16 އޮކްޓޯބަރ

October 16, 2020 52
ހައިތަމް އަނބިކަނބަލުންގެ ރަން: ވާރުތަވި ލޯބި!

ކައިވެނީގެ ރަނަކީ ހަ ލައްކަ ރުފިޔާ ނަމަ، އެއީ މައްސަލައެއް ހެއްޔެވެ؟

29 ސެޕްޓެމްބަރ

September 29, 2020 46
ފިހާރައަށް ފައިސާ ދެއްކި ކަމަށް ފޮނުވަނީ ފޭކް ސްލިޕް

ފިހާރައަށް އެމީހާ ފޮނުވި ލިސްޓުގައި، ކޯސްޓް ދެ ކިރު ދަޅުން ފެށިގެން ކޮފީ އާއި ބޮޑީ ސްޕްރޭ އާއި ސުޕާރީއަށް ދަންދެން އޮތެވެ. ހުރިހާ އެއްޗެއްގެ އަގު ހަދާލި އިރު 1،739ރ އެވެ.

06 ސެޕްޓެމްބަރ

September 06, 2020 28
ބީއެމްއެލްގެ ވެރިން ކޮމިޓީއަށް ހާޒިރުކުރަން އެދެފި

އާންމުން ބައިވެރިވެ ސުވާލުކުރެވޭ ގޮތަށް، ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް)ގެ ވެރިން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އެސްއޯއީ ކޮމިޓީ އަށް ހާޒިރުކޮށް ޖަވާބުދާރީކުރުވުމަށް އެދިވަޑައިގެން މައްޗަންގޮޅި ދެކުނު ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީގެ މެންބަރު އަހްމަދު ހައިތަމް މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދަށް މިއަދު ސިޓީއެއް ފޮނުއްވައިފި އެވެ.

09 ޖުލައި

July 09, 2020 31
ދުންފަތުގެ ޑިއުޓީ ކުޑަނުކުރަން އެންމެ ފަހުން ނިންމަނީ

ދުންފަތުގެ ބާވަތްތަކުން ނަގާ ޑިއުޓީން 50 ޕަސެންޓު ކުޑަކުރެވޭ ގޮތަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކަމާގުޅޭ ކޮމިޓީން ނިންމި ނިންމުން ބަދަލު ކުރަން އިމްޕޯޓް، އެކްސްޕޯޓް ގާނޫނަށް އިސްލާހު ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

08 ޖުލައި

July 08, 2020 4
ސޯޝަލް ވޯކަރުންގެ އިނާޔަތްތައް އިތުރުކުރޭ: ހައިތަމް

ކުޑަކުދިންނަށް ލިބޭ އަނިޔާތަކުގެ މައްސަލަތައް ބެލުމާއި އަނިޔާ ލިބޭ ކުދިންނަށް ތެރަޕީ ދިނުން ފަދަ މަސަައްކަތްތަކަށް ތަމްރީނުވެފައި ތިބި މީހުން ދައުލަތުގެ ކަމާ ބެހޭ އިދާރާތަކުގައި ހިފެހެއްޓުމަށްޓަކައި މުސާރަ އާއި އިނާޔަތްތައް މިހާރަށް ވުރެ ބޮޑުކުރަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މައްޗަންގޮޅި ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު...

10 ޖޫން

June 10, 2020 18
ދިވެހިންނަށް ވަޒީފާދޭން ގޮވާލި ޕެޓިޝަނަށް ހިޔާލު ހޯދަނީ

ރިސޯޓްތައް އަލުން ހުޅުވުމުގެ ހުއްދަ ދިނުމުގައި އެ ދާއިރާއިން ދިވެހިންނަށް ފުރުސަތުތައް ލިބޭކަން ކަށަވަރުކުރަން ގޮވައިލައި މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅައިފައިވާ ޕެޓިޝަނަށް އާންމުން ހިޔާލު ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު މިއަދު ހުޅުވައިލައިފި އެވެ.

09 ޖޫން

June 09, 2020 14
ވަޒީފާއަށް ދިވެހިންނަށް ފުރުސަތު ދޭން ގޮވާލާ ޕެޓިޝަނެއް

ރިސޯޓްތައް އަލުން ހުޅުވުމުގެ ހުއްދަ ދިނުމުގައި ޓޫރިޒަމް ދާއިރާގައި ދިވެހިންނަށް ފުރުސަތުތައް ލިބޭކަން ކަށަވަރުކުރަން ގޮވައިލާ ޕެޓިޝަނެއް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

28 އެޕްރީލް

April 28, 2020 148
އަމީން މަޖިލީހުގެ ގަވައިދާ ޚިލާފުވެއްޖެ: ނަޝީދު

ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ރާއްޖެ އަށް ބޭނުންވާ ވެންޓިލޭޓަރު ގެންނަން ސަރުކާރުން ކުރާ މަސައްކަތްތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން މައުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރަކު ހުށަހެޅުއްވި މައްސަލައިގެ ނޯޓިހުގެ މުއްދަތު ހަމަވިއިރު ވެސް ހެލްތު މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ އަމީން އެ ސުވާލުތަކުގެ ޖަވާބު ނުފޮނުއްވާތީ، އޭނާ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދާ...

10 އެޕްރީލް

April 10, 2020 63
އިތުރު ވެންޓިލޭޓަރު ހޯދާ ގޮތާ ބެހޭގޮތުން ސުވާލުކުރަނީ

ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ރާއްޖެ އަށް ބޭނުންވާ މިންވަރަށް ވެންޓިލޭޓަރު ގެންނަން ނިންމާފައިވާތީ އެކަމާ ގުޅިގެން ހެލްތް މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ އަމީންއާ ސުވާލުކުރަން އެމްޑީޕީގެ މެމްބަރަކު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައިފި އެވެ.