17 މެއި

May 17, 2016
ނާފިިޒާ ދެކޮޅަށް ކުރީގެ މެމްބަރު ނާޒިމް ދައުވާކޮށްފި

ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީގެ ޗެއާމަން އަބްދުއްރަޝީދު ނާފިޒުގެ އަތުން 35،000 ޑޮލަރު ހޯދަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކުރީގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ނާޒިމްގެ ފަރާތުން ސިވިލް ކޯޓަށް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.