28 ފެބުރުއަރީ

February 28, 2017 48
އެމްޕީއެލްގެ ސީއީއޯ ޖުނެއިދު އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި

އެމްޕީއެލްގެ ސީއީއޯ މުހައްމަދު ޖުނެއިދު ދެންމެ އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި އެވެ.

18 ފެބުރުއަރީ

February 18, 2017 11
ޗެލެންޖު ގަބޫލުކޮށް އެމްޕީއެލް އިން މާލެ ސާފުކޮށްފި

މާލެ ސާފުކުރުމަށް މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް (އެމްޕީއެލް) އަށް ކޮށްފައިވާ ޗެލެންޖު ގަބޫލުކޮށް، އެ ކުންފުނިން މިއަދު މާލެ ސާފުކޮށްފި އެވެ.

14 ފެބުރުއަރީ

February 14, 2017 36
ބޮޑު ރިޒާވެއް ހުރި ކުންފުނިތަކުގައި އެއްޗެއް ނެތް

ބޮޑު ރިޒާވެއް ކުރިން އޮތް ސަރުކާރުގެ ބައެއް ކުންފުނިތަކުގައި ފައިސާ ނެތް ކަމުގެ ވާހަކަތައް ދެކެވޭތީ އެ މައްސަލަ ބަލަން ޖެހޭ ކަމަށް ވިލުފުށީ ދާއިރާގެ ޕީޕީއެމް މެމްބަރު ރިޔާޒް ރަޝީދު...

February 14, 2017 41
މުދަލުން އިތުރު ފީ ނަގާތީ އެމްޕީއެލުން ކަންބޮޑުވެއްޖެ

މާލޭގެ ވިޔަފާރި ބަނދަލަށް ގެންނަ މުދަލުން، ފޯވާޑިން އެޖެންސީތަކާއި ޝިޕިން ލައިންތަކުން އިތުރު ފީ ނުވަތަ ޗާޖު ނަގަމުން ދާތީ ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް (އެމްޕީއެލް) އިން ކަންބޮޑުވެއްޖެ އެވެ.

02 ފެބުރުއަރީ

February 02, 2017 12
ނުކުޅެދެނީ އެ ކުދިންނެއް ނޫން، މުޖްތަމައު

ޖިސްމާނީ އައިބެއް ނުވަތަ ނުކުޅެދުންތެރިކަމެއް ހުރުމުގެ ސަބަބުން، އެތައް ކަމަކުން މަހުރޫމްވެފައިވާ ކިތަންމެ ބަޔަކު އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރޭގައި އެބަ ތިއްބެވެ. އާދައިގެ ކުދިންނާ އެއް ކްލާހެއްގައި ކިޔެވުން ދަތިވެ އެވެ. އެތައް ތަކުލީފެއް އުފުލައިގެން ކިޔެވުނަސް، ވަޒީފާއެއް ލިބުމަކީ ވެސް ގިނަ ފަހަރު ނާދިރު ކަމެކެވެ. ނުވި ތާކަށް، އެފަދަ...

31 ޖެނުއަރީ

January 31, 2017 13
މާލޭ ބަނދަރުން ހުސް ކުރާނެ ބޯޓެއް ނެތި އެއް ދުވަސް

މާލޭގެ ވިޔަފާރި ބަނދަރުގެ ހިދުމަތްތަކުގެ ސްޕީޑް ހަލުވިވެ، ފަހުގެ ތާރީހެއްގައި ހުސް ކުރާނެ ބޯޓެއް ނެތި އެއް ދުވަސް ހިނގައްޖެ އެވެ.

29 ޖެނުއަރީ

January 29, 2017 5
ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ 20 މީހަކަށް ވަޒީފާ ދީފި

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ 20 މީހަކަށް މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް (އެމްޕީއެލް) އިން ވަޒީފާ ދީފި އެވެ.

