23 ސެޕްޓެމްބަރ

September 23, 2020 22
މާލެ-ހުޅުމާލެ ބަހުގައި ގައިދުރުކަމެއް ނެތް!

މާލެ އާއި ހުޅުމާލެއާ ދެމެދު މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް (އެމްޕީއެލް) އިން ދުއްވާ ބަސްތަކުގައި ގައިދުރުކަން ނުބަހައްޓާ ކަމުގެ ޝަކުވާ ބަހުގައި ދަތުރުކުރާ އާންމުން ކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

13 ސެޕްޓެމްބަރ

September 13, 2020
ބައެއް ޗާޖުތަކަށް ގެނައިބަދަލަށް އަމަލުކުރުން ފަސްކޮށްފި

މާލޭ ވިޔަފާރި ބަނދަރަށް ގެންނަ މުދަލުން ނަގަމުން އަންނަ ހޭންޑްލިން އާއި ވަފޭޖު ޗާޖަށް ގެނައި ބަދަލަށް އަމަލު ކުރުން އެމްޕީއެލުން ފަސްކޮށްފި އެވެ.

07 ސެޕްޓެމްބަރ

September 07, 2020 12
"ސާޗާޖު ކަނޑާލިޔަސް ދައްކަން ޖެހޭ އަދަދު މަދެއްނުވޭ"

އެމްޕީއެލުން ނަގަމުން އައި ސާޗާޖުގެ 30 ޕަސެންޓު ކަނޑާލިޔަސް އެ ކުންފުންޏަށް ވިޔަފާރިވެރިން ދައްކަން ޖެހޭ ވަރަށް މާބޮޑު ބަދަލެއް ނާންނަ ކަމަށް ރާއްޖޭގެ ޝިޕިން ކުންފުނިތަކުން ބުނެފި އެވެ.

05 ސެޕްޓެމްބަރ

September 05, 2020 3
އެމްޕީއެލުން 30 ޕަސެންޓް ސާޗާޖު އުވާލަނީ

އެމްޕީއެލުން ރޭގަނޑު ދޭ ބައެއް ޚިދުމަތްތަކުން 30 ޕަސެންޓުގެ ސާޗާޖު އުވާލަން އެ ކުންފުނިން ނިންމައިފި އެވެ.

19 އޯގަސްޓް

August 19, 2020 4
ރާއްޖޭގެ އިމްޕޯޓް ބޮޑުތަނުން ދަށްވެއްޖެ

މިދިޔަ މަހު ރާއްޖޭގެ އިމްޕޯޓު މިދިޔަ އަހަރުގެ ޖުލައި މަހާ އަޅާ ބަލާއިރު ވަރަށް ބޮޑުތަނުން ދަށްވެއްޖެ އެވެ.

28 ޖުލައި

July 28, 2020 61
މިއީ ޝިޕިން އެޖެންޓުންގެ "ލޫޓުވުމެއް"!

އިމްޕޯޓަށް ބަރޯސާވެފައިވާ ރާއްޖެއަށް މުދާ ގެންނަ ބޯޓުފަހަރުގެ އެޖެންޓުން، ފީގެ އިތުރުން ވެސް އެކި ނަންނަމުގައި ފައިސާ ނެގުމުގެ މައްސަލަ މިހާރު މިވަނީ ދިވެހި ވިޔަފާރިވެރިންގެ ވަރަށް ބޮޑު ޝަކުވާއަކަށް ވެފަ އެވެ. ރާއްޖޭގެ ބޮޑެތި ބައެއް ވިޔަފާރިވެރިން ސިފަކުރާ ގޮތުގައި އެޖެންޓުން ނަގަމުން ގެންދަނީ "ނުހައްގު ފައިސާ" އެވެ.

22 ޖުލައި

July 22, 2020 24
ހުޅުމާލޭގެ އިމާރާތެއްގެ 14 ވަނަ ބުރިން މީހަކު ވެއްޓި މަރުވެއްޖެ

ހުޅުމާލޭގެ ފޭސް 2 ގައި މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް (އެމްޕީއެލް) އިން ހަދަމުންދާ ޓަވަރުގެ 14 ވަނަ ބުރިން ބިދޭސީއަކު މިއަދު ވެއްޓި މަރުވެއްޖެ އެވެ.

06 ޖުލައި

July 06, 2020 6
ޖާގައިގެ ދަތިކަމަށް އޮތް ހައްލަކީ ގުޅިފަޅު: އެމްޕީއެލް

މާލެ އާއި ހުޅުމާލޭގެ ވިޔަފާރި ބަނދަރަށް ދިމާވެފައިވާ ޖާގައިގެ ދަތިކަމަށް، ގުޅިފަޅުގައި ތަރައްގީކުރާ ވިޔަފާރި ބަނދަރުގެ ސަބަބުން ހައްލު ލިބޭނެ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް (އެމްޕީއެލް) އިން ބުނެފި އެވެ.

04 ޖޫން

June 04, 2020 42
ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި މައްސަލަ ރައީސް ބައްލަވަނީ

ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދަށް ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ފާޑުކިޔާތީ، ހިތަދޫ ޕޯޓު ލިމިޓެޑް (އެޗްޕީއެލް) ގެ ވަޒީފާ އިން އެ ތަނުގެ މުވައްޒަފަކު ވަކިކުރި މައްސަލަ ބައްލަވާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން ރައީސް ދެއްވާފައިވާ ކަމަށް ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެމްބަރު އަލީ ނިޒާރު އިއްޔެ...

03 ޖޫން

June 03, 2020 29
ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި މައްސަލާގައި ފާރަވެރިވާނަން: އިންތި

ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ އަބުރާ ބެހުނު ކަމަށް ބުނެ ހިތަދޫ ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑްގެ މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާ އިން ވަކިކުރި...

June 03, 2020 88
ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ފާޅުކުރި ހިޔާލަކުން ވަޒީފާ ގެއްލިއްޖެ

ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހާއި މަޖިލީހުގެ ރައީސް ނަޝީދަށް ފާޑުކީ ކަމަށް ބުނެ މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާ އިން ވަކިކުރި އިރު، މިފަދަ މައްސަލައެއްގައި މި ސަރުކާރުގައި އެއްވެސް...

31 މެއި

May 31, 2020 3
މުދާ ކްލިއާ ކުރުމުގެ ވަގުތު އަވަސްކޮށްފި

ލޮކްޑައުން އަށް ގެނައި ލުއިތަކާ އެކު މުދާ ކްލިއާ ކުރުމުގެ ވަގުތު ވެސް އިތުރު ކޮށްފައިވާ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޑެޓް (އެމްޕީއެލް) ގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު ޝާހިދު އަލީ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

30 މެއި

May 30, 2020 6
މުދާ ކްލިއާ ނުކުރާ ނަމަ އަންނަ މަހު ޑެމަރޭޖް ނަގާނެ

ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ސަރުކާރުން އިއުލާން ކޮށްފައިވާ ސިއްހީ ނުރައްކަލުގެ ކުއްލި ހާލަތުގެ މި ދުވަސްވަރު ޑެމަރޭޖް ފީ ނުނަގަން ކުރިން ނިންމި ނަމަވެސް ވިޔަފާރިވެރިން މުދާ ކްލިއާ ނުކުރާ މައްސަލަ ބޮޑުވެ، އަންނަ ޖޫން މަހުގެ 10 ން ފެށިގެން އެ ފީ ނަގަން ފަށާނެ ކަމަށް އެމްޕީއެލް އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

28 މެއި

May 28, 2020 5
ކުޅުދުއްފުއްޓާއި ހިތަދޫ ޕޯޓުން ވެސް ޑެމަރޭޖެއް ނުނަގާނެ

ކޮވިޑް-19 ފެތުރޭތީ އިއުލާން ކޮށްފައިވާ ސިއްހީ ނުރައްކަލުގެ ހާލަތުގެ މުއްދަތުގައި ކުޅުދުއްފުއްޓާއި ހިތަދޫ ޕޯޓުން ވެސް ބައެއް ފީތައް ނުނަގަން ނިންމައިފައިވާ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑުން (އެމްޕީއެލް) މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

21 މެއި

May 21, 2020 7
އެމްޕީއެލްގެ މުވައްޒަފުން ލޮކްޑައުންގައި 28 ދުވަސް

ކޮވިޑް-19އާ ގުޅިގެން ކުރީ ސަފުގައި މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ އެއް ބަޔަކީ، ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑު ވިޔަފާރި ބަނދަރު ހިންގާ އެމްޕީއެލްގެ މުވައްޒަފުންނެވެ. އޮފީހުގައި ލޮކްޑައުންވެ ތިބެ އެ މުވައްޒަފުން މަސައްކަތް ކުރާތާ 28 ދުވަސް ވެއްޖެ އެވެ. އެކަމަކު މި ހާލަތުގައި ވެސް ގައުމު އިސްކޮށް އެ މުވައްޒަފުންގެ ހިތްވަރަކަށް ބަދަލެއް ނާދެ އެވެ.

15 މެއި

May 15, 2020 21
ކަނޑަށް ދޫވި މޭވާތައް ނަގައި، ވެރިފަރާތާ ހަވާލުކުރަނީ

ވެސްޓް ޕާކް ސަރަހައްދުގެ ތޮށިގަނޑަށް މިއަދު އެރި ކާށިދޫ ދޯނިން ކަނޑަށް ބޭރުވި މޭވާ އާއި ބައެއް އެހެން ތަކެތި އެމްޕީއެލުން ނަގައި ވެރިފަރާތާ ހަވާލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި އެވެ.

13 މެއި

May 13, 2020 28
ފުރުވާލާ ބަންގްލަދޭޝް މީހުން ހުޅުމާލެއަށް ގެންގޮސްފި

ރާއްޖޭގައި މަސައްކަތް ކުރާ ބަންގްލަދޭޝް މީހުންގެ ތެރެއިން އެނބުރި ގައުމަށް ފޮނުވާލަން ނިންމާފައިވާ މީހުން ހުޅުމާލޭ ފެސިލިޓީއަކަށް ގެންދިއުމުގެ މަސައްކަތް މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް (އެމްޕީއެލް) އިން ފަށައިފި އެވެ.

10 މެއި

May 10, 2020 3
ކުއްޔާއި ފީތަކަށް އެމްޕީއެލް އިން ލުއިތަކެއް ދީފި

މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް (އެމްޕީއެލް) އިން ކުއްޔަށް ދީފައިވާ ތަންތަނުގެ ކުއްޔަށާއި އެ ކުންފުންޏަށް ދައްކަން ޖެހޭ ފީތަކަށް ބޮޑެތި ލުއިތަކެއް، ކޮވިޑް-19ގެ ސަބަބުން ކުރިމަތިވެފައިވާ މާލީ ދަތިކަމަށް އެހީތެރިވުމުގެ ގޮތުން އެ ކުންފުނިން ދީފި އެވެ.

02 މެއި

May 02, 2020 5
އެމްޕީއެލްގެ 160 މުވައްޒަފަކު ލޮކްޑައުން އަށް

އެމްޕީއެލްގެ 106 މުވައްޒަފަކު އެ އޮފީހުގައި ލޮކްޑައުންވެ ތިބެ މަސައްކަތް ކުރަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް އެ ކުންފުނިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

01 މެއި

May 01, 2020 8
މަޖޫރީއަކު ވެސް ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

މާލޭގެ ވިޔަފާރި ބަނދަރުގައި މުދާ އުފުލުމުގެ މަސައްކަތުގައި އުޅޭ މަޖޫރީއަކު ވެސް ކޮވިޑް-19 އަށް އިއްޔެ ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ އެވެ.

May 01, 2020 4
އެމްޕީއެލްގެ މުވައްޒަފަކު ކޮވިޑް-19އަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

ރާއްޖޭން ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ ތެރޭގައި މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް (އެމްޕީއެލް) ގެ މުވައްޒަފަކު ހިމެނޭ ކަމަށް އެ ކުންފުނީގެ ސީއީއޯ އަދި މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު ޝާހިދު އަލީ...

28 އެޕްރީލް

April 28, 2020 2
އާދީއްތަ ދުވަހު 52 ކޮންޓެއިނާ ކްލިއާކުރި

މިދިޔަ އާދީއްތަ ދުވަހު 52 ކޮންޓެއިނަރުގެ ކާބޯތަކެތި ކްލިއާ ކުރި ކަމަށް މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް (އެމްޕީއެލް) އިން ބުނެފި އެވެ.