12 އޮކްޓޯބަރ

October 12, 2020 39
މެމްބަރުންގެ ކުދިން ބަލަހައްޓަން ހާއްސަ ކޮޓަރިއެއް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ މެމްބަރުން މަޖިލިހުގެ މަސައްކަތަށް ވަޑައިގަންނަވާއިރު، ތުއްޕުޅު ބޭފުޅުން ބެލެހެއްޓޭނެ އެހެން އިންތިޒާމެއް ނެތް ނަމަ މަޖިލިހުގެ އިދާރާ އަށް ގެންދަވައިގެން ބެލެހެއްޓޭނެ އިންތިޒާމެއް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

11 އޮކްޓޯބަރ

October 11, 2020 22
ފްލައިން ސްކޫލްގެ މައްސަލަ އަށް ހައްލެއް ހޯދަނީ

އައްޑޫ ފްލައިން ސްކޫލުގެ ދަރިވަރުންނަށް އަމަލީ ތަމްރީނުތައް ހެދުމުގެ ފުރުސަތު ލިބުން ލަސްވެ، ކޯސް ނުނިމި ދިގުލައި، އެކަމުގެ ސަބަބުން މާލީ ދަތިކަން ކުރިމަތިވާތީ ކުރާ ޝަކުވާތައް ބަލައި މައްސަލަތަކަށް އަވަސް ހައްލެއް ހޯދާނެ ކަމަށް ސަރުކާރުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

16 ސެޕްޓެމްބަރ

September 16, 2020 52
ރޮޒައިނާގެ ރައްދެއް: "ވައްކަމާ ރައީސް ދެކޮޅު"

ރައީސް އިބްރާހިމް ސޯލިހް ވައްކަމާ ދެކޮޅު ކަމަށާއި ޚަރަދުތަކާ ގުޅޭ އޮޑިޓް ރިޕޯޓްތައް ނެރެނީ ނުފޫޒެއް ނެތި މިނިވަންކޮށް މަސައްކަތް ކުރެއްވުމުގެ ފުރުސަތު އޮޑިޓަ ޖެނެރަލަށް މި ސަރުކާރުގައި ދީފައި އޮތުމުން ކަމަށް ވިދާޅުވެ އިދިކޮޅުގެ ތުހުމަތުތަކަށް މީދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް މިއަދު ރައްދު ދެއްވައިފި އެވެ.

29 އޯގަސްޓް

August 29, 2020 23
މާސްކު ނާޅުއްވައި މުޒާހަރާ ކުރުމުން ވަހީދަށް ފާޑުކިޔުން

އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީގެ އިރުޝާދުތަކާ ޚިލާފަށް މިއަދު މާލޭގައި ބޭއްވި މުޒާހަރާގައި ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ވަހީދު މާސްކް ނާޅުއްވައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުމުން، ގިނަ ބަޔަކު އެ މަނިކުފާނަށް ފާޑު ކިޔައިފި އެވެ.

20 އޯގަސްޓް

August 20, 2020 34
ސީއެސްސީއަށް ކުރިމަތިލި 15 ނަމެއް މަޖިލީހަށް

ސިވިލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ސީއެސްސީ) އިން ހުސްވެފައިވާ ހަތަރު މަގާމަށް ކުރިމަތިލި މީހުންގެ ތެރެއިން، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ފޮނުވާނެ 15 މީހެއްގެ ނަން ފާސްކޮށްފި އެވެ.

17 އޯގަސްޓް

August 17, 2020 58
ނަޝީދު ބޭނުންފުޅު ވަނީ ރޮޒައިނާ އެމްޑީޕީން ވަކިކުރަން!

އެމްޑީޕީގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ ޗީފް ވިފް، މީދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމްގެ "މަޅީގައި" އެއްވެސް މެމްބަރަކު ނުޖެހޭނެ ކަމަށް ވިދާޅުވުމަށް ފަހު، އޭނާ ޕާޓީން ވަކިކުރަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަދި ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ރޭ ހުށަހަޅުއްވައިފި އެވެ.

13 އޯގަސްޓް

August 13, 2020 83
ގޮނޑިތައް ދިނީ ރައީސަށް ޖެއްސުންކުރާކަށް ނޫން:ރޮޒައިނާ

ސަރުކާރު ހިންގާ ކޯލިޝަންގެ މައި ޕާޓީ، އެމްޑީޕީ އަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބުގައި 65 ގޮނޑިއާ އެކު މަޖިލީހުގެ ސާފު އަޣުލަބިއްޔަތު ދިނީ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހަށް ދަތިކޮށް، މެނިފެސްޓޯގައިވާ ކަންކަން ތަންފީޒު ކުރުމަށް ހުރަސްއަޅަން ނޫން ކަމަށް އައްޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ...

21 ޖުލައި

July 21, 2020 70
ނިޔާފަށް ރޮޒައިނާ ތާއީދުކުރުމުން ހިތްހަމަނުޖެހުން!

