19 ސެޕްޓެމްބަރ

September 19, 2019 8
ހުސައިން މަނިކުގެ ރިސޯޓު ބީއެމްއެލުން ވިއްކާލަނީ

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) އިން ނެގި ކްރެޑިޓް ފެސިލިޓީ ނުދައްކައިގެން ތ. ކަޅުދިޔަފުށި ވިއްކާލަން އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

14 ފެބުރުއަރީ

February 14, 2019 56
ޚިޔާނާތުގެ ފައިސާއެއްގައި ނުޖެހެން: މެމްބަރުން

މޯލްޑިވްސް މާކެޓިން އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް (އެމްއެމްޕީއާރުސީ)ގެ 1.3 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ޚިޔާނާތުގެ ފައިސާ ބޭނުން ކުރެއްވި ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުންތަކެއްގެ...

February 14, 2019 120
ހިޔާނާތުގެ ފައިސާ އިން 4 މެމްބަރަކަށް 9 މިލިއަން!

މޯލްޑިވްސް މާކެޓިން އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް (އެމްއެމްޕީއާރުސީ)ގެ 1.3 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ހިޔާނާތުގެ ފައިސާ އިން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހަތަރު މެމްބަރެއްގެ އެކައުންޓަށް...

17 ޑިސެމްބަރ

December 17, 2018 31
އެއްވުމަށް ނުކުތް ޖޭޕީގެ މެމްބަރުންނަށް ފިޔަވަޅު އަޅަނީ

މިދިޔަ ހޮނިހިރު ދުވަހު ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން، ފުލުސް އޮފީހަށް ހާޒިރު ކުރާތީ އެމަނިކުފާނުގެ ސަޕޯޓަރުންނާ އެކު ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ތިން މެމްބަރަކު ތިއްބެވި މައްސަލަ އެ ޕާޓީން ބަލައި ފިޔަވަޅު އަޅުއްވާނެ ކަމަށް ޖޮއިންޓް ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ ލީޑަރު އަބްދުﷲ ރިޔާޒް ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

08 ޑިސެމްބަރ

December 08, 2018 76
ޣައްސާން ކުރިމަތިލެއްވުމުން އަޒުމް ވަރުގަދަވެއްޖެ: ހުސައިން މަނިކު

ކުރިއަށް އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ އިންތިޚާބުގައި ޕީޕީއެމްގެ ޓިކެޓުގައި ތ. ގުރައިދޫ ދާއިރާއަށް ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމްގެ ދަރިކަލުން މުހައްމަދު ޣައްސާން މައުމޫން ކުރިމަތިލެއްވުމަކީ ރަނގަޅެއް ކަމަށާއި ބޭނުންވަނީ ޣައްސާން ފަދަ ބޭފުޅަކު ބަލިކުރައްވައި ބޮޑު ކާމިޔާބީއެއް ހޯއްދެވުން ކަމަށް އެ ދާއިރާގެ މިހާރުގެ...

27 ނޮވެމްބަރ

November 27, 2018 15
މެމްބަރު ހުސައިން މަނިކާއި ޝާހު ވެސް ޖޭޕީއަށް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ގުރައިދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ހުސައިން މަނިކު ދޮންމަނިކާއި ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަލީ ޝާހު ވެސް ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ (ޖޭޕީ) އަށް މިރޭ ސޮއިކުރައްވައިފި އެވެ. އެ ދެބޭފުޅުން ސޮއިކުރެއްވުމާ އެކު، މި ސަރުކާރު ހިންގާ ކޯލިޝަންގައި ހިމެނޭ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގައި ތަމްސީލް ކުރައްވާ...

07 ސެޕްޓެމްބަރ

September 07, 2018 23
އަޅުގަނޑު މިހުރީ ޕީޕީއެމްގައި: ހުސައިން މަނިކު

އަދިވެސް ދެމިހުންނެވީ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނާއި ޕީޕީއެމާ އެކު ކަމަށާއި އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކާ ގުޅިވަޑައިގަތުމުގެ ވިސްނުމެއް ނެތް ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގުރައިދޫ ދާއިރާގެ...

September 07, 2018 18
އޭދަފުށީ ސަލީމާއި ހުސައިން މަނިކު ހުންނެވީ އިދިކޮޅާއެކު

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޕީޕީއެމްގެ ދެ މެމްބަރެއް ކަމަށްވާ، އޭދަފުށީ ދާއިރާގެ އަހުމަދު ސަލީމް (ރެޑްވޭވް) އާއި ތ. ގުރައިދޫ ދާއިރާގެ ހުސައިން މަނިކު ދޮންމަނިކު ހުންނެވީ އިދިކޮޅު...

26 އޯގަސްޓް

August 26, 2018 40
ގުރައިދޫ އޮތީ ރައީސް ޔާމީނާ އެކު: ހުސެއިން މަނިކު

ތ. ގުރައިދޫ ރައްޔިތުން ތިބީ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނާ އެކު ކަމަށް ވިދާޅުވެ، އެ ދާއިރާގެ ޕީޕީއެމް މެމްބަރު ހުސެއިން މަނިކު ދޮންމަނިކު އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކަށް މިއަދު ރައްދު ދެއްވައިފި އެވެ.

22 ފެބުރުއަރީ

February 22, 2018 6
ރައީސާއި ޕީޕީއެމް ދޫނުކުރާނަން: ހުސެއިން މަނިކު

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނާއި ޕީޕީއެމް ދޫކުރުމުގެ ވިސްނުމެއް ނެތް ކަމަށް ގުރައިދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ހުސެއިން މަނިކު ދޮންމަނިކު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

17 އޯގަސްޓް

August 17, 2016 16
ގާސިމާއި ކޯލިޝަންގެ ފަސް މެމްބަރަކު ބިލާ ދެކޮޅު

އެއްވެ އުޅުން ހަނިކުރަން ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅި އިސްލާހު ފާސްކުރަން ޕީޕީއެމް/އެމްޑީއޭ ކޯލިޝަނުން ތްރީ ލައިން ވިޕެއް ނެރެފައި ވަނިކޮށް އެ ކޯލިޝަންގެ ފަސް މެމްބަރަކު އެ ވިޕާ ހިލާފުވުމުގެ އިތުރުން ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމް ވެސް އެއާ ދެކޮޅަށް މިއަދު ވޯޓު ދެއްވައިފި އެވެ.