30 އެޕްރީލް

April 30, 2019 23
ލަދެއް ނެތް، އަގެއް ނެތް މަޖިލިސް މާޒީއަށް

އެއް މެމްބަރަކު، ގާނޫނުއަސާސީ ވެސް އަތަށް ލައްވައިގެން، މަޖިލިހުގެ މާލަން ތެރޭގައި ހުންނަވައި ނެންގެވި ފޮޓޯ ސޯޝަލް މީޑިއާގައި އިއްޔެ އާންމުކުރެއްވި އެވެ: މަޖިލިހުގައި އޭނާގެ ފަހު ދުވަސްކަން އަންގާލެއްވީ އެވެ. އެކަމަކު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ މެމްބަރުންގެ ޒިންމާ އާއި މަސްއޫލިއްޔަތު ކަމަށް ގާނޫނުއަސާސީގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ...

16 ފެބުރުއަރީ

February 16, 2019 66
މަސީހުގެ ދާއިރާ އަށް ނުކުންނާނީ ފަޒާދު

ފުވައްމުލަކު ދެކުނު ދާއިރާގެ މިހާރުގެ މެމްބަރު އަބްދުﷲ މަސީހް މުހައްމަދު، ކުރިއަށް އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ އިންތިޚާބުގައި ވާދަނުކުރައްވަން ނިންމަވާފައިވާއިރު، އެ ދާއިރާ...

February 16, 2019 33
މަސީހު މަޖިލީހަށް ވާދަ ނުކުރައްވަން ނިންމަވަައިފި

ކުރިއަށް އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބުގައި ވާދަނުކުރައްވަން މަޖިލީހުގެ ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ މަސީހް ނިންމަވައިފި އެވެ.

05 ނޮވެމްބަރ

November 05, 2018 18
މަސީހުގެ ޖިނާއީ މައްސަލަތަކެއް ފުލުހަށް ހުށަހަޅައިފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ މަސީހުގެ މައްޗަށް ޖިނާއީ ތަހުގީގުތަކެއް ހިންގައިދިނުމަށް އެދި، ގޮނޑި ގެއްލުނު ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ކަނޑައެޅި 12 މެންބަރުން ފުލުހުންނަށް މިއަދު މައްސަލައެއް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

04 ނޮވެމްބަރ

November 04, 2018 34
މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ މަގާމު ގާސިމަށް އަދާކުރެވޭނެތަ!

ބޮޑު އަޣުލަބިއްޔަތަކުން މަޖިލީހުގެ ރައީސްކަމަށް އިންތިޚާބު ކޮށްފައިވާ ގާސިމް އިބްރާހިމް، އެ މަގާމަށް ޝަރުތު ހަމަވޭތޯ ބައެއް ބޭފުޅުން އުފެއްދެވި ސުވާލު ގާނޫނީ ބަހުސަކަށް ވެއްޖެ އެވެ.

01 ނޮވެމްބަރ

November 01, 2018 16
މަޖިލީހުގެ ރައީސް ކަމަށް ގާސިމް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަބްދުﷲ މަސީހް މުހައްމަދު މިއަދު އިސްތިއުފާ ދެއްވުމާ ގުޅިގެން، އެ މަގާމަށް އާ ބޭފުޅަކު އިންތިޚާބު ކުރުމުގެ ޖަލްސާ ދެންމެ ފަށައިފި އެވެ.

27 އޮކްޓޯބަރ

October 27, 2018 9
މެމްބަރުންގެ މުސާރަ ބޮޑު ކުރަން ނިހާން ދެކޮޅު

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުންގެ މުސާރަ ބޮޑު ކުރަން ދެކޮޅު ހައްދަވާ ކަމަށް ޕީޕީއެމްގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ ލީޑަރު، ވިލިމާލެ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ނިހާން މިއަދު...

October 27, 2018 15
އިދިކޮޅު މެމްބަރުންގެ ރޫހު ހުރީ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވާން

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މި އަހަރުގެ ފަހު ދައުރުގެ ޖަލްސާތައް މާދަމާ ފަށާއިރު، އިދިކޮޅު މެމްބަރުންގެ ރޫހު ހުރީ ޖަލްސާތަކުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމަށް ކަމަށް ގިނަ މެމްބަރުންތަކެއް...

25 އޮކްޓޯބަރ

October 25, 2018 37
ހަވާލު ކުރީ ރިޔާސަތުގައި ފެންސްޖެހުން އެކަނި: މޫސަ

ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަބްދުﷲ މަސީހު ހަމައެކަނި ހަވާލު ކުރެއްވި ކަމަކީ މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތުގެ ކުރިމަތީގައި ފެންސް ޖެހުން އެކަނި ކަމަށާއި އެކަން ކުރެއްވި ކަމަށް މަޖިލީހުގެ...

October 25, 2018 4
ދެ މަހަށް ފަހު މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތައް ފަށަނީ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެއް ނުބާއްވާތާ ދެ މަހަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަސް ވީ ފަހުން، އާދިއްތަ ދުވަހު އަލުން ޖަލްސާތައް ފަށާނެ ކަމަށް މަޖިލީހުގެ ނައިބު ރައީސް މޫސާ މަނިކު މިއަދު...

24 އޮކްޓޯބަރ

October 24, 2018 109
އަދުރޭ ބޭނުންވަނީ މެމްބަރަކަށް 150،000 ދޭން

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސްކަން ލިބިވަޑައިގެންފި ނަމަ މެމްބަރެއްގެ މުސާރަ 150،000ރ. އަށް ހަމަޖައްސަން ހުށަހަޅުއްވާނެ ކަމަށް ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުﷲ މިރޭ...

October 24, 2018 19
ސޮއިކުރެއްވި ޕީޕީއެމްގެ މެމްބަރުންނަށް ނަޝީދުގެ ޝުކުރު

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަބްދުﷲ މަސީހުގެ މައްޗަށް އިތުބާރު ނެތް ކަމުގެ މައްސަލައިގެ ލިޔުމުގަ އާއި ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު މިނިވަން ކުރުމާ ގުޅޭ ގަރާރުގައި...

23 އޮކްޓޯބަރ

October 23, 2018 50
މަޖިލީހުގެ ރައީސް ކަމުން މަސީހު އިސްތިއުފާ ދެއްވަނީ؟

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސްކަމުން އަބްދުﷲ މަސީހު މުހަންމަދު އިސްތިއުފާ ދެއްވަން ނިންމެވި ކަމުގެ އަޑުތަކެއް ފެތުރިއްޖެ އެވެ.

October 23, 2018 86
މަސީހުގެ އިތުބާރު ނެތް މައްސަލަ ހުށަހަޅަނީ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަބްދުﷲ މަސީހު މުހަންމަދުގެ އިތުބާރު ނެތް ކަމުގެ މައްސަލަ 45 މެމްބަރުންގެ ސޮޔާއެކު މާދަމާ މަޖިލީހުގެ އިދާރާ އަށް ހުށަހަޅަން އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން...

19 އޮކްޓޯބަރ

October 19, 2018 40
އިދިކޮޅުން މަސީހަށް: ތިކުރަނީ ބަޣާވާތް، ތިއީ ބޮޑުވަރު

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ތިން ވަނަ ދައުރުގެ ޖަލްސާތައް ނުފަށައި އޮތުމަކީ މަޖިލިހުގެ ރައީސް އަބްދުﷲ މަސީހް މުހައްމަދު ކުރައްވާ ބަޣާވާތެއްގެ ގޮތުގައި އިދިކޮޅު މެމްބަރުން މިއަދު ސިފަކުރައްވައިފި އެވެ.

09 އޮކްޓޯބަރ

October 09, 2018 52
މަސީހު ވަކި ކުރަން ސޮއި ހޯދަން ފަށައިފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަބްދުﷲ މަސީހް މުހައްމަދުގެ މައްޗަށް އިތުބާރު ނެތް ކަމުގެ މައްސަލަ ހުށަހެޅުމަށް ބޭނުންވާ 42 މެމްބަރުންގެ ސޮއި ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ފަށައިފި އެވެ.

08 އޮކްޓޯބަރ

October 08, 2018 48
މަސީހު މަގާމުން ދުރު ކުރާނަން: މެމްބަރުން

އިދިކޮޅާ ގުޅުނު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހަތަރު މެމްބަރެއްގެ މެމްބަރު ކަމުގެ ގޮނޑި ނުގެއްލޭ ކަމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން މިއަދު ހުކުމް ކުރުމާ އެކު، މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަބްދުﷲ މަސީހު މަގާމު ދުރު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް އަނެއްކާވެސް ފަށާނެ ކަމަށް އިދިކޮޅު ބައެއް މެމްބަރުން މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

07 އޮކްޓޯބަރ

October 07, 2018 4
ރައްޔިތުންގެ ނިންމުން ތަންފީޒުވާނެކަމަށް އުއްމީދު ކުރަން

ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ނަތީޖާ އިން ދިވެހި ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ ގޮތް އެނގިފައިވާ ކަމަށާއި އެގޮތަށް ސަރުކާރުން އަމަލުކުރާނެ ކަމަށް އުއްމީދު ކުރައްވާ ކަމަށް އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ ފޮރިން...

October 07, 2018 3
އާސިމާއި މަސީހާ ޔޫކޭގެ މިނިސްޓަރު ބައްދަލުކޮށްފި

އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ ފޮރިން އޮފީހުގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރު މާކް ފިލްޑް ރާއްޖޭގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު އާސިމާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަބްދުﷲ މަސީހުއާ މިއަދު ބައްދަލު...

03 އޮކްޓޯބަރ

October 03, 2018 35
މަސީހަށް އިންޒާރެއް: ވަކިކުރުމުގެ ކުރިން އިސްތިއުފާދީ!

އިތުބާރު ނެތް ކަމުގެ މައްސަލައެއް ހުށަހެޅުމުގެ ކުރިން މަގާމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވައި މަޖިލިހުގެ މަސައްކަތް ކުރެވޭނެ މަގުފަހިކޮށް ދެއްވުމަށް އިދިކޮޅު ޖޮއިންޓް ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ ބައެއް މެމްބަރުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ރައީސް އަބްދުﷲ މަސީހު މުހައްމަދަށް މިއަދު ގޮވާލައްވައިފި އެވެ.

25 ސެޕްޓެމްބަރ

September 25, 2018 81
ރައީސް ޔާމީނާ ދެކެވުނު ވާހަކަ އިބޫ ހިއްސާކުރައްވައިފި

ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް ފަހު، ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނާ އެކު އިއްޔެ އޮތް ބައްދަލުވުމުގައި ދެއްކެވުނު ވާހަކަތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ކަމެއް ފިޔަވައި އެހެން ހުރިހާ ވާހަކަތަކެއް، އިންތިޚާބީ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ)، އިދިކޮޅު ޕާޓީތަކުގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ މެމްބަރުންނާ މިއަދު ހިއްސާ ކުރައްވައިފި އެވެ.

05 ސެޕްޓެމްބަރ

September 05, 2018 11
މަޖިލިހުގެ ޖަލްސާއެއް ނުބާއްވާތާ ދެ ހަފުތާ!

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ތިން ވަނަ ދައުރު މިދިޔަ މަހުގެ ފަހުކޮޅު ފެށި ނަމަވެސް، ޖަލްސާތައް ނުބާއްވާތާ ދެ ހަފުތާވުމާ ގުޅިގެން އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުގެ ފާޑުކިޔުން މިއަދު އަމާޒުވެއްޖެ އެވެ.

23 ޖުލައި

July 23, 2018 11
މެމްބަރުން ނެތިގެން މިއަދު ވެސް ވޯޓެއް ނުނެގި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގާނޫނަށް އިސްލާހު ގެނައުމުގެ ބިލާއި ޕަބްލިކް ސާވިސް މީޑިއާ (ޕީއެސްއެމް)ގެ ގާނޫނަށް އިސްލާހު ގެނައުމުގެ ބިލު ފާސް ކުރުމަށް ވޯޓަށް އެހުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަބްދުﷲ މަސީހް މުހައްމަދު އަނެއްކާ މިއަދު ވެސް ދެކޮޅު ހައްދަވައިފި އެވެ.

09 ޖުލައި

July 09, 2018 5
އަމީން އާންމުކަމަށް ނިއުޝާ އައްޔަންކުރަން ފާސްކޮށްފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އަމީން އާންމުގެ މަގާމަށް، އަމީން އާންމުގެ ނައިބުގެ މަގާމުގައި މިހާރު ހުންނެވި ފާތިމަތު ނިއުޝާ އައްޔަން ކުރަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން މިއަދު ފާސްކޮށްފި އެވެ.

July 09, 2018 5
މަޖިލީހުގެ އަމީންއާންމުގެ މަގާމަށް ނިއުޝާ އައްޔަންކުރަނީ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އަމީން އާންމުގެ މަގާމަށް ކުރިމަތި ލެއްވި، އަމީން އާންމުގެ ނައިބުގެ މަގާމުގައި މިހާރު ހުންނެވި ފާތިމަތު ނިއުޝާ އަށް ރުހުން ދޭން ފެނޭތޯ މިއަދު ވޯޓަށް އެހުމަށް...

July 09, 2018 17
ކޯރަމް ހަމަނުވެގެން މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ ނުފެށިފައި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މިއަދުގެ ޖަލްސާގެ ކޯރަމް ހަމަނުވުމުން، ޖަލްސާ ނުފެށި ބައިގަޑިއިރަށް ވުރެ ގިނަ އިރުވުމާ ގުޅިގެން ޖަލްސާ ފެށުން 11:30 އަށް ފަސްކޮށްފި އެވެ.

05 ޖުލައި

July 05, 2018 30
ޒަރޫރީ ހާލަތެއް ކުރިމައްޗެއް ނުވޭ، ވޯޓު ވާނީ ބާތިލް

އިންތިޚާބުތަކާ ބެހޭ ގާނޫނުތަކުގެ އިސްލާހުތަކަށް ވޯޓަށް އެހުމުގައި "ޒަރޫރީ ހާލަތެއް" ކުރިމަތިނުވާ ކަމަށާއި އެ އިސްލާހުތަކަށް ވޯޓަށް އަހަންވާނީ، މަޖިލީހުގެ ދެ ބައިކުޅަ އެއް ބަޔަށް ވުރެ ގިނަ މެމްބަރުން ތިބޭ ޖަލްސާއެއްގައި ކަމަށް ވިދާޅުވެ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި އިއްޔެ ނެގި ވޯޓަށް، އިދިކޮޅު ބައެއް މެމްބަރުން މިއަދު ވަރަށް...