ސިއްހީ މާހިރުންގެ ބަސް ހިމަނައިގެން އާއްމު ސިއްހަތު ރައްކާތެރި ކުރުމުގެ ބިލް އިތުރަށް އިސްލާހްކުރަން އޭޑީކޭގެ ޑޮކްޓަރު އަލީ ނިޔާފް ފާޅުކުރެއްވި ހިޔާލަށް މަޖިލީހުގެ މީދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް ތާއީދު ކުރެއްވުމުން އެމްޑީޕީގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ ލީޑަރު އަލީ އާޒިމް އާއި އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ، ރޭ ފާޑުވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

29 ޖޫން

June 29, 2020 15
ވިކްޓިމް ބޭނުން ނަމަ ކޮމިޓީ އަށް ހާޒިރުކުރަނީ

ހުޅުމާލޭގެ ފަޅުތެރޭގައި އަޅާފައި އޮތް ސަފާރީއެއްގައި ޖިންސީގޯނާކުރި ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރާ ބިދޭސީ އަންހެންމީހާ ބޭނުން ނަމަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖެންޑާ އެންޑް ހިއުމަން ރައިޓްސް...

June 29, 2020 47
އާމިރާ ނޫން ހުރިހާ މެމްބަރުން ވަކިކުރަން ފާސްކޮށްފި

ސިވިލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ސީއެސްސީ) ގެ މެމްބަރުކަމުން ފާތިމަތު އާމިރާ ނޫން އެހެން ހުރިހާ މެމްބަރުން ވަކިކުރަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މިނިވަން މުއައްސަސާތަކާ ބެހޭ ކޮމިޓީން ދެންމެ...

28 ޖޫން

June 28, 2020 18
ޖިންސީ ގޯނާ: ފުލުހުން އިހުމާލުވިތޯ ކޮމިޓީން ބަލަނީ

ހުޅުމާލޭގެ ފަޅުގައި އަޅާފައި އޮތް ސަފާރީއެއްގައި ބިދޭސީ އަންހެނަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރި ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ މައްސަލައިގައި، ފުލުހުންގެ އިހުމާލެއް އޮތްތޯ ބަލަން ރައްޔިތުންގެ...

June 28, 2020 52
ޖިންސީ ގޯނާގެ މައްސަލަ ހޫނުވެ، އާންމުން ރުޅިގަދަވެއްޖެ

ހުޅުމާލޭގެ ފަޅުތެރޭގައި އޮތް ސަފާރީއެއްގައި ދެ މީހަކު ވެގެން ބިދޭސީ އަންހެނަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރި ކަމުގެ ތުހުމަތަށް ފުލުހުން ހައްޔަރުކުރި ދެ މީހުން ދޫކޮށްލުމާ އެކު އާންމުން...

22 ޖޫން

June 22, 2020 23
ނަވާނަވައިގެ އެއްވުން ރޫޅާލުމުން ހިތްހަމަނުޖެހުން

މަޖިލިސް ކައިރީގައި މިއަދު ނަވާނަވައިން ބޭއްވި އެއްވުން ފުލުހުން ރޫޅާލުމުން މަޖިލީހުގެ ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މޫސާ ސިރާޖާއި އައްޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ ރޮޒެއިނާ އާދަމް ހިތްހަމަނުޖެހުން ފާޅުކުރައްވައިފި އެވެ.

30 މެއި

May 30, 2020 17
އެންއައިސީން މައުލޫމާތު ނުދިނުމުން މަޖިލީހުގެ ނުރުހުން

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން އެދުނު މައުލޫމާތު، ނެޝަނަލް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަން (އެންއައިސީ) އިން ނުދިނުމުން، މަޖިލީހުގެ ސުޕަ މެޖޯރިޓީ އޮންނަ އެމްޑީޕީގެ މަޖިލިސް މެމްބަރުންނާއި މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު އެ ކޮމިޝަނަށް ފާޑުވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

12 މެއި

May 12, 2020 45
އައްޑޫގައި ކޮވިޑް-19 އަށް ޓެސްޓްކުރެވޭ ގޮތް މި މަހު ހަދަނީ

އައްޑޫގައި ކޮވިޑް-19 އަށް ޓެސްޓު ކުރުމުގެ ކަންކަން މި މަހުގެ ނިޔަލަށް ހަމަޖެހޭނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން ސަރުކާރުން ދީފައިވާ ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އައްޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

04 މެއި

May 04, 2020 26
ހަސަން ލަތީފްގެ ބިލް ގާނޫނުއަސާސީއާ ޚިލާފް: ރޮޒައިނާ

ކުރިއަށް އޮތް ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބުގައި ކައުންސިލަރުން ހޮވައި ނިމެންދެން، މިހާރު ތިބި ކައުންސިލަރުންނަށް މަގާމުގައި ތިބެވޭ ގޮތަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހެންވޭރު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެމްބަރު ހަސަން ލަތީފް ހުށަހެޅުއްވި ބިލް ގާނޫނުއަސާސީއާ ހިލާފު ކަމަށް ކަމަށް އައްޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް މިއަދު...

20 އެޕްރީލް

April 20, 2020 13
އިންތިޚާބު ފަސްކުރާ ބިލް އަވަސްކޮށްދޭން ކޮމެޓީން އެދެފި

ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ސިވިލް ސާވަންޓުން ސަސްޕެންޝަންގައި ތިބެން ޖެހޭ މައްސަލަ އަށް ހައްލެއް ގެނައުމަށްޓަކައި ކައުންސިިލް އިންތިޚާބު ފަސް ކުރުމުގެ ބިލް އަވަހަށް ފާސްކޮށްދޭން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މިނިވަން މުއައްސަސާތަކާ ބެހޭ ކޮމެޓީން އެދެފި އެވެ.

04 މާޗް

March 04, 2020 63
ވަކިކުރަން ނިންމީ ފުރިހަމަ ތަހުގީގެއް ނުކޮށް: ޝަމީމް

އޭނާ ވެސް ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ ގޮތަށް ސިވިލް ސާޥިސް ކޮމިޝަން (ސީއެސްސީ) ގެ ހަތަރު މެމްބަރަކު އެ ކޮމިޝަނުން ވަކިކުރަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މިނިވަން މުއައްސަސާތަކާ ބެހޭ ކޮމިޓީން ނިންމީ ފުރިހަމަ ތަހުގީގެއް ނުކޮށް، ޑިމޮކްރެޓިކް އުސޫލުތަކުގެ ބޭރުން ކަމަށް ސީއެސްސީގެ ރައީސް ޑރ. އަލީ ޝަމީމް (އެލިޝް) ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

01 މާޗް

March 01, 2020 38
ސީއެސްސީގެ 4 މެމްބަރަކު ވަކިކުރަން ކޮމެޓީން ނިންމައިފި

ސިވިލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ސީއެސްސީ) ގެ ރައީސް ޑރ. އަލީ ޝަމީމް (އެލިޝް) އާ އެކު، އެ ކޮމިޝަންގެ ހަތަރު މެމްބަރަކު މަގާމުން ވަކިކުރަން، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މިނިވަން މުއައްސަސާތަކާ ބެހޭ ކޮމިޓީން މިރޭ ނިންމައިފި އެވެ.

23 ޖެނުއަރީ

January 23, 2020 1
އިތުރު ސިފައިންގެ މީހަކަށް ތުހުމަތު އޮތްކަމެއް ނޭނގޭ

އުމުރުން 14 އަހަރުގެ އަންހެން ކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާ އާއި ރޭޕް އަދި ބްލެކްމެއިލް ކުރުމުގެ ތުހުމަތުގައި އިއްޔެ ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ސިފައިންގެ މީހާ ސަސްޕެންޑް ކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި އިތުރު ސިފައިންގެ މީހަކަށް އެފަދަ ތުހުމަތެއް ކޮށްފައިވާކަން އަދި ސާފުނުވާ ކަމަށް އެމްއެންޑީއެފުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

19 ޖެނުއަރީ

January 19, 2020 33
މިހާރު ވެސް އެތިބީ ކުއްޖަކަށް ނަޒަރު ހިންގަހިންގާ!

"އޮފެންޑާސް ވެބްސައިޓުގައިވާ މީހުންގެ ތެރެއިން ޖަލުގައި މިވަގުތު ނެތް މީހުން އެނގޭނެ ގޮތެއް ހަދާ ދީބަލަ. ހެޔޮނުވާނެ. އަދި އެންމެ އަވަހަށް ޖަލުން މިނިވަންވާނެ މީހުން ވެސް އެނގޭނެ ގޮތަށް. އޭރުންދޯ އެނގޭނީ ސަމާލުވާން،" ގއ. ކަނޑުހުޅުދޫގައި ތުއްތު ކުއްޖަކު ރޭޕްކުރި މައްސަލައިގެ ހަބަރަކަށް ކޮމެންޓް ކުރި އެކަކު ލިއުނެވެ.

18 ޖެނުއަރީ

January 18, 2020 14
ކުއްޖަކު ރޭޕްކުރިކަމުގެ މައުލޫމާތު ނުލިބޭ:އެމްއެންޑީއެފް

ސިފައިންގެ ދެ މީހަކު، ކުޑަ ކުއްޖަކު ރޭޕްކުރި ކަމުގެ މައުލޫމާތެއް އެއްވެސް ފަރާތަކުން ސިފައިންނާ ހިއްސާ ކޮށްފައިވާ ނެތް ކަމަށް އެމްއެންޑީއެފުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.