14 ޖުލައި

July 14, 2020 3
ޖާބިރު: 20 މެމްބަރަކަށް މަރުގެ އިންޒާރު އެބަ ލިބޭ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 20 މެމްބަރަކަށް ބަޔަކު މަރުގެ އިންޒާރު ދޭ ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރައްވައި އެ މައްސަލަ ބަލައިދޭން ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްުދުﷲ ޖާބިރު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް މިއަދު ކުއްލި މައްސަލައެއް ހުށަހަޅުއްވައިިިި އެވެ.

08 ޖުލައި

July 08, 2020 41
ގާނޫނުއަސާސީ އުވާލާ ވާހަކަ ވެސް މަޖިލީހުގައި ދެއްކޭނެ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރަކު އަވަހާރަ ކޮށްލުމުގެ ވާހަކަ އާއި ގާނޫނުއަސާސީ އުވައިލުމުގެ ވާހަކަ ވެސް ގަރާރު ހުށަހަޅައި މަޖިލީހުގައި ދެއްކޭނެ ކަމަށް، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

07 ޖުލައި

July 07, 2020 42
މިފަހަރު ޖާބިރު ބޭނުންވީ ކޯލިޝަނުން މައުމޫން ބޭރުކުރަން

ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމްގެ ޕާޓީ، އެމްއާރުއެމްގެ ސްލޮޓެއްގައި ވަޒީރުކަމަށް ވަޑައިގެންނެވި ފިޝަރީޒް މިނިސްޓަރު ޒަހާ ވަހީދު، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީއަކަށް...

July 07, 2020 2
ޒުވާބަށް ފަހު، ޒަހާ ހާޒިރުކުރާކަށް ފާހެއް ނުވި

ސަރުކާރުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރާ މިންވަރު ބަލާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީ އަށް ފިޝަރީޒް މިނިސްޓަރު ޒަހާ ވަހީދު ހާޒިރުކުރަން އެދިވަޑައިގެން، ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުﷲ...

23 ޖޫން

June 23, 2020 18
އެލަވަންސް ދޭން ގޮވާލި ގަރާރު މަޖިލީހުން ބަލައެއްނުގަތް

ކޮވިޑް-19 ގެ ސަބަބުން ވަޒީފާ ގެއްލިފައިވާ މީހުންނަށް މިހާރުން ފެށިގެން އެލަވަންސެއް ދޭން ގޮވާލައި ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުﷲ ޖާބިރު މިއަދު މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުއްވި ގަރާރު މަޖިލީހަށް ބަލައިނުގަނެ ބޭރުކޮށްލައިފި އެވެ.

24 މެއި

May 24, 2020 52
ޔާމީން މިނިވަން ކުރަން ގޮވާލާ ހުށަހެޅި ގަރާރު ނަގައިފި

މަނީ ލޯންޑާ ކުރެއްވިކަމުގެ ކުށް ސާބިތުވެ ފަސް އަހަރަށް ޖަލަށްލާފައިވާ ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިނިވަން ކުރުމަށް ގޮވާލައި، ކާށިދޫ ދައިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުﷲ ޖާބިރު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުކުރު ދުވަހު ހުށަހެޅުއްވި ގަރާރު އަނބުރާ ގެންދަވަނަ އޭނާ މިއަދު ނިންމަވައިފި އެވެ.

23 މެއި

May 23, 2020 22
ނަހުލާ ކޮމިޓީއަށް ހާޒިކުރަން ޖާބިރު އެދިވަޑައިގެންފި

ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓަރު އާއިޝަތު ނަހުލާ މަގާމުގެ ޒިންމާ އަދާނުކުރައްވާ ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރައްވައި އޭނާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކަމާ ބެހޭ ކޮމިޓީ އަށް ހާޒިރު ކުރައްވަން ކާށިދޫ...

May 23, 2020 69
ޔާމީން މިނިވަންކުރަން ގޮވާލައި ޖާބިރުގެ ގަރާރެއް

މަނީ ލޯންޑާ ކުރެއްވި ކަމުގެ ކުށް ސާބިތުވެ ފަސް އަހަށް ޖަލަށްލާފައިވާ ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިނިވަން ކުރުމަށް ގޮވާލާ ގަރާރެއް، ކާށިދޫ ދައިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުﷲ ޖާބިރު...

31 މާޗް

March 31, 2020 42
ވަޒީފާ ގެއްލޭ މީހުންނަށް ޔޮޓް ޓުއާސްއިން ވަޒީފާ ދެނީ

ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ވަޒީފާ ގެއްލޭ ފަރާތްތަކަށް ވަޒީފާގެ ފުރުސަތުތައް ހުޅުވާލާނެ ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުﷲ ޖާބިރުގެ މަސްލަހަތު އޮންނަ ޔޮޓް ޓުއާސް ކުންފުނިން ބުނެފި އެވެ.

04 މާޗް

March 04, 2020 50
މަސްވެރިންނަށް ހަމަ އަގު ނުލިބެނީ މިނިސްޓަރާ ހެދި:ރާއީ

ރާއްޖޭގެ މަސްވެރިންނަށް ހައްގުވާ މިންވަރު ނުލިބެނީ ފިޝަރީޒް މިނިސްޓަރު ޒަހާ ވަހީދުގެ ސަބަބުން ކަމަށާއި ހައްގު މިންވަރު ލިބޭކަން، ކުރިއަށް އޮތް ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިިހާބުގެ ކުރިން ކަށަވަރު ކުރަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު ރާއީ ސަރުކާރަށް މިއަދު ގޮވައިލައްވައިފި އެވެ.

March 04, 2020 41
ބޮޑުމޮހޮރާއަށް 42.3 މިލިއަން ރުފިޔާ ދޭން ޖެހޭ

ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަބްދުﷲ ޖާބިރަށް ސަރުކާރުން ބޮޑުމޮހޮރާ ދިނީ 42.3 މިލިއަން ރުފިޔާ (2.7 މިލިއަން ޑޮލަރު) ގެ އިކުއިޒިޝަން ފީއަކަށް ކަމަށާއި މިހާތަނަށް ސަރުކާރަށް ދެއްކީ 8.4...

March 04, 2020 53
ޖާބިރަށް ބޮޑުމޮހޮރާ ދޭތީ އަތޮޅު ރައްޔިތުން ދެކޮޅުހަދަނީ

ވިޔަފާރިވެރިޔާ ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަަބްދުﷲ ޖާބިރަށް ވ.އަތޮޅުގެ އެންމެ ބޮޑު އެއް ރަށް ކަމަށްވާ ބޮޑުމޮހޮރާ ދޭން ސަރުކާރުން ނިންމުމުން އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުން ހިތްހަމަ ނުޖެހި،...

27 ފެބުރުއަރީ

February 27, 2020 58
ޖާބިރަށް އެންމެ ފަހުން ބޮޑުމޮހޮރާ ދީފި

ވަކި ގޮތެއް ނުނިމި ހަތް އަހަރު ހޭދަވުމަށް ފަހު ވިޔަފާރިވެރިޔާ އަަބްދުﷲ ޖާބިރަށް އެންމެ ފަހުން ވ. ބޮޑުމޮހޮރާ ދިނުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން މިއަދު ސޮއިކޮށްފި އެވެ. އަދި އެ ރަށުގައި ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ ރިސޯޓެއް ހައްދަވާނެކަމުގެ ޔަގީންކަން އޭނާ ދެއްވައިފި އެވެ.

24 ފެބުރުއަރީ

February 24, 2020 28
ފަންނީ މީހުން ނޫފެއްދޭތީ ޖާބިރުގެ ނުރުހުން މިނިސްޓަރަށް

ރާއްޖޭގައި އެކައުންޓެންޓުންނާއި އޮޑިޓަރުން ފަދަ ފަންނީ މީހުން ބިނާ ނުކުރެވޭ ކަމަށް ވިދާޅުވެ، ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުﷲ ޖާބިރު، ހަޔާ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ޑރ. އިބްރާހީމް ހަސަނަށް މިއަދު ފާޑުވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

12 ފެބުރުއަރީ

February 12, 2020 66
ނޫމަޑިއަށް 55 މިލިއަން ޑޮލަރު ދީ ޚަލާސްކޮށްފި

ހައުސިން ޔުނިޓްތަކެއް އަޅަން ނޫމަޑިއާ އެކު ސަރުކާރުން ވީ އެއްބަސްވުން އުވާލުމުން އެ ކުންފުނިން އާބިޓްރޭޝަނަށް ހުށަހެޅި މައްސަލަ ކޯޓުން ބޭރުގައި ހައްލުކުރަން ސަރުކާރުން ވީ އެއްބަސްވުމާ އެއްގޮތަށް 55 މިލިޔަން ޑޮލަރު (849 މިލިޔަން ރުފިޔާ) ދީ ޚަލާސްކޮށްފި އެވެ.

09 ފެބުރުއަރީ

February 09, 2020 17
ޕްރައިވެސީއާ ބެހޭ ގާނޫނެއް ވުޖޫދަށް ގެންނާނެ: ޖާބިރު

މީހުންގެ ޒާތީ މިިނިވަންކަން ހިމާޔަތް ކުރުމާ ބެހޭ ގާނޫނެއް ރާއްޖޭގައި ވުޖޫދަށް ގެންނާނެ ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުﷲ ޖާބިރު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

06 ފެބުރުއަރީ

February 06, 2020 19
ސަރުކާރަށް އޮތީ އޮމާން ދުވަސްތަކެއް: ޖާބިރު

މި ސަރުކާރަށް ކުރިއަށް އޮތީ އޮމާން ދުވަސްތަކެއް ކަމަށާއި އޭނާ ހުންނަވާނީ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހާ އެކުގައި ކަމަށް ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުﷲ ޖާބިރު ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

04 ފެބުރުއަރީ

February 04, 2020 26
މިޔަރު ގިނަވާތީ ޖާބިރުގެ ގަރާރެއް މަޖިލީހަށް

ރާއްްޖޭގެ ކަނޑުތަކުގައި މިޔަރު މާ ގިނަވެ، މަސްވެރިންނަށާއި ޓޫރިސްޓުންނަށް ވެސް ނުރައްކާވެފައިވާ ކަމަށް ވިދާޅުވެ، ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުﷲ ޖާބިރު، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް މިއަދު ގަރާރެއް ހުށަހަަޅުއްވައިފި އެވެ.

26 ޖެނުއަރީ

January 26, 2020 9
"ޑްރީމް ލޭންޑް" އާއި "ބީޗް ކްލަބް" ހުޅުވަނީ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުﷲ ޖާބިރު އއ. މަތިވެރީގައި ތަރައްގީ ކުރާ "ހަލާލް" ގެސްޓް ހައުސް ޖުލައި 26ގައި ހުޅުވަން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

26 ޑިސެމްބަރ

December 26, 2019 17
ޖާބިރުގެ ވަޓަވައްރެހާ ރިސޯޓު ވިއްކާލަނީ

ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުﷲ ޖާބިރު، ރިސޯޓެއްގެ ގޮތުގައި ތަރައްގީ ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ގދ. ވަޓަވައްރެހާ ވިއްކާލަން ނިންމައި ޝައުގުވެރިކަން ހުރި ބަޔަކު ހޯދަން ފަށައިފި އެވެ.

18 ޑިސެމްބަރ

December 18, 2019 44
ގެސްޓްހައުސް އާއި ރެސްޓޯރަންޓަށް ޖާބިރު ކުލި ނުދައްކާ!

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ކާށިދޫ ދާއިރާގެ އަމިއްލަ މެމްބަރު އަދި ވިޔަފާރިވެރިޔާ އަބްދުﷲ ޖާބިރު ކ. ގާފަރުން ކުއްޔަށް ނެންގެވި ގެސްޓް ހައުސް އާއި ރެސްޓޯރަންޓަށް ކުލި ނުދައްކާތާ ފަސް މަސްވެފައިވާ ކަމަށް ބުނެ އެ ތަންތަނުގެ ވެރިން މިއަދު ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

15 ޑިސެމްބަރ

December 15, 2019 29
ބަޔާން ނުދެއްވުމުން ޖާބިރު އޭސީސީ އަށް ހާޒިރުކުރަނީ

ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހާ ގުޅޭ ގޮތުން އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ) އިން ބަލަމުން އަންނަ މައްސަލައިގައި ބަޔާން ދެއްވުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ކާށިދޫ ދާއިރާގެ...

December 15, 2019 39
ޖާބިރުގެ ހޮޓާ، ރެސްޓޯރަންޓް ޚާއްސަ ކުރަނީ އަރަބިންނަށް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުﷲ ޖާބިރުގެ ހަރަދުގައި ކ. ގާފަރުގައި އިމާރާތް ކުރަމުން އަންނަ ގެސްޓް ހައުސް އާއި ރެސްޓޯރަންޓް ޚާއްސަ ކުރާނީ ދިވެހިންގެ...

14 ޑިސެމްބަރ

December 14, 2019 13
ޑީއާރުޕީގެ އަމާޒަކީ ގިނަ ގޮނޑިތަކެއް ހޯދުން: ޖާބިރު

އަންނަ އަހަރުގެ އޭޕްރީލް މަހު އޮންނަ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބުގައި ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޕާޓީ (ޑީއާރުޕީ) ގެ އަމާޒަކީ ވީހާ ވެސް ގިނަ ގޮނޑިތަކެއް ހޯދުން ކަމަށް އެ ޕާޓީގެ ލީޑަރު އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ކާށިދޫ ދާއިރާގެ އަމިއްލަ މެމްބަރު އަބްދުﷲ ޖާބިރު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

05 ޑިސެމްބަރ

December 05, 2019 11
ބަޖެޓު ފާސް ކުރަން ޖާބިރު ވޯޓެއް ނުދެއްވި!

އަންނަ އަހަރަށް ލަފާކޮށް، ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހަށް ހުށަހެޅި ބަޖެޓު ފާސް ކުރަން ނުފެންނަ ކަމަށް ކާށިދޫ ދާއިރާގެ އަމިއްލަ މެމްބަރު އަބްދުﷲ ޖާބިރު މިއަދު ވޯޓު ދެއްވައިފި އެވެ.