04 ޖޫން

June 04, 2020 42
ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި މައްސަލަ ރައީސް ބައްލަވަނީ

ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދަށް ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ފާޑުކިޔާތީ، ހިތަދޫ ޕޯޓު ލިމިޓެޑް (އެޗްޕީއެލް) ގެ ވަޒީފާ އިން އެ ތަނުގެ މުވައްޒަފަކު ވަކިކުރި މައްސަލަ ބައްލަވާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން ރައީސް ދެއްވާފައިވާ ކަމަށް ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެމްބަރު އަލީ ނިޒާރު އިއްޔެ...

03 ޖޫން

June 03, 2020 29
ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި މައްސަލާގައި ފާރަވެރިވާނަން: އިންތި

ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ އަބުރާ ބެހުނު ކަމަށް ބުނެ ހިތަދޫ ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑްގެ މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާ އިން ވަކިކުރި...

June 03, 2020 88
ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ފާޅުކުރި ހިޔާލަކުން ވަޒީފާ ގެއްލިއްޖެ

ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހާއި މަޖިލީހުގެ ރައީސް ނަޝީދަށް ފާޑުކީ ކަމަށް ބުނެ މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާ އިން ވަކިކުރި އިރު، މިފަދަ މައްސަލައެއްގައި މި ސަރުކާރުގައި އެއްވެސް...

31 މެއި

May 31, 2020 3
މުދާ ކްލިއާ ކުރުމުގެ ވަގުތު އަވަސްކޮށްފި

ލޮކްޑައުން އަށް ގެނައި ލުއިތަކާ އެކު މުދާ ކްލިއާ ކުރުމުގެ ވަގުތު ވެސް އިތުރު ކޮށްފައިވާ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޑެޓް (އެމްޕީއެލް) ގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު ޝާހިދު އަލީ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

30 މެއި

May 30, 2020 6
މުދާ ކްލިއާ ނުކުރާ ނަމަ އަންނަ މަހު ޑެމަރޭޖް ނަގާނެ

ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ސަރުކާރުން އިއުލާން ކޮށްފައިވާ ސިއްހީ ނުރައްކަލުގެ ކުއްލި ހާލަތުގެ މި ދުވަސްވަރު ޑެމަރޭޖް ފީ ނުނަގަން ކުރިން ނިންމި ނަމަވެސް ވިޔަފާރިވެރިން މުދާ ކްލިއާ ނުކުރާ މައްސަލަ ބޮޑުވެ، އަންނަ ޖޫން މަހުގެ 10 ން ފެށިގެން އެ ފީ ނަގަން ފަށާނެ ކަމަށް އެމްޕީއެލް އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

28 މެއި

May 28, 2020 5
ކުޅުދުއްފުއްޓާއި ހިތަދޫ ޕޯޓުން ވެސް ޑެމަރޭޖެއް ނުނަގާނެ

ކޮވިޑް-19 ފެތުރޭތީ އިއުލާން ކޮށްފައިވާ ސިއްހީ ނުރައްކަލުގެ ހާލަތުގެ މުއްދަތުގައި ކުޅުދުއްފުއްޓާއި ހިތަދޫ ޕޯޓުން ވެސް ބައެއް ފީތައް ނުނަގަން ނިންމައިފައިވާ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑުން (އެމްޕީއެލް) މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

21 މެއި

May 21, 2020 7
އެމްޕީއެލްގެ މުވައްޒަފުން ލޮކްޑައުންގައި 28 ދުވަސް

ކޮވިޑް-19އާ ގުޅިގެން ކުރީ ސަފުގައި މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ އެއް ބަޔަކީ، ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑު ވިޔަފާރި ބަނދަރު ހިންގާ އެމްޕީއެލްގެ މުވައްޒަފުންނެވެ. އޮފީހުގައި ލޮކްޑައުންވެ ތިބެ އެ މުވައްޒަފުން މަސައްކަތް ކުރާތާ 28 ދުވަސް ވެއްޖެ އެވެ. އެކަމަކު މި ހާލަތުގައި ވެސް ގައުމު އިސްކޮށް އެ މުވައްޒަފުންގެ ހިތްވަރަކަށް ބަދަލެއް ނާދެ އެވެ.

15 މެއި

May 15, 2020 21
ކަނޑަށް ދޫވި މޭވާތައް ނަގައި، ވެރިފަރާތާ ހަވާލުކުރަނީ

ވެސްޓް ޕާކް ސަރަހައްދުގެ ތޮށިގަނޑަށް މިއަދު އެރި ކާށިދޫ ދޯނިން ކަނޑަށް ބޭރުވި މޭވާ އާއި ބައެއް އެހެން ތަކެތި އެމްޕީއެލުން ނަގައި ވެރިފަރާތާ ހަވާލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި އެވެ.

13 މެއި

May 13, 2020 28
ފުރުވާލާ ބަންގްލަދޭޝް މީހުން ހުޅުމާލެއަށް ގެންގޮސްފި

ރާއްޖޭގައި މަސައްކަތް ކުރާ ބަންގްލަދޭޝް މީހުންގެ ތެރެއިން އެނބުރި ގައުމަށް ފޮނުވާލަން ނިންމާފައިވާ މީހުން ހުޅުމާލޭ ފެސިލިޓީއަކަށް ގެންދިއުމުގެ މަސައްކަތް މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް (އެމްޕީއެލް) އިން ފަށައިފި އެވެ.

10 މެއި

May 10, 2020 3
ކުއްޔާއި ފީތަކަށް އެމްޕީއެލް އިން ލުއިތަކެއް ދީފި

މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް (އެމްޕީއެލް) އިން ކުއްޔަށް ދީފައިވާ ތަންތަނުގެ ކުއްޔަށާއި އެ ކުންފުންޏަށް ދައްކަން ޖެހޭ ފީތަކަށް ބޮޑެތި ލުއިތަކެއް، ކޮވިޑް-19ގެ ސަބަބުން ކުރިމަތިވެފައިވާ މާލީ ދަތިކަމަށް އެހީތެރިވުމުގެ ގޮތުން އެ ކުންފުނިން ދީފި އެވެ.

02 މެއި

May 02, 2020 5
އެމްޕީއެލްގެ 160 މުވައްޒަފަކު ލޮކްޑައުން އަށް

އެމްޕީއެލްގެ 106 މުވައްޒަފަކު އެ އޮފީހުގައި ލޮކްޑައުންވެ ތިބެ މަސައްކަތް ކުރަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް އެ ކުންފުނިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

01 މެއި

May 01, 2020 8
މަޖޫރީއަކު ވެސް ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

މާލޭގެ ވިޔަފާރި ބަނދަރުގައި މުދާ އުފުލުމުގެ މަސައްކަތުގައި އުޅޭ މަޖޫރީއަކު ވެސް ކޮވިޑް-19 އަށް އިއްޔެ ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ އެވެ.

May 01, 2020 4
އެމްޕީއެލްގެ މުވައްޒަފަކު ކޮވިޑް-19އަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

ރާއްޖޭން ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ ތެރޭގައި މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް (އެމްޕީއެލް) ގެ މުވައްޒަފަކު ހިމެނޭ ކަމަށް އެ ކުންފުނީގެ ސީއީއޯ އަދި މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު ޝާހިދު އަލީ...

28 އެޕްރީލް

April 28, 2020 2
އާދީއްތަ ދުވަހު 52 ކޮންޓެއިނާ ކްލިއާކުރި

މިދިޔަ އާދީއްތަ ދުވަހު 52 ކޮންޓެއިނަރުގެ ކާބޯތަކެތި ކްލިއާ ކުރި ކަމަށް މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް (އެމްޕީއެލް) އިން ބުނެފި އެވެ.

18 އެޕްރީލް

April 18, 2020
މިއަދު ކްލިއާކުރެވުނީ 15 ކޮންޓެއިނަރުގެ މުދާ

ކޮރޯނާވައިރަސް ފެތުރޭތީ މާލެ ސަރަހައްދު މިދިޔަ ބުދަ ދުވަހުން ފެށިގެން ލޮކްޑައުން ކުރުމާ ގުޅިގެން، މާލޭ ވިޔަފާރި ބަނދަރުން މުދާ ކްލިއާ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް މެދުކެނޑިފައި އޮތުމަށް ފަހު މިއަދު ފަށައި ކްލިއާކުރެވުނީ 15 ކޮންޓެއިނަރުގެ މުދާ ކަމަށް އެމްޕީއެލް އިން ބުނެފި އެވެ.

17 އެޕްރީލް

April 17, 2020 7
މުދާ ލިބުން ދައްޗެއްނުވާނެ: އެމްޕީއެލް/ކަސްޓަމްސް

ކޮވިޑް-19 ފެތުރޭތީ މާލެ ލޮކްޑައުން ކޮށްފައި ވިޔަސް ރާއްޖެ އަށް އެތެރެކުރަން ޖެހޭ މުދާ އެތެރެކޮށް ފިހާރަތަކަށް ދޫކުރުމުގައި އެއްވެސް ދަތިކަމެއް ނާންނެ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް (އެމްޕީއެލް) އާއި ކަސްޓަމަސް އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

30 މާޗް

March 30, 2020 6
އެމްޕީއެލް އިން އިމްޕޯޓަރުންނަށް ލުއިތަކެއް ދީފި

ރާއްޖެ އަށް މުދާ އެތެރެކުރާ މީހުންނަށް ލުއި ގޮތްތަކެއް މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޑެޓް (އެމްޕީއެލް) އިން ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

18 މާޗް

March 18, 2020 4
އެމްޕީއެލް އޮތީ ލޮކްޑައުންކުރާ ހާލަތަށް ވެސް ތައްޔާރަށް

ކޮވިޑް-19 ރޯގާގެ ހާލަތު ގޯސްވެ މާލެ ބަންދުކުރަންޖެހޭ ހާލަތެއްގައި އެކަމަށް ވެސް ތައްޔާރުވެފައިވާ ކަމަށް އެމްޕީއެލް އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

March 18, 2020 13
އެމްޕީއެލްގެ ވެރިންގެ މުސާރައިން 20ޕަސެންޓު އުނިކޮށްފި

ރާއްޖެ އަށް ވެސް ކޮރޯނާވައިރަސް ފެތުރި، އިގުތިސޯދީ ގެއްލުން ކުޑަކުރުމަށް ސަރުކާރާއި ކުންފުނިތަކުން އަޅަމުން އަންނަ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ތެރެއިން، އެމްޕީއެލްގެ އިސްވެރިންގެ މުސާރައިން 20...

17 މާޗް

March 17, 2020 7
އެމްޕީއެލްގެ ބައެއް މުވައްޒަފުންނަށް މުސާރައާއެކު ޗުއްޓީ

ކޮވިޑް-19 ރޯގާ ފެތުރޭތީ، މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޑެޓް (އެމްޕީއެލް) ގެ މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން 60 އަހަރުން މަތީގެ މުވައްޒަފުންނާއި މާބަނޑު އަންހެނުންނަށް މުސާރަ ލިބޭ ގޮތަށް ޗުއްޓީއެއް ދީފި އެވެ.

10 މާޗް

March 10, 2020
މިދިޔަ މަހުގެ އިމްޕޯޓް އިތުރު، އެކްސްޕޯޓް ދަށަށް

މިދިޔަ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ އިމްޕޯޓް 11 ޕަސެންޓަށް އިތުރުވި އިރު އެކްސްޕޯޓު ކުރި ވަރު 26 ޕަސެންޓަށް ދަށްވެއްޖެ އެވެ.

02 މާޗް

March 02, 2020 19
ހުޅުމާލޭން ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލަށް ބަސް ދަތުރުފަށައިފި

ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލް ކައިރީ ބަސް ސްޓޮޕެއް ހަދައި، އެތަނަށް ހުޅުމާލެ އިން ބަހުގައި ދަތުރުކުރަން މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

12 ފެބުރުއަރީ

February 12, 2020 44
ކާނިވާ ސަރަހައްދުން ހުޅުމާލޭގެ ބަސް ދަތުރު ފަށައިފި

މާލޭގެ ކާނިވާ ސަރަހައްދުގައި ބަސް ސްޓޮޕެއް ހަދައި އެ ސަރަހައްދުން ފެށިގެން މާލެ އާއި ހުޅުމާލެއާ ދެމެދު ދަތުރުކުރަން އެމްޕީއެލް އިން އިއްޔެ ފަށައިފި އެވެ.