05 ޖުލައި

July 05, 2020 6
މީޑިއާ އާއި ސިޔާސީ ކަންކަމާ ހުރި ގުޅުމާ ބެހޭ ފޮތެއް

ސިޔާސީ ދާއިރާގައި ޚަބަރާއި މައުލޫމާތުން ލިބޭ ފައިދާތަކާއި ގެއްލުމާ ބެހޭ ގޮތުން "ސިޔާސީ ކާމިޔާބީ އާއި މީޑިއާގެ ގުޅުން" ގެ ނަމުގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު މިއަދު ފޮތެއް ނެރެދެއްވައިފި އެވެ.

06 ޖެނުއަރީ

January 06, 2020 65
ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީއަކަށް، ވެރިކަން ކޮން ރަށަކަށް؟

އާބާދީގައި 10،000 މީހުން ހަމަވެ، ހދ. ކުޅުދުއްފުއްޓަށް ސިޓީއެއްގެ ދަރަޖަ ލިބުމަކީ ހަމައެކަނި އެ ރަށަށް އޮތް އުފަލެއް ނޫނެވެ. ރާއްޖޭގެ ދެ ވަނައަށް އެންމެ އާބާދީ ބޮޑު، ހދ. އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ރަށަކަށްމެ ލިބުނު ޝަރަފެކެވެ. އެކަމަކު އަތޮޅުގެ ވެރިރަށަށް ލިބުނު ސިޓީގެ ދަރަޖައާ އެކު އެހެން ސުވާލެއް ވެސް ފެންމަތިވެއްޖެ އެވެ.

04 މާޗް

March 04, 2019 10
ނުހައްގު މުއްސަނދިކަމާ ބެހޭ ގާނޫނެއް ބޭނުން: ނަޝީދު

ނުހައްގު މުއްސަނދިކަން ހޯދައި ލިބިގަތުމަކީ ކުށެއްގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅަން ތާއީދު ކުރައްވާ ކަމަށާއި އެ ކުށް ގާނޫނުލްއުގޫބާތުގައި ހިމެނުމަށް ވުރެ ރަނގަޅު ގޮތަކީ އެކަމާ ބެހޭ ވަކި ގާނޫނެއް އޮތުން ކަމަށް ކުޅުދުއްފުށީ ދެކުނު ދާއިރާގެ ޕީޕީއެމްގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު ނަޝީދު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

09 ޑިސެމްބަރ

December 09, 2018 13
މަޖިލީހަށް ވާދަކުރުމާމެދު ނަޝީދާއި މޫސަ ގޮތެއް ނުނިންމާ

އަންނަ އަހަރު އޮންނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރެއްވުމާ މެދު އަދި ގޮތެއް ނުނިންމަވާ ކަމަށް މަޖިލީހުގެ ނައިބު ރައީސް އަދި ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ ޕީޕީއެމްގެ މެމްބަރު ރީކޯ މޫސާ މަނިކާއި ކުޅުދުއްފުށީ ދެކުނު ދާއިރާގެ ޕީޕީއެމްގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު ނަޝީދު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

06 ޑިސެމްބަރ

December 06, 2018 27
އާ ބިލާ އެކު ގާނޫނީ ދާއިރާއަށް ގާނޫނީ ބެލެނިވެރިކަން

ގާނޫނީ ވަކީލުންގެ ޚިދުމަތަކީ ރާއްޖޭގައި ފަންނީ ދާއިރާތަކުގެ އެންމެ ދިގު ތާރީޚެއް އޮތް އަދިި މިހާރު އެންމެ ފުޅާވެފައިވާ އެއް ދާއިރާ އެވެ. މީގެ ބައި ގަރުނު ކުރިން ފެށިގެން ރާއްޖޭގައި ވަކީލުންގެ ޚިދުމަތް އޮތީ ގާނޫނީ ގޮތުން ހުއްދަކޮށްފަ އެވެ. އަދި ޒަމާނަށް އައި ބޮޑު ބަދަލާ އެކު ވަކީލުންގެ ދައުރު ފުޅާވެ، ރާއްޖޭގައި ވަކީލުންގެ އަދަދު...

08 ނޮވެމްބަރ

November 08, 2018 9
"ފައިސާ ދައްކަން ކުރި ހުކުމް އިސްތިއުނާފް ކުރާނަން"

ދެ މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ދައްކަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކުޅުދުއްފުށީ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ މައްޗަށް ކުރި މިއަދު ހުކުމުގައި ދައްކަން އެންގި...

November 08, 2018 17
މެމްބަރު ނަޝީދު ދޮޅުލައްކަ ޑޮލަރު ދައްކަން ހުކުމެއް

މީހަކަށް 150،000 ޑޮލަރު (ދެ މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ) ދައްކަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކުޅުދުއްފުށީ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ މައްޗަށް ސިވިލް ކޯޓުން މިއަދު...

30 އޮކްޓޯބަރ

October 30, 2018 31
މިހާރުގެ ސަރުކާރުން ބަޖެޓު ހުށަހެޅުން ރަނގަޅެއް ނޫން

އާ ސަރުކާރުގެ ބަޖެޓް، ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރުން ހުށަހެޅުމަކީ ރަނގަޅު ކަމެއް ނޫން ކަމަށް ކުޅުދުއްފުށީ ދެކުނު ދާއިރާގެ ޕީޕީއެމްގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު ނަޝީދު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

21 ސެޕްޓެމްބަރ

September 21, 2018 11
ކުޅުދުއްފުށީ އެއާޕޯޓް ޓާމިނަލް މިއަހަރު ނިމޭނެ:ރައީސް

ހަމައެކަނި ރަންވޭއާއެކު މިއަދު ހުޅުވި ހދ. ކުޅުދުއްފުށީ އެއާޕޯޓްގެ ޓާމިނަލްގެ މަސައްކަތް މިއަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން ނިމޭނެ ކަމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

22 އޯގަސްޓް

August 22, 2018 45
ރައީސްގެ ތަރައްގީ އަށް ރައްޔިތުން ތާއީދު: ނަޝީދު

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ހިންގަވާ ތަރައްގީގެ މަޝްރޫއުތަކަށް ހދ. ކުޅުދުއްފުށްޓާއި ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރައްޔިތުން ވެސް ތާއީދު ކުރާ ކަމަށާއި ތަރައްގީގެ ކަންކަން ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގެ އާދަ މި ސަރުކާރުގެ ދައުރުގައި އަށަގެންފައިވާ ކަމަށް ކުޅުދުއްފުށީ ދެކުނު ދާއިރާގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު ނަޝީދު މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

13 މާޗް

March 13, 2018 26
ނަޝީދާއި މުހައްމަދު ހުސައިން ވޯޓުގައި ބައިވެރިއެއް ނުވި

ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅި އެންޓި ޑިފެކްޝަން ބިލް ފާސްކުރުމަށް މިއަދު ނެގި ވޯޓުގައި ޕީޕީއެމްގެ ކުޅުދުއްފުށީ ދެކުނު ދާއިރާގެ މުހައްމަދު ނަޝީދާއި ކަނޑިތީމު ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު ހުސއިން ބައިވެރިވެވަޑައެއް ނުގެންނެވި އެވެ.

07 މާޗް

March 07, 2018 36
އެންޓި ޑިފެކްޝަން: ގާނޫނަކުން މި ބަދަލު ގެނެވޭނެތަ؟

ފްލޯ ކްރޮސިން ނުވަތަ ޕާޓީ ބަދަލުކުރާ މެމްބަރުންގެ ގޮނޑި ގެއްލުމުގެ މައުލޫއު މި އޮތީ ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ ދާއިރާގެ އެންމެ ހޫނު ބަހުސަށް ވެފަ އެވެ. ޕާޓީ ބަދަލުކުރި ކަމަށް ބުނެ 12 މެމްބަރެއްގެ ގޮނޑި ގެއްލުނު ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ކަނޑައެޅި ކަނޑައެޅުން އޭރު ވެގެން ދިޔައީ ސިޔާސީ މަސްރަހު ހަލަބޮލިކޮށްލި ކަމަށެވެ. އަނެއްކާވެސް އެ...

20 ފެބުރުއަރީ

February 20, 2018 17
މިއަދުގެ ވޯޓުގައި ނަޝީދު ބައިވެރިވެވަޑައެއް ނުގެންނެވި

ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތުގެ ގަރާރާ ގުޅޭ ގޮތުން މިއަދު ހަވީރު ބޭއްވި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޚާއްސަ ޖަލްސާގައި، ނެގި ވޯޓުގައި ކުޅުދުއްފުށީ ދެކުނު ދާއިރާގެ ޕީޕީއެމްގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު ނަޝީދު ބައިވެރިވެވަޑައިނުގެންނެވި އެވެ.

13 ޖެނުއަރީ

January 13, 2018 16
ބޮނބިނަރު އުފައްދާ މެޝިނެއް ނަޝީދު ހަދިޔާކުރައްވައިފި

ބޮނބިނަރު އުފައްދާ މެޝިނެއް ކުޅުދުއްފުށި ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު ނަޝީދު، އެ ރަށު ކައުންސިލަށް ހަދިޔާކުރައްވައިފި އެވެ.

26 ޑިސެމްބަރ

December 26, 2017 24
ނިމްސްގެ އެއްބަސްވުން އުވާލަދީ: މެންބަރު ނަޝީދު

ހދ. ކުޅުދުއްފުށީ ހޮސްޕިޓަލް ތަރައްގީކޮށް ހިންގަން އިންޑިއާގެ ނިމްސްއާއެކު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުން އުވާލަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކުޅުދުއްފުށީ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު ނަޝީދު އެދިވަޑައިގެންފި އެވެ.

13 ނޮވެމްބަރ

November 13, 2017 37
ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީއަކަށް ހަދަން ބޭނުމީ 180 މީހުން

ހދ. ކުޅުދުއްފުއްޓަށް ސިޓީއެއްގެ ދަރަޖަ ދިނުމަށް އިތުރަށް ބޭނުންވަނީ 180 މީހުން ކަމަށް ކުޅުދުއްފުށީ ދެކުނު ދާއިރާގެ ޕީޕީއެމްގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު ނަޝީދު ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

12 ނޮވެމްބަރ

November 12, 2017 2
"އެއާޕޯޓު އަޅަނީ ގެއްލުން ކުޑަވާނެ ގޮތަކަށް ބަލާފައި"

ހދ. ކުޅުދުއްފުށީގައި އެއާޕޯޓެއް އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަނީ ވީހާވެސް ގެއްލުން ކުޑަވާނެ ގޮތަކަށް ބަލައި، ގިނަ ދިރާސާތަކެއް ކޮށްފައި ކަމަށް ކުޅުދުއްފުށީ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

14 ސެޕްޓެމްބަރ

September 14, 2017 10
"ހާޒިރުގައި ޝަރީއަތް ކުރުމުގެ ހައްގު ހަންޏެއް ނުކުރޭ"

ޖިނާއީ މައްސަލަތަކުގައި ދައުވާލިބޭ މީހާގެ ހާޒިރުގައި ޝަރީއަތް ކުރުމުގެ ހައްގު ޖިނާއީ އިޖްރާއަތުގެ ގާނޫނުން ހަނިކޮށް ނުވަތަ ހިފަހައްޓާފައިނުވާ ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކުޅުދުއްފުށީ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

28 އޯގަސްޓް

August 28, 2017 47
ގޮނޑީގެ މައްސަލަ ހައްލު ނުވެ ގޮސްދާނެ: ނަޝީދު

އިދިކޮޅު ހަތަރު މެމްބަރުންގެ ގޮނޑީގެ މައްސަލާގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމި ނިންމުމާ ގުޅިގެން އެ މައްސަލަ ހައްލު ނުވެ، އިތުރަށް ދިގު ދެމިގެން ހިނގައިދާނެ ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކުޅުދުއްފުށީ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު ނަޝީދު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

13 އޯގަސްޓް

August 13, 2017 39
ބަންދުކުރުމުގެ މިންގަނޑެއް ނެތުމީ ނުރައްކަލެއް: ނަޝީދު

ކުށުގެ ތުހުމަތުގައި މީހުން ބަންދުކުރުމާ ގުޅޭ މިންގަނޑުތަކެއް ނެތި މީހުން ބަންދު ކުރަމުން ދިއުމަކީ ނުރައްކަލެއް ކަމަށް، ގާނޫނީ ވަކީލް އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކުޅުދުއްފުށީ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

01 އޯގަސްޓް

August 01, 2017 25
މެމްބަރުން މަޖިލީހަށް ހާޒިރުކޮށްދޭން ޖެހޭނެ: ނަޝީދު

ކުށުގެ ވެށިން ހައްޔަރުކުރެވޭ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުން ފިޔަވައި އެހެން ގޮތްގޮތުން ހައްޔަރު ކޮށްފައި ތިބޭ މެމްބަރުން މަޖިލީހަށް ހާޒިރުކޮށް ދޭން ޖެހޭނެ ކަމަށް ޕީޕީއެމަށް ނިސްބަތްވާ ކުޅުދުއްފުށީ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު ނަޝީދު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.