22 އޮކްޓޯބަރ

October 22, 2017 1
އުރީދޫން އެމްޕީއެލްގެ ބަނދަރުތައް ނެޓްވޯކަކުން ގުޅަނީ

މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް (އެމްޕީއެލް)ގެ ދަށުން ހިންގާ ހުރިހާ ބަނދަރުތައް، އުރީދޫގެ ލީޒްޑް ލައިނާއި ވާޗުއަލް ޕްރައިވެޓް ނެޓްވޯކް (ވީޕީއެން) މެދުވެރިކޮށް ގުޅުވައިދިނުމުގެ އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއި ކޮށްފި އެވެ.

13 އޮކްޓޯބަރ

October 13, 2017 16
ލ. ލިންކް ރޯޑްގައި ބަސް ދަތުރުތައް ފަށައިފި

ލ. އަތޮޅު ލިންކު ރޯޑްގައި، މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް (އެމްޕީއެލް) އިން ބަސް ދަތުރުގެ ހިދުމަތް މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

09 އޮކްޓޯބަރ

October 09, 2017 12
އެސްޓީއެލްގެ ތިން ލައްކަ ރުފިޔާއަށް ވީ ގޮތެއް ނޭނގޭ!

މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް (އެމްޕީއެލް)ގެ ދަށުން ހިންގާ ސަދަން ޓްރާންސްޕޯޓް ލިންކް (އެސްޓީއެލް)ގެ 350،000ރ. އަށް ވީނުވީ ނޭނގި ގެއްލިފައިވާ ކަމަށް އެ އޮފީހުގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓުގައި ބުނެފި އެވެ.

18 ސެޕްޓެމްބަރ

September 18, 2017 11
މާލެ އާއި ދެ އަތޮޅެއްގައި ބަހުގެ ހިދުމަތް ދެނީ

މާލެ އާއި ހދ. ކުޅުދުއްފުއްޓާއި ލ. އަތޮޅުގައި ބަހުގެ ޚިދުމަތް ދޭން އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީން އެމްޕީއެލްއާ މިއަދު ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

13 ސެޕްޓެމްބަރ

September 13, 2017 11
ސައިކަލްތަކުގެ މައްސަލާގައި ހަތަރު މީހަކު ވަކިކޮށްފި

ރާއްޖެ އެތެރެކުރި ރޭސިން ސައިކަލްތަކެއް މާލޭގެ ވިޔަފާރި ބަނދަރަށް ބޭލުމަށް ފަހު، އެ ސައިކަލްތައް ދޯންޏަކަށް އަރުވައިގެން ވަގަށް ބޭރުކުރި މައްސަލާގައި އެމްޕީއެލްގެ ހަތަރު މީހަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފި އެވެ.

12 ސެޕްޓެމްބަރ

September 12, 2017 13
އެމްޕީއެލްގައި އެއްޗެއް ގޮވައި މީހަކު ފިހިއްޖެ

އެމްޕީއެލްގެ ވެލްޑިން ވޯކްޝޮޕް ސަރަހައްދުގައި މިއަދު އެއްޗެއް ގޮވައި، މީހަކު ވަރަށް ބޮޑަށް ފިހިއްޖެ އެވެ.

11 ސެޕްޓެމްބަރ

September 11, 2017 14
ޒަހަމްވި އެމްޕީއެލް މީހާގެ ފައި ބުރިކޮށްލަން ޖެހިއްޖެ

މާލޭގެ ވިޔަފާރި ބަނދަރުގައި އޮތް ބޯޓަކަށް ކޮންޓެއިނަރެއް އަރުވަނިކޮށް، އެއިން ޖެހި މިދިޔަ ހޯމަދުވަހު ޒަޚަމްވި މީހާގެ ކަނާތު ފައި ބުރިކޮށްލަން ޖެހިއްޖެ އެވެ.

September 11, 2017 7
އެމްޕީއެލް ކެފޭ ހިންގާނެ ބަޔަކު އަލުން ހޯދަނީ

މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް (އެމްޕީއެލް)އާ ގުޅިގެން ނޯތު ޕޯޓު ކެފޭ ހިންގާނެ ބަޔަކު އަލުން ހޯދަން ނިންމައިފި އެވެ.

10 ސެޕްޓެމްބަރ

September 10, 2017
ކޮންޓެއިނަރުން ޖެހި ޒަޚަމްވި މީހާ އިންޑިއާ އަށް

މާލޭގެ ވިޔަފާރި ބަނދަރުގައި އޮތް ބޯޓަކަށް ކޮންޓެއިނަރެއް ބޯޓަކަށް އަރުވަނިކޮށް، އެއިން ޖެހި ޒަޚަމްވި މީހާ އަށް އިތުރު ފަރުވާ ދިނުމަށް އިންޑިއާ އަށް ފޮނުވާލައިފި އެވެ.

07 ސެޕްޓެމްބަރ

September 07, 2017 2
ކޮންޓެއިނަރުން ޖެހި ޒަޚަމްވި މީހާގެ ހާލު ރަނގަޅު

މާލޭގެ ވިޔަފާރި ބަނދަރުގައި ކޮންޓެއިނާއެއް ބޯޓަކަށް ބަރުކުރަނިކޮށް، އެއިން ޖެހި ޒަޚަމްވި މީހާގެ ހާލު ރަނގަޅުވަމުން އަންނަ ކަމަށް އައިޖީއެމްއެޗުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

05 ސެޕްޓެމްބަރ

September 05, 2017 7
ކޮންޓެއިނަރުން ޖެހި ޒަހަމްވި މީހާ ބޭރަށް ފޮނުވާލަނީ

މާލޭގެ ވިޔަފާރި ބަނދަރުގައި ކޮންޓެއިނާއެއް ބޯޓަކަށް ބަރުކުރަނިކޮށް، އެ ކޮންޓެއިނާ އިން ޖެހި ޒަޚަމްވި މީހާ އަށް އިތުރު ފަރުވާ ދިނުމަށް ރާއްޖޭން ބޭރަށް ފޮނުވާލަން މިއަދު ނިންމައިފި އެވެ.

04 ސެޕްޓެމްބަރ

September 04, 2017 8
ކޮންޓެއިނާއެއް އަރިއަޅާލައި މީހަކު ޒަހަމްވެއްޖެ

މާލޭގެ ވިޔަފާރި ބަނދަރުގައި ކޮންޓެއިނާއެއް ބޯޓަކަށް ބަރުކުރަނިކޮށް، އެ ކޮންޓެއިނާ އަރިއަޅާލައި މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް (އެމްޕީއެލް) ގެ ދިވެހި މުވައްޒަފެއްގެ ފައި މިރޭ ޒަޚަމްވެއްޖެ އެވެ.

08 އޯގަސްޓް

August 08, 2017 11
ހައްގުތައް ހިމާޔަތްކުރަން ކުންފުނިތަކަކުން އެއްބަސްވެއްޖެ

އިންސާނީ ހައްގުތަކަށް އިހްތިރާމް ކުރަން، ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނާއި އެއާޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ އާއި އާސަންދަ އަދި މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް (އެމްޕީއެލް) އިން އެއްބަސްވެ، އިގުރާރެއްގައި ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

09 ޖުލައި

July 09, 2017 17
އެމްޕީއެލް އަށް ގެނައި ލޭންޑިން ކްރާފްޓެއް ފޮނުވާލަނީ

އެމްޕީއެލް އަށް ގެނައި 300 ޓަނުގެ ލޭންޑިން ކްރާފްޓެއް "ކަމުނުގޮސްގެން" އަނބުރާ ފޮނުވައިލަން ނިންމައިފި އެވެ.

July 09, 2017 38
އެމްޕީއެލް ގައި ހުރި ސައިކަލްތަކެއް ވަގަށް ބޭރުކޮށްފި

ރާއްޖެ އެތެރެކުރި ރޭސިން ސައިކަލްތަކެއް ބަނދަރަށް ބޭލުމަށް ފަހު، އެ ސައިކަލްތައް ދޯންޏަކަށް އަރުވައިގެން ވަގަށް ބޭރުކުރި މައްސަލައެއް ފެންމަތިވެ، ފުލުހުން އެކަން ތަހުގީގު ކުރަން...

29 ޖޫން

June 29, 2017 42
އެމްޕީއެލް ކެފޭގެ ކުއްޔަށް މަހަކު 200،000ރ.

ނޯތު ހާބާރުގައި ކުރިން ހިންގި ކެފޭ ކުއްޔަށް ހިފާ ފަރާތުން ކެފޭގެ ޕާޓްނަޝިޕް ފީގެ ގޮތުގައި މަހަކު މަދުވެގެން 200،000ރ. ދައްކަން އެމްޕީއެލް އިން ޝަރުތުކޮށްފި އެވެ.

28 ޖޫން

June 28, 2017 29
މާމިގިލީ ބަނދަރު ބައިނަލްއަގްވާމީ ކުރުމަށް ނޭދޭ

އދ. މާމިގިލީގެ ބަނދަރުގެ ބައެއް ބައިނަލްއަގްވާމީ ބަނދަރަކަށް ހެދުމަށް ސަރުކާރުގެ ކަމާ ބެހޭ އެއްވެސް މުއައްސަސާއަކުން ރަށުގެ ކައުންސިލްގައި ރަސްމީކޮށް އެދިފައި ނެތް ކަމަށް އެ...

June 28, 2017 31
މާމިގިލީ ބަނދަރު ބައިނަލްއަގުވާމީ ބަނދަރަކަށް!

އދ. މާމިގިލީގައި ހަދާފައިވާ ބަނދަރުގެ ބައެއް ބައިނަލްއަގުވާމީ ވިޔަފާރި ބަނދަރެއްގެ ގޮތުގައި ހިންގަން ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީން އެމްޕީއެލްއާ ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

18 ޖޫން

June 18, 2017 4
އެމްޕީއެލްއިން 100 މިލިއަން ރުފިޔާ ސަރުކާރަށް!

މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް (އެމްޕީއެލް)ގެ މިދިޔަ އަހަރުގެ ފައިދާ އިން ހިއްސާގެ ފައިދާގެ ގޮތުގައި 100 މިލިއަން ރުފިޔާ ސަރުކާރަށް ދެއްކުމަށް އެ ކުންފުނިން ނިންމައިފި އެވެ.

June 18, 2017 8
އެމްޕީއެލްގެ ކެފޭ ހިންގާނެ ބަޔަކު ހޯދަން އިއުލާނުކޮށްފި

މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް (އެމްޕީއެލް)އާ ގުޅިގެން ނޯތް ޕޯޓު ކެފޭ ހިންގާނެ ބަޔަކު ހޯދުމަށް އެ ކުންފުނިން މިއަދު އިއުލާނުކޮށްފި އެވެ.

01 ޖޫން

June 01, 2017 21
އަގު ބޮޑުކޮށް ތަކެތި ވިއްކަނީ މުދާ ނުބޭލިގެނެއް ނޫން

ރޯދައަށް މިހާތަނަށް ގެނައި ތަކެތި ބާޒާރުގައި އަގުބޮޑުވާން ޖެހޭ ސަަބަބެއް ނެތް ކަމަށް އެމްޕީއެލްއިން ބުނެފި އެވެ.

26 މެއި

May 26, 2017 35
ކެފޭ ބަންދުކުރީ މަހަކު 400،000ރ. ގެއްލުންވާތީ

އެމްޕީއެލް އިން މާލޭގެ އުތުރު ބަނދަރުގައި ހިންގާ ނޯތު ޕޯޓް ކެފޭ ކުއްލި ގޮތަކަށް ބަންދުކުރަން ޖެހުނީ މަހަކު 400،000ރ. އަށް ވުރެ ބޮޑު ގެއްލުމެއް ވާތީ ކަމަށް އެ ކުންފުނިން މިއަދު ބުނެފި...

May 26, 2017 18
އެމްޕީއެލް ކެފޭ ބަންދުކޮށް، މުވައްޒަފުންނަށް ނޯޓިސްދީފި

އެމްޕީއެލް އިން މާލޭގެ އުތުރު ބަނދަރުގައި ހިންގާ ކެފޭ ކުއްލި ގޮތަކަށް ބަންދުކޮށް އެތަނުގެ މުވައްޒަފުންނަށް ނޯޓިސްދީފި އެވެ.

06 އެޕްރީލް

April 06, 2017 4
ޖިންސީ ގޯނާގެ މައްސަލައެއްގައި މުވައްޒަފަކު ސަސްޕެންޑް

ހުޅުމާލޭގައި ހުންނަ އެމްޕީއެލް އޮފީހުގައި މަސައްކަތް ކުރާ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުރި ފިރިހެން މުވައްޒަފަަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރުމުގެ ތުހުމަތުގައި އެތަނުގެ ސުޕަވައިޒަރަކު ސަސްޕެންޑްކޮށްފި އެވެ.

01 މާޗް

March 01, 2017 32
އެމްޕީއެލްގެ ސީއީއޯއަކަށް ހަލީމް ހަމަޖައްސައިފި

އެމްޕީއެލްގެ ސީއީއޯއަކަށް އިބްރާހިމް އަބްދުއްރައްޒާގް ހަލީމް ދެންމެ ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.