13 ސެޕްޓެމްބަރ

September 13, 2018 29
އިބޫގެ އަމަލުތައް ހުރީ ޖެއްސުންކުރާ ގޮތަށް: ނިހާން

އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު (އިބޫ) ގެ އަަމަލުތައް ހުރީ ޖެއްސުންކުރާ ގޮތަކަށް ކަމަށް، ޕީޕީއެމްގެ ޕާލިމަންޓްރީ ގްރޫޕުގެ ލީޑަރު އަހުމަދު ނިޙާން މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

14 އޯގަސްޓް

August 14, 2018 27
އިދިކޮޅުގެ ދައުވަތު މިއުޅެނީ ގަބޫލު ނުކުރެވިގެން:ރިޔާޒް

އިދިކޮޅު ޕާޓީތަކާ ގުޅިވަޑައިގަތުމަށް ދައުވަތު ދެމުން އައި ނަމަވެސް އެ ދައުވަތު ގަބޫލު ނުކުރެއްވިގެން އުޅެނީ، ވެރިކަމަށް އައިސް އެ ސަރުކާރުން ކުރާނީ ކޮން ކަމެއްތޯ ސުވާލު އުފެދޭތީ ކަމަށް ވިލުފުށީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ރިޔާޒް ރަޝީދު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

31 ޖުލައި

July 31, 2018 45
ލާރި ފޮއްޗެއްގައި ޖެހުނަސް އެ މީހަކު ބަނދެވޭނެ:ނިހާން

ގާނޫނުލްއުގޫބާތުގައި ރިޝްވަތުގެ ކުށްތައް ތަފްސީލްކޮށް ހިމަނައިގެން އެ އަށް އިސްލާހު ގެނައުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހަށް ފޮނުވި ބިލް ގައި އޮތީ "ލޯ ލާރި ފޮއްޗެއްގައި" ޖެހުނަސް، އެ މީހަކު ބަނދެވޭ ގޮތަށް ކަމަށް، ވެރިކަން ކުރާ ޕާޓީ، ޕީޕީއެމް ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ ލީޑަރު އަހުމަދު ނިހާން މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

29 އެޕްރީލް

April 29, 2018 25
ސެކިއުރިޓީންގެ އަމަލުތަކުން ރިޔާޒް ހިތްހަމަނުޖެހިއްޖެ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓަމުން އަންނަ ސިފައިން ކަންތައްތައް ކުރާ ގޮތާ މެދު ހިތްހަމަނުޖެހިގެން، ޕީޕީއެމްގެ ވިލުފުށީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ރިޔާޒް ރަޝީދު ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރައްވައިފި އެވެ.

20 މާޗް

March 20, 2018 25
ރިޔާޒްގެ ފޮޓޯއެއް ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ބަހުސަކަށް

އިދިކޮޅު މެމްބަރުންތަކަކާއެކު، ވިލުފުށީ ދާއިރާގެ ޕީޕީއެމް މެމްބަރު ރިޔާޒް ރަޝީދު މިއަދު ނެންގެވި ފޮޓޯއެއް ސިޔާސީ ބޮޑު ބަހުސަކަށް ހިނގައްޖެ އެވެ.

12 މާޗް

March 12, 2018 12
ގަވައިދު ހެދުމުގެ ބާރު އީސީއަށް ދޭތީ ކަންބޮޑުވެއްޖެ

އެންޓި ޑިފެކްޝަން ބިލުގެ ގަވައިދު ހެދުމުގެ ބާރު އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) އަށް ބިލުން ލިބޭތީ ޕީޕީއެމްގެ ބައެއް މެމްބަރުން މިއަދު ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރައްވައިފި އެވެ.

28 ފެބުރުއަރީ

February 28, 2018 42
މުއައްސަސާތަކުން ކަން ކުރަނީ ރަނގަޅަކަށް ނޫން: ރިޔާޒް

މިނިވަން މުއައްސަސާތަކާ ހަވާލުކޮށްފައިވާ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އެންމެ ފުރިހަމަ އަށް އަދާކުރަމުން ނުދާ ކަމަށް ވިދާޅުވެ، އެ މުއައްސަސާތަކުގެ ވެރިންނަށް ޕީޕީއެމްގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ ޑެޕިއުޓީ ލީޑަރު އަދި ވިލުފުށީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ރިޔާޒް ރަޝީދު މިއަދު ވަރަށް ބޮޑަށް ފާޑު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

22 ފެބުރުއަރީ

February 22, 2018 2
ހެލްތުގެ ކުރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރު ހުސެން ޖޭޕީއަށް

ހެލްތު މިނިސްޓްރީގެ ކުރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރު ހުސެއިން ރަޝީދު ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ އަށް މިއަދު ސޮއިކުރައްވައިފި އެވެ.

