04 މާޗް

March 04, 2020 40
ވައިރަހާ ގުޅޭގޮތުން ދެއްކި ވާހަކައަށް މާފަށް އެދިއްޖެ

އަންނަ މަހު ބާއްވާ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބު ކާމިޔާބުކުރާނީ އިދިކޮޅު ބޭފުޅުން "ކޮރޯނާވައިރަސްގައި ޖައްސާފައި ބައިތިއްބާފައި" ކަމަށް ވިދާޅުވެ ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީގެ މެމްބަރު އަބްދުލް މުޣުނީ މިއަދު މަޖިލީހުގައި ދެއްކެވި ވާހަކަ އަށް އޭނާ މާފަށް އެދިވަޑައިގެންފި އެވެ.

25 ފެބުރުއަރީ

February 25, 2020 80
ބާރުތައް މާލެ އަށް: އެމްޑީޕީގެ މެމްބަރުން ރަތަށް!

ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ބިލުތައް ފޮނުވުމުގައި އެމްޑީޕީގެ ސިޔާސަތަށާއި ރައްޔިތުންގެ ބޭނުންތަކަށް ރިއާޔަތް ނުކުރާ ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރައްވައި އެމްޑީޕީ އަށް ނިސްބަތްވާ މެމްބަރުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި މިއަދު ހޫނު ބަހުސެއް ކުރައްވައިފި އެވެ.

02 ޖުލައި

July 02, 2019 33
ތަރިކައިގެ ހިމާޔަތަށް މަޖިލިހުގައި އެދުނީ ހުވަދޫ ބަހުން

ގދ. ތިނަދޫގައި ހުރި އާސާރީ ގިނަ ތަންތަން "ސުންނާފަތިކޮށްލާފައިވާ" ކަމަށް ވިދާޅުވެ، ބާކީ ހުރި ތަންތަން ހިމާޔަތްކޮށް ދެއްވުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުލްމުޣްނީ އާއި ތިނަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުﷲ ސަނީފް ހުވަދޫ ބަހުން މިއަދު ގޮވާލައްވައިފި އެވެ.