11 ޖޫން

June 11, 2019 7
މިދިޔަ މަހު އެންމެ ގިނަ މުދާ ގެނައީ ޗައިނާ އިން

މިދިޔަ މަހު ރާއްޖެ އަށް އެންމެ ގިނަ މުދާ އެތެރެކުރީ ޗައިނާ އިން ކަމަށް ކަސްޓަމްސްގެ ތަފާސްހިސާބުތަކުން ދައްކައިފި އެވެ.

29 މެއި

May 29, 2019 1
ލޭންޑިން ކްރާފްޓެއްގެ މައްސަލާގައި ދައުވާކުރަން ޕީޖީއަށް

މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް (އެމްޕީއެލް) އަށް ގަތް ލޭންޑިން ކްރާފްޓެއްގެ މައްސަލާގައި ދައުވާކުރަން އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ) އިން ޕްރޮސެކިއުޓާ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް މިއަދު ފޮނުވައިފި އެވެ.

19 މެއި

May 19, 2019 15
އެމްޕީއެލްގެ އިސް ތިން މަގާމެއް އުވާލައިފި

މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޑެޓް (އެމްޕީއެލް) ގެ އިސް ތިން މަގާމެއް އުވާލައިފި އެވެ.

14 މެއި

May 14, 2019 7
އެމްޕީއެލް ވެހިކަލެއް ކޮންޓެއިނަރާ އެކު އަރިއަޅާލައިފި

މާލޭ ވިޔަފާރި ބަނދަރުގައި ކޮންޓެއިނާ އުފުލަމުންދިޔަ ވެހިކަލަކަށް ގެއްލުންވެ އަރިއަޅާލައިގެން ނުރައްކާތެރި ހާދިސާއެއް ރޭ ހިނގައިފި އެވެ.

28 އެޕްރީލް

April 28, 2019 4
ބޯޓެއްގެ ކެރޭނުގެ ބައެއް ވެއްޓި ގެއްލުން ވެއްޖެ

މާލޭ ވިޔަފާރި ބަނދަރުގައި މުދާ ބާލަން އުޅުމުގެ ތެރޭގައި ބޯޓެއްގެ ކެރޭނުން ބައެއް ވެއްޓި ގެއްލުންތަކެއް ވެއްޖެ އެވެ.

16 އެޕްރީލް

April 16, 2019 1
ޓިވެޓާއި އެމްޕީއެލް ގުޅިގެން މީހުން ތަމްރީންކުރަނީ

މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް (އެމްޕީއެލް) އާއި ޓެކްނިކަލް އެންޑް ވޮކޭޝަނަލް ޓްރެއިނިން އޮތޯރިޓީ (ޓިވެޓް) ގުޅިގެން އެކި ދާއިރާތަކުން މީހުން ތަމްރީނުކުރަން އެއްބަސްވެއްޖެ އެވެ.

12 އެޕްރީލް

April 12, 2019 15
އިމްޕޯޓް އެކްސްޕޯޓް ލައިސަންސް ނަގަން ނުޖެހޭ ގޮތަށް

އަންނަ ހޯމަ ދުވަހުން ފެށިގެން އިމްޕޯޓް އެކްސްޕޯޓާއި ރީއެކްސްޕޯޓް ލައިސަންސް ނަގަން ނުޖެހޭނެ ކަމަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީން ބުނެފި އެވެ.

11 އެޕްރީލް

April 11, 2019 13
ފެރީ ޓާމިނަލާއި ސެނަހިޔާ ކައިރިއަށް ބަސް މަޑުކުރަނީ

މާލޭގައި ހުންނަ ހުޅުމާލެ ފެރީ ޓާމިނަލާއި ސެނަހިޔާ ހޮސްޕިޓަލް ކައިރީގައި އާ ބަސް ސްޓޮޕްތަކެއް ހަދައި އާ ރޫޓެއް ފަށަން މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް (އެމްޕީއެލް) އިން ނިންމައިފި އެވެ.

04 އެޕްރީލް

April 04, 2019
އަންނަ ހޮނިހިރު ދުވަހު ވިޔަފާރި ބަނދަރު ބަންދު

އަންނަ ހޮނިހިރު ދުވަހު ވިޔަފާރި ބަނދަރާއި އެމްޕީއެލްގެ ހުޅުމާލެ އިންޓަނޭޝަނަލް ޓާމިނަލް ބަންދުވާނެ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިިމިޑެޓުން ބުނެފި އެވެ.

31 މާޗް

March 31, 2019 29
ޕީޕީއެމް މެމްބަރުންނަށް ދައުލަތުން ދިން ފައިސާ ނުދައްކާ

އެންމެ ފަހުން ބޭއްވި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ އިންތިޚާބަށް ޕީޕީއެމްގެ ކެންޑިޑޭޓުން ހޮވުމަށް ސަރުކާރުގެ ކުންފުނިތަކުން ފައިސާ ނަގައިގެން ޚަރަދު ކުރި ކަމަށާއި އެ ފައިސާ އަދި ވެސް އަނބުރާ ނުދައްކާ ކަމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

12 މާޗް

March 12, 2019 7
ވިހެއުމުގެ ޗުއްޓީ އެމްޕީއެލުން ހަ މަހަށް އިތުރުކޮށްފި

މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑު (އެމްޕީއެލް)ގެ މުވައްޒަފުންނަށް ވެސް ވިހެއުމުން ދޭ ޗުއްޓީ މިއަދުން ފެށިގެން އިތުރުކޮށްފި އެވެ.

24 ފެބުރުއަރީ

February 24, 2019 24
ސަރުކާރު ކުންފުނިތަކަށް އަވަސް އިސްލާހުތަކެއް ބޭނުން

ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ކުންފުނިތަކުން އިސްލާހު ކުރަން ޖެހޭ ގިނަ ކަންތައްތަކެއް، ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހުގެ ފުރަތަމަ ތަހުގީރުގައި ފާހަގަކުރެއްވި އެވެ. ރައީސް ވިދާޅުވީ ދައުލަތުގެ ކުންފުނިތަކުގެ ހިންގުން ދޯދިޔާވެ، އުސޫލުތަކާ ހިލާފުވުމުގެ ސަބަބުން ގިނަ ކުންފުނިތަކަށް ބޮޑެތި އިސްލާހުތަކެއް ބޭނުންވެފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި...

18 ފެބުރުއަރީ

February 18, 2019 3
މިހާރު ފަސް ދުވަހުން ބޯޓެއް ހުސްކުރެވޭނެ: އެމްޕީއެލް

މާލޭ ވިޔަފާރި ބަނދަރުގައި މުދާ ހުސްކުރަން ބޯޓުތަކުން މީގެ ކުރން 15 ދުވަސް ހޭދަކުރަން ޖެހުނަސް މިހާރު ފަސް ދުވަހުން މުދާ ހުސްކުރެވޭ ވަރަށް މަސައްކަތް ހަލުވިކޮށްފައިވާ ކަމަށް އެ ކުންފުނިން ބުނެފި އެވެ.

17 ފެބުރުއަރީ

February 17, 2019 15
އެމްޕީއެލްގެ ޗެއާމަނަކަށް ނަޒާކީ ޒަކީ ހަމަޖައްސައިފި

މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް (އެމްޕީއެލް) ގެ ޗެއާމަނަކަށް މުހައްމަދު ޒަކީ (ނަޒާކީ) މިއަދު ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

12 ފެބުރުއަރީ

February 12, 2019
ތިލަފުށީގައި ހަދާ ބަނދަރަށް ކޮންސަލްޓެންޓެއް ހޯދަނީ

ތިލަފުށީގައި ބައިނަލްއަގްވާމީ ޕޯޓެއް ތަރައްގީކުރަން މާސްޓާ ޕްލޭނެއް ހަދާނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން އިއުލާނުކޮށްފި އެވެ.

06 ފެބުރުއަރީ

February 06, 2019 10
42 މިލިއަން ދޭން އެމްޕީއެލްއަށް ކުރި ހުކުމް ރަނގަޅު

މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް (އެމްޕީއެލް) ގެ ބޭނުމަކަށް ބަންނަމުންދިޔަ ޓަގު ބޯޓެއް ބެލެހެއްޓުމުގެ އަގުގެ ގޮތުގައި 42 މިލިއަން ރުފިޔާ ސެންޓަ އެންޓަ ޕްރައިސަސްއަށް ދައްކަން ދަށު ކޯޓުން އެމްޕީއެލްގެ މައްޗަށް ކުރި ހުކުމް ހައި ކޯޓުން އިއްޔެ ދަމަހައްޓައިފި އެވެ.

24 ޖެނުއަރީ

January 24, 2019 3
އިމްޕޯޓް، އެކްސްޕޯޓް އާމްދަނީ 13 ޕަސެންޓް މައްޗަށް

މިދިޔަ އަހަރު ރާއްޖެއަށް 47 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ މުދާ އެތެރެކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި އިމްޕޯޓް އެކްސްޕޯޓް އާމްދަނީ 13 ޕަސެންޓް އިތުރުވެފައިވާ ކަމަށް ކަސްޓަމްސްގެ ތަފާސް ހިސާބުން ދައްކައިފި އެވެ.

15 ޖެނުއަރީ

January 15, 2019 2
އާ ބަނދަރުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް މިއަހަރު ފެށޭތޯ ބަލަނީ

ތިލަފުށީގައި ތަރައްގީކުރާ ވިޔަފާރި ބަނދަރުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް މިއަހަރު ފަށަން އުންމީދުކުރާ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޑެޓް (އެމްޕީއެލް) ގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަ ޝާހިދު އަލީ މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

January 15, 2019 7
"140 މިލިއަނަށް ގަތް ވެހިކަލްތައް ބޭނުމެއްނުކުރެވޭ"

ކުރީގެ ސަރުކާރުން 140 މިލިއަން ރުފިޔާ ހަރަދުކޮށްގެން ގެނައި ވެހިކަލްތަކަކީ ބަނދަރުގައި ބޭނުންކުރެވޭ ވަރަށް ވުރެ ބޮޑެތި ވެހިކަލްތަކެއް ކަމަށާއި އެހެންވެ އެ އެއްޗެހި ބޭނުން ނުކުރެވޭ...

January 15, 2019 9
ބަނދަރުގެ ހިދުމަތް އަވަސްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

ވިޔަފާރި ބަނދަރުގެ ހިދުމަތްތައް އަވަސް ކުރުމުގެ ގޮތުން ތިން ކަމަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑުން މަސައްކަތްތަކެއް ފަށައިފި އެވެ.

10 ޖެނުއަރީ

January 10, 2019 25
މާލެ-ހުޅުމާލެ ބަސް ދަތުރު އެންމެ ފަހުން އެމްޓީސީސީއަށް

މާލެ އާއި ހުޅުމާލެއާ ދެމެދު އެމްޕީއެލް އިން ދެމުން އަންނަ ބަސް ދަތުރުގެ ހިދުމަތް އެމްޓީސީސީއާ ހަވާލުކުރަން ސަރުކާރުން ނިންމައިިފި އެވެ.

09 ޖެނުއަރީ

January 09, 2019 2
މުދާ ނުބޭލިގެން ފުރި ބޯޓުގެ ކޮންޓެއިނާތައް ގެނެސްފި

ޓޯޓަލް ޓްރާންސްޕޯޓް ސޮލިއުޝަން (ޓީޓީއެސް)ގެ 100 ކޮންޓެއިނާއާ އެކު މާލެ އައި ބޯޓު މުދާ ނުބޭލި ލަސްވެގެން ފުރައިިގެން ދިއުމަށް ފަހު އެ ބޯޓުގެ ކޮންޓެއިނަރުތައް އެހެން ބޯޓެއްގައި އިއްޔެ މާލެ ގެނެސްފި އެވެ.