30 ސެޕްޓެމްބަރ

September 30, 2019 22
ބިޝާމަކީ އެތައް ބަޔަކަށް އަނިޔާ ދިން މީހެއް: ތޯރިގް

ޕްރޮސެކިއުޓަ ޖެނެރަލް އައިޝަތު ބިޝާމަކީ މަގާމުގެ ދިފާއުގައި އެތައް ބަޔަކަށް އަނިޔާ ދިން ބޭފުޅެއް ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ މަހިބަދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ތޯރިގް (ޓޮމް) މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

20 އޯގަސްޓް

August 20, 2019 19
އަޅަންވީ ކަންނެލި ޖަގަހައެއް ނޫން، ފެކްޓަރީ: ތޯރިގް

ރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދުގައި "ކަންނެލި ޖަގަހަތައް" ގާއިމު ކުރުމަށް ވުރެ، އުތުރާއި ދެކުނުގައި މަސް ފެކްޓަރީއެއް ގާއިމުކޮށްފި ނަމަ، މަސްވެރިކަމުގެ ސިނާއަތް ކުރިއަރާނެ ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ މަހިބަދޫ ދާއިރާގެ ޕީޕީއެމް މެމްބަރު އަހުމަދު ތޯރިގް (ޓޮމް) މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

29 ޖުލައި

July 29, 2019 15
މަސްވެރިންނަށް ނަތީޖާ ނުފެނުނީ ޝައިނީއާ ހެދި: ތޯރިގް

މިދިޔަ ފަސް އަހަރު މަސްވެރިންނަށް އެދެވޭ ނަތީޖާއެއް ނުލިބުނީ ކުރީގެ ފިޝަރީޒް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު ޝައިނީ ގޮތް ދޫ ނުކުރެއްވުމުން ކަމަށް ވިދާޅުވެ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ މަހިބަދޫ ދާއިރާގެ ޕީޕީއެމް މެމްބަރު އަހުމަދު ތޯރިގް (ޓޮމް) ޝައިނީ އަށް މިއަދު ފާޑު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

24 ޖުލައި

July 24, 2019 15
މަރުގެ އަދަބުގެ މައްސަލާގައި އިމްރާނާ ސުވާލުކުރަނީ

ރާއްޖޭގައި މަރުގެ އަދަބު ތަންފީޒު ކުރުމާ މެދު ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތަކީ ކޮބައިތޯ ބެލުމަށް ހޯމް މިނިސްޓަރު އިމްރާން އަބްދުﷲ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހާޒިރުކުރަން ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

08 ޖޫން

June 08, 2019 176
ޖަލްސާއިން ނުކުތީ މެސެޖެއް ދޭން: ތޯރިގު

އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަރެންދުރާ މޯދީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި މިރޭ ތަގުރީރު ކުރައްވަން ފެއްޓެވުމާ އެކު ޖަލްސާއިން ނުކުމެވަޑައިގަތީ ރާއްޖެއަކީ މުސްލިމް ގައުމަކަށް ވާތީ މުސްލިމުންގެ ފަރާތުން ކޮންމެވެސް އެކަކު އެންމެ ކުޑަމިނުން މެސެޖެއް ދޭން ޖެހޭ ކަަމަށް ގަބޫލުކުރައްވާތީ ކަމަށް މަހިބަދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ތޯރިގު (ޓޮމް)...

06 ޖޫން

June 06, 2019 95
މޯދީ ތަގްރީރު ކުރައްވާ ވަގުތާ މެދު ކަންބޮޑުވެއްޖެ

އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަރެންދުރަ މޯދީ ތަގުރީރު ކުރެއްވުމަށް އަންނަ ހޮނިހިރުދުވަހު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ ބާއްވާ ވަގުތާ މެދު އިދިކޮޅު ބައެއް މެމްބަރުން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރައްވައިފި އެވެ.

29 މެއި

May 29, 2019 98
ނަޝީދު ބަހުސްގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވާތީ ޝަކުވާ!

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ރިޔާސަތުގައި އިންނަވައިގެން މަޖިލިހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ބަހުސްގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށް ބުނެ އިދިކޮޅު ބައެއް މެމްބަރުން މިއަދު ޝަކުވާ ކުރައްވައިފި އެވެ.

17 މާޗް

March 17, 2019 13
މަހިބަދޫ ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީ ކެންޑިޑޭޓުގެ ނަން ނަގައިފި

އަންނަ މަހު ބާއްވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ އިންތިޚާބުގައި އދ. މަހިބަދޫ ދާއިރާ އަށް އެމްޑީޕީގެ ޓިކެޓުގައި ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓު އަލީ އަހުމަދުގެ ނަން އޭނާ ނަގައިފި އެވެ.

05 މާޗް

March 05, 2019 21
މަޖިލިސް ހޭލައިފި، ވަޒީރުންނަށް ސުވާލުތަކެއް!

ވަޒީރުންނާ ސުވާލު ކުރުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ މެމްބަރުންނަށް ގާނޫނުއަސާސީން ލިބޭ ބާރުގެ ދަށުން ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ސަރުކާރުގެ ވަޒީރުން ފުލުފުލުގައި މަޖިލިހަށް ހާޒިރު ކުރަން އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ބޭނުން ކުރަން ޖެހެނީ، ސަރުކާރު ކޯލިޝަންގެ މެމްބަރުން ގަބޫލުކުރައްވާ ގޮތުގައި، އެ ބޭފުޅުން ކުރިން "މުށުތެރެ"...

03 މާޗް

March 03, 2019 48
މާރިޔާ މާދަމާ މަޖިލިހަށް ހާޒިރު ކުރަނީ

އިންޑިއާގައި އޮތީ ވަރުގަދަ އަސްކަރިއްޔާއެއް ކަމަށާއި އެއީ ކޮންމެ ވަގުތެއްގައި ވެސް ރާއްޖެ ހިފޭ ވަރުގެ ގައުމެއް ކަމަށް ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު މާރިޔާ އަހުމަދު ދީދީ ވިދާޅުވި މައްސަލައިގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ މާދަމާގެ ޖަލްސާ އަށް އޭނާ ހާޒިރު ކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

11 ފެބުރުއަރީ

February 11, 2019 52
މިނިސްޓަރު މާރިޔާ ވެސް މަޖިލިހަށް ހާޒިރު ކުރަނީ

އިންޑިއާގައި އޮތީ ވަރުގަދަ އަސްކަރިއްޔާއެއް ކަމަށާއި އިންޑިއާ އަކީ ކޮންމެ ވަގުތެއްގައި ވެސް ރާއްޖެ ހިފޭ ވަރުގެ ގައުމެއް، ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު މާރިޔާ އަހުމަދު ދީދީ ވިދާޅުވި މައްސަލާގައި އޭނާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހާޒިރުކުރަން މިއަދު ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

03 ސެޕްޓެމްބަރ

September 03, 2018 25
އަރިއަތޮޅުގެ މެޖޯރިޓީ ދޭންވީ ރައީސް ޔާމީނަށް: ތޯރިގް

ރިޔާސީ އިންތިޚާބުތަކުގައި، ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ފައުންޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމްގެ ވިސްނުމާ އެއްގޮތަށް، އަރިއަތޮޅުގެ ރައްޔިތުން ވޯޓު ދިނުން ހުއްޓާލައި ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނަށް އެ އަތޮޅުގެ އަޣުލަބިއްޔަތު ދިނުމަށް މަހިބަދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ތޯރިގް (ޓޮމް) މިއަދު ގޮވާލައްވައިފި އެވެ.

15 ފެބުރުއަރީ

February 15, 2018 15
ތޯރިގު އަނެއްކާވެސް ޕީޕީއެމް ޕޯޑިއަމަށް!

ޕީޕީއެމް ދޫކުރައްވައި، އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކާ ގުޅިވަޑައިގަތުމަށް ފަހު އަލުން ކޮޅު ބަދަލުކުރެއްވި މަހިބަދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ތޯރިގު (ޓޮމް) އަނެއްކާވެސް ޕީޕީއެމް ޕޯޑިއަށް ރޭ އަރުއްވައިފި އެވެ؛ އޭނާގެ ފާޑުކިއުން އަމާޒުކުރެއްވީ ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމަށެވެ.

05 އޮކްޓޯބަރ

October 05, 2017 46
މެމްބަރު ތޯރިގް އަނެއްކާވެސް ރައީސް ޔާމީން ފަޅިއަށް!

ސަރުކާރުގެ އަމަލުތަކާ މެދު ހިތްހަމަޖެހިވަޑައިނުގެން ޕީޕީއެމުން ވަކިވެވަޑައިގެންނެވި މަހިބަދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހްމަދު ތޯރިގް (ޓޮމް) އަނެއްކާވެސް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ފަޅިއަށް އަރާވަޑައިގެންފި އެވެ.

10 ޖުލައި

July 10, 2017 23
ޕާޓީން ވަކިވީ ދުސްތޫރީ މައްސަލައާ ގުޅިގެން: ތޯރިގު

ޕީޕީއެމުން ވަކިވެވަޑައިގަތީ އަމިއްލަ ގޮތުން ވާދަކުރައްވާ، ކާމިޔާބު ހޯއްދެވި ދާއިރާގެ ރައްޔިތުން ހަވާލުކުރި ޒިންމާ އަދާކުރަން ހުރަސް އެޅޭ ގޮތަށް ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހެޅި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ކަމަށް، މަހިބަދޫ ދާއިރާގެ އަހުމަދު ތޯރިގު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

03 ޖުލައި

July 03, 2017 5
ތޯރިގް ކޮމެޓީން ބަދަލުކުރީ ސަބަބެއް އޮވެގެންނޫން:ނިހާން

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ މާލިއްޔަތު ކޮމެޓީން މަހިބަދޫ ދާއިރާގެ ޕީޕީއެމްގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ތޯރިގް ބަދަލުކުރީ ވަކި ސަބަބެއް އޮވެގެން ނޫން ކަމަށް ޕީޕީއެމް ޕީޖީ ގްރޫޕްގެ ލީޑަރު...

July 03, 2017 7
މާލިއްޔަތު ކޮމެޓީން މެމްބަރު ތޯރިގް ބޭރުކޮށްފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މާލިއްޔަތު ކޮމެޓީ އަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް ގެނެސް، ޕީޕީއެމްގެ މަހިބަދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ތޯރިގް ކޮމެޓީން މިއަދު ބޭރުކޮށްލައިފި އެވެ.

28 ޖޫން

June 28, 2017 23
ޝައިނީ އަށް ޕީޖީގެ ފުރިހަމަ ތާއީދު އެބައޮތް: ޚަލީލް

ފިޝަރީޒް މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު ޝައިނީ އަށް ޕީޕީއެމާއި އެމްޑީއޭ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ ފުރިހަމަ ތާއީދު އެބައޮތް ކަމަށް ޕީޕީއެމްގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް، ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ޑރ. އަބްދުﷲ ޚަލީލް މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

27 ޖޫން

June 27, 2017 30
ޝައިނީއަކީ ޕީޕީއެމް ޕީޖީގައި ތާއީދު ކުޑަ ވަޒީރެއް

ފިޝަރީޒް މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު ޝައިނީ އަކީ ޕީޕީއެމް ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕްގައި އެންމެ މަގުބޫލުކަން ކުޑަ ވަޒީރު ކަމަށް މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު އަމީތު މިއަދު...

June 27, 2017 75
މެމްބަރު ތޯރިގް، ޝައިނީގެ އިސްތިއުފާއަށް ގޮވާލައްވައިފި

ރައްޔިތުންނަށް އެންމެ ފައިދާ ބޮޑު ގޮތަކީ ފިޝަރީޒް މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު ޝައިނީ އިސްތިއުފާ ދެއްވުން ކަމަށް މަޖިލިހުގެ މަހިބަދޫ ދާއިރާގެ ޕީޕީއެމް މެމްބަރު އަހުމަދު ތޯރިގް (ޓޮމް)...

15 ފެބުރުއަރީ

February 15, 2017 3
ނެޓްބޯޅަ ވައިޑީޕީ ޕްރޮގްރާމް މަހިބަދޫ އަށް

އދ. މަހިބަދޫގައި ނެޓްބޯޅަ އިތުރަށް ފުޅާކުރުމަށް މަހިބަދޫ ސްޕޯޓްސް ކްލަބާއި ނެޓްބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން ގުޅިގެން ވައިޑީޕީ ޕްރޮގްރާމެއް ފަށަން ނިންމައިފި އެވެ.

20 ނޮވެމްބަރ

November 20, 2016 8
ބައްސާމުގެ އެންމެ ބޮޑު ފޯކަސް އަތޮޅު ފުޓްބޯޅައަށް!

ރާއްޖޭގެ ފުޓްބޯޅަ އަށް ބޭނުންވާ ބަދަލުތައް ގެނެވޭނީ އަތޮޅުތަކުގެ ބައިވެރިވުން މިހާރަށް ވުރެ ބޮޑަށް އިތުރުކޮށްގެން ކަމަށާއި ކުރިއަށް އޮތް ހަތަރު އަހަރުގައި އެންމެންގެ އެއްބާރުލުމާ އެކު ރާއްޖޭގެ ފުޓްބޯޅަ އަށް ބޮޑު ކުރިއެރުމެއް ގެނެވޭނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން އެބައޮތް ކަމަށް އެފްއޭއެމްގެ އިންތިހާބު މިއަދު ކާމިޔާބު ކުރެއްވި ބައްސާމް...