24 ސެޕްޓެމްބަރ

September 24, 2018 73
"ޕީޕީއެމް ވާނީ ޒިންމާދާރު އިދިކޮޅު ޕާޓީއަކަށް"

ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނަށް މުޅި ރާއްޖެ އިން ލިބިވަޑައިގަތް ނާކާމިޔާބީއާ ގުޅިގެން، ނޮވެމްބަރު 17 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ޕީޕީއެމަކީ އިދިކޮޅު ޕާޓީގެ ގޮތުގައި ހަރަކާތްތެރިވާން މިއަދު ނިންމައިފި އެވެ.

26 ސެޕްޓެމްބަރ

September 26, 2017 95
ދިވެހިންނަށް އޮތް ހަމައެކަނި އިޚްތިޔާރަކީ ރައީސް ޔާމީން

އަންނަ އަހަރު އޮންނަ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ދިވެހިންނަށް އޮތް ހަމައެކަނި އިޚްތިޔާރަކީ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ކަމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު މޫސާ ޒަމީރު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

01 ޖުލައި

July 01, 2017 58
ޕީޕީއެމްގެ އިސްވެރިންނާ ރައީސް ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ވެރިކަން ކުރާ ޕީޕީއެމްގެ އިސްވެރިންނާ އެ ޕާޓީގެ މުސްތަޝާރު ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިރޭ ބައްދަލުކުރައްވައިފި އެވެ.

16 އެޕްރީލް

April 16, 2017 257
މަޝްރޫއުތައް ނިންމަން ރައީސަށް އިތުރު ދައުރެއް ދޭންޖެހޭ

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރުން ފެށި ބޮޑެތި މަޝްރޫއުތައް ނިންމުމަށް އެމަނިކުފާނު، އިތުރު ދައުރަކަށް އިންތިހާބުކޮށްދޭން ޖެހޭ ކަމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު މޫސާ ޒަމީރު ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

16 ނޮވެމްބަރ

November 16, 2016 34
ސަރުކާރުގެ ކާމިޔާބީ ފާހަގަކުރަން ހަރަކާތްތަކެއް ހިންގަނީ

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރުގެ ތިން އަހަރުގެ ކާމިޔާބީ ފާހަގަކުރަން 10 ދުވަހުގެ މުއްދަތަކަށް ހަރަކާތްތަކެއް ކުރިއަށް ގެންދަން ނިންމައިފަ އެވެ.

04 އޮކްޓޯބަރ

October 04, 2016 75
ބްރިޖާ ގުޅޭ ވާހަކަތަކާއި ފެނުނު މަންޒަރުތައް!

މާލެ އާއި ހުޅެލެއާ ދެމެދު އަޅާ ބްރިޖުގެ މަލަމަތީގެ ކޮންމެވެސް މަންޒަރުތަކެއް މިދިޔަ ސެޕްޓެމްބަރު މަސް ނިމުނު އިރު ފެންނާނެ ކަމަށް ގިނަ ބަޔަކު އިންތިޒާރުކުރި އެވެ. އެއީ، ސެޕްޓެމްބަރުގެ ނިޔަލަށް ބްރިޖްގެ ގިނަ ހޮޅިތައް ޖަހައި ނިމޭނެ ކަމަށް ހައުސިން މިނިސްޓްރީން ޔަގީންކަން ދީފައި އޮތުމުންނެވެ. އެކަމަކު ފެނުން މަތީގައި ތަނބުތައް...

12 ޖުލައި

July 12, 2016
މިނިސްޓަރު ޒަމީރު ހޮސްޕިޓަލުން ދޫކޮށްލައިފި

މައިނަ ހާޓްއެޓޭކެއް ޖެހިގެން ސްރީ ލަންކާގެ ހޮސްޕިޓަލެއްގައި އެޑްމިޓްކޮށް ފަރުވާ ދިނުމަށް ފަހު ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު މޫސާ ޒަމީރު މިއަދު ހޮސްޕިޓަލުން ދޫކޮށްލައިފި އެވެ.