17 ޖުލައި

July 17, 2017 3
އެންއައިސީއަށް ހުށަހަޅާ މައްސަލަތައް ނުނިމެނީ ނުފޫޒުން

ނެޝަނަލް އިންޓަގްރިޓީ ކޮމިޝަން ފަދަ މިނިވަން މުއައްސާސަތަކަށް ހުށަހަޅާ މައްސަލަތައް ނުނިމި އެތައް އަހަރެއް ވަނީ، އެ މުއައްސަސާތަކަށް އޮންނަ ސަރުކާރުގެ ނުފޫޒުގެ ސަބަބުން ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު މަހުލޫފް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

10 ޖުލައި

July 10, 2017 8
ރައީސް ޔާމީން ބަލިކަށިވުމަކީ އިންސާފާ ގާތްވާނެ ކަމެއް

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ސިޔާސީ ގޮތުން ބަލިކަށިވުމަކީ ރައްޔިތުންނަށް އިންސާފު ލިބިގެންދާނެ ކަމެއް ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ (އިންތި) ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

05 ޖުލައި

July 05, 2017 11
މަސީހުގެ ވޯޓާ ގުޅުވައިގެން ދައުވާ ނުކުރެވޭނެ: އިންތި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަބްދުﷲ މަސީހްގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަލައާ ގުޅުވައިގެން މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުން ފުލުސް އޮފީހަށް ހާޒިރުކޮށް، ދައުވާ ކުރުން ފަދަ ކަންކަން ކުރުމުގެ އެއްވެސް ހައްގެއް ފުލުހުންނަށާއި ޕްރޮސެކިއުޓާ ޖެނެރަލް (ޕީޖީ) އަށް ނެތް ކަމަށް އެމްޑީޕީގެ ތަރުޖަމާން އަދި މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު...

21 އެޕްރީލް

April 21, 2017 32
"ގާސިމް ހައްޔަރުކުރުމަކީ ސިޔާސީ މަރުގެ ސެޓްފިކެޓެއް"

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު އަދި މާމިގިލީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ގާސިމް އިބްރާހިމް ހައްޔަރު ކުރުމަކީ ސިޔާސީ ގޮތުން އަމިއްލަ އަށް މަރުވުމުގެ ސެޓްފިކެޓްގައި ސޮއިކުރުން ފަދަ ކަމެއް ކަމަށް މި ސަރުކާރުގެ ކުރީގެ ހޯމް މިނިސްޓަރު އުމަރު ނަސީރު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

18 އެޕްރީލް

April 18, 2017 25
ތޮއްޔިބާއި ލޫކަސްގެ ވާހަކަ މާ ގަބޫލުކުރެވޭ: އިންތި

ސަރުކާރުން ދައްކާ ވާހަކަތަކަށް ވުރެ ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ފާޅުކުރާ ހިޔާލުތައް މީހުން މިހާރު މާ ބޮޑަށް ގަބޫލު ކުރާނެ ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ (އިންތި) ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

28 މާޗް

March 28, 2017 20
މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާ ތާއީދު ލިބޭ ކަންކަމަށް ވޯޓު ނެގޭނެ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ގަވައިދުގެ ތެރެއިން މެމްބަރުން ހުށަހަޅުއްވައި، ތާއީދު ލިބޭ ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހޭނެ ކަމަށާއި މަޖިލީހުގެ އިއްޔެގެ ޖަލްސާގައި ގަވާއިދާ ހިލާފު އެއްވެސް ކަމެއް ކުރައްވާފައި ނުވާނެ ކަމަށް މަޖިލީހުގެ ނައިބު ރައީސް މޫސާ މަނިކު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

25 ފެބުރުއަރީ

February 25, 2017 46
މެމްބަރު އިމްތިޔާޒަށް މަރުގެ އިންޒާރު ދީފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ (އިންތި) އަށް މަރުގެ އިންޒާރު ދިން މައްސަލަ ފުލުހުން ތަހުގީގުކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

23 ފެބުރުއަރީ

February 23, 2017 64
ބިން މިލްކުކުރެވޭ އިސްލާހު ބަދަލުކުރަން ހުށަހަޅަނީ

ބޭރުގެ ފަރާތްތަކަށް ރާއްޖޭގެ ބިން މިލްކުކުރެވޭ ގޮތަށް ގާނޫނުއަސާސީ އަށް ގެނައި އިސްލާހު ބަދަލުކުރަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅަން އިދިކޮޅު އެމްޑީޕީގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕުން އިއްޔެ ނިންމައިފި އެވެ.

20 ފެބުރުއަރީ

February 20, 2017 10
އިތުބާރު ހޯދުމުގައި ޖުޑިޝަރީ ވަނީ ފެއިލްވެފައި: އިންތި

ރާއްޖޭގެ ޝަރުއީ ދާއިރާއާ މެދު އާންމު ރައްޔިތުންގެ އިތުބާރު ހޯދުމުގައި އެ ދާއިރާ ވަނީ ނުކުޅެދި ފެއިލްވެފައި ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ބައެއް މެމްބަރުން މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

14 ފެބުރުއަރީ

February 14, 2017 15
ސަރުކާރުން އުޅެނީ ރައްޔިތުން ހާލުގައި ޖައްސަން: އިންތި

ސަރުކާރުން މަސައްކަތް ކުރަނީ ރައްޔިތުންގެ އަތުން ޑަބަލް ޓެކްސް ނަގައިގެން ރައްޔިތުން ބިކަ ހާލުގައި ޖައްސަން ކަމަށް މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ (އިންތި) މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

15 ޑިސެމްބަރ

December 15, 2016 7
"އިންތިހާބު ލަސްކުރަނީ ހުރިހާ މުއައްސަސާތައް ގުޅިގެން"

ގާނޫނޫއަސާސީ އާއި ގާނޫނުތަކާ ކަނޑައެޅިގެން ހިލާފުވެ، ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިހާބު ފަސްކުރަމުން ދަނީ ހުރިހާ މުއައްސަސާތައް ގުޅިގެން ކަމަށް މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަދި އެމްޑީޕީގެ ސްޕޯކްސްޕާސަން އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ (އިންތި) މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

21 ނޮވެމްބަރ

November 21, 2016 7
"މި ފެންނަނީ އަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ކުޑަ މިންވަރެއް"

އަންނަ ޖެނުއަރީ މަހު ބާއްވާ ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިހާބު ދެ މަހަށް ފަސްކުރުމަށް ޕީޕީއެމްގެ މުސްތަޝާރު، ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ފެކްޝަނުން ސިވިލް ކޯޓަށް ހުށަހަޅައި އަމަލުކުރަމުންދާ ގޮތުން ފެންނަނީ، ކުރިއަށް ހުރި އިންތިހާބުތަކުގައި ސަރުކާރުން ކަންކަން ކުރާނެ އުސޫލު ކަމަށް ބުނެ އިދިކޮޅު އެމްޑީޕީ އާއި އަދާލަތު ޕާޓީން މިއަދު...

27 ސެޕްޓެމްބަރ

September 27, 2016 21
ސީމެގްގެ ހުށަހެޅުމާ އެއްގޮތަށް އެމްޑީޕީ މަޝްވަރާ ކުރަނީ

ކޮމަންވެލްތު މިނިސްޓީރިއަލް އެކްޝަން ގުރޫޕް (ސީމެގް) ގެ ހުށަހެޅުމާ އެއްގޮތަށް މައްސަލަތަކަށް ހައްލު ހޯދަން، ސަރުކާރުން ކަނޑައަޅާ ތާރީހެއްގައި މަޝްވަރާ އަށް ދާނެ ކަމަށް އިދިކޮޅު އެމްޑީޕީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

27 އޯގަސްޓް

August 27, 2016 44
ޕީއެސްއެމުން ކެމްޕޭން ޖަލްސާ ލައިވްކުރުން ކުށްވެރިކޮށްފި

ޕަބްލިކް ސާވިސް މީޑިއާ (ޕީއެސްއެމް) އިން ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ކެމްޕޭން ޖަލްސާ ލައިވްކުރުމަކީ ދައުލަތުގެ މުދަލާއި ފައިސާ ނަހަމަ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރުން ކަމަށް ބުނެ އިދިކޮޅު އެމްޑީޕީން އެކަން ކުށްވެރިކޮށްފި އެވެ.

17 އޯގަސްޓް

August 17, 2016 52
"އިސްލާހަށް އަމަލުކުރާކަށް ނުޖެހޭނެ، މުޒާހަރާކުރާނަން"

ގާނޫނުއަސާސީން ކަށަވަރުކޮށްދީފައިވާ އެއްވެ އުޅުމުގެ ހައްގު ނިގުޅައިގަތުމަށް މިއަދު ފާސްކުރި އިސްލާހަށް އަމަލުކުރަން ނުޖެހޭނެ ކަމަށް އެމްޑީޕީގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ ލީޑަރު އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ) މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

14 އޯގަސްޓް

August 14, 2016 13
ކޮންމެ މީހަކު ބައި އިންސާނަކަށް ހަދައިފި: އިމްތިޔާޒު

ހިޔާލު ފާޅުކުރުން ހުއްޓުވާ ގާނޫނުގެ ސަބަބުން ދިވެހިންގެ ދޫ ބަންދުވެ، ކޮންމެ މީހަކު ބައި އިންސާނަކަށް ވެފައިވާ ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މާފަންނު އުތުުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

24 ޖުލައި

July 24, 2016 9
"އެއީ ވައްކަން ކުރުމުގެ އުސޫލް ކަނޑައަޅާ ބިލެއް"

އަބުރާ ބެހުން މަނާކުރުމުގެ އުސޫލްތައް ކަނޑައަޅާ ބިލަކީ "ވައްކަން ކުރުމުގެ އުސޫލްތައް ކަނޑައަޅާ ބިލެއް"ގެ ގޮތުގައި މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ (އިންތި) މިއަދު ސިފަކުރައްވައިފި އެވެ.

12 ޖުލައި

July 12, 2016 28
ފުލުހުން ދެކެނީ މިއީ ދުޝްމަނުން ކަމަށް: އެމްޑީޕީ

އެމްޑީޕީގެ އަހަރީ ދުވަހުގެ ހިނގާލުމުގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުމަށް އެ ޕާޓީގެ ނައިބު ރައީސް މުހައްމަދު ޝިފާޒު ގެއިން ނުކުންނެވި ވަގުތު ފުލުހުން ގޮސް އޭނާ ފުލުސް އޮފީހަށް ގެންދިއުމަކީ "ވަގަށް ނެގުން" ކަމަށާއި އެމްޑީޕީއަކީ ދުޝްމަނުންގެ ގޮތުގައި ފުލުހުން ދެކޭ ކަމަށް އެ ޕާޓީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

11 ޖުލައި

July 11, 2016 3
އިއްތިހާދުގެ ކަންބޮޑުވުންތައް ހިފައިގެން އެންއައިސީއަށް

އިދިކޮޅު އިއްތިހާދުން ހުރަވީ ބިލްޑިން ކައިރީގައި އިއްޔެ ބާއްވަން އުޅުނު ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމަށް ފުލުހުން ހުރަސް އެޅުމުން އެކަން ނޭޝަނަލް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަން (އެންއައިސީ)ގެ ސަމާލުކަމަށް މިއަދު ގެނެސްފި އެވެ.

10 ޖުލައި

July 10, 2016 10
ގާނޫނާ ހިލާފުވާ ފުލުހުންނަށް ފިޔަވަޅު އަޅަން އެދެނީ

ޣައިރު ގާނޫނީ އަމުރުތަކަށް ތަބާވާ ފުލުހުންނާ މެދު ފިޔަވަޅު އަޅަން ނެޝަނަލް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަނާއި (އެންއައިސީ) ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން (އެޗްއާރުސީއެމް) އަށް ހުށަހަޅަން އިދިކޮޅު އިއްތިހާދުން މިއަދު ނިންމައިފި އެވެ.