10 ފެބުރުއަރީ

February 10, 2020 62
ދިރާގާއި އުރީދޫ ނޫން ކުންފުންޏެއް އަންނަން ޖެހޭ: އީވާ

ދިރާގާއި އުރީދޫ ނޫން ކުންފުންޏެއް، ރާއްޖޭގަައި މުވާސަލާތީ ޚިދުމަތް ދޭން ގެންނަންޖެހޭ ޖެހޭ ކަމަށާއި އެކަން ކުރަން ޖެހެނީ އެ ދެ ކުންފުނިން ރަނގަޅު ޚިދުމަތެއް ނުދޭތީ ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ނައިބު ރައީސް އަދި ގަލޮޅު އުތުރު ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީގެ މެމްބަރު އީވާ އަބްދުﷲ މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

27 ނޮވެމްބަރ

November 27, 2019 4
އަލީ ހުސެއިން ނެތުމުން މިނިސްޓަރާ ސުވާލެއް ނުކުރެވުނު

އެންވަޔަރަމަންޓް މިނިސްޓަރު ޑރ. ހުސެއިން ރަޝީދު ހަސަނާ ސުވާލުކުރަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި އެޖެންޑާ ކުރި ނަމަވެސް، ސުވާލުކުރަން ހުށަހެޅުއްވި ކެންދޫ ދާއިރާގެ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ މެމްބަރު އަލީ ހުސެއިން ވަޑައިގެން ނެތުމުން، ސުވާލުކުރުން ކެންސަލް ކުރަން ޖެހިއްޖެ އެވެ.

30 އޮކްޓޯބަރ

October 30, 2019 24
ރިސޯޓު ވިއްކާލާއިރު ޓެކުހެއް ނަގަންޖެހޭ: އަލީ ހުސެއިން

ރިސޯޓުގެ ލީޒް ހޯލްޑިން ރައިޓްސް ވިއްކާލާ އިރު ނުވަތަ ރިސޯޓާ ގުޅިފައިވާ އެންމެހައި ހައްގުތައް އެއް ފަރާތުން އަނެއް ފަރާތަށް ބަދަލު ކުރާ އިރު ޓެކުހެއް ނަގަން ޖެހޭ ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ކެންދޫ ދާއިރާގެ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ މެމްބަރު އަލީ ހުސެއިން މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

29 އޮކްޓޯބަރ

October 29, 2019 63
ތުހުމަތު ސާފުކޮށްދޭން އަލީ ހުސައިން ހާޒިރުވެއްޖެ

އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ޚިޔާނާތުން މަންފާ ލިބުނު ކަމަށް ތުހުމަތުކުރާ ލިސްޓުގައި އޭނާގެ ނަން އޮތް ކަން އެނގިވަޑައިގަތުމުން، ކެންދޫ ދާއިރާގެ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ މެމްބަރު އަލީ ހުސައިން މިދިޔަ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ ރޭ އަމިއްލަ އަށް ފުލުސް އޮފީހަށް ހާޒިރުވެވަޑައިގެން، އެ ތުހުމަތުތައް ސާފުކޮށްދެއްވައިފި އެވެ.

03 އޮކްޓޯބަރ

October 03, 2019 5
"އެންމެ ރަނގަޅުވާނީ އޯގަނިކް ފާމްގެ ވާހަކަ ދެއްކުން"

ގަސްގަހުގައި އުޅޭ ސޫފި މަރަން ޖަހާ ބޭސް ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް ވުރެ ރަނގަޅުވާނީ 100 ޕަސެންޓް އޯގަނިކް ފާމް ހައްދާ ވާހަކަ ދެއްކުން ކަމަށް ކެންދޫ ދާއިރާގެ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ މެމްބަރު އަލީ ހުސައިން މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

24 ޖޫން

June 24, 2019 87
ގިނަ މެންބަރުންގެ ޚިޔާލަކީ ދެ ޔުނިވަސިޓީ އެއްކޮށްލުން

ގައުމީ ޔުނިވަސިޓީގެ ދަށަށް އިސްލާމިކް ޔުނިވަސިޓީގެ މެންޑޭޓް ބަދަލުކޮށް، ދެ ޔުނިވަސިޓީ އެއްކޮށްލައިގެން ހިންގުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ގިނަ މެމްބަރުން މިއަދު ސަރުކާރަށް ގޮވާލައްވައިފި އެވެ.

18 ޖޫން

June 18, 2019 11
ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ސޫމޯޓޯ ބާރު ބަދަލުކުރަން ޖެހޭ: އަލީ

އަމިއްލަ އިސް ނެގުމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން މައްސަލަ ބެލުމުގެ ބާރު ބަދަލު ކުރަންޖެހޭ ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ކެންދޫ ދާއިރާގެ ޖޭޕީގެ މެމްބަރު އަލީ ހުސައިން މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

17 ޖޫން

June 17, 2019 20
"އަބަދުވެސް ބޭނުންވީ އެންމެންނަށް އިންސާފު ލިބެން"

އެންމެންނާ މެދު ވެސް އިންސާފުން އަމަލު ކުރުމަކީ ބޭނުންވާ ގޮތް ކަމަށް ކުރީގެ ޑެޕިއުޓީ ޕްރޮސެކިއުޓާ ޖެނެރަލް ހުސައިން ޝަމީމް މިއަދު ތާއީދު ކުރައްވައިފި އެވެ.

04 އެޕްރީލް

April 04, 2019 21
"މަޖިލީހުގައި ތިބެންވީ އަލީ ހުސެއިން ފަދަ މެމްބަރުން"

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 87 ދާއިރާ ތަމްސީލް ކުރަން މަޖިލީހުގައި ތިއްބަވަންވީ ކެންދޫ ދާއިރާގެ މިހާރުގެ މެމްބަރު އަލީ ހުސެއިން ފަދަ ގައުމު އިސްކުރައްވާ މެމްބަރުން ކަމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު އަލީ ވަހީދު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

25 ނޮވެމްބަރ

November 25, 2018 28
ރައީސް އިންސާފުވެރި އަދި އިޚުލާސްތެރި: ގާސިމް

ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް މަސައްކަތްޕުޅު ކުރައްވަނީ އިންސާފުވެރިކޮށް އަދި އިޚުލާސްތެރިކޮށް ކަމަށް އެމަނިކުފާނުގެ ސަރުކާރު ހިންގާ ކޯލިޝަންގައި ހިމެނޭ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމް މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

20 ނޮވެމްބަރ

November 20, 2018 44
ޖުޑިޝަރީ އިސްލާހު ކުރުން: ރައީސަށް ބޮޑު ގޮންޖެހުމެއް

"އަޅުގަނޑު މިއަދު ދިވެހި ދައުލަތުގެ އެންމެ އިސް މަގާމާ ހަވާލުވާއިރު، އަޅުގަނޑަށް ގަބޫލުކުރެވެނީ ދިވެހި ރައްޔިތުން މިއަދު އެންމެ ބޮޑަށް ބޭނުންވާ ކަމަކީ ރާއްޖޭގައި އަދުލް އިންސާފު ގާއިމްކުރެވިގެންދާ ތަން ފެނުން ކަމަށް."

12 ނޮވެމްބަރ

November 12, 2018 39
ޖޭއެސްސީއަށް އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން ހަތަރު ބޭފުޅެއްގެ ނަން

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ މެމްބަރުންގެ ތެރެއިން ޖުޑިޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) އަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ މެމްބަރު އިބްރާހިމް ރިޒާ އެ ކޮމިޝަނުން ވަކިކުރުމާ ގުޅިގެން، އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން އެ މަގާމަށް ހަތަރު ބޭފުޅެއްގެ ނަން ޖޮއިންޓް ޕާލަމެންޓްރީ ގުރޫޕަށް ހުށަހަޅަން ނިންމައިފި ކަމަށް "މިހާރު" އަށް އެނގިއްޖެ އެވެ.

22 އޮކްޓޯބަރ

October 22, 2018 12
އަލީ ހުސައިން ފަސް މަހަށް ސަސްޕެންޑް ކޮށްފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަދި ގާނޫނީ ވަކީލް އަލީ ހުސައިނަށް ފަސް މަސް ވަންދެން އެއްވެސް ކޯޓެއްގައި ވަކާލާތު ނުކުރެއްވޭ ގޮތަށް މިއަދުން ފެށިގެން ސަސްޕެންޑް ކޮށްފި އެވެ.

16 އޮކްޓޯބަރ

October 16, 2018 16
ފައިސާތައް ބޭރަށް ގެންދާ މައްސަލައިގަ ޖަވާބެއް ނުދިން

ނުހައްގުން ހޯދާފައިވާ ފައިސާތަކެއް ހިފައިގެން ބަޔަކު ރާއްޖެ އިން ބޭރަށް ފުރަން އުޅޭ ކަމަށް ބުނެ ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަދި ގާނޫނީ ވަކީލު އަލީ ހުސައިން ފުލުހުންނަށް ހުށަހެޅި މައްސަލައާ ގުޅޭ ގޮތުން ވަކި އެއްޗެއް ބުނެވެން ނެތް ކަމަށް ފުލުހުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

10 އޮކްޓޯބަރ

October 10, 2018 2
ނުހައްގު ފައިސާތަކެއް ބޭރުކުރާ މައްސަލައެއް ހުށަހަޅައިފި

ނުހައްގުން ހޯދާފައިވާ ފައިސާތަކެއް ހިފައިގެން ބަޔަކު ރާއްޖެ އިން ފުރަން އުޅޭ މައްސަލައެއް، ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަދި ގާނޫނީ ވަކީލު އަލީ ހުސައިން މިއަދު ފުލުހުންނަށް...

October 10, 2018 10
އަމުރަށް ފާޑުކިޔުމުން އަލީ ހުސައިންގެ ބަޔާން ނަގައިފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 12 މެމްބަރުންގެ ގޮނޑިއާ ގުޅިގެން މިދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނެރުނު ވަގުތީ އަމުރަށް ފާޑުވިދާޅުވުމުން، ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަދި ގާނޫނީ...

09 އޮކްޓޯބަރ

October 09, 2018 20
އަލީ ހުސައިން ޑީޖޭއޭއަށް ހާޒިރުވާން އަންގައިފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަދި ގާނޫނީ ވަކީލް އަލީ ހުސައިން ޑިޕާޓްމެންޓް އޮފް ޖުޑިޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން (ޑީޖޭއޭ) އަށް ހާޒިރުވާން އަންގައިފި އެވެ.

05 ސެޕްޓެމްބަރ

September 05, 2018 158
ޕީއެސްއެމް އުވާލާ؟!

"ސަރުކާރުގެ ޚަބަރުގެ ޒަމާން ނިންމަން ވެއްޖެ. ޕަބްލިކް މީޑިއާ އަކީ ސަރުކާރުގެ ޕްރޮޕެގަންޑާ މެޝިނަކަށް ވެގެން ނުވާނެ،" ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަލީ ހުސެން، އޮގަސްޓް 23 ގައި ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވި އެވެ.

04 އޯގަސްޓް

August 04, 2018 31
ލީޑަރުންގެ ފޮޓޯ ނައްޓަން ދިމާކުރުމަކީ ބަލި ގަބޫލުކުރުން

އަންނަ މަހު ބާއްވާ މި އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރައްވާ، އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގެ ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު (އިބޫ)ގެ ކެމްޕެއިން ގައި ތަތްކުރި، ޖަލު ހުކުމްގައި ތިބި އިދިކޮޅު ލީޑަރުންގެ ޕޯސްޓަރު ނައްޓަން ފުލުހުން ދިމާ ކުރުމަކީ ސަރުކާރުން ބަލި ގަބޫލު ކުރުން ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު...

29 ޖުލައި

July 29, 2018 14
ތެދުވެރިކަމާއި އަމާނާތްތެރިކަން ދޫނުކޮށްލާނަން: އިބޫ

މި އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި އިދިކޮޅު އިއްތިހާދުގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓަކަށް އެ އިއްތިހާދުން އޭނާ އިޚްތިޔާރު ކުރީ ތެދުވެރިކަމާއި އަމާނާތްތެރި ކަމުގެ ސަބަބުން ކަމަށާއި އެއީ ދޫކޮށްނުލާނެ ދެ ކަންތައް ކަމަށް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު (އިބޫ) މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

23 ޖުލައި

July 23, 2018 43
ރަނިންމޭޓް ހޮވި އިންތިޚާބު ރަނގަޅު: އަލީ ހުސައިން

މި އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގެ ރަނިން މޭޓެއް ކަނޑައެޅުމަށް، ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ (ޖޭޕީ)ގެ ކައުންސިލްގައި ބޭއްވި އިންތިޚާބު ސައްހަ ކަމަށާއި އަލުން އިންތިޚާބު ބާއްވަން...

July 23, 2018 46
ރަނިންމޭޓް ހޮވުމަށް އަލުން އިންތިޚާބު ބާއްވަން ކޯޓަށް

އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގެ ރަނިންމޭޓަކު ހޮވުމަށް އަލުން އިންތިޚާބުން ބޭއްވުމުގެ އަމުރަކަށް އެދި ސިވިލް ކޯޓަށް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.