23 ޖެނުއަރީ

January 23, 2017 12
މެރީޑިއަމްގެ އެއްބަސްވުން އުވާލަން އެމްޕީއެލްއިން ކޯޓަށް

މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް (އެމްޕީއެލް) އަށް ތެޔޮ ގަތުމާ ގުޅޭގޮތުން މެރީޑިއަމް ސާވިސްއާ އެކު ހެދި އެއްބަސްވުމަށް އަމަލުކުރަން ކޯޓުން އަމުރުކޮށްފައި ވަނިކޮށް، އެ އެއްބަސްވުން ބާތިލްކުރަން އެމްޕީއެލް އިން ކޯޓަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

17 ޖެނުއަރީ

January 17, 2017 22
ހަތަރު މަސް ތެރޭ ވިޔަފާރި ބަނދަރު ބޮޑުކުރަން ފަށަނީ

ގާތްގަނޑަކަށް 100 މިލިއަނެއްހާ ރުފިޔާ ހަރަދުކޮށްގެން މާލޭގެ ވިޔަފާރި ބަނދަރު ބޮޑުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ހަތަރު މަހެއްހާ ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ފަށާނެ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް (އެމްޕީއެލް) އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

January 17, 2017 20
ނޯތު ހާބަރަށް ސައިކަލަށް ވަދެވޭގޮތް ހަދައިފި

ނޯތު ހާބަރަށް ސައިކަލަށް ވަދެވޭގޮތް ހަދައި، އެތަނަށް ވަންނަ އުޅަނދުތަކުން ނަގާ ފީއަށް މާދަމާއިން ފެށިގެން ބަދަލު ގެނައުމަށް ނިންމައިފި އެވެ.

January 17, 2017 79
ފަސް މިނެޓް: ތިޔަ ހީފުޅު ކުރެއްވުނީ ރަނގަޅަކަށް ނޫން

ހިޔާ ބޮޑު ގަހެއްގެ ދަށަށް ވަދެވުމުން ކޮންމެ މީހަކަށް ވެސް ހީވަނީ ތިމަންނާ އަށް މި ހުރީ ނިކަން ބޮޑު ހިމާޔަތެއް ލިބިފައި ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ހަގީގަތަކީ އެއެއް ނޫނެވެ. ބޮޑެތި ނުފޫޒުތަކާ...

15 ޖެނުއަރީ

January 15, 2017 41
އުތުރު ބަނދަރުގެ ނަން އަނެއްކާ ވެސް ނޯތު ހާބަރަށް

މާލޭ އުތުރު ފަރާތުގައި ތަރައްގީކޮށްފައިވާ ބަނދަރުގެ ނަން އަނެއްކާ ވެސް މާލޭ ނޯތު ހާބަރުގެ ނަމަށް ބަދަލުކޮށްފި އެވެ.

11 ޖެނުއަރީ

January 11, 2017 15
އެމްޕީއެލް ޖެޓީ ކައިރީގައި ކެރޭނެއް ފުރޮޅާލައިިފި

މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް (އެމްޕީއެލް) ގެ ޖެޓީ ކައިރީގައި މިރޭ ކެރޭނެއް ފުރޮޅާލައިފި އެވެ.

10 ޖެނުއަރީ

January 10, 2017 33
"ދޯނި ގަތީ ފަސް މިލިއަނަށް ވުރެ ކުޑަ އަގަކަށް"

މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް (އެމްޕީއެލް) އަށް ގަތް ދޯނީގެ އަގު ފަސް މިލިއަން ރުފިޔާ އަށް ވުރެ މާ ކުޑަވާނެ ކަމަށް އެ ކުންފުނިން މިރޭ ބުނެފި އެވެ.

January 10, 2017 45
އެމްޕީއެލް އިން ގަތީ ބާ ދޯންޏެއް ނޫން: ޖުނައިދު

މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް (އެމްޕީއެލް) އިން ބޮޑު އަގުގައި ބާ ދޯންޏެއް ގަތް ކަމަށް ބުނެ އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ) އަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅިޔަސް އެއީ ބާ ދޯންޏެއް ނޫން ކަމަށް އެ...

January 10, 2017 32
އެމްޕީއެލް އިން ބާ ދޯންޏެއް ފަސް މިލިއަނަށް!

އެމްޕީއެލުން ފަސް މިލިޔަން ރުފިޔާ ހަރަދުކޮށްގެން ހަލާކުވެފައި އޮތް 40 ފޫޓުގެ ދޯންޏެއް ގަތް ކަމަށް ބުނާ މައްސަލައެއް އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުން ބަލަން ފަށައިފި އެވެ.

06 ޖެނުއަރީ

January 06, 2017 24
ޓަގު ބޯޓުގެ ގާނޫނީ ފީ އަށް 2.9 މިލިއަން!

ޓަގު ބޯޓެއް ބަނުމަށް މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް (އެމްޕީއެލް) އިން ސެންޓަ އެންޓަޕްރައިސަސްއާ ހަވާލުކުރި މަޝްރޫއުގައި ޖެހުނު މައްސަލަތަކުގައި އެމްޕީއެލްގެ ފަރާތުން ކޯޓުތަކުގައި ވަކާލާތުކުރުމުގެ ފީއަކަށް މެމްބަރު އިބްރާހިމް ރިޒާގެ ލޯ ފާމަށް 2.9 މިލިއަން ރުފިޔާ ދެއްކިކަމުގެ ލިޔުންތަކެއް ލީކްވެއްޖެ އެވެ.

05 ޖެނުއަރީ

January 05, 2017 15
އެމްޕީއެލް އާއި މެރީޑިއަމްގެ މައްސަލަ އޭސީސީން ބަލަނީ

މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑަށް ތެޔޮ ގަތުމަށް މެރީޑިއަމް ސާވިސްއާ އެކު ހެދި އެއްބަސްވުމުގެ މައްސަލަ އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ) އިން ބަލަން ފަށައިފި އެވެ.

January 05, 2017 9
ދޫގަސް ވިއްކާ ނުލައި، ލޯނުގެ މައްސަލަ ހައްލުކުރަނީ

ނުދައްކާ އޮތް ލޯނެއްގެ މައްސަލާގައި، އައްޑޫގައި ހުންނަ ދޫގަސް ގެސްޓް ހައުސް ވިއްކާލުމުގެ ހުއްދަ ކޯޓުން ބޭންކް އޮފް ސިލޯން (ބީއޯސީ) އަށް ދީފައިވިޔަސް އެ ބޭންކުން ދޫގަސް ވިއްކާ ނުލާނެ...

04 ޖެނުއަރީ

January 04, 2017 17
"މެރީޑިއަމްގެ އެއްބަސްވުން ބޯޑުން ފާހެއް ނުކުރޭ"

މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް (އެމްޕީއެލް) އަށް ތެޔޮ ގަތުމަށް މެރީޑިއަމް ކުންފުންޏާ އެކު ހެދި އެއްބަސްވުމަކީ އެމްޕީއެލްގެ ބޯޑުން ފާސްކުރި އެއްބަސްވުމެއް ނޫން ކަމަށާއި މެރީޑިއަމަކީ ތެޔޮ ވިއްކަން އެންމެ ދަށް އަގު ހުށަހެޅި ކުންފުނި ވެސް ނޫން ކަމަށް އެމްޕީއެލް އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

January 04, 2017 6
ދޫގަސް، އެމްޕީއެލްއާ ވަރަށް އަވަހަށް ހަވާލު ކުރަނީ

އައްޑޫ ގަމުގެ ދޫގަސް ގެސްޓް ހައުސް މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް (އެމްޕީއެލް) އާ ވަރަށް އަވަހަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން ހަވާލު ކުރާނެ ކަމަށް އެ ކުންފުނީގެ ސީއީއޯ މުހައްމަދު ޖުނައިދު...

January 04, 2017 18
މެރީޑިއަމާ އެކު އޮތީ ބާތިލް އެއްބަސްވުމެއް: އެމްޕީއެލް

މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް (އެމްޕީއެލް) އަށް ތެޔޮ ގަތުމަށް މެރީޑިއަމް ކުންފުންޏާ އެކު ހަދާފައި އޮތް އެއްބަސްވުން ދަމަހައްޓަން ކޯޓުން ހުކުމް ކުރިޔަސް އެއީ ބާތިލް އެއްބަސްވުމެއް...

03 ޖެނުއަރީ

January 03, 2017 24
ބޯޓު ބާ ދަގަނޑަށް ވެފައި، ބަދަލަށް 160 މިލިއަން!

ތިލަފުށީގައި އޮތް ޓަގު ބޯޓު ބާ ދަގަނޑަށް ވިތާ އަހަރުތަކެއް ވެއްޖެ އެވެ. އެ ބޯޓު ބަންނަން ފެށުމާ އެކު މައްސަލަތައް އޮތީ އުފެދިފަ އެވެ. އޭގެ ބޭނުމެއް މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް...

January 03, 2017 9
އެއާޕޯޓާއި ކަސްޓަމާއި އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީ ގުޅާލަނީ

ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓާއި ބޯޑާ ކޮންޓްރޯލާއި މާލޭގެ ވިޔަފާރި ބަނދަރާއި ކަސްޓަމްސް އަދި އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީ އާއި އެތަނާ ގުޅުން ހުރި އިދާރާތައް އެއް ނިޒާމަކުން ގުޅާލުމުގެ...

02 ޖެނުއަރީ

January 02, 2017 8
މާލޭގެ ވިޔަފާރި ބަނދަރު ބޮޑުކުރުމުގެ ހުއްދަ ދީފި

މާލޭގެ ވިޔަފާރި ބަނދަރު ބޮޑުކުރުމަށް އިކޮނޮމިކް އެންޑް ޔޫތު ކައުންސިލް (އީވައިސީ) އިން ހުއްދަ ދީފައިވާ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް (އެމްޕީއެލް)ގެ ޗީފް އެގްޒެކްޓިވް އޮފިސަރު މުހައްމަދު ޖުނައިދު މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

31 ޑިސެމްބަރ

December 31, 2016 2
އަފާގެ ކާމިޔާބީ އެމްޕީއެލް އިން ފާހަގަކޮށްފި

ރާއްޖޭގެ މި އަހަރުގެ އެންމެ މޮޅު އަންހެން އެތުލީޓުގެ މަގާމް ހާސިލްކުރި އަފާ އިސްމާއިލް ހޯދަމުން އަންނަ ކާމިޔާބީގެ އަގު، އޭނާ ވަޒީފާއަދާކުރާ މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް (އެމްޕީއެލް) އިން ވަޒަންކޮށްފި އެވެ.

27 ޑިސެމްބަރ

December 27, 2016 34
އެމްޕީއެލް އިން 160 މިލިއަން ދައްކަން ހުކުމްކޮށްފި

މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް (އެމްޕީއެލް) އަށް ޓަގު ބޯޓެއް ބަނދެ ދިނުމުން އެ މަސައްކަތުގެ އަގު ނުދައްކާ އޮތް މުއްދަތަށް 160 މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ދައްކަން އެމްޕީއެލްގެ މައްޗަށް ސިވިލް ކޯޓުން އިއްޔެ ހުކުމްކޮށްފި އެވެ.

19 ޑިސެމްބަރ

December 19, 2016 24
މެރީޑިއަމްގެ އެއްބަސްވުން ދަމަހައްޓަން ހުކުމްކޮށްފި

މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް (އެމްޕީއެލް)ގެ ވެހިކަލްތަކަށް ބޭނުންވާ ތެޔޮ ސަޕްލައި ކުރަން މެރީޑިއަމްއާ އެކު ހަދާފައިވާ އެއްބަސްވުމަށް އަމަލުކުރަން އަންގައި ސިވިލް ކޯޓުން މިއަދު ހުކުމްކޮށްފި އެވެ.

08 ޑިސެމްބަރ

December 08, 2016 3
"ބިރު ދެއްކި" އެމްޕީއެލް މުވައްޒަފު ދޫކޮށްލައިފި

މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް (އެމްޕީއެލް)ގެ ސީއީއޯ މުހައްމަދަށް ޖުނެއިދަށް ބިރުދެއްކިކަމުގެ ތުހުމަތުގައި މިދިޔަ ހޯމަ ދުވަހު ހައްޔަރުކުރި އެ ތަނުގެ މުވައްޒަފު މިރޭ ދޫކޮށްލައިފި އެވެ.