18 ނޮވެމްބަރ

November 18, 2019 25
އަދީބާ ބެހޭ ގޮތުން ނާޒިމް ހެދީ ދޮގު: އާއިލާ

ދީނީ އިލްމުވެރިޔާ އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެމްބަރު ޑރ. އަފްރާޝީމް އަލީ އަވަހާރަކޮށްލި ގޮތް ތަހުގީގުކޮށް ރިޔާސީ ކޮމިޝަނުން ތައްޔާރު ކުރި ރިޕޯޓަށް، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދިއްގަރު ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ނާޒިމް ދެއްވި ބަޔާނުގައި ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހުމަދު އަދީބާ ބެހޭ ގޮތުން...

17 ނޮވެމްބަރ

November 17, 2019 37
"ބޮން ހަރުކޮށްގެން ނަޝީދު ގޮއްވާލަން އަދީބު އުޅުނު"

ކުރީގެ ރައީސް، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު އިންނެވި އުޅަނދެއްގައި ބޮމެއް ގޮއްވާލަން، ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހުމަދު އަދީބު އުޅުއްވި ކަމަށް، ގެއްލުވާލާފައިވާ...

November 17, 2019 32
އަދީބުގެ މެސެޖެއް ޔާމީނަށް: "މިޝަން އެކޮމްޕްލިޝްޑް"

ރާއްޖެ ޓީވީ ރޯކޮށްލި ދުވަހު، "މިޝަން" ކާމިޔާބު ވެއްޖެ ކަމަށް ވިދާޅުވެ، އޭރުގެ ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު އަހުމަދު އަދީބު، ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނަށް މެސެޖް ކުރެއްވި ކަމަށް،...

28 އޮކްޓޯބަރ

October 28, 2019 1
ބަދަލު ހޯދަންކުރި ދައުވާ ބަލައިނުގަތުމުން ހައި ކޯޓަށް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަދި ދިއްގަރު ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ނާޒިމްގެ މައްޗަށް އިއްވި ޖަލު ހުކުމާ އެކު، އޭނާގެ މެމްބަރުކަމުގެ ގޮނޑި ގެއްލުނު މައްސަލައިގައި ބަދަލު ހޯދަން ދައުލަތާ ދެކޮޅަށް ނާޒިމް ހުށަހެޅުއްވި މައްސަލަ ސިވިލް ކޯޓުން ބަލައިނުގަތުމުން، ނާޒިމްގެ ފަރާތުން ހައި ކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފް...

08 އެޕްރީލް

April 08, 2019 16
މަޖިލީހުގެ ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް ނާޒިމް ކަޓައިފި

މާޒީ އަށް ބަލާ އިރު، މީގެކުރިން ބޭއްވި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ އިންތިޚާބުތަކުގައި ދިއްގަރު ދާއިރާގެ ގޮނޑި ބެލެވިފައި އޮތީ އެމްޑީޕީ އަށް ކާމިޔާބު ކުރަން އެންމެ އުނދަގޫ އެއް ގޮނޑީގެ ގޮތުގަ އެވެ. އެމްޑީޕީގެ ފިކުރު ގަބޫލު ނުކުރާ ގިނަ ބަޔަކު ދިރިއުޅެމުން އަންނަ އެ ދާއިރާގެ މަންޒަރު މިއަދު ވަނީ ބަދަލުކޮށްލައިފަ އެވެ. ތާރީޚު ބަދަލުކޮށް...

02 އެޕްރީލް

April 02, 2019 5
ބަދަލު ހޯދަން ނާޒިމް ހުށަހެޅި މައްސަލަ ބަލައެއްނުގަތް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދިއްގަރު ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ނާޒިމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކުރިން އިއްވި ޖަލު ހުކުމާ އެކު އޭނާގެ މެމްބަރު ކަމުގެ ގޮނޑި ގެއްލި، ލިބުނު ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ހޯދަން ނާޒިމްގެ ފަރާތުން ސިވިލް ކޯޓަށް ހުށަހެޅުއްވި މައްސަލަ ބަލައިނުގަތުމަށް އެ ކޯޓުން ނިންމައިފި އެވެ.

25 ޖެނުއަރީ

January 25, 2019 20
ނާޒިމް އަލުން ދިއްގަރު ދާއިރާ އަށް

ދިއްގަރު ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ނާޒިމް، ކުރިއަށް އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ އިންތިޚާބުގައި އަނެއްކާ ވެސް އެ ދާއިރާގެ ގޮނޑި އަށް ވާދަކުރެއްވުމަށް ނިންމަވައިފި އެވެ.

13 ޑިސެމްބަރ

December 13, 2018 31
ނާޒިމްގެ ޖަލު ހުކުމް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ބާތިލްކޮށްފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހުމަދު ނާޒިމް 25 އަހަރަށް ޖަލަށްލާން ކޮށްފައިވާ ހުކުމް ސުޕްރީމް ކޯޓުން މިއަދު ބާތިލްކޮށްފި އެވެ.

