27 އޮކްޓޯބަރ

October 27, 2020 1
ވެރިފަރާތާ މަސް ދޯނި ހަވާލުކުރަން ވަގުތީ އަމުރެއް

ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުﷲ ޖާބިރުގެ ހިއްސާ އޮންނަ ރިޗްކްލަބް މޯލްޑިވްސް އިން އިންސްޓޯލްމަންޓަށް ގަތް "ފަސްކުރި" މަސް ދޯނި، އޭގެ ވެރިފަރާތާ ހަވާލުކުރަން ލ. ގަމު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުން އިއްޔެ ވަގުތީ އަމުރެއް ނެރެފި އެވެ.

26 އޮކްޓޯބަރ

October 26, 2020 31
ދޯންޏަކަށް ފައިސާ ނުދައްކާތީ ތޫނު ހަތިޔާރާއެކު އަރައިފި

ކުންފުންޏަކުން އިންސްޓޯލްމަންޓަށް ގަނެފައިވާ މަސް ދޯންޏަކަށް ބަރާބަރަށް ފައިސާ ނުދައްކާ ކަމަށްބުނެ، އެ ދޯނި އަތުލަން ތޫނު ހަތިޔާރާ އެކު ބަޔަކު ރޭ އެ އަށް އަރައިފި އެވެ.

October 26, 2020 54
ކާށިދޫގައި ކޭބަލް ކާރެއް ނޭޅޭނެ: އަސްލަމް

ކާށިދޫގެ އެއްވެސް ތަނަކަށް ކޭބަލް ކާރުގައި ދަތުރުކުރެވޭ ގޮތް ހެދުމަކީ ކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޫން ކަމަށާއި އެއީ ކުރަން ހެޔޮވާވަަރުގެ ކަމެއް ވެސް ނޫން ކަމަށް ހައުސިން އެންޑް ޕްލޭނިން...

15 އޮކްޓޯބަރ

October 15, 2020 5
22 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ހުކުމުގެ ތަންފީޒު ހުއްޓުވައިފި

ޔޮޓް ޓުއާސް އަށް 22.7 މިލިއަން ޑޮލަރު (350 މިލިއަން ރުފިޔާ) ދައްކަން އެލައިޑް އިންޝުއަރެންސް ކުންފުނީގެ މައްޗަށް ކޮށްފައިވާ ހުކުމް ތަންފީޒު ކުރުން މަޑުޖައްސާލަން ހައި ކޯޓުން އަމުރުކޮށްފި އެވެ.

14 އޮކްޓޯބަރ

October 14, 2020 56
ވެރިކަމުގެ ނިޒާމު ބަދަލުކުރުމުގެ ބަހުސް ފަށަނީ

ރާއްޖޭގެ ވެރިކަމުގެ ނިޒާމު ބަރުލަމާނީ ނިޒާމަކަށް ބަދަލުކުރަން ގާނުނޫނުއަސާސީ އަށް ހުށަހެޅި އިސްލާހު މަޖިލީހަށް އެޖެންޑާކޮށް، އެ ބިލްގެ ފުރަތަމަ ކިޔުން މިއަދު އިއްވައިފި އެވެެ. ފުރަތަމަ ކިޔުން އިއްވުމާ އެކު، މަޖިލިހުގެ ގަވައިދުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ވަކި މުއްދަތެއް ދިނުމަށް ފަހު ދެން އޮންނާނީ އެކަމާ މެދު މަޖިލިހުގެ ތަޅުމުގައި...

