25 އޮކްޓޯބަރ

October 25, 2018 14
އެމްޕީއެލްއިން ބޮޑުކުރި އެލަވަންސް ނުދީގެން ޝަކުވާ!

މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް (އެމްޕީއެލް)ގެ މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ އެލަވަންސް މި މަހުގެ އެކަކުން ފެށިގެން ބޮޑުކުރި ކަން އެންގުމަށް ފަހު، މިދިޔަ މަހުގެ މުސާރަ މިއަދު ދިންއިރު އެ އެލަވަންސް ދީފައި ނުވާ މައްސަލަ މިއަދު ފެންމަތިވެއްޖެ އެވެ.

09 އޮކްޓޯބަރ

October 09, 2018 20
ބްރިޖުގައި ދުއްވާ ފުރަތަމަ ޑަބަލްޑެކާ ބަސް ގެނެސްފި

މާލެ އާއި ހުޅުލެއާ ދެމެދު އަޅާފައިވާ ސިނަމާލެ ބްރިޖު ހުރަސްކޮށް ކުރާ ބަސް ދަތުރުތަކުގައި ބޭނުންކުރުމަށް ޑަބަލް ޑެކާ ބަހެއް އެމްޕީއެލުން ގެނެސްފި އެވެ.

October 09, 2018 15
އެމްޕީއެލްއިން މާލޭގައި ބަހުގެ ޚިދުމަތް ފަށަނީ

ސިނަމާލެ ބްރިޖު ހުރަސްކޮށް، މާލެ-ހުޅުމާލެއާ ދެމެދު ބަހުގެ ޚިދުމަތް ދެމުން އަންނަ، މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް (އެމްޕީއެލް) އިން މާލޭގައި ވެސް ބަސް ދަތުރުތައް ފަށަން ނިންމައިފި އެވެ.

27 ސެޕްޓެމްބަރ

September 27, 2018 3
އެމްޕީއެލްގެ މުސާރަ ބޮޑުކުރުން މަޑުޖައްސާލައިފި

މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް (އެމްޕީއެލް)ގެ ބައެއް މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ ބޮޑުކުރުން މަޑުޖައްސާލައިފި އެވެ.

26 ސެޕްޓެމްބަރ

September 26, 2018 33
އެމްޕީއެލްގެ މުސާރަ ބޮޑުކުރަން އުޅޭ މައްސަލަ އޭސީސީއަށް

މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް (އެމްޕީއެލް)ގެ ބައެއް މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ ކުއްލި ގޮތަކަށް ބޮޑުކުރަން އުޅޭ މައްސަލަ އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ) އަށް މިއަދު ހުށަހަޅައިިފި އެވެ.

08 ސެޕްޓެމްބަރ

September 08, 2018 31
ބްރިޖުގެ ބަސް ދަތުރުތަކުގެ ވަގުތީ ތާވަލް އާންމުކޮށްފި

މާލެ އާއި ހުޅުލެއާ ދެމެދު އަޅާފައިވާ ސިނަމާލެ ބްރިޖު ހުރަސްކޮށް ކުރާ ބަސް ދަތުރުތަކުގެ ވަގުތީ ތާވަލެއް އެމްޕީއެލް އިން މިއަދު އާންމުކޮށްފި އެވެ.

06 ސެޕްޓެމްބަރ

September 06, 2018 19
ފުރަތަމަ ދުވަސްކޮޅު ބްރިޖްގެ ބަސްދަތުރުތައް ހިލޭ

މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް (އެމްޕީއެލް) އިން ރަސްމީކޮށް ބްރިޖްގެ ބަސްދަތުރުތައް ފަށަންދެން، މާލެ-ހުޅުލެ-ހުޅުމާލޭ ބަސް ދަތުރުތައް ހިލޭ ބާއްވާ ގޮތަށް އެ ކުންފުނިން ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

04 ސެޕްޓެމްބަރ

September 04, 2018
ކަސްޓަމާ އެކްސްޕީރިއަންސް އެވޯޑަށް ބޮޑު ކާމިޔާބެއް

ރާއްޖޭގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ބޭއްވި ކަސްޓަމާ ސާވިސް އެކްސްޕޯރިއަންސް އެވޯޑަށް ލިބުނު ކާމިޔާބީ، ހީކުރި ވަރަށް ވުރެ ރަނގަޅު ކަމަށް އެ އެވޯޑު ތައާރަފްކުރި ކަސްޓަމާ އެކްސްޕީރިއަންސް...

September 04, 2018 4
މުޒާހަރާއެއްގައި ބައިވެރިވެގެން ވަކިކުރުމުން ބަދަލު ދެނީ

އިދިކޮޅު މުޒާހަރާއެއްގައި ބައިވެރިވި ކަމަށް ބުނެ މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް (އެމްޕީއެލް) ގެ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ކަމަށް މީހަކަށް ބަދަލު ދޭން ވަޒީފާއާ ބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުން...

30 އޯގަސްޓް

August 30, 2018 4
ބްރިޖުގައި ދަތުރުތައް ފަށަން އެމްޕީއެލްއަށް ހުއްދަ ދީފި

ސިނަމާލެ ބްރިޖްގައި ބަސް ދަތުރުތައް ފެށުމުގެ ހުއްދަ، މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް (އެމްޕީއެލް) އަށް މިއަދު ދީފި އެވެ.

August 30, 2018 80
ބްރިޖް ބަސް ދަތުރު: "މިއީ މުޅިން ތަފާތު އިހުސާސެއް"

"މިހާރު އިހުސާސެއް ނުވޭ މިތިބެނީ ރާއްޖޭގައި ކަމެއް. މިއީ މުޅިން ތަފާތު އިހުސާސްތަކެއް،" މާލޭ/ހުޅުލޭ ބްރިޖް މަތިން ދަތުރުކުރަމުން ދިޔަ އެމްޕީއެލްގެ ބަހުގައި އިންނެވި އެ ކުންފުނީގެ...

27 އޯގަސްޓް

August 27, 2018 9
ބިސް، ފިޔާ، އަލުވި ބޯޓުން ބޭލުން ލަސްވާކަމުގެ ޝަކުވާ

އިންޑިއާ އިން ފިޔާ، އަލުވި، ބިސް އަދި ތަރުކާރީ ހިފައިގެން އަންނަ ބޯޓުތައް މާލޭ ބަނދަރަށް ހުސްކުރުން ލަސްވާ ކަމަށް ބުނެ ވިޔަފާރިވެރިން ޝަކުވާ ކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

26 އޯގަސްޓް

August 26, 2018 1
ޓަގު ބޯޓު މައްސަލާގައި 21 މިލިއަން ދޭކަށް ނުޖެހޭނެ

މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިިމިޓެޑް (އެމްޕީއެލް) އަށް ޓަގު ބޯޓެއް ބަނުމަށް އަމިއްލަ ކުންފުންޏަކަށް ދިން މައްސަލާގައި އައިޑިއަލް ޓައިމް ޗާޖްގެ ގޮތުގައި އެމްޕީއެލް އިން ދައްކަން ޖެހުނު 21 މިލިއަން ރުފިޔާ އެމްޕީއެލް އިން ދައްކަން ނުޖެހޭނެ ކަމަށް ހައި ކޯޓުން ހުކުމްކޮށްފި އެވެ.

22 އޯގަސްޓް

August 22, 2018 8
މަހެއްވީއިރު ވެސް ބިހާއި ފިޔާގެ އަގު މައްޗަށް ދަނީ!

އިންޑިއާ އިން ގެންނަ ކުކުޅު ބިހާއި ފިޔާގެ އަގު ތިރިނުވެ، މަތިވާން ފަށައިފި އެވެ.

15 އޯގަސްޓް

August 15, 2018 10
ބްރިޖްގެ ބަހުގެ އަގުތައް އަންނަ ހަފުތާގައި ހާމަކުރަނީ

މާލެ އާއި ހުޅުމާލެ ދެމެދު ބްރިޖްގައި ކުރާ ބަސް ދަތުރުތަކަށް ނަގާ އަގުތައް އަންނަ ހަފުތާގައި އިއުލާން ކުރާނެ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް (އެމްޕީއެލް) އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

14 އޯގަސްޓް

August 14, 2018 16
މޯލްޑިވިއަނުން މާލެ އާއި ހުޅުމާލޭގައި ޗެކިން ފަށަނީ

މާލެ/ހުޅުލޭ ބްރިޖް ހުޅުވުމާ އެކު ބަސް ދަތުރުތަކަށް އެމްއީއެލް އިން ހަދާ ބަސް ޓާމިނަލްތަކުން މޯލްޑިވިއަންގެ ފްލައިޓްތަކަށް ޗެކިންކުރެވޭ އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސާނެ ކަމަށް އައިލެންޑް...

August 14, 2018 7
އިތުރު ހަ ބަސް މި މަހު ގެންނާނެ: އެމްޕީއެލް

މާލެ- ހުޅުލެ ބްރިޖް ހުޅުވެންވާއިރަށް އިތުރު ހަ ބަސް މި މަހުގެ ތެރޭގައި ރާއްޖެ ގެންނާނެ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް (އެމްޕީއެލް) އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

12 އޯގަސްޓް

August 12, 2018 29
ފިޔާ އަލުވި އަދި ބިހުގެ އަގު ވަރަށް ބޮޑަށް އުފުލިއްޖެ

ބިސް، ފިޔާ އަދި އަލުވި ބޭނުންވާ ވަރަށް ރާއްޖެ ނުގެނެވޭތީ، އެ ތަކެތީގެ އަގު ބާޒާރުގައި ވަރަށް ބޮޑަށް މައްޗަށް ހިނގައްޖެ އެވެ.

31 ޖުލައި

July 31, 2018 15
ބްރިޖްގެ ދަތުރުތަކަށް ނުވަ ބަސް ގެނެސްފި

މާލެ އާއި ހުޅުލެ އަދި ހުޅުމާލެއާ ދެމެދު ބްރިޖްގައި ދަތުރުކުރުމަށް މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް (އެމްޕީއެލް) އިން ނުވަ ބަސް މިއަދު ގެނެސްފި އެވެ.

July 31, 2018 9
އެމްޕީއެލްގެ މުވައްޒަފުންނަށް ދެނީ 432 ފްލެޓު

މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް (އެމްޕީއެލް) އިން ހުޅުމާލޭގެ ދެ ވަނަ ފިޔަވަހީގައި ހަދާ 534 ފްލެޓުގެ ތެރެއިން އެ ކުންފުނީގެ މުވައްޒަފުންނަށް 432 ފްލެޓު ދިނުމަށް އެ ކުންފުނިން ނިންމައިފި އެވެ.

July 31, 2018 54
ދޮޅުއަހަރުގެ ވެރިކަމުގައި އިންވެސްޓްކުރާނެ ބަޔަކު ނުވާނެ

އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ދޮޅު އަހަރު ވެރިކަން ކުރަން ބޭނުންވާ ނަމަ، ރާއްޖޭ ގައި އިންވެސްޓް ކުރުމަށް ބަޔަކު ނާންނާނެ ކަމަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު ސައީދު މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ...

29 ޖުލައި

July 29, 2018 23
އެމްޕީއެލް އިން ބަސްދަތުރުތަކަށް ޑްރައިވަރުން ހޯދަނީ

އަންނަ މަހު ބްރިޖް ހުޅުވުމުން މާލެ އާއި ހުޅުލެ އަދި ހުޅުމާލެ އަށް ބަސް ދަތުރުގެ ހިދުމަތް ދޭން މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް (އެމްޕީއެލް) އިން 45 ޑްރައިވަރުން ހޯދަން ފަށައިފި އެވެ.

24 ޖުލައި

July 24, 2018 25
ރީ-ރެޖިސްޓްރީ ކުރަން މަޖުބޫރު ކުރާ ވާހަކަ ދޮގުކޮށްފި

ކުރިއަށް އޮތް މި އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ވޯޓު ލާން ރީ-ރެޖިސްޓްރީ ކުރަން މަޖުބޫރު ކުރަމުންދާ ކަމަށް ދެކެވޭ ވާހަކަތައް މޯލްޑިވްސް އެއާޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ (އެމްއޭސީއެލް) އާއި މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް (އެމްޕީއެލް) އިން މިއަދު ދޮގުކޮށްފި އެވެ.

15 ޖުލައި

July 15, 2018 10
އިންޑަސްޓްރިއަލް ވިލެޖުގައި ވަގުތީ ބަސް ޓާމިނަލެއް

އަންނަ މަހު ބްރިޖް ހުޅުވުމުން މާލެ އާއި ހުޅުލެ އަދި ހުޅުމާލެ އަށް ބަސް ދަތުރުގެ ހިދުމަތް ދޭން މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް (އެމްޕީއެލް) އިން މާލޭގެ އިންޑަސްޓްރިއަލް ވިލެޖްގައި ވަގުތީ ބަސް ޓާމިނަލެއް ހަދަން ފަށައިފި އެވެ.

05 ޖުލައި

July 05, 2018 12
މާމިގިލީ ވިޔަފާރިބަނދަރަށް ފުރަތަމަ ބޯޓު ބަނދަރުކޮށްފި

އދ. މާމިގިލީގައި ހުޅުވި ވިޔަފާރި ބަނދަރަށް ފުރަތަމަ ބޯޓު މިއަދު ބަނދަރުކޮށްފި އެެވެ.

03 ޖުލައި

July 03, 2018 20
ބްރިޖާ އެކު ބަހުގެ ހިދުމަތް ދޭން ނުވަ ބަސް ގެންނަނީ

ބްރިޖް ހުޅުވުމުން މާލެ އާއި ހުޅުލެ އަދި ހުޅުމާލެ އަށް ބަސް ދަތުރުގެ ހިދުމަތް ދޭން މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް (އެމްޕީއެލް) އިން ގެންނަ ބަސްތަކުގެ ތެރެއިން، ނުވަ ބަސް މި މަހު ފަހުކޮޅު މާލެ އަންނާނެ ކަމަށް އެ ކުންފުނިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.