12 ޖުލައި

July 12, 2020 38
ތައުލީމުގެ ބިލަށް ތަޖުރިބާކާރުންގެ ގިނަ ޚިޔާލުތަކެއް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ތައުލީމުގެ ބިލަށް ޚިޔާލު ހޯދަން މަޖިލީހުން ބޭއްވި ފޯރަމްގައި އެ ދާއިރާގައި މަސައްކަތް ކުރެއްވި އަދި މިހާރުވެސް ކުރައްވާ އިސް ބައެއް ބޭފުޅުންގެ ގިނަ ޚިޔާލުތަކެއް ހުށަހަޅުއްވައިފި އެވެ.

12 ޖޫން

June 12, 2020 45
ނަރުދަމާ ރަނގަޅުނުވާތީ ފުވައްމުލަކު މެމްބަރު ރަތަށް

ފުވައް،މުލަކުގައި ކުރީގެ ސަރުކާރުން އަޅާފައިވާ ނަރުދަމާ ނިޒާމުގައި ހުރި ބޮޑެތިި މައްސަލަތަކެއް ހައްލުނުވެ، ނަޖިސް ބޭރުވާތީ ފުވައްމުލަކު މެމްބަރުން އެންވަޔަރް މިނިސްޓަރު ޑރ. ހުސައިން ރަޝީދު ހަސަނާ މެދު ރޭ ވަރަށް ބޮޑަށް ނުރުހުން ފާޅުކުރައްވައިފި އެވެ.

08 ޑިސެމްބަރ

December 08, 2019 39
ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްގެން ނޫނީ ކިޔަވައި ނުދެވޭ ބިލެއް

ސްކޫލްތަކުގައި ކިޔަވައި ދެވޭނީ ޓީޗަރެއްގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓަރީވެ، ކިޔަވައި ދިނުމުގެ ލައިސަންސް ހޯދާފައިވާ މީހުންނަށް އެކަނި ކަމަށް ބަދަލުކުރަން މަޖިލީހަށް އިއްޔެ ފޮނުވައިފި އެވެ.