03 ފެބުރުއަރީ

February 03, 2018 26
މެޖޯރިޓީ ނެތަސް ކަންކަން ކުރަން އެނގޭ: ޕީޕީއެމް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ޕީޕީއެމަށް މެޖޯރިޓީ ނެތަސް، މަޖިލީސް މެދުވެރިކޮށް ކަންކަން ކުރަން އެ ޕާޓީ އަށް އެނގޭ ކަމަށް ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕުގެ ޑެޕިއުޓީ ލީޑަރު ރިޔާޒް ރަޝީދު މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

15 ޖެނުއަރީ

January 15, 2018 40
"ރިޔާސީ ޓިކެޓް ދޭނެ މީހެއް އިދިކޮޅަކަށް ނޭނގޭނެ"

ކުރިއަށް އޮތް ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ޕީޕީއެމުން ވާދަ ކުރުމަށް އެ ޕާޓީން ޓިކެޓް ދޭނެ މީހަކާއި އެކަން ކުރާނެ ގޮތެއް އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކަށް ނޭނގޭނެ ކަމަށް ބުނެ، ޕީޕީއެމްގެ އިސް ވެރިން މިރޭ ރައްދު ދީފި އެވެ.

09 ޖެނުއަރީ

January 09, 2018 50
ވެރިކަން ނުލިބޭ ފޯމިއުލާއެއް ނަޝީދު ގަބޫލެއް ނުކުރާނެ

އެމްޑީޕީން ސިޔާސީ އެހެން ޕާޓީތަކާ ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރަން ނިންމި ނަމަވެސް، ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދަށް ވެރިކަން ނުލިބޭ "ފޯމިއުލާ" އެއް އެމަނިކުފާނު ގަބޫލު ނުކުރައްވާނެ ކަމަށް، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ވިލިފުށީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ރިޔާޒު ރަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

13 ޑިސެމްބަރ

December 13, 2017 26
އެލްޖީއޭގެ ނިންމުމަށް އެމެރިކާ ސަފީރު ފާޑުވިދާޅުވެއްޖެ

ސަރުކާރުގެ ހުއްދައެއް ނެތި ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކަށް ބޭރުގެ ޑިޕްލޮމޭޓުންނާއި އަމިއްލަ ޖަމާއަތްތަކާ ބައްދަލުކުރުން ލޯކަލް ގަވަމެންޓް އޮތޯރިޓީ (އެލްޖީއޭ) އިން މަނާކުރުމުން، އެމެރިކާ ސަފީރު އަތުލް ކެޝަޕް އިއްޔެ ފާޑުވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

05 ޑިސެމްބަރ

December 05, 2017 28
ޗައިނާއާ ގުޅޭތީ އަވަށްޓެރިން ހަސަދަވެރިވޭ: ރިޔާޒް

ރާއްޖޭން ޗައިނާއާ ގުޅުން ބަދަހިކުރުމުން، ރާއްޖެއަށް ލިބޭ ކުރިއެރުންތަކަށް ހަސަދަވެރިވާ އަވަށްޓެރިންތަކެއް އެބަ ތިބި ކަމަށާއި އެކަމަކު ފަސް އެނބުރި ބެލުމެއް ނޯންނާނެ ކަމަށް ވިލުފުށީގެ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ރިޔާޒް ރަޝީދު މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

11 ނޮވެމްބަރ

November 11, 2017 36
ރާއްޖޭގެ ތުހުމަތުތާ މެދު ކަންބޮޑުވޭ: ނަމަލް ރާޖްޕަަސަ

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ވެރިކަން ވައްޓާލުމަށް އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ކުރާ މަސައްކަތުގައި އެހީތެރިވެ، އެކަމުގެ އަޑީގައި އޮތީ ސްރީ ލަންކާގެ ސަރުކާރު ކަމަށް ވިދާޅުވެ، ޕީޕީއެމްގެ އިސް މެމްބަރަކު ކުރެއްވި ތުހުމަތާ މެދު ކަންބޮޑުވެ ވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށް އެ ގައުމުގެ ކުރީގެ ރައީސް މަހިންދަ ރާޖަޕަކްސަގެ ދަރިކަލުން އަދި ގާނޫނު ހަދާ...

