24 ޖޫން

June 24, 2020 87
މޯކޮމް މައްސަަލައިގެ ރިޕޯޓް ވަހީދު ފޮރުވިކަމުގެ ތުހުމަތު

ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫނު އަބްދުލްގައްޔޫމްގެ ވެރިކަމުގައި އެސްޓީއޯ އިން ސިންގަޕޫރުގައި ހިންގި ކަމަށް ތުހުމަތުކުރާ ވަގު ވިޔަފާރިއާ ބެހޭ ތަހުގީގު ރިޕޯޓެއް ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ވަހީދު ފައިސާ ދެއްވައިގެން ބައްލަވައިގަތުމަށް ފަހު، އެ ފޮރުވައިފައިވާ ކަމަށް ބުނެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް މައްސަލައެއް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

17 އެޕްރީލް

April 17, 2019 18
އިންތިޚާބު މިނިވަންވަނީ ކާމިޔާބުވީމައެއް ނޫން:ޝަރީފް

އިންތިޚާބެއްގެ އިންސާފުވެރިކަން ބިނާވަނީ އެ އިންތިޚާބެއް ކާމިޔާބުވުމާއި ނުވުމުގެ މައްޗަށް ނޫން ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ)ގެ ރައީސް އަހްމަދު ޝަރީފް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

12 ނޮވެމްބަރ

November 12, 2018
އިދިކޮޅުގެ ނުރުހުން ރިޒާއަށް، ޕީޕީއެމް ދިފާއުގައި

ޖުޑީޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) އަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ކަނޑައަޅާފައިވާ ކ. ގުރައިދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިބްރާހިމް ރިޒާ އަށް އިދިކޮޅު ގިނަ މެމްބަރުންތަކެއް ފާޑު ވިދާޅުވި އިރު، ޕީޕީއެމްގެ ބައެއް މެމްބަރުން އޭނާގެ ދިފާއުގައި މިއަދު ވާހަކަ ދައްކަވައިފި އެވެ.

04 ނޮވެމްބަރ

November 04, 2018 48
65 އަހަރުގެ އިސްލާހު ބާތިލްކުރަން ހުށަހަޅަނީ

އުމުރުން 65 އަހަރު ވުމުން، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ މަގާމަށް ކުރިމަތިނުލެވޭ ގޮތަށް ގާނޫނުއަސާސީއަށް ގެނައި އިސްލާހު ބާތިލްކުރަން މި ހަފްތާގައި ހުށަހަޅުއްވަން އިނގުރައިދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިބްރާހިމް ފަލާހު ނިންމަވައިފި އެވެ.

01 ނޮވެމްބަރ

November 01, 2018 13
އެންޓި ޑިފެކްޝަން ގާނޫނު އުވާލަން މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުންނަށް އަމާޒުކޮށް ހެދި، އެންޓި ޑިފެކްޝަން ގާނޫނު އުވައިލަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުންގެ އަޣުލަބިއްޔަތަކުން މިރޭ ފާސްކޮށްފި އެވެ.

31 އޮކްޓޯބަރ

October 31, 2018 20
މޫސަ މަގާމުން ވަކި ކުރަން ޕީޕީއެމުން ހުށަހަޅަނީ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ނައިބު ރައީސް މޫސާ މަނިކުގެ އިތުބާރު ނެތް ކަމުގެ މައްސަލަ ހުށަހަޅުއްވާނެ ކަމަށް ޕީޕީއެމްގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ ޑެޕިއުޓީ ލީޑަރު އިބްރާހިމް ފަލާހު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

01 އޮކްޓޯބަރ

October 01, 2018 15
"ރައީސް އުޅުއްވީ 134،000 މީހުން ޖަލަށް ލާން"

ދައުލަތުގެ ހުރިހާ ބާރުތަކެއް މުށު ތެރެ އަށް ލައިގެން ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އުޅުއްވީ، 134،000 ރައްޔިތުން ޖަލަށް ލާން ކަމަށް ވިދާޅުވެ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދިއްދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު...

October 01, 2018 145
ލީޑަރުން މިނިވަންކުރި ގޮތަށް ހުރިހާ ގައިދީން ދޫކޮށްލާ!

ޖިނާއީ ކުށްތަކުގައި ޖަލަށް ލާފައި ތިބި ސިޔާސީ އިސް ލީޑަރުންތަކެއް ކަފާލާތުގެ ދަށުން މިނިވަންކުރި ގޮތަށް، ހުކުމް ތަންފީޒު ކުރަމުންދާ އެހެން ގައިދީން ވެސް ދޫކޮށްލުމުގެ މަސައްކަތް...

30 ސެޕްޓެމްބަރ

September 30, 2018 150
ރައީސާއެކު 96،000 މީހުން ލާނެ ޖަލެއް ހަދަންޖެެހޭނެ

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ކުށެއް ކުރައްވާފައި ނުވާނެ ކަމަށާއި އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން އެމަނިކުފާނު ޖަލަށް ލާ ނަމަ، ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ރައީސް ޔާމީނަށް ވޯޓު ދިން 96،000 މީހުން ލެވޭ ވަރުގެ ޖަލެއް ހަދަން ޖެހޭނެ ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ އިނގުރައިދޫ ދާއިރާގެ ޕީޕީއެމްގެ މެމްބަރު އިބްރާހިމް ފަލާހު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

07 އެޕްރީލް

April 07, 2018 13
ގާސިމްގެ މައްސަލަ ނެތް ކޯޓެއް ނެތް: ފަލާހް

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމަކީ ދަރައި ހުސްވެފައި ހުންނެވި ބޭފުޅެއް ކަމަށާއި އޭނާގެ މައްސަލައެއް ނެތް ކޯޓެއް މި ސަރަހައްދުގައި ވެސް ނެތް ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިނގުރައިދޫ ދާއިރާގެ ޕީޕީއެމް މެމްބަރު އިބްރާހީމް ފަލާހް މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

01 މާޗް

March 01, 2018 19
މާލޭގެ އަމަން ނަގާލުމުގެ ތުހުމަތު ތިން މެމްބަރަކަށް!

ރާއްޖޭގައި ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އިއުލާންކޮށްފައިވަނިކޮށް، މާލޭގެ އަމަން ނަގާލުމުގެ ތުހުމަތުގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ތިން މެމްބަރަކު ފުލުހުންގެ އިދާރާ އަށް ހާޒިރުވާން އަންގައިފި އެވެ.

28 ފެބުރުއަރީ

February 28, 2018 1
މެމްބަރު ފަލާހް ދޫކޮށްލައިފި

އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ރޭ ބޭއްވި އެއްވުމުން ހައްޔަރުކުރި، މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު ފަލާހް މިއަދު ދޫކޮށްލައިފި އެވެ.

27 ފެބުރުއަރީ

February 27, 2018 3
ފަލާހް ހައްޔަރުކޮށްފި، އަމީތާއި އަބުޅޯ ދޫކޮށްލައިފި

އެމްޑީޕީ ހަރުގެ ކުރިމަތީގައި އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން މިރޭ ބޭއްވި އެއްވުމުން މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީ މެމްބަރު މުހައްމަދު ފަލާހް ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

13 ނޮވެމްބަރ

November 13, 2017 23
އަޅުގަނޑެއް ނުގެއްލޭ، މާލެ ދެވުނީމާ ފެންނާނެ: ފަލާހް

ޕީޕީއެމުން އޭނާ "ގެއްލިއްޖެ" ކަމަށް ބުނެ ފަތުރަނީ ހަގީގަތާ ޚިލާފު ވާހަކަތަކެއް ކަމަށާއި އޭނާ މިވަގުތު ހުންނެވީ ރާއްޖެ އިން ބޭރުގައި ކަމަށް އިނގުރައިދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިބްރާހިމް ފަލާހް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

29 އޮކްޓޯބަރ

October 29, 2017 103
ހުރީ ހަލާލު ފައިސާ، އަދިވެސް ގޯތި ގަންނާނަން: ފަލާހް

އަމިއްލަ ދެ ސަފާރީން އެކަނި ވެސް މަހެއްގެ މައްޗަށް 800،000 އަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ލިބިވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށާއި މިހާރު ބައްލަވައިގަތް ގޯއްޗަށް ވުރެ މާ ބޮޑު ގޯއްޗެއް އަންނަ އަހަރު ބައްލަވައިގަންނަވާނެ ކަމަށް އިނގުރައިދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިބްރާހިމް ފަލާހް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

20 ސެޕްޓެމްބަރ

September 20, 2017 15
ފްލެޓާ ބެހޭ ތަފްސީލު ހާމަކުރަން ފަސް ދުވަސް ދީފި

ސަރުކާރުގެ ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ މަޝްރޫއުގެ ދަށުން 661 ފްލެޓް ދިން ގޮތުގެ ތަފްސީލް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހާމަކުރަން ސަރުކާރު މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާ ކުރާ މިންވަރު ބަލާ ކޮމެޓީން ފަސް ދުވަހުގެ މުހުލަތެއް މިއަދު ދީފި އެވެ.

18 ސެޕްޓެމްބަރ

September 18, 2017 4
ފްލެޓް މައްސަލައިގައި މަޖިލީހަށް ޕެޓިޝަނެއް

ސަރުކާރުގެ ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ ފުރަތަމަ މަޝްރޫއުގެ ދަށުން ހުޅުމާލޭން ފްލެޓް ދޫކޮށްފައިވާ ގޮތާމެދު ހިތްހަމަ ނުޖެހި، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް މިއަދު ޕެޓިޝަނެއް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

23 އޯގަސްޓް

August 23, 2017 45
ހިޔާނާތާ ގުޅިގެން ފަލާހުގެ ބޮޑު ތުހުމަތެއް މަހްލޫފަށް!

އެމްއެމްޕީއާރުސީ މެދުވެރިކޮށް ހިންގި ބޮޑު ޚިޔާނާތުގެ ފައިސާ ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހްމަދު މަހްލޫފަށް ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހްމަދު އަދީބު ދެއްވި ކަަމަށް އިނގުރައިދޫ ދާއިރާގެ ޕީޕީއެމްގެ މެމްބަރު އިބްރާހިމް ފަލާހު ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

03 އޯގަސްޓް

August 03, 2017 9
މަގުތަކުގައި ކުނި ގިނަވާ މައްސަލަ މަޖިލީހަށް

މާލޭގެ ގެތަކުން އުކާލަންޖެހޭ ކުނިތައް މަގުތަކުގައި ބަހައްޓަމުން އަންނަ މައްސަލަ ބަލަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ސަރުކާރުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރާ މިންވަރު ބަލާ ކޮމެޓީ އަށް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

26 ޖުލައި

July 26, 2017 31
މަޖިލިސް އިދާރާއަށް ވަން މެމްބަރުން ފުލުހަށް ގެންދަނީ

މިދިޔަ ހޯމަ ދުވަހު ސަލާމަތީ ބާރުތަކުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީސް ބަންދުކޮށްފައި ވަނިކޮށް އެތަނަށް ވަން މެންބަރުން ފުލުސް އޮފީހަށް ހާޒިރުވާން އަންގަމުން އެބަދެ އެވެ.

July 26, 2017 6
ރިޔާޒާއި ފަލާހް ފުލުސް އޮފީހަށް ހާޒިރުވާން އަންގައިފި

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ޑެޕިއުޓީ ލީޑަރު އަދި ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުﷲ ރިޔާޒާއި މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު ފަލާހް ފުލުސް އޮފީހަށް ހާޒިރުވާން...

July 26, 2017 112
މެމްބަރުން "ނިކަމެތި" ކުރާތީ ފަލާހު ރުޅިގަދަވެއްޖެ!

ވަޒީރުންގެ ފެންވަރު މަތިކޮށް އެކަމަކު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުންނަކީ "އަގެއް ނެތް، ނިކަމެތި" ބައެއްގެ ގޮތުގައި ދެކޭ ކަމަށް ވިދާޅުވެ އިނގުރައިދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު...

25 ޖުލައި

July 25, 2017 26
އުމަރުގެ އަބުރާ ބެހިގެން ޕީއެސްއެމް ޖޫރިމަނާކޮށްފި

ކުރީގެ ހޯމް މިނިސްޓަރު އުމަރު ނަސީރުގެ އަބުރާ ބެހިގެން ދައުލަތުގެ މީޑިއާ ޕީއެސްއެމް ދެ ލައްކަ ރުފިޔާއިން، ބްރޯޑް ކާސްޓިން ކޮމިޝަނުން މިއަދު ޖޫރިމަނާކޮށްފި އެވެ.