21 ސެޕްޓެމްބަރ

September 21, 2019 21
ސިޓީން ރޫމުގައި ރޯނުވުމަކީ ނަސީބު: ގާރީ ރަޝީދު

ހ. ތިލަފުށީގޭގައި ހުރި ގުދަނުގައި ރޯވި އަލިފާންގަނޑު، ހަތް ބުރީގެ ހ. ރަދުވާނިއާގެއަށް މިސްރާބު ޖެހި އިރު، އެގޭގައި ނުނިކުމެވިފައި ތިބި އެއް ބަޔަކީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ އިސްދޫ ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ރަޝީދު އިބްރާހިމް (ގާރީ) އާއި އޭނާގެ އަނބިކަނބަލުން އައިޝަތު ރަޝީދު އެވެ.

15 ނޮވެމްބަރ

November 15, 2018 70
މެމްބަރު މުބީނާއި ގާރީ ރަޝީދު ޖޭޕީއަށް ސޮއިކުރައްވައިފި

ޕީޕީއެމްގެ މެމްބަރުންގެ ގޮތުގައި މިހާތަނަށް ތިއްބެވި ބިލެއްދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު މުބީނާއި އިސްދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ގާރީ އަހުމަދު ރަޝީދު ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ (ޖޭޕީ) އަށް ދެންމެ ސޮއިކުރައްވައިފި އެވެ.

11 ޖުލައި

July 11, 2017 176
އިތުރުފުޅު ހެއްދެވިކަމަށް ރަޝީދު އިއުތިރާފްވެެވަޑައިގެންފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަބްދުﷲ މަސީހު މަގާމުން ވަކި ކުރަން ސޮއި ނުކުރައްވާ ކަމަށް ވިދާޅުވެ އިތުރުފުޅު ހެއްދެވި ކަމަށް، އިސްދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހްމަދު ރަޝީދު މިއަދު އެއްބަސްވެވަޑައިގެންފި އެވެ.

10 ޖުލައި

July 10, 2017 40
ގާރީ އެވެ؛ މި ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބު ދެއްވާށެވެ!

މަތީގައި އެވާ ފޮޓޯއާ ގުޅޭ އެތައް ސުވާލަކަށް އިސްދޫ ދާއިރާގެ ޕީޕީއެމްގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ރަޝީދު އިބްރާހީމް (ގާރީ) ބައިވަރު ސުވާލުތަކަކަށް ޖަވާބު ދެއްވައިގެން ނޫނިއްޔާ، މިހާރު އުފެދިފައިވާ ނުތަނަވަސްކަން ފިލައިގެނެއް ނުދާނެ އެވެ. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަބްދުﷲ މަސީހްގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަލާގައި ޕީޕީއެމްގެ 10...

05 ޖުލައި

July 05, 2017 11
ރަޝީދު ހުށަހެޅުއްވި ސޮއިގެ މައްސަލާގައި ގޮތެއް ނުނިންމާ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ރައީސް އަބްދުﷲ މަސީހު މަގާމުން ވަކިކުރުމަށް އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ވެއްދި މައްސަލައިގެ ލިޔުމުގައި ސައްހަ ނޫން ސޮޔެއް ކޮށްފައިވާ ކަމަށް ވިދާޅުވެ، އިސްދޫ ދާއިރާގެ ޕީޕީއެމްގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ރަޝީދު އިބްރާހީމް (ގާރީ) ހުށަހެޅުއްވި މައްސަލާގައި އަދި ގޮތެއް ނުނިންމާ ކަމަށް މަޖިލީހުގެ...

04 ޖުލައި

July 04, 2017 17
މެމްބަރު ރަޝީދުގެ "ޝަކުވާއެއް" ޕޮލިހަށް ހުށަހަޅައިފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަބްދުﷲ މަސީހު މަގާމުން ވަކިކުރަން މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅި މައްސަލާގައި އޭނާ ސޮއިނުކުރައްވާ ކަމަށް ވިދާޅުވި ފަހުން، އަމިއްލަ "ޝަކުވާތަކެއް"، އިސްދޫ...

July 04, 2017 25
ސޮއިގެ މައްސަލަ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅައިފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ރައީސް އަބްދުﷲ މަސީހު މުހައްމަދުގެ އިތުބާރު ނެތް ކަމުގެ މައްސަލައިގެ ލިސްޓުގައި ސޮއިކުރައްވާފައި ނުވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެ، އޭނާގެ ސޮއި އެ ލިސްޓުގައި އޮތް...

03 ޖުލައި

July 03, 2017 24
ގާރީ ރަޝީދު ސޮއިކުރެއްވި ވީޑިއޯ ވެސް އެބައޮތް: މުސްތަފާ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަބްދުﷲ މަސީހުގެ އިތުބާރު ނެތް ކަމުގެ މައްސަލަ މަޖިލީހަށް ވައްދަން އިސްދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހްމަދު ރަޝީދު (ގާރީ) ސޮއި ކުރެއްވީ ދެ ހެކިންގެ...

July 03, 2017 37
މެމްބަރު ރަޝީދު ސޮއިކުރައްވާ ފޮޓޯއެއް އާންމުކޮށްފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަބްދުﷲ މަސީހު މަގާމުން ބޭރުކުރުމަށް މަޖިިލީހަށް ހުށަހެޅި ލިސްޓުގައި އިސްދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ރަޝީދު (ގާރީ) ސޮއިކުރައްވަނިކޮށް ނަގާފައިވާ...