10 ނޮވެމްބަރ

November 10, 2017 27
"ރާއްޖެ-ލަންކާ ގުޅުމަށް ބުރޫއެރުވުމުގެ ހައްގެއް ނެތް"

ރާއްޖެ އާއި ސްރީ ލަންކާއާ ދެމެދު އޮތީ ވަރަށް ދުވަސްވީ ގާތް ގުޅުމެއް ކަމަށާއި އެ ގުޅުމަށް ބުރޫއެރުވުމުގެ ހައްގެއް އެކަކަށް ވެސް ނޯންނާނެ ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

08 ނޮވެމްބަރ

November 08, 2017 94
ވެރިކަން ވައްޓާލަން އުޅުމުގެ އަޑީގައި ލަންކާ: ރިޔާޒް

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ވެރިކަން ވައްޓާލަން އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ކުރާ މަސައްކަތުގައި އެހީތެރިވެ، އެކަމުގެ އަޑީގައި އޮތީ ސްރީ ލަންކާ ސަރުކާރު ކަމަށް ވިދާޅުވެ، ވިލުފުށީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަދި ޕީޕީއެމްގެ ޑެޕިއުޓީ ލީޑަރު ރިޔާޒް ރަޝީދު އެ ގައުމަށް ފާޑު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

07 ނޮވެމްބަރ

November 07, 2017 36
"ކުޅުދުއްފުށީގައި ބާއްވާނީ 'އުދުހިގެންދާ' ޖަލްސާއެއް"

ހދ. ކުޅުދުއްފުށީގައި އަންނަ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ރޭ ޕީޕީއެމުން ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ތާރީޚީ ޖަލްސާއެއް ކަމަށާއި އެއީ "އުދުހިގެންދާ" ޖަލްސާއެއް ކަމަށް އެ ޕާޓީގެ ޕާލިމެންޓަރީ ގުރޫޕު ލީޑަރު އަހުމަދު ނިހާން މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

25 އޮކްޓޯބަރ

October 25, 2017 14
"ސަޕްލިމެންޓްރީ ބަޖެޓު ފާސްކޮށް ދިނުން މަޖުބޫރު"

ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅި 493 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ބަޖެޓު ފާސްކޮށް ނުދީފިނަމަ، ރައްޔިތުންނަށް ދަތިތަކާ ކުރިމަތިވާނެތީ އެ ފާސްކޮށްދިނުން މެމްބަރުންނަށް މަޖުބޫރު ކަމަށް ސަރުކާރަށް ތާއީދު ކުރައްވާ މެމްބަރުން މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

20 އޮކްޓޯބަރ

October 20, 2017 37
"ނަޝީދުގެ ވެރިކަން ބަދަލުނުކުރި ނަމަ ދައުލަތް ދަރާނެ"

ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ ވެރިކަން 2012 ގައި ބަދަލު ނުކުރި ނަމަ ދިވެހި ދައުލަތް އޮންނާނީ އެތައް ބިލިއަން ރުފިޔާ އިން ދަރާފައި ކަމަށާއި އޭރުން މި ގައުމުގައި ވެރިކަން ކުރާނީ ވެސް ބޭރުގެ "ދޮން މީހުން" ކަމަށް ވިލުފުށީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ރިޔާޒް ރަޝީދު މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

18 އޮކްޓޯބަރ

October 18, 2017 5
ސަޕްލިމެންޓްރީ ބަޖެޓެއް މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅަނީ

އަންނަ ހަފުތާގައި ސަޕްލިމެންޓްރީ ބަޖެޓެއް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅަން ސަރުކާރުން މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ޕީޕީއެމްގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ ޑެޕިއުޓީ ލީޑަރު ރިޔާޒް ރަޝީދު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.