13 އޮކްޓޯބަރ

October 13, 2020 15
ދަރަނީގެ މައްސަލާގައި ޑީއާރުޕީން ދައުވާކުރަނީ

ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫނު ފުރަތަމަ އުފެއްދެވި ސިޔާސީ ޕާޓީ ކަމަށްވާ ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޕާޓީ (ޑީއާރުޕީ) އިން ކުރިން އަަދާނުކޮށް ހުރި ދަރަނިތަކުގެ ބިލްތައް މިހާރު ވެސް އަންނާތީ އޭރުގެ ވެރިންނަށް ދައުވާކުރަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް އެ ޕާޓީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

12 އޮކްޓޯބަރ

October 12, 2020 25
ޗައިނާއަށް މަސް އެކްސްޕޯޓްކުރަން މަސައްކަތްކުރަން: ޒަހާ

ޗައިނާ އާއި ރަޝިއާ އަށް ވެސް ރާއްޖޭން މަސް އެކްސްޕޯޓްކުރަން މަސައްކަތް ކުުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ފިޝަރީޒް މިނިސްޓަރު ޒަހާ ވަހީދު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެެ.

07 އޮކްޓޯބަރ

October 07, 2020 25
އެފްޓީއޭ ތަންފީޒުނުވަނީ "ޕަވަސްޓްރަގުލް"އާ ހެދި:ސައީދު

ރާއްޖެ އާއި ޗައިނާއާ އެކު ސޮއިކޮށްފައިވާ ފްރީ ޓްރޭޑް އެގްރިމެންޓް (އެފްޓީއޭ) ތަންފީޒު ނުކުރެވިގެން އުޅެނީ ބާރުވެރިކަން ހޯދުމުގައި ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އަދި އެމްޑީޕީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދާ ދެމެދު އޮތް އަރައިރުމެއްގެ ސަބަބުން ކަމަށް އިދިކޮޅުން ތުހުމަތުކޮށްފި އެވެ.

October 07, 2020 13
ލޯނާއި އެހީގެ ގޮތުގައި 520 މިލިއަން ޑޮލަރު ލިބޭނެ

ކޮވިޑް-19ގެ ބަލިމަޑުކަމާ ގުޅިގެން ރާއްޖެއަށް ކުރިމަތިވި މާލީ ދަތިކަން ހައްލުކުރަން ލޯނާއި ހިލޭ އެހީގެ ގޮތުގައި މިހާތަނަށް ގާތްގަނޑަކަށް 520 މިލިޔަން ޑޮލަރު ހަމަޖެހިފައިވާ ކަަމަށް...

October 07, 2020 2
އިންކަމް ސަޕޯޓް އެލަވަންސް މި އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ދޭނެ

ކޮވިޑް-19ގެ ބަލިމަޑުކަމުގެ ސަބަބުން ކުރިމަތިވި މާލީ ދަތިތަކަށް ލުޔެއް ދިނުމަށް ސަރުކާރުން ދެމުން އަންނަ އިންކަމް ސަޕޯޓް އެލަވަންސް މިއަހަރު ނިމެންދެން ވެސް ދޭން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް...

26 އޯގަސްޓް

August 26, 2020 13
ޖާބިރުގެ އަމިއްލަ މަސްލަހަތު އޮތް ގަރާރު ބޭރުކޮށްލައިފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަަބްދުﷲ ޖާބިރު މިއަދު ހުށަހެޅުއްވީ އޭނާގެ އަމިއްލަ މަސްލަހަތު އޮތް ގަރާރެއް ކަމަށް ވިދާޅުވެ، ބައެއް މެމްބަރުން ނުހުރުން...

August 26, 2020 15
ޑީއާރުޕީއަކީ މި ކޯލިޝަންގެ ބައިވެރިއެއް ނޫން: އިދިކޮޅު

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުﷲ ޖާބިރު ލީޑަރުކަން ކުރައްވާ ޑީއާރުޕީއާ އެކު ކޯލިޝަން އެއްބަސްވުމެއް ނުހަދާ ކަމަށް އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމާއި ޕީއެންސީ ހިންގެވުމާ...

25 އޯގަސްޓް

August 25, 2020 82
މައުމޫން އެދިވަޑައިގަތީ ބުއްދި ގަބޫލުކުރާ ޖަވާބަކަށް!

ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމްގެ ވެރިކަމުގައި ބޭއްވި އިންތިޚާބުތަކުގެ ތެރެއިން، މަކަރު ހަދައި، އޮޅުވާނުލެވުނީ އެ މަނިކުފާނު ބަލިވި އިންތިޚާބު އެކަނި ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް...

August 25, 2020 125
މައުމޫންގެ ޓުވީޓާއެކު، ނަޝީދު ރަތަށް

ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް، ރިޔާސީ ނިޒާމާ އެއްކޮޅަށް ރޭ ކުރެއްވި ޓުވީޓާ އެކު، ކުރީގެ ރައީސް އަދި އެމްޑީޕީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވަރަށް ބޮޑަށް ހިތްޕުޅު...

24 އޯގަސްޓް

August 24, 2020 82
ރިޔާސީ ނިޒާމުގެ ދިފާއުގައި މައުމޫން ނުކުންނަވައިފި

ރާއްޖެ އަށް އެންމެ ކަމުދާ ވެރިކަމުގެ ނިޒާމަކީ ރިޔާސީ ނިޒާމު ކަމަށް ވިދާޅުވެ، އެ ނިޒާމުގެ ދިފާއުގައި ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް ނުކުންނަވައިފި އެވެ.

23 އޯގަސްޓް

August 23, 2020 1
22 މިލިއަން ޑޮލަރު ދޭން ކުރި ހުކުމް އިސްތިއުނާފަށް

ޔޮޓް ޓުއާސް ކުންފުންޏަށް 22 މިލިއަން ޑޮލަރު ދައްކަން އެލައިޑް އިންޝުއަރެންސް ކުންފުނީގެ މައްޗަށް ސިވިލް ކޯޓުން ކުރި ހުކުމް އިސްތިއުނާފު ކުރަން އެލައިޑުން ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

21 އޯގަސްޓް

August 21, 2020 82
ބަރުލަމާނީ ނިޒާމު ގެންނަން ޖާބިރު ހުށަހަޅުއްވަނީ

ރާއްޖޭގެ ވެރިކަން ކުރުމުގެ ނިޒާމު ބަރުލަމާނީ ނިޒާމަކަށް ބަދަލުކުރަން އަންނަަ ހޯމަ ދުވަހު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވާނެ ކަމަށް ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަދި ޑީއާރުޕީގެ...

August 21, 2020 25
ޝާހިދަށް ފުރިހަމަ އިތުބާރު އެބައޮތް: ނަޝީދު

ފޮރިން މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދަށް ފުރިހަމަ އިތުބާރު އޮތް ކަމަށް ވިދާޅުވެ، ކުރީގެ ރައީސް އަދި އެމްޑީޕީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު، ޝާހިދުގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަލައާ ދެކޮޅު...

19 އޯގަސްޓް

August 19, 2020 26
އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނާއި ޑީއާރުޕީ މަޝްވަރާގެ މޭޒަކަށް

ގުޅިގެން ސިޔާސީ މަސައްކަތްކުރުމާ ބެހޭގޮތުން އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނާއި ޑީއާރުޕީން މިއަދު މަޝްވަރާކޮށްފި އެވެ.

04 އޯގަސްޓް

August 04, 2020 39
ޑީއާރުޕީގެ ސްޕޯކްސްޕާސަނަކަށް މޭނާ ހައްސާނު

ޑީއާރުޕީގެ ސްޕޯކްސްޕާސަނަކަށް ލަވަކިޔުންތެރިޔާ މޭނާ ހައްސާން މިރޭ ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

28 ޖުލައި

July 28, 2020 12
ސްވެނިއާ ފިހާރަތަކަށް އެހީ ދިނުމަށް ގޮވާލައި ގަރާރެއް

ޓޫރިސްޓުންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން ހިންގަމުން އަންނަ ސްވެނިއާ ފިހާރަތަކަށް މާލީ އެހީ ތެރިކަން ދިނުމަށް ގޮވާލައި ގަރާރެއް، ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުﷲ ޖާބިރު މިއަދު މަޖިލީހަށް...

July 28, 2020 16
ގައިދީނަށް މާފުދީ މަސައްކަތަށް ނެރުމަށް ގޮވާލައިފި

ކޮވިޑް-19އާ ގުޅިގެން އިގްތިސާދު ދަށްވެފައި ވަނިކޮށް ބިދޭސީން މަސައްކަތްތެރިން އެ މީހުންގެ ގައުމަށް ފޮނުވަން ފަށައިފައިވާތީ އެކިއެކި މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް، ގައިދީނަށް މާފުދީ އެ...

21 ޖުލައި

July 21, 2020 17
ޖާބިރު ހުށަހެޅުއްވި ގަރާރަށް އޭނާ ވެސް ވޯޓެއް ނުދެއްވި

ކާށިޑޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުﷲ ޖާބިރު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް މިއަދު ހުށަަހެޅުއްވި ގަރާރަށް އޭނާ ވެސް ވޯޓު ނުދެއްވުުމުން މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު މިއަދު އެކަން ފާހަގަ ކުރައްވައިފި އެވެ.

14 ޖުލައި

July 14, 2020 6
ޖާބިރު: 20 މެމްބަރަކަށް މަރުގެ އިންޒާރު އެބަ ލިބޭ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 20 މެމްބަރަކަށް ބަޔަކު މަރުގެ އިންޒާރު ދޭ ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރައްވައި އެ މައްސަލަ ބަލައިދޭން ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްުދުﷲ ޖާބިރު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް މިއަދު ކުއްލި މައްސަލައެއް ހުށަހަޅުއްވައިިިި އެވެ.

08 ޖުލައި

July 08, 2020 41
ގާނޫނުއަސާސީ އުވާލާ ވާހަކަ ވެސް މަޖިލީހުގައި ދެއްކޭނެ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރަކު އަވަހާރަ ކޮށްލުމުގެ ވާހަކަ އާއި ގާނޫނުއަސާސީ އުވައިލުމުގެ ވާހަކަ ވެސް ގަރާރު ހުށަހަޅައި މަޖިލީހުގައި ދެއްކޭނެ ކަމަށް، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

07 ޖުލައި

July 07, 2020 42
މިފަހަރު ޖާބިރު ބޭނުންވީ ކޯލިޝަނުން މައުމޫން ބޭރުކުރަން

ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމްގެ ޕާޓީ، އެމްއާރުއެމްގެ ސްލޮޓެއްގައި ވަޒީރުކަމަށް ވަޑައިގެންނެވި ފިޝަރީޒް މިނިސްޓަރު ޒަހާ ވަހީދު، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީއަކަށް...

July 07, 2020 2
ޒުވާބަށް ފަހު، ޒަހާ ހާޒިރުކުރާކަށް ފާހެއް ނުވި

ސަރުކާރުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރާ މިންވަރު ބަލާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީ އަށް ފިޝަރީޒް މިނިސްޓަރު ޒަހާ ވަހީދު ހާޒިރުކުރަން އެދިވަޑައިގެން، ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުﷲ...

23 ޖޫން

June 23, 2020 18
އެލަވަންސް ދޭން ގޮވާލި ގަރާރު މަޖިލީހުން ބަލައެއްނުގަތް

ކޮވިޑް-19 ގެ ސަބަބުން ވަޒީފާ ގެއްލިފައިވާ މީހުންނަށް މިހާރުން ފެށިގެން އެލަވަންސެއް ދޭން ގޮވާލައި ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުﷲ ޖާބިރު މިއަދު މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުއްވި ގަރާރު މަޖިލީހަށް ބަލައިނުގަނެ ބޭރުކޮށްލައިފި އެވެ.