December 13, 2018 8
ދެ ނާޒިމްގެ މައްސަލަ ސުޕްރީމް ކޯޓުން މިއަދު ނިންމަނީ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހުމަދު ނާޒިމާއި ކުރީގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު ނާޒިމް ޖަލަށް ލި މައްސަލައިގެ ހުކުމް މިއަދު އިއްވަން ސުޕްރީމް ކޯޓުން...

27 ނޮވެމްބަރ

November 27, 2018 12
ކުށެއް ނުކުރަން، އަޅުގަނޑު މިނިވަންކޮށްދީ: ނާޒިމް

ގާނޫނާއި ގަވައިދުތަކާ ޚިލާފަށް އެއްވެސް ކުށެއް ކުރައްވާފައި ނުވާނެ ކަމަށާއި އެހެންވެ ވީ އެންމެ އަވަހަކަށް އޭނާ މިނިވަންކޮށް ދެއްވުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހުމަދު ނާޒިމް، ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި މިއަދު އޮތް ޝަރީއަތުގެ އަޑުއެހުމުގައި ފަނޑިޔާރުންގެ ކިބައިން އެދިވަޑައިގެންފި އެވެ.

17 ނޮވެމްބަރ

November 17, 2018 62
ހަތަރު ލީޑަރުން އެެއްގަލަކަށް އެރުވީ އަޅުގަނޑު: ނާޒިމް

އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ) ވެރިކަމަށް ގެނައުމަށްޓަކައި ހަތަރު ލީޑަރު އެއްގަލަކަށް އެރުވީ އޭނާ ކަމަށް ދިއްގަރު ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ނާޒިމް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

04 ނޮވެމްބަރ

November 04, 2018 30
ދެ ނާޒިމްގެ ހުކުމް ތަންފީޒުކުރުން ފަސްކޮށްފި

ކުރީގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު ނާޒިމާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހުމަދު ނާޒިމަށް އިއްވާފައިވާ ޖަލު ހުކުމް ތަންފީޒު ކުރުން ފަސްކުރަން ސުޕްރީމް ކޯޓުން މިއަދު އަމުރުކޮށްފި އެވެ.

29 އޮކްޓޯބަރ

October 29, 2018 28
ނަޝީދު، އިމްރާން، ނާޒިމްގެ މައްސަލަ ބަލައިގެންފި

ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދާއި އަދާލަތު ޕާޓީގެ ރައީސް ޝައިހް އިމްރާން އަބްދުﷲ އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދިއްގަރު ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ނާޒިމްގެ ޖަލު ހުކުމް މުރާޖައާ ކޮށްދިނުމަށް އެދި ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހެޅި މައްސަލަތައް ބަލައިގަތުމަށް އެ ކޯޓުން މިރޭ ނިންމައިފި އެވެ.

21 އޮކްޓޯބަރ

October 21, 2018 30
ރައީސް ޔާމީނަށް ކުރީގެ މެމްބަރު ނާޒިމްގެ ހަމަލާއެއް

ރާއްޖޭގައި މިހާތަނަށް ހިންގި އެންމެ ބޮޑު ހިޔާނާތް ކަމަށްވާ އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ ކޮރަޕްޝަންގެ ހުރިހާ ހިސާބެއްގައި ވެސް "ރައީސް ޔާމީންގެ ބައިވެރިވުން" އޮތް ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ...

October 21, 2018 20
އަޅުގަނޑު ޖަލަށް ލީ އެންމެން ބޭރުވެއްޖެ: ނާޒިމް

ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ބާތިލް ކޮށްދިނުމަށް އެދިވަޑައިގެން ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހެޅުއްވި މައްސަލަ އެމަނިކުފާނާ ދެކޮޅަށް މިއަދު ނިމުމާ އެކު، ދިއްގަރު ދާއިރާގެ...

27 މާޗް

March 27, 2018 1
ނާޒިމް ނެގި ލޯނަށް 1.9 މިލިއަން ދައްކަން ޖެހިއްޖެ

ދިގު މުއްދަތެއްގެ ޖަލު ހުކުމެއްގައި ހުންނެވި އެކަމަކު މިހާރު އިނގިރޭސި ވިލާތުގައި ދިރިއުޅުއްވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހުމަދު ނާޒިމް މޮރިސަސް ކޮމާޝަލް ބޭންކް (އެމްސީބީ) އިން ނެންގެވި 1.9 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ލޯނު ދައްކަން ސިވިލް ކޯޓުން އޭނާގެ މައްޗަށް ހުކުމްކޮށްފި އެވެ.

13 އޮކްޓޯބަރ

October 13, 2017 19
އަހަރުތަކެއް ފަހުން ނާޒިމްގެ ނަސޭހަތުގެ ޓުވީޓެއް

ޖަލު ހުކުމެއް ތަންފީޒުކުރައްވަނިކޮށް ބޭސްފަރުވާ އަށް ރާއްޖެ އިން ބޭރަށް ފޮނުވުމުން ފިއްލަވައިގެން އުޅުއްވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކުރީގެ މެމްބަރު އަހްމަދު ނާޒިމް ހަތަރު އަހަރު ފަހުން މާނަ ފުން ވާހަކަތަކެއް ހިމެނޭ ޅެމެއް ޓުވީޓް ކުރައްވައިފި އެވެ.

05 އޮކްޓޯބަރ

October 05, 2017 18
ފުލުހެއްގެ ގައިގައި ދަތްއެޅި ކަމުގެ ތުހުމަތު ނާޒިމަށް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ވައިކަރަދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހްމަދު ނާޒިމް ފުލުހެއްގެ ގައިގައި ދަތްއެޅި ކަމަށް ތުހުމަތުކޮށް ތަހުގީގުކުރާ މައްސަލާގައި މިއަދު ބަޔާން ނަގައިފި އެވެ.

22 ޖޫން

June 22, 2017 17
ނާޒިމް ހާޒިރުކޮށްދޭން ފުލުހުންގެ ކިބައިން އެދިއްޖެ

ޖަލު ހުކުމެއް ތަންފީޒުކުރައްވަނިކޮށް ބޭސްފަރުވާ އަށް ރާއްޖެ އިން ބޭރަށް ފޮނުވުމުން "ފިއްލެވި" ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކުރީގެ މެމްބަރު އަހްމަދު ނާޒިމް ހާޒިރުކޮށްދޭން ކަރެކްޝަނަލް ސާވިސް އިން ފުލުހުންގެ ކިބައިން އެދިއްޖެ އެވެ.

27 އޮކްޓޯބަރ

October 27, 2016 42
ސުއޫދުގެ އަސްލު ނިޔަތަކީ ކޮބާ؟

ޝަރުއީ ނިޒާމަށް ފާޅުގައި ފާޑުވިދާޅުވެ ޓުވީޓެއް ކުރައްވަފާނެ އެވެ. ދިފާއުގައި ނުކުންނަވާފާނެ ކަމަށް ހީވެސް ނުކުރެވޭ ކަހަލަ ބޭފުޅުންގެ ހައްގުގައި ބަސް ވިދާޅުވެދާނެ އެވެ. ސިޔާސީ ގޮތުން އެއް ފިކުރެއްގައި ތިބި ބަޔަކު ދޫކުރައްވައި، ކުއްލިއަކަށް ނުކުމެވަޑައިގެންފާނެ އެވެ. މިއީ ރާއްޖޭގެ އެންމެ ތަޖުރިބާކާރު އެއް ވަކީލް ހުސްނުއްސުއޫދުގެ...

23 ޖޫން

June 23, 2016 18
ނާޒިމް "ފިއްލެވީ" ސަރުކާރުގެ ލިއުމެއްގައި، ހިމާޔަތަށް އެދެފި

ޖަލަށް ލާފައިވާ މަޖިލީހުގެ ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހުމަދު ނާޒިމް އިނގިރޭސިވިލާތަށް ވަޑައިގަތީ ދިވެހި ސަރުކާރުން ދޫކުރި ކަމަށް ބުނާ ޓްރެވަލް ޑޮކިއުމަންޓެއްގައިކަން ހާމަވެއްޖެ އެވެ.

28 މެއި

May 28, 2016 8
"ފިލި" ނާޒިމް ގެނެވޭނެ ގޮތެއް ސަރުކާރަށް އަދި ނެތް!

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދިއްގަރު ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެމްބަރު އަހްމަދު ނާޒިމް އިނގިރޭސި ވިލާތަށް "ފިއްލެވުމަށް" ބޭރުގެ ގައުމަކުން އެހީތެރިވެ ދިން ކަމަށާއި އޭނާ ރާއްޖެ ގެނެވޭނެ މަގެއް އަދި ނުފެންނަ ކަމަށް ހޯމް މިނިސްޓަރު މިދިޔަ ހަފުތާގައި ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

18 މެއި

May 18, 2016
ފައިސާތަކެއް ހޯދަން ރިޔާޒާ ދެކޮޅަށް ނާޒިމް ދައުވާކޮށްފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ވިލުފުށީ ދާއިރާގެ ޕީޕީއެމްގެ މެެމްބަރު ރިިޔާޒު ރަޝީދުގެ އަތުން ހަތަރު ލައްކަ އަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ހޯދަން މަޖިލީހުގެ ކުރީގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ނާޒިމް ދައުވާކޮށްފި އެވެ.