރަކާތްތައް ރޭއްވެވުމުގައި އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވާ އަބްދުއްލަތީފް މުހައްމަދު (ދިއްދޫ ލަތީ) ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

17 ޖޫން

June 17, 2016 26
މަޖިލިސް: ސަރުކާރުން ބޭނުންވާ ކަންކަމަށް ޚާއްސަވެފައި

ސަރުކާރަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ބޮޑު މެޖޯރިޓީއެއް ލިބިއްޖެ ނަމަ ވާނެ ގޮތް ރާއްޖޭގައި މިހާރު މިދަނީ ފެންނަމުންނެވެ. ސަރުކާރުން ބޭނުންވާ ހުރިހާ ކަމެއް ބޭނުން ގޮތަކަށް ހަމައެކަނި ނިންމަނީކީ ވެސް ނޫނެވެ. މަޖިލިހުގެ އަސްލު ވާޖިބު އަދާކުރޭތޯ ވެސް މިހާރު ވަނީ ސުވާލު އުފެދިފަ އެވެ.

13 ޖޫން

June 13, 2016 4
ޕީއެސްއިން އައްޔަންކުރެވޭ އިސްލާހު ބަލައިގެންފި

ޕާމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީން އެ މިނިސްޓްރީއެއްގެ މިނިސްޓަރުގެ ލަފަޔާ އެކު އައްޔަން ކުރާ ގޮތަށް ހަމަޖެއްސުމަށް ސިވިލް ސާވިސް ކޮމިޝަންގެ ގާނޫނަށް ގެނައި އިސްލާހު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް...

June 13, 2016 9
"މިނިސްޓްރީތައް ކެމްޕޭން ޖަގަހަތަކަކަށް ބަދަލުވެދާނެ"

ޕާމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީން އައްޔަން ކުރުންް މިނިސްޓަރުންގެ އަތްމައްޗަށް ދޫކޮށްލުމަކީ ކުރަން ހެޔޮވާ ވަރުގެ ކަމެއް ނޫން ކަމަށާއި، އެހެން ވެއްޖެ ނަމަ މިނިސްޓްރީތައް ސިޔާސީ ކެމްޕޭންތައް...

08 ޖޫން

June 08, 2016 36
ޕީއެސް އިން ސަރުކާރަށް "އުނދަގޫ ކުރާތީ" އިންޒާރު!

މިނިސްޓްރީތަކުގައި މަސައްކަތް ކުރައްވާ ޕާމަނަންޓް ސެކެޓްރީންގެ ތެރޭގައި ސަރުކާރަށް އުނދަގޫ ކުރާ ބަޔަކު ވެސް ތިބި ކަމަށް ވިދާޅުވެ ވެރިކަން ކުރާ ޕީޕީއެމްގެ މަޖިލިސް މެމްބަރަކު މިއަދު އިންޒާރު ދެއްވައިފި